L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254
Pobierz 283.86 Kb.
NazwaL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254
strona5/8
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar283.86 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Analiza wyników


Wyniki przeprowadzonych badań opracowywane będą w oparciu wartości procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Drugą miarą będzie test niezależności dwóch zmiennych chi - kwadrat dla tabel wielodzielczych. Za istotne statystycznie zostaną uznane tylko te korelacje, których wartość p > 0,05 lub mniej. Dzięki zastosowanemu testowi można badać zgodność zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych (jakościowych).


OZNACZENIA – aktywność sportowo-rekreacyjna (%):

  • 56,8 – tak*,

  • 46,5 – 1 raz w tygodniu i częściej*,

  • 26,1 – 4 raz w tygodniu i częściej*.


(* : zależność istotna pomiędzy płcią p<0,05)


Rycina 1. Aktywność sportowo – rekreacyjna (ruchowa) w czasie wolnym młodzieży szkół gimnazjalnych: organizowana samodzielnie, w szkołach, klubach i innych instytucjach pozaszkolnych (%)


Aktywność sportowo – rekreacyjną (z wyłączeniem turystycznej) w szkołach, klubach i innych instytucjach pozaszkolnych oraz samodzielnie podejmuje 57 % badanych. (61% chłopców i 53% dziewcząt - różnica istotna na poziomie p>0,05). Prawie połowa chłopców i nieco mniej dziewcząt (42,37%) angażuje się w ten rodzaj aktywności ruchowej, co najmniej 1 raz w tygodniu. Łącznie daje to wielkość ok. 47%. Niestety tylko, co czwarta badana osoba zapewnia sobie odpowiednią dawkę ruchu o częstotliwości 4 razy w tygodniu i częściej. Aktywność dziewcząt (23,4%) i chłopców (28,8%) jest w tym przypadku mocno wyrównana i mimo, iż różnica nie jest statystycznie istotna to jednak można dostrzec, że chłopcy są bardziej aktywni (ryc.1).

OZNACZENIA – aktywność sportowo-rekreacyjna (%):

  • 35,7 – tak,

  • 30,7 – 1 raz w tygodniu i częściej**,

  • 9,3 – 4 raz w tygodniu i częściej**.


(** : zależność istotna pomiędzy płcią p<0,01)


Rycina 2. Aktywność sportowo – rekreacyjna (ruchowa) młodzieży szkół gimnazjalnych zorganizowana przez szkoły, kluby i inne instytucje pozaszkolne (%)


W aktywności ruchowej o charakterze sportowo - rekreacyjnym organizowanej przez szkoły, kluby i inne powołane do tego celu placówki oświatowe łącznie uczestniczy 36% badanej młodzieży (chłopcy - 41%, dziewczęta - 30%). Istnieje zależność pomiędzy tego rodzaju aktywnością a płcią - p>0,01. Częstotliwość uczestnictwa w tego typu aktywności ruchowej 1 raz w tygodniu i częściej wynosi ok. 31% badanych (dziewczęta 25,4% i 36,1% chłopcy), natomiast 4 razy w tygodniu i częściej to zaledwie 9,4% młodzieży (11,2% - chłopcy, 7,5% dziewczęta (ryc.2).

Próbując oddzielić aktywność ruchową pozaszkolną zorganizowaną w klubach i instytucjach od aktywności pozalekcyjnej organizowanej przez szkoły ustalono, że uczestniczy w niej 28% młodzieży szkół gimnazjalnych. Zajęcia te budzą większe zainteresowanie wśród męskiej - 32,73%) niż żeńskiej - 23,05% części młodzieży - p>0,01.

Tabela 1. Rodzaje dyscyplin sportowo – rekreacyjnych uprawianych przez młodzież szkół gimnazjalnych w klubach i innych instytucjach pozaszkolnych (%)


Rodzaje dyscyplin ruchowych w klubach i innych instytucjach

Dziewczęta

(n = 295)

Chłopcy

(n = 330)

Razem
Piłka nożna

1,02

16,4

8,69

Siatkówka

7,80

2,42

5,11

Pływanie

6,78

2,42

4,59

Sztuki walki

2,03

6,06

4,05

Koszykówka

4,94

2,21

3,58

Gry z rakietką

2,71

3,94

3,33

Piłka ręczna

1,36

3,03

2,20

Ćwiczenia muzyczno - ruchowe

3,39

0,61

2,00

Ćwiczenia siłowo gimnastyczne

2,03

0,61

1,32

Inne dyscypliny

1,36

0,3

0,83

Jazda na rowerze

0,00

1,21

0,61

Sporty zimowe

0,68

0,30

0,49

Marszobiegi

0,34

0,00

0,17

Sporty ekstremalne

0,34

0,00

0,17


Młodzież biorąca czynny udział w zajęciach klubowych, preferuje treningi piłki nożnej (8,69%) i siatkowej (5,11%). Dużą popularnością cieszą się także pływanie, sztuki walki oraz koszykówka. Mniej niż 4% uczęszcza na zajęcia muzyczno – ruchowe, gry z rakietką (badminton oraz tenis ziemny i stołowy) oraz treningi piłki ręcznej. Zastanawiać może siódme miejsce, jakie zajmuje piłka ręczna na tle pozostałych dyscyplin. Tym bardziej, że powołanie sekcji piłki ręcznej w strukturach klubów i organizacji sportowych z uwagi na możliwość zatrudnienia wykwalifikowanej kadry i posiadaną bazę nie powinno stanowić większych problemów. Upodobania sportowe gimnazjalistek wyraźnie odbiegają od zainteresowań płci przeciwnej. Wśród chłopców najbardziej popularną formą aktywności ruchowej jest piłka nożna. Jej uprawianie potwierdza 16,36% gimnazjalistów i tylko 1,02% gimnazjalistek, dla których atrakcyjniejsze są treningi piłki siatkowej (7,8% dziewczęta, 2,42% chłopcy). Dużym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszą się także zajęcia muzyczno – ruchowe i pływanie. Natomiast chłopcy równie chętnie uczęszczają na treningi sztuk walki oraz gry z rakietką (tab.1).

Pozalekcyjna aktywność ruchowa w szkołach gimnazjalnych nie cieszy się dużą popularnością. Z taką formą aktywności ruchowej identyfikuje się zaledwie 9,5% dziewcząt i 6,7% chłopców. Razem 8 % młodzieży szkół gimnazjalnych. Wynik niezmienny od lat (tab.20). m aktywności ruchowej tych zajęć jest raczej średni - 4,8% i niski - 3,2%.


Tabela 2. Rodzaje dyscyplin sportowo rekreacyjnych organizowanych przez szkoły gimnazjalne w ramach zajęć pozalekcyjnych (%)


Rodzaje dyscyplin sportowo rekreacyjnych na zajęciach na zajęciach pozalekcyjnych w szkole

Dziewczęta

(n = 295)

Chłopcy

(n = 330)

Razem
Siatkówka

8,47

1,21

4,84

Piłka nożna

0,68

5,15

2,92

Koszykówka

0,68

0,61

0,65

Pływanie

0,68

0,3

0,49


Grupa młodzieży uczęszczająca na zajęcia pozalekcyjne najbardziej ceni sobie zajęcia z takich gier zespołowych jak siatkówka (4,84%) i piłka nożna (2,91%). Na koszykówkę i lekcje pływania uczęszcza niespełna 1%. Płeć badanej młodzieży wpływa na wybór dyscypliny sportowej podejmowanej na pozalekcyjnych zajęciach w szkole. Największym uznaniem dziewcząt cieszą się zajęcia z siatkówki (9%) wybierane zaledwie przez 1% chłopców. Gimnazjaliści zdecydowanie wolą grę w piłkę nożną, która z kolei jest mało popularna wśród ich rówieśniczek. Trudno zrozumieć, dlaczego szkoły nie są prowadzoną sekcji piłki ręcznej w ramach zajęć pozalekcyjnych, kiedy większość z nich posiada odpowiednią bazę i kadrę (tab.2).

OZNACZENIA – aktywność sportowo-rekreacyjna (%):

  • 88,8 – tak,

  • 29,7 – 1 raz w tygodniu i częściej,

  • 15,3 – 4 raz w tygodniu i częściej.Rycina 3. Pozaszkolna aktywność sportowo – rekreacyjna (ruchowa) organizowana przez młodzież samodzielnie w ciągu całego roku i sezonowo (%)


Duże zainteresowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych znajdują formy aktywności sportowo - rekreacyjnej, które organizowane są przez nią samą. Z takim sposobem podejmowania aktywności ruchowej identyfikuje się aż 89% badanych. Jednak analizując wyniki badań dokładniej widzimy, że regularnie – to znaczy, co najmniej 1 raz w tygodniu i częściej w tego typu aktywności ruchowej uczestniczy tylko 29,8% badanych (28,8% dziewcząt i 30,6% chłopców). Jeszcze mniej badanych, bo 15,4% podejmuje aktywność 4 razy w tygodniu i częściej, z czego 14,2% to dziewczęta a 16,4% chłopcy. (ryc.3).


Tabela 3. Rodzaje dyscyplin sportowo - rekreacyjnych uprawianych przez młodzież szkół gimnazjalnych samodzielnie w ciągu całego roku (%)

Rodzaje dyscyplin sportowo - rekreacyjnych uprawianych przez młodzież samodzielnie w ciągu całego roku

Dziewczęta

(n = 295)

Chłopcy

(n = 330)

Razem
Piłka nożna

3,05

26,67

14,86

Siatkówka

16,95

7,58

12,27

Pływanie

14,92

8,79

11,86

Koszykówka

7,8

7,58

7,69

Marszobiegi

7,81

6,97

7,39

Siłowo – Gimnastyczne

5,42

2,17

3,8

Gry z rakietką

3,05

3,33

3,19

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe

0,34

1,82

1,08

Inne dyscypliny

0,68

1,21

0,95

Ćwiczenia siłowo – gimnastyczne

1,69

0

0,85

Piłka ręczna

0,68

0,91

0,8

Sporty ekstremalne

0,34

0

0,17


Młodzież ćwicząca indywidualnie przez cały rok najbardziej ceni sobie takie dyscypliny sportowe jak piłka nożna (14,86%), siatkowa (12,27%) oraz pływanie (11,86). Płeć badanych wpływa na wybór dyscyplin sportowych uprawianych samodzielnie w cyklu całorocznym. Dziewczęta najchętniej grają w siatkówkę (16,95%), którą interesuje się 7,58% chłopców. Gimnazjaliści zdecydowanie bardziej cenią sobie grę w piłkę nożną (26,67), podejmowaną zaledwie przez 3% ich rówieśniczek. Popularność piłki ręcznej jest niewielka i nie przekracza wartości 1% zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. (tab.3).


Tabela 4. Rodzaje dyscyplin sportowo - rekreacyjnych uprawianych przez młodzież szkół gimnazjalnych samodzielnie w sezonie (%)

Rodzaje dyscyplin sportowo - rekreacyjnych uprawianych przez młodzież samodzielnie w sezonie

Dziewczęta

(n = 295)

Chłopcy

(n = 330)

Razem
Jazda na rowerze

40,34

30,91

35,63

Piłka nożna

8,14

45,45

26,8

Sporty zimowe

25,76

16,67

21,22

Siatkówka

22,03

11,82

16,93

Pływanie

18,98

12,73

15,86

Koszykówka

7,8

19,7

13,75

Marszobiegi

12,2

5,76

8,98

Jazda na rolkach

11,19

4,24

7,72

Gry z rakietką

8,14

5,15

6,65

Ćwiczenia siłowo – gimnastyczne

1,69

1,82

1,76

Sporty wodne

0

2,42

1,21

Sporty ekstremalne

0,68

1,21

0,95

Piłka ręczna

0,62

1,21

0,92

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe

1,36

0

0,68Wśród dyscyplin sportowych podejmowanych samodzielnie, lecz sezonowo, największym uznaniem cieszy się: jazda na rowerze (36%), sporty zimowe (21%) i piłka nożna (29%). Dużym poparcie znajduje również siatkówka (17%), pływanie (16%) oraz koszykówka (14%). Wybór dyscypliny sportowej uprawianej samodzielnie w sezonie jest zależna od płci. Najbardziej popularną dyscypliną podejmowaną przez dziewczęta jest jazda na rowerze (40%). W takim rodzaju aktywności uczestniczy o 10% mniej chłopców, którzy najchętniej (46%) grają w piłkę nożną. Gimnazjalistki częściej niż ich rówieśnicy wybierają także sporty zimowe (26%- dziewczęta, 17%- chłopcy), siatkówkę (22% dziewczęta i 12 chłopcy) oraz pływanie (19% dziewczęta i 13% chłopcy). Chłopcy natomiast chętniej grają w koszykówkę (20%), która nie cieszy się z kolei dużą popularnością w śród dziewcząt - 8%. Podobnie jak w przypadku aktywności całorocznej także i w przypadku aktywności sezonowej popularność piłki ręcznej tak w przypadku dziewcząt jak i chłopców oscyluje w granicach 1% (tab.4).


Dyskusja i wnioski


W organizacji zajęć ruchowych w czasie wolnym najniższe miejsce zajmuje szkoła. Porównując szkolne i pozaszkolne formy aktywności ruchowej zaobserwowano, iż badana młodzież częściej uczestniczy w zajęciach organizowanych przez kluby sportowe niż szkoły. Przynależność do klubów deklaruje ¼ badanej młodzieży, podczas gdy w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy tylko 8% młodzieży gimnazjalnej. Równie niską frekwencję na nieobowiązkowych zajęciach szkolnych stwierdzono w porównywalnych badaniach (Bukowiec 1990, Jurczak 2004, 2009, 2010, Winiarski 1995). Być może tak małe zainteresowanie wśród badanych zajęciami pozalekcyjnymi, spowodowane jest zbyt ubogim wachlarzem dyscyplin sportowych, oferowanych gimnazjalistom przez krakowskie szkoły. Brak rekreacyjnych form chętnie podejmowanych przez młodzież w czasie wolnym nie jest czynnikiem zachęcającym do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnym. Tym bardziej, że wiadomo, iż aktywność ruchowa przynosi zadowolenie, jeżeli odpowiada zainteresowaniom uczniów oraz jeżeli nie stawia przed nimi wymagań przekraczających ich możliwości (Zuchora 1967).

Badana młodzież preferuje aktywność ruchową organizowaną samodzielnie. Zajęcia bez nadzoru nauczyciela wf, instruktora czy trenera cieszą się dużym uznaniem. Niestety poziom tych zajęć, dla co najmniej połowy badanej młodzieży jest niski. Wniosek ten w równym stopniu dotyczy tak dziewcząt jak i chłopców. Wyniki te zgodne są do wyników innych badań (Charzewski 1997, Dąbrowski 1997, Jurczak 2004, 2009, Winiarski 1995). Samodzielny sposób organizacji aktywności ruchowej jest popularny. Niestety ponad 2/3 badanych podejmuje ten rodzaj aktywności rzadziej niż raz w tygodniu, a tylko, co piąty badany 4 x w tygodniu i częściej. Zdecydowana większość nie zapewnia sobie odpowiedniej dawki ruchu, co stwarza wiele zagrożeń dla ich zdrowia i sprawności fizycznej. Być może tak duże zainteresowanie młodzieży aktywnością organizowaną samodzielnie spowodowane jest zmniejszeniem wpływu rodziców i nauczycieli na kształtowanie prosomatycznych postaw. W tym okresie życia wzór zachowań w czasie wolnym wyznacza najczęściej grupa rówieśnicza. A właśnie popularności sportu w środowisku rówieśniczym w dużej mierze wpływa wówczas na poziom aktywności ruchowej jednostki, jak również na formę jej organizacji (Sas – Nowosielski 2003, Winiarski 1995).

Dziewczęta preferują siatkówkę, pływanie, koszykówkę, ćwiczenia do muzyki. Natomiast chłopcy piłkę nożną, sztuki walki, pływanie Dane te potwierdzają preferencję żeńskiej i męskiej płci badanych w innych badaniach (Charzewski 1997, 2003, Dąbrowski 1997, Maciaszek 1993, Sępowicz – Buczko 2003,). Popularność piłki ręcznej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych jest na bardzo niskim poziomie. Czy jest to tylko problem obecnej sytuacji? Czy może zapaść tej dyscypliny trwa od dłuższego czasu? Odpowiedź na to pytanie może dać materiał badawczy zebrany w wyniku wywiadów i analizy dokumentów w 75 wylosowanych klubach i instytucjach pozaszkolnych. Dane te pokazują, że na 5657 członków sekcje piłki ręcznej prowadził tylko UKS (287 członków).W stosunku do ogółu członków zawodnicy uprawiający piłkę ręczną stanowili 0,5%. Z kolei badania ankietowe wśród młodzieży krakowskich szkół pokazały ze na 1582 badanych piłkę ręczną uprawia 6 (1%) osób w szkołach podstawowych i tyle samo w ponadpodstawowych (Jurczak 2010). Wyniki tych badań zostały potwierdzone w późniejszych opracowaniach opartych na próbie reprezentatywnej dla Krakowa, w których widzimy, ze piłkę ręczną w czasie wolnym uprawia 6 uczniów szkół gimnazjalnych na 624 badanych. Sprawą otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie – dlaczego? Niestety wyniki tych badań nie dają takiej odpowiedzi. Konieczne byłoby zatem przeprowadzenie odrębnej analizy pokazującej przyczyny.

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /255

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /259

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /252

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /253

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 7 2012 /257 -258

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna w społeczności lokalnej, szkole, zakładzie pracy, placówkach służby zdrowia itp

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna

L I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /254 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna 22. 09. 10 g. 10. 00 s. 218

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom