1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2
Pobierz 179.54 Kb.
Nazwa1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2
strona1/3
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar179.54 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3


Nauczyciel // Uczeń// Rodzice//Szkoła// Wychowawca


Nauczyciel – Uczeń – rodzice

1.Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m.in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli i rodziców” 93)

2.Łobocki M., Wybrane problemy wychowania – nadal aktualne, pedagogika, („Wychowanie w rodzinie na styku nauczyciele – rodzice” s. 227)

3.Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad,

M. Szymański, pedagogika, („Podejścia interpretacyjne współpracy rodziców i nauczycieli” rozdz. II s. 85)

4.Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, pedagogika, („Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń?” s. 297, „Rodzice w zreformowanej szkole. Mit czy rzeczywistość?” s. 311, „Przygotowanie nauczycieli do współpracy

z rodziną ucznia – potrzeby i uwarunkowania” s. 330)

5.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, pedagogika, („Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty” rozdz. 22 od s. 439)

6.Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej, pod red. K. Misiołka, pedagogika, („Współdziałanie rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania dzieci” s. 43)

7.Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpińska, pedagogika, ( „Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli” s. 67)

8.Łobocki M., W trosce o Wychowanie w szkole, pedagogika, ( „Współpraca nauczycieli i rodziców
w wychowaniu uczniów” s. 175)


9.Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska i in., pedagogika, („Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego” s. 185)

10.Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, red. nauk. Nęcki Z. i in., socjologia, („Trudności komunikacyjne w relacjach nauczyciel-rodzic”, s. 167)

11. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzi z nimi dzieci i młodzież?, red. Borecka – Biernat D, psychologia,

12.Wiśniewski Cz., Wychowanie – Studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, pedagogika,

13. Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, red. nauk. Waloszek D., pedagogika, („Lęki i obawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami” s.179)

14. Oleszkowicz A. i in., Sposób na wagary. Jak sobie radzić z absencją uczniów? , pedagogika, („ „Bo zupa była za słona...”,czyli wagary związane z sytuacją rodzinną” s.91 , „Współpraca z rodzicami i inne rozwiązania systemowe” s.103)

15. Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 :Konteksty historyczne, społeczno – kulturowe, edukacyjne, red. Chałas K., Komorowska B., pedagogika, („Uczeń w domu: uczestnictwo szkoły w rodzinie wymiarem jej tożsamości” s. 475)

16. Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Smak E., pedagogika, („Wychowawca i wychowanek wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń edukacyjnych.” s. 23, „Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do wyzwań współczesnego świata.” s. 51 )

17.Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. Migdałek J., Folta W., pedagogika

18.Ostrowski K., Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, („Pedagogizacja rodziców jako źródło wspierające wyniki nauczania” s.137)

19. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika, (”Sylwetka współczesnego nauczyciela – wychowawcy na tle przewartościowań systemowych. Ujęcie pedagogiczno – socjologiczne” s.89 )

20. Zięba – Kołodziej B., Róg A.,...aby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno – metodyczne, pedagogika, („Wychowawca świetlicy” s.24, „Autorytet nauczyciela – wychowawcy”s.32, „Współpraca świetlicy z rodzicami wychowanków” s.123)

21. Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno – humanistycznym, red. Cynarski W., J., Bajorek W., sport („Analiza tożsamości zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego”s.53, „Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu w zależności stopnia awansu zawodowego” s.68 , „Trudności zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego motywacją do podejmowania działań dydaktyczno – wychowawczych” s.80)

22. Krasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?, pedagogika, („Nauczyciel, uczniowie i rodzice” s. 8)

23. Człowiek w sytuacji (bez) nadziei-konteksty teoretyczne i praktyczne, red. Bibik R., Urbanek A., socjologia („Nauczyciel wobec przemocy w rodzinie-zadania diagnostyczne” s. 67)

24. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. Wosik-Kawali D., Zubrzycka-Maciąg T., pedagogika

Nauczyciel i uczeń


1.Kulmatycki L., Lekcja relaksacji, medycyna, („Relacja nauczyciel – uczeń” s. 25)
2.Dziecko i sztuka, pod red. W. Szlufka, A. Pękala, psychologia, („Wyznaczniki autorytetu nauczyciela” s. 175)
3.Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, red. S. Badora i in., pedagogika, („Podmiotowość wychowanka w szkole. Zagadnienia teoretyczne” s. 19, „Znaczenie dialogu w wychowaniu” s. 47, „Cechy komunikacji nauczyciela z uczniem” s. 106)
4.Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Studium teoretyczno – empiryczne, pedagogika, („Rozmowa w szkole” s. 37, „Typy wykorzystania rozmowy przez nauczycieli w czasie lekcji” s. 91, „Wykorzystanie rozmowy w indywidualnych kontaktach nauczyciela i ucznia” s. 97, „Obraz rozmów nauczycielek i uczniów” s. 79)
5.Dąbrowska T. E., Wojciechowska – Charlak B., Między praktyką a teoria wychowania, pedagogika, („Nauczyciel” s. 85, „Udział uczniów w życiu klasy i szkoły” s. 121)
6.Domagała- Zyśk E., Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, pedagogika, („Wpływ relacji z nauczycielem na osiągnięcia szkolne młodzieży” s. 118, „Relacje z nauczycielem a trudności w nauce” s. 205)
7.Denek K., Ku dobrej edukacji, pedagogika, („Podmiotowość uczestników procesu kształcenia” s. 77, „Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów” s. 168, „Ewolucja uczniowskich postępów

w nauce” s. 189)
8.Edukacja a życie codzienne, red. A. Radziewicz – Winnicki, tom 2, pedagogika, (m.in.: „Blaski i cienie nauczycielskiej codzienności” s. 30, „Proces oceniania szkolnego jako możliwość wspierania rozwoju dziecka” s. 55, „Nauczyciel wychowawca jako animator działalności opiekuńczo – wychowawczej” s. 74)
9.Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, R. Michalak, pedagogika, („Kompetencje nauczyciela wspomagającego rozwój małego ucznia” s. 205)
10.Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, pedagogika, („Relacje nauczyciel – uczeń w edukacji ponadgimanzjalnej” s. 58)
11.Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. Tchorzewski, pedagogika, (Sen pedagoga, czyli
o pewnym wizerunku szkoły i nauczyciela)

12.Edukacja w jednoczącej się Europie, red. W. Szlufik i in., pedagogika, („Kompetencje i zadania nauczyciela w jednoczącej się Europie” s. 101, „Kompetencje nauczyciela – wychowawcy w perspektywie unijnej polityki edukacyjnej” s. 117, „Rola nauczyciela w procesie komunikowania” s. 121)
13.Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. M. Ochmański i in., pedagogika, („Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela” s. 109, „Przygotowanie nauczycieli do pracy w reformowanej szkole” cz. II; „Uczeń w procesie edukacji” cz. III)
14.Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, pedagogika, („Nauczyciel w okowach czasu globalizacji” s. 75, „Nauczyciel w zreformowanym kształceniu zawodowym” s. 86, „Funkcjonowanie ucznia w środowisku wychowawczym szkoły” s. 181)
15.Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, red. V. Ostrowska, A. M. Tchorzewski, pedagogika, („Granice odpowiedzialności zawodowej nauczycielis. 139, „Uniwersalna etyka zawodowa nauczyciela – jej szanse i dylematy” s. 163)
16.Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, pedagogika, („Stosunki nauczyciel – uczeń: brakujące ogniwo” s. 13, „Ku efektywnym stosunkom uczeń – nauczyciel” s. 31, „Co może zrobić nauczyciel, gdy uczeń ma problem” s. 55)
17.Górniko – Naglik A., Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika
18.Howarth R. Fisher P., Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży, pedagogika, („Nauczyciel” s. 20, „Najważniejsze zdolności nauczyciela” s. 51)
19.Język, kultura, nauczanie, red. i wychowanie, red. J. Kida, pedagogika, („Osobowość nauczyciela
a sukcesy dziecka” s. 135)

20.Kamińska – Juckiewicz M., Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, pedagogika
21.Kawecki I., Wiedza praktyczna nauczyciela, pedagogika
22.Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, pedagogika, („Oczekiwania nauczycielskie i nagradzanie osiągnięć uczniowskich” s. 81, „Wpływ nauczyciela na uczniów” s. 86, „Kultura nauczycieli” s. 102, „Nauczyciel profesjonalny. Jego życie i praca” s. 237)
23.Korzeniecka – Bondar A., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący, pedagogika
24.Kowal S., Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, pedagogika
25.Kozłowska A., Kozuk B., Nauczyciel w labiryncie testów, pedagogika
26.Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy, red. Z. Hasińska, pedagogika, („Nauczyciel jako wzorzec przedsiębiorczości dla młodzieży” s. 97)
27.Elliot J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, pedagogika, („Zachowania destrukcyjne w klasie i w szkole” s. 141)

28.Sewryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, pedagogika, („Dziecko w szkole” s. 35, „Strategie działania nauczyciela” s. 49, „Relacja nauczyciel- uczeń” s. 63)

29.Karkowska M., Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej. Analiza etnograficzna, socjologia,

30.Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, pod red. J. Kuźmy, J. Morbitzera, tom I, pedagogika, („Nauczyciel jako badacz pedagogiczny” s. 55, „Edukacja i kompetencje współczesnego nauczyciela” od s. 373)

31.Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. M. Prokosz, pedagogika, („Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie” s. 147, „Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów” s. 152)

32.Nolting Hans-Peter, Jak zachować porządek w klasie, pedagogika

33.Nowak-Dziemianowicz M., Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły, pedagogika, („Typy wiedzy nauczyciela” s. 9, „Autonomia osobowości nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych” s. 59, „Orientacje aksjonormatywne nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej” s. 73, „O nauczycielu szczęśliwym” s. 101)

34.Nowacki T.W., Peruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, pedagogika, („Nauczanie i nauczyciel w procesie dydaktycznym” s. 46)

35.Olubiński A., Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia (w świetle analizy opinii społecznych), pedagogika, („Psychospołeczne uwarunkowania pracy nauczycielskiej oraz roli ucznia” s. 53, Rola nauczyciela i rola ucznia, „Wzorce osobowe nauczyciela i ucznia” s. 125, „Stosunki wychowawcze w klasie szkolnej” s. 152, „Wybrane wskaźniki efektywności roli nauczyciela i ucznia” s. 172)

36.Opieka a edukacja, red. P. Petrykowski, pedagogika, („Artysta jako nauczyciel, nauczyciel jako artysta” s. 51)

37.Opieka i wychowanie w rodzinie, pod red. C. Kępskiego. Pedagogika, („Nauczyciel a problem przemocy wobec dziecka w rodzinie” s. 148)

38.Pachociński R., Oświata XXI wieku – kierunki przeobrażeń, pedagogika, („Nauczyciel jako badacz” s. 65, „Uczeń jako badacz” s. 66, „Rola nauczyciela w nowoczesnej szkole” s.82, „Rola ucznia w nowoczesnej szkole” s. 86)

39.Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka, pod red. M. Jakowicza, pedagogika, („Podstawowe wyznaczniki postawy moralnej nauczyciela” s. 97, „Nauczyciel a tolerancja” s. 105)

40.Pedagogika, pod red. B. Suchodolskiego, pedagogika, („Szkoła i jej rola” s. 255, „System oświaty

i nauczyciel” cz. IV od s. 621)

41.Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, tom I pedagogika, („Relacja wychowawca/nauczyciel – wychowanek/uczeń według personalizmu” s. 244)

42.Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, tom II pedagogika, („Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu” s. 291)

43.Pedagogika w działaniu społecznym, red T. Dyrda, S. Scisłowicz, pedagogika, („Etyka zawodu nauczyciela” s. 133)

44.Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, red. J. Lubowiecka, pedagogika, („Postawa nauczyciela w procesie wychowawczym” s. 25, „Komunikacja społeczna nauczyciela z uczniami” s. 66)

45.Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, pedagogika, („. Wychowanie do uczestnictwa w kulturze jako wyzwanie edukacyjne w erze globalizacji” s. 49, „O podmiotowości uczniów i nauczycieli we współczesnej szkole” s. 239)

46.Przetacznik –Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom I, pedagogika, („Aktywizowanie poznawcze uczniów” s. 183)

47.Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, red. A. Bogaj, pedagogika, („Dojrzewająca osobowość nauczyciela” s. 361,)

48.Rozwój zawodowy nauczyciela, pod red. H. Moroza, pedagogika, (organizacja rozwoju zawodowego nauczyciela, kompetencje nauczycieli we współczesnej cywilizacji, twórczy rozwój nauczyciela)

49.Silberman M., Uczymy się uczyć, pedagogika,(„Jak pomóc uczniom czynnie zdobywać wiedzę

i umiejętności” s. 84)

50.Skarbek W., Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji, pedagogika, („Nauczyciel” s. 165)

51.Speck O., Być nauczycielem, pedagogika,

52.Szmyd J., Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania, pedagogika, („Wokół modelu osobowości nauczyciela szkoły współczesnej” s. 81, „O niektórych dylematach i antynomiach zawodu nauczycielskiego” s. 91)

53.Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, podręcznik akademicki, red. K. Kruszewski, pedagogika, („Nauczyciel jako twórca programu” s. 447, „Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie” s. 410)

54.Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, pedagogika, („Uczeń” s. 105, „Nauczyciel” s. 160)

55.Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, pedagogika, („Opinie nauczycieli i dyrektorów szkół o edukacji” cz. II od s. 75, „Nauczyciel w okresie przemian społecznych” s. 223, „Nauczyciel akademicki wobec edukacyjnych wyzwań współczesności” s. 235)

56.Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, („Wewnątrzszkolna ocena wiedzy uczniów” s. 26, „Jak pracować w wyższych klasach szkoły podstawowej?” s. 85, „Podmiotowość

w torii i praktyce edukacyjnej” s. 293, „Autonomia ucznia a rzeczywistość szkolna” s. 303, „Wiedza nauczycieli o uczniach” s. 315, „Lęk szkolny, przyczyny, przejawy w opinii uczniów młodszych” s. 328, „Nauczyciel partnerem w relacjach z uczniami i rodzicami” s. 412)

57.Tiller T., O uczeniu się przez doświadczenie w pracy nauczycieli, pedagogika,

58.Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej, pod red. K. Misiołka, pedagogika, („Zaufanie w relacji nauczyciel – uczeń” s. 89, „Rola autorytetów w relacjach nauczyciel – uczeń” s. 137)

59.Wiatrowski Z., Myśli i działania pedagogiczne. Z okresu 50-letniej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i filatelistycznej, pedagogika, („Z badań nad pozycją nauczyciela zwodu” s. 66, „Nauczyciel szkoły zawodowej wczoraj – dziś – jutro” s. 117, „Podmiotowość ucznia i nauczyciela w oczekiwanym wymiarze europejskim” s. 474, „Podmiotowość ucznia, studenta, nauczyciela, pracownika i obywatela w wersji racjonalnej” s. 480)

60.Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, red. M. Chodkowska, pedagogika, („Postawy nauczycieli szkół masowych w stosunku do osób upośledzonych umysłowo jako jeden
z wyznaczników efektywności integracji” s. 43)


61.Wiłkomirska A., Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, pedagogika,

62.Wiłkomirska A., Zawodowe i społeczno- polityczne orientacje nauczycieli, pedagogika, („Motywy podejmowania pracy nauczycielskiej” s. 47, „Wizje roli zawodowej nauczyciela” s. 71, „Satysfakcja zawodowa nauczycieli” s. 93, „Nauczycielskie wizje dobrej szkoły” s. 141)

63.Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, pedagogika, („Edukacyjna współpraca rodziców i nauczycieli” rozdz. VII od s. 265, „Niektóre czynniki rozwoju współpracy rodziców i nauczycieli” rozdz. VIII od s. 297)

64.Włodarski Z., Sankała A., Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli, pedagogika, („Nauczyciel z perspektywy ucznia” s. 191, „Uczeń z perspektywy nauczyciela” s. 209, „Własny obraz ucznia i nauczyciela” s. 227, „Jak poznać ucznia?” s. 253, „Jak ułatwić samopoznanie uczniowi” s. 301, „Jak wzbudzić motywację samopoznawczą ucznia?” s. 325, „Co łączy nauczyciela z uczniami, a czym różnią się oni” s. 363)

65.Wojda K., i in., Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela, pedagogika,

66.Wokół pytań o współczesnego nauczyciela, pod red. L. Hurło, pedagogika, („Rola współczesnego nauczyciela jako przewodnika w świecie wartości ucznia” s. 33, „Nauczyciel jako promotor wartości
u progu XXI wieku” s. 4, „Nauczyciel wobec doświadczeń edukacyjnych” s. 73)


67.Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, red. Z. Palak, Z. Bartkowicz, pedagogika, („Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne” s. 23)

68.Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, i in., pedagogika, („Kompetencje współczesnego nauczyciela” s. 287, „Modele kompetencji zawodowych współczesnych nauczycieli” 29, „Doskonalenie nauczycieli w edukacji elementarnej” s. 315, „Rola nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości” s. 351)

69.Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, red. S. Guz, J. Andrzejewska, pedagogika, („Nauczyciel – jego kompetencje i działalność pedagogiczna” cz. II od s. 93)

70.W najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, pod red. T. Banaszkiewicz i in., pedagogika, („Kompetencje zawodowe nauczyciela” cz. III od s. 185)

71.Zatrudnienie i awans zawodowy nauczycieli, wzory pism z komentarzem wg znowelizowanej Karty Nauczyciela, pedagogika

72.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom III, encyklopedie, (hasło jest udostępnione również w formie skserowanej)

73.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom I, encyklopedie, (hasło „Autorytet nauczyciela” jest udostępnione również w formie skserowanej)

74.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom II, encyklopedie, (hasło „karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” jest udostępnione również w formie skserowanej)

75.Murawska B. i in., Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, pedagogika,

76.Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, pod red. K. Marzec – Holki, socjologia, („Uczniowie i nauczyciele wobec wulgaryzmów w szkole” s. 184)

77.Fenstermacher G. D. i in., Style nauczania, pedagogika, („Styl kierowniczy” s. 20, „Styl terapeutyczny” s. 31, „Styl wyzwalający” s. 45)

78.Leksicka K., Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu, pedagogika, („Nowe impulsy dla edukacji i nauczyciela” s. 40, „Nauczyciel w badaniach własnych – zasady i wzory zachowań” s. 79)

79.Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, pedagogika, („Nauczyciel jako badacz pedagogiczny” s. 152)

80.Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, pod red. W. Kornera i in., pedagogika, („Podstawowe kwestie dotyczące roli nauczyciela i kształcenia nauczycieli” s. 29, „Problemy związane

z rolą nauczyciela” s. 71, „Społeczno- pedagogiczne aspekty roli nauczyciela” s. 121, „Nauczyciel

a transformacja społeczna” s. 165, „Nauczyciel w Europie” s. 241)

81.Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, pod red. M. Deptuły, pedagogika, („Poznawanie ucznia i nauczyciela – inaczej. Propozycja wizualizacji” s. 27)

82.Nauczyciel epoki przemian, red. S. Korczyński, pedagogika, (m.in. „Obraz idealnego nauczyciela kreowany przez uczniów i rodziców” s. 57, „Strategie postępowania nauczyciela w sytuacjach trudnych ucznia. Analiza psychologiczna” s. 81, „Problematyka kreatywności w zawodzie nauczycielskim” s. 165)

83.Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole, red. S. Korczyński, pedagogika,. (m.in.„Edukacja skoncentrowana na możliwościach rozwojowych ucznia” s. 11, „Motywowanie uczniów do efektywnej nauki” s. 31, „Uczniowska percepcja siebie i swojej szkoły” s. 65)

84.Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania, red. W. J. Maliszewski, pedagogika, („Osobowość nauczyciela a jego kompetencje” s. 176, „Sztuka autoprezentacji nauczyciela” s. 256, „Związki i zależności komunikacyjne pomiędzy nauczycielem a uczniem” s. 309, „Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w szkole społecznej” s. 337)

85. Nauczyciel jutra, red. E. Perzycka, pedagogika, („Zawód nauczyciela w poszerzonym znaczeniu” s. 31, „Rola nauczyciela w perspektywie przyszłości” s. 69, „O zadaniach nauczyciela jutra w edukacji szkolnej” s. 87)

86.Gurnik G., Szkoła szans, pedagogika, („Ocenianie ucznia” s. 141, „Zastosowanie metody oceniania wzmacniającego” s. 189)

87. Kujawiński J., Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów, pedagogika, („Role pełnione

w szkole prze uczniów i nauczycieli” s. 17, „Koncepcje metodyczne preferujące dialog i samodzielne uczenie się uczniów” s. 42, „Dialog oraz samodzielne uczenie się uczniów w wybranych koncepcjach metodycznych” s. 72, „Autorytet nauczyciela szkoły tradycyjnej i współczesnej” s. 105)

88.Krauze – Sikorska H., Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, psychologia, („O aktywnym współuczestnictwie dziecka i nauczyciela w procesie twórczym” s. 271)

89.Turska D., Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?, pedagogika,

90.Jezowski A., Ekonomika oświaty, pedagogika, („Zawód: nauczyciel” s. 119, „Wynagrodzenie nauczycieli” s. 143)

91.Akademia on – line, red. J. Mischke, pedagogika, („Nauczyciel wspierający rozwój. Oczekiwania studentów studiów „wirtualnych” wobec nauczyciela on – line” s. 13 )

92.Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska i in., pedagogika, („Rola nauczyciela regionalisty” s. 107)

93.Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pedagogika, („Osobowość i zawód nauczyciela” s. 370)

94.Kacprzak L., Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego, pedagogika,

95.Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, pedagogika, („Rola nauczyciela edukacji elementarnej w tworzeniu warunków konstruowania wiedzy przez dzieci” s. 95)

96.Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Materiały pokonferencyjne, red. I. Zajączkowska, (książka dostępna w wersji skserowanej) („Umiejętności wychowawcze nauczyciela niezbędne w trudnych sytuacjach zawodowych” s. 102)

97.Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Suchacka, tom II, pedagogika, („Nauczyciele o sobie nawzajem, swych odczuciach społecznych i oczekiwaniach, o swych rozterkach, lękach i obawach” s. 59, „Toksyczny pokój nauczycielski a zadania wychowawcze szkoły” s. 175, „Zachowania komunikacyjne nauczyciel w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów” s. 235, „Potrzeby organizacji a sytuacja szkolna nauczycieli – znamiona obecnego kryzysu szkoły’’ s. 397)

98.Chodkowska M. i in., Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej, pedagogika, („Stosunek nauczycieli do założeń edukacji integracyjnej i ich realizacji w procesie dydaktyczno – wychowawczym w świetle wyników badań własnych” s. 85, „Korzyści i zagrożenia edukacji integracyjnej w opiniach badanych nauczycieli- wyniki badań własnych” s. 109, „Postawy nauczycieli w kontekście wielozakresowości edukacji integracyjnej – wyniki badań własnych” s. 155, „Idealizm w orientacji zawodowej nauczycieli a ich stosunek do edukacji integracyjnej w świetle wyników badań własnych” s. 187)

99.O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji, red. A. Stankowski i in., socjologia, („Szkic sylwetki nauczyciela szkoły specjalnej” s. 89, „Kształcenie integracyjne a kadra pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga specjalnego” s. 237)

100.Współczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, red. E. Filipak i in., pedagogika, ( „Osobowość nauczyciela – wychowawcy czasu wolnego” s. 284)

101.Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, red. M. Suświłło, pedagogika, („Nauczyciel- rozwój czy stagnacja?” cz. IV)

102.Nauczyciel w edukacji przedszkolnej, red. E. Smak, pedagogika,

103.Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpińska, pedagogika, („Obraz nauczyciela akademickiego – jego kompetencje i kultura pedagogiczna w opinii studentów” s. 41, „Diagnoza i ewaluacja nauczyciela” s. 53, „Od zmiany w nauczycielu do zmiany w uczniu” s. 81, „Nauczyciel w reformie szkolnej. Niezrównoważony dialog prób i wątpliwości” s. 117, „Dialog i monolog – dwie postawy nauczyciela wobec podmiotu wychowania” s. 132, „Pedagogiczne dialogi między nauczycielami” s. 139, „Ideologie edukacji

a dialog nauczyciela z uczniem” s. 169, „Środowisko życia a środowisko wychowawcze ucznia- implikacje pedagogiczne” s. 181)

104.Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej, pod red. Z. Ratajka, pedagogika, („Nauczyciel we współczesnej szkole” s. 329)

105.Jagieła J., Trudny uczeń w szkole, pedagogika,

106.Rozpoznania i szkice pedagogiczne, red. D. Jankowski, pedagogika, („Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela” s . 51, „Andragogika pracy w doskonaleniu nauczycieli” s. 71)

107.Perry R., Teoria i praktyka: proces stawania się nauczycielem, pedagogika, („Praktyki nauczycielskie

w instytucjach wczesnej edukacji” s. 16, „Sposoby poznawania i rozumienie dzieci” s. 36, „Tworzenie środowiska uczenia się i nauczania” s. 93, „Rozwój teorii osobistej i umiejętności praktycznych” s. 119, „Współpraca z dorosłymi w instytucjach wczesnej edukacji” s. 143, „Maksymalne wykorzystanie doświadczeń z praktyki nauczycielskiej” s. 170)

108.Korczakowskie dialogi, red. J. Bińczycka, pedagogika, („Prawdziwy dialog nauczyciela z uczniem – mit czy rzeczywistość“ s. 149, „Poglądy Janusza Korczaka na opiekuna- wychowawcę“ s. 185)

109.Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowicz i in., pedagogika, („Kształcenia nauczyciela kompetentnego“ cz. I, „Nauczyciel kompetentny w działaniu“ cz. II, „Nauczyciel wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata“ cz. III)

110.Biała M., Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, psychologia, ( „Znaczenie relacji nauczyclie – uczeń“ s. 57)

111.Kocór M., Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, pedagogika,

112.Parfieniuk I., Nauczyciel w sytuacji dialogu kultur, pedagogika,

113.Edukacja jutra: XIII tatrzańskie seminarium naukowe, red. T. Koszczyc i in, tom 1, pedagogika,

114.Jurgiel A., Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, socjologia,

115.Wspieranie dziecięcej kreatywności, red. B. Suchacka i in., pedagogika, („Kreatywne kompetencje nauczycieli jako warunek rozwijania kreatywności uczniów” s. 55)

116.Sztejnberg A., Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, pedagogika, („Nauczyciel w szkole” s. 15, „Skuteczny nauczyciel – zachowania nauczycielina zajęciach edukacyjnych” s. 126, „Uczeń w rzeczywistości szkolnej” s. 239)

117.Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, pedagogika, („Społeczna interakcja, relacje nauczyciel – dziecko i osobowość nauczyciela” cz. IV s. 305, „Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela” s. 404)

118.Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, rod red. H. Siwek., pedagogika, („Zawód nauczyciela jako rola społeczna” s. 301)

119.Kompetanecja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy, red. W. J. Maliszewski, pedagogika,

120.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje, red. W. J. Maliszewski, tom II, pedagogika („Nauczyciel szkoły XXI wieku – wyzwania i oczekiwania’’ s. 28)

121.Pedagogika małego dziecka: wybrane zagadnienia, red. M. Karwowska-Struczyk i in., pedagogika, („Nauczyciel i uczeń w systemie edukacji wielokulturowej” s. 81)

122.Dobrołowicz J., Kreatywnośc uczniów a ich osiągnięcia szkolne, pedagogika, („Szkoła jako środowisko stymulujące rozwój kreatywności” s. 76)

123.Sufa B., Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika, (”Uczeń w komunikacji z nauczycielem” s. 30)

124.Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko – czeskiego, red. T. Lewowickiego i in., pedagogika, („O kompetencjach nauczycieli” cz. II)

125.Okoń W., Wszystko o wychowaniu, pedagogika, („Nauczyciel czy wychowawca” s. 237)

126.Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku, red. Z. Brańka, pedagogika, („Kim mogą być nawzajem dla siebie: nauczyciel i uczeń?” s. 123, „Komunikacja społeczna dzieci niepełnosprawnych a ich percepcja siebie w roli ucznia” s. 132)

127.Szkoła na miarę możliwości dziecka, red. D. Krzywoń i in., pedagogika, („Jakie znaczenie mają Indywidualne Wzorce Myślenia w edukacji dziecka oraz w komunikacji nauczycile- uczeń?” s. 61)

128.Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska i in., pedagogika, („Współczesne modele bycia nauczycielem” s. 159, „Społeczno – instytucjonalne Bariery nauczycielskiej emancypacji. Specyfika pracy nauczyciela wczesnej edukacji” s. 171)

129.Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, pedagogika, („Nauczyciel i uczeń w relacjach współkonstruowania doświadczeń podmiotowych” s. 132)

130.Barszczewska B., Nadzór pedagogiczny, pedagogika

131.Dobrowolska B., Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów. Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych, pedagogika

132.O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, red. O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, red. Bednarska M., psychologia, („Nauczyciel twórcą swojego autorytetu”, s. 83, „Autorytet nauczyciela XXI wieku”, s. 94, „Szkoła jako środowisko (de-) stabilizujące autorytet nauczyciela”, s. 106, „Kwestia autorytetu nauczyciela w opinii nauczycieli – w świetle badań własnych”, s. 131, „Autorytet nauczyciela szkoły średniej w uczniowskich wspomnieniach”, s. 154, „Autorytet nauczyciela policealnej szkoły zawodowej”, s. 170, „Autorytet nauczyciela w kontekście kształcenia osób dorosłych”, s. 188)

133.Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją, red. Murawska E., pedagogika

134.Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności, pedagogika

135.Strycharska-Gać B., Relacje człowiek – człowiek w procesie wychowawczym, pedagogika

136.Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei, pedagogika, („Nadzieja jako źródło inspiracji pedagogicznych”: kim jest nauczyciel, etos nauczyciela, fakt „bycia wychowawcą”, s. 367)

137.Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, red. Romanowska-Łakomy H. i in., filozofia, („Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczycielskim”, s. 91, „Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji”, s. 101)

138.Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. Błaszczyk K. i in., socjologia, (Kompetencje nauczycieli we współczesnej szkole, Osobowość i autorytet nauczyciela a jego komunikacja z uczniami)

139.Sałaciński L., Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela, pedagogika, („Nauczyciel jako wykonawca roli głównej – medium i twórca ładu aksjologicznego”, s. 83, „Obowiązek i powinność nauczyciela”, s. 85, „Transmisja wartości jako wyznacznik roli nauczyciela”, s.94, „Prawomocność aksjologiczna i granice nauczycielskiej możności”, s.103, „Adiafora szkolnej rzeczywistości oraz profesjonalne dylematy nauczyciela”, s. 109)

140. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzi z nimi dzieci i młodzież?, red. Borecka – Biernat D., psychologia,(„Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych”, s.13, „Konflikty w szkole średniej – spojrzenie uczniów i nauczycieli” s.40, „Nauczyciel i uczeń w sytuacjach konfliktowych”, s.104)

141. Wiśniewski Cz., Wychowanie – Studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, pedagogika

142.Oleszkowicz A. i in., Sposób na wagary. Jak sobie radzić z absencją uczniów? , pedagogika

143. .Opieka – wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne, red. nauk. Woronowicz W., Apanel D. pedagogika, („Typy oporu wobec szkoły jako instytucji a skłonność do podzielania uproszczonych opinii o nauczycielu” s.107 , „Być nauczycielem to znaczy mierzyć się z (nie)wykonalnymi zadaniami zawodowymi” s.123 , „Funkcjonowanie ucznia w relacjach z nauczycielami – przyczynek do szkolnego programu profilaktycznego” s.131)

144. Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Smak E., pedagogika, („Język pedagogiki współczesnej edukacji – ryzyko konkretyzacji profesjonalnego myślenia nauczycieli . Z perspektywy koncepcji kodów Basila Bernsteina.” s.33, Autorefleksja jako jedna z dróg kształtowania tożsamości zawodowej” s.3)

145. Ostrowski K., Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, pedagogika

146. Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, red. Apanel D. pedagogika, („Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela. Nauczyciel miedzy tym, co możliwe a tym ,co niemożliwe” s.269 )

147.Słupek K., Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny, pedagogika

148.Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, red. Gomuła T., Dyrda T., pedagogika

149. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności, red. Wójcik M., pedagogika, („Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniem słuchu a nauczanie ich języka obcego” s.119, „Możliwości i ograniczenia ucznia niesłyszącego w klasie integracyjnej w opinii nauczycieli” s.131)

150. Wojnarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania („Nauczyciel/ wychowawca- ochrona i promocja jego zdrowia” s. 309), medycyna

151.Wolska – Pyrlińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, socjologia, („Nauczyciel w procesie kształcenia do działania” s.73)

152. Komunikacja społeczna a wyzwania społeczności, red. Majka – Rostek D., socjologia, („Komunikacja interpersonalna, interpersonalna i grupowa” s.11)

153.Noga H., Modele komunikacji w procesie edukacyjnym. Na przykładzie kształcenia ogólnotechnicznego, pedagogika

154.Krakowska pedagogika specjalna, red. Wyczesany J., pedagogika, („Kompetencje nauczycieli w kontekście pracy z uczniem niepełnosprawnym” s.32, „Zasadność uwzględniania aspektów psychologicznych w kształceniu pedagogów specjalnych” s.47)

155.Nowicka M., Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – przestrzenie – konceptualizacje, pedagogika

156. Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. T.1, red. Aleksander T. , pedagogika,(„Nauczyciel w pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych – pedagog nieprofesjonalny?” s.122, „Współczesny nauczyciel dorosłych w procesie edukacji ustawicznej” s.280, „Zasady nauczania w świetle praktyki nauczycieli osób dorosłych” s.393)

157. Pęczkowski R., Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, pedagogika

158. Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, red. Harbin A. M., pedagogika

159. Syguła A., Technologie internetowe w nauczaniu, pedagogika („Model komunikacji nauczyciel-student” s. 28)

160. Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania-pojęcie poznawcze, pedagogika („Uczeń jako podmiot w procesie poznawania” s. 187; „Nauczyciel jako uczący się dorosły” s. 261)

161. Edukacja do współbycia i współdziałania, red. Kapica G., pedagogika („Współdziałanie ucznia i nauczyciela warunkiem skuteczności szkolnej edukacji zdrowotnej” s. 56)

162. Święcicka J., Trening koncentracji dla uczniów, pedagogika

163. Uczeń w świecie języka i tekstów, red. Nocoń J., Łucka-Zając E., pedagogika


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconNauczyciel wychowania fizycznego I jego rola (materiał przygotowany w ramach szkolenia Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego)

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconAkademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego Pedagog szkolny wobec nowych zadań edukacyjnych

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconPod hasłem: „Emocje przedszkolaków” adresowanego do nauczycieli wychowania przedszkolnego I rodziców

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconCele wychowania określające stosunek dzieci kształcenia zintegrowanego wobec przyrody, zdrowia I rekreacji

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconRozmowy indywidualne jako forma współdziałania nauczycieli I rodziców

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconSzkoła, która jest zbiorem różnych osobowości, modeli życia, wychowania, sposobów reagowania to również miejsce spotkań uczniów, nauczycieli I rodziców. Ta

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconGodność osoby ludzkiej jako wartość normatywna wobec miłości małżeńskiej, zadań rodzicielskich oraz relacji rodziny do społeczeństwa I do Kościoła w

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconPedagogika jako nauka od jakiego słowa pochodzi pedagogika I pedagogia?

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconWymaganiach wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Terminy I sposoby informowania uczniów I rodziców o wymaganiach edukacyjnych

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 icon§ 1 Dłużnik uznaje, że według stanu na dzień zawarcia porozumienia jego zadłużenie główne wobec Wierzyciela wynosi zł

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom