1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2
Pobierz 179.54 Kb.
Nazwa1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2
strona2/3
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar179.54 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
Nauczanie matematyki1.Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć: o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, pedagogika,

2.Winniger M-L., Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu, pedagogika,

3.Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu: wybrane zagadnienia, red. U. Oszwa, pedagogika,

4.Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek i in., pedagogika, („Wspomaganie matematycznych uzdolnień twórczych uczniów narzędziami komputerowymi” s. 41)

5.Raszka R., Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki, pedagogika

6.Fiedler M., Matematyka już w przedszkolu, pedagogika

7. Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość, red. :Adamek I. ,Muchacka B. pedagogika,(Nawolska B. ,Żadło J. ,”Podręcznik do kształcenia zintegrowanego a aktywność matematyczna dzieci” s.172)

8. Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Smak E., pedagogika, („ Kompetencje studentów – przyszłych nauczycieli kształcenia zintegrowanego – do nauczania matematyki” s.157

9. Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, red. Gomuła T., Dyrda T., pedagogika, („Analiza wybranych programów komputerowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w edukacji matematycznej w klasach początkowych” s.251)

10. Okońska H., Pawińska M., Skąd przychodzi bajka. Scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje, pedagogika, („Teksty wspomagające edukację matematyczną” s.52)

11.Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika

12.Nowik J., Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym, pedagogika,

13. Nowik J., Kształcenie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej: poradnik dla nauczycieli: wydanie II rozszerzone, pedagogika

Szkoła


1.Banach C., Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, pedagogika, („Szkoła polska

w opinii społecznej” cz. III)
2.Dąbrowska T. E., Wojciechowska – Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, pedagogika, („Szkoła jako środowisko wychowawcze” s. 103)
3.Denek K., Ku dobrej edukacji, pedagogika, (m.in.: „Cechy dobrej szkoły” s. 67, „Społeczne oczekiwania w stosunku do dobrej szkoły” s. 71)
4.Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, K. Michalak, pedagogika, („Szkoła jako miejsce życia i rozwoju dziecka” s. 41)
5.Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. Tchorzewski, pedagogika, (Sen pedagoga, czyli

o pewnym wizerunku szkoły i nauczyciela)
6.Edukacja w jednoczącej się Europie, red. W. Szlufik i in., pedagogika, („Wizja szkoły w perspektywie unijnej polityki edukacyjnej” s. 39)
7.Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. M. Ochmański, pedagogika,(„Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela” s. 109, „Szkoła na przełomie wieków. O potrzebie stawiania pytań” s. 117)
8.Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, pedagogika, („Szkoła XXI w. – wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości” s. 98, „Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się” s. 109, „ - przykład porozumienia nauczycieli, uczniów
i rodziców” s. 122)

9.Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, red. A Karpińska, pedagogika, („Problemy polskiej szkoły w dobie integracji” s. 39, „Szkoła jako miejsce uczenia się siebie i świata” s. 141)
10.Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje, pedagogika,
11.Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, pedagogika, („W poszukiwaniu szansy otwarcia się szkoły” s. 11, „Szkoła wobec edukacji równoległej” s. 29, „Ewolucja szkoły: centrum oświatowe środowiska lokalnego” s. 47, „Szkoła przygotowująca i wspierająca samoedukującego się ucznia” s. 123)
12.Jankowski D., Szkoła – środowisko – współdziałanie, pedagogika, („Szkoła centrum edukacyjnym środowiska” s. 9, „Szkoła zautonomizowana czy też zregionalizowana” s. 25)
13.Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, pedagogika, („Dlaczego szkoła”” s. 21, „Kultura szkolna” s. 91, „Edukacja i szkoła w ich historycznym uwikłaniu” s. 161)
14.Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, pedagogika, („Szkoła jako intencjonalne środowisko wychowawcze” s. 317)
15.Łobocki M., Wybrane problemy wychowania – nadal aktualne, pedagogika, („W poszukiwaniu godnych uznania oddziaływań wychowawczych w szkole” s. 66)

16.Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, pedagogika, („Najczęstsze problemy szkolne” s. 80, m.in.: złe oceny, wagary, złe zachowanie, strach przed szkołą, konflikt w klasie)

17.Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad,

M. Szymański, pedagogika, („Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej” s. 27, „Możliwości rozpoznawania sensu współdziałania szkoły, rodziców i uczniów w społeczeństwie wolnorynkowym” s. 39, „Rola szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców” s. 73)

18.Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, pod red. J. Kuźmy, J. Morbitzera, tom I, pedagogika, („O teoretyczną wizję szkoły przyszłości” s. 36)

19.Nowak-Dziemianowicz M., Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły, pedagogika, („Autorska szkoła samorozwoju we Wrocławiu jako przykład edukacji alternatywnej” s. 163, „Refleksje nad wrocławską szkołą przyszłości jako teatrem wyobraźni” s. 175, „Szkoła wobec alternatywy twórczej edukacji” s. 189)

20.O wychowaniu człowieka – wybór tekstów, wybór i oprac. J. Grochal, B. Przyborowska, pedagogika, („Wychowanie w szkole” s. 79, „Szkoła” s. 97)

21.Pachociński R., Oświata XXI wieku – kierunki przeobrażeń, pedagogika, („Technologia w szkole” s. 95, „Szkoła wirtualna” s. 149)

22.Pachociński R., Strategie reform oświatowych na świecie, pedagogika, („Reformowanie współczesnej szkoły” s. 5, „Szkolnictwo państwowe – szkolnictwo prywatne” s. 23, „Ogólne uwarunkowania reformy oświaty” s.33)

23.Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka, pod red. M. Jakowicza, pedagogika, („Myśli pedagogów, nauczycieli, uczniów – o szkole i edukacji” s. 143)

24.Pedagogika, pod red. B. Suchodolskiego, pedagogika, („Szkoła i jej rola” s. 255, „System oświaty

i nauczyciel” cz. IV od s. 621)

25.Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, tom II pedagogika, („Szkoła wspomagająca rozwój” s. 98, „Program szkolny” s. 123, „Nauczanie i uczenie się w klasie” s. 158, „Egzaminy i ocenienie szkolne” s. 206, „Szkolne środowisko uczenia się” s. 240, „Reformowanie oświaty w Polsce” s. 383)

26.Pedagogika porównawcza – podręcznik akademicki, red. B. Śliwierski, pedagogika, („Niepowodzenia szkolne w międzynarodowych badaniach porównawczych” s. 232, „Rodzice a szkoła: problemy i tendencje w współpracy” s. 244, „Polski system oświatowy” s. 280)

27.Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, pedagogika, („Niektóre zasady społeczne we współpracy szkoły i rodziny” s. 323)

28.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, pedagogika, („Społeczna rola szkoły w środowisku” s. 260, „Potrzeby środowiska a praca szkoły” s. 263, „Wpływ szkoły na przeobrażenie środowiska” s. 268, „Cele, funkcje i zadania szkoły w środowisku” s. 467, „Problematyka badawcza dotycząca funkcjonowania szkoły środowiskowej” s. 469, „Typowe warunki środowiska określające pracę szkół w makroregionie” s. 471)

29.Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, pedagogika, („Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna” s. 51, „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Dysfunkcjonalny wpływ szkoły” s. 95)

30.Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, red. J. Lubowiecka, pedagogika, („Szkolny lęk przed niepowodzeniem” s. 81, „O stresie szkolnym” s. 99, „Dyscyplina w szkole – kontrola zachowania i uczenia się” s. 114, „Miejsca przyjazne – miejsca wrogie w szkole jako zadanie dla wychowawcy” s. 153)

31.Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. M. Łobocki, pedagogika, („Przegląd niektórych innowacji pedagogicznych w szkołach” s. 79)

32.Putkiewicz E., Wiłkomirska A., Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych, pedagogika,

33.Rozwój i edukacja dziecka – szanse i zagrożenia, red. S. Guz, pedagogika, („Wychowanie w szkole. Szanse i zagrożenia” s. 111)

34.Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, pedagogika, („Pedagog szkolny

i uczniowie” s. 62, „Pedagog szkolny i rodzice” s. 66, „Pedagog szklony i nauczyciele” s. 73, „Najczęstsze problemy szkolne” s. 80 m.in.: złe oceny, wagary, złe zachowanie, „Najczęstsze problemy osobiste” s. 126 m.in.: kłopoty towarzyskie, chcę się podobać, trauma, „Prawo niezbędne w pracy pedagoga szkolnego” s. 168)

35.Seweryńska A. M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, pedagogika, („Dziecko w szkole” s. 35, „Relacja nauczyciel – uczeń” s. 63)

36.Skarbek W., Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji, pedagogika, („System szkolny” s. 143, m.in.: funkcje szkoły, organizacja szkoły, klasa szkolna)

37.Skuteczność polskiej szkoły w wychowaniu do rekreacji ruchowej, red. T. Fąk, pedagogika, („Rola szkoły w przygotowaniu uczniów do rekreacji” s. 7, „Wychowanie do turystyki w wybranych szkołach” s. 15)

38.Stachowiak B., Edukacja informatyczna w szkole. Raport z badań, pedagogika

39.Szacki S., Pisma pedagogiczne, pedagogika, („Szkoła dla dzieci czy dzieci dla szkoły?” s. 296)

40.Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, pedagogika

41.Szmyd J., Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania, pedagogika, („Kryzys szkoły i wychowania – niepokój i nadzieja” s. 219)

42.Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, podręcznik akademicki, red. K. Kruszewski, pedagogika, („O nauczaniu i uczeniu się w szkole” s. 109, „Metody nauczania” s. 186, „O wychowaniu w szkole” s. 271)

43.Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, pedagogika, („Z dziejów szkoły” s. 13, Szkoła
w społeczeństwie” s. 54, „Program szkolny” s. 191)


44.Szymański m J., Studia i szkice z socjologii edukacji, pedagogika, („Selekcje szkolne i ich społeczne uwarunkowania” s. 100, „Funkcja systemu szkolnego w procesach reprodukcji społecznej” s. 135)

45.Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej, pod red. K. Misiołka, pedagogika, („Obszary pracy szkoły, w których winien uczestniczyć rodzic” s. 153, „Rodzina a szkoła’ s. 181, „Zainteresowanie rodziców życiem szkolnym dziecka” s. 237)

46.W poszukiwaniu lepszej szkoły, red. R. Łukaszewicza, pedagogika,

47.Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy, red., J. Kruk-Lasocka, M. Sekułowicz, pedagogika, („Rola i zadania szkoły w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością” s. 429)

48.Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, red. M. Chodkowska, pedagogika, („Szkoła – element normalności w oddziale pediatryczno – onkologicznym” s. 87)

49.Wiłkomirska A., Zawodowe i społeczno- polityczne orientacje nauczycieli, pedagogika, („Nauczycielskie wizje dobrej szkoły” s. 121, „Nauczycielskie wizje celów edukacyjnych szkoły” s. 141)

50.Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, pedagogika


51.Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, pedagogika,

52.Zwiernik J., Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Studium teoretyczno –empiryczne, pedagogia, („Dojrzałość szkolna” s. 238)

53.Praca opiekuńczo-wychowawcza a szkole i innych instytucjach oświatowych, pod red. C. Kępskiego, pedagogika, („Praca opiekuńczo – wychowawcza w szkole” cz. I)

54.Dewey J., Szkoła a społeczeństwo, pedagogika, („Szkoła a rozwój społeczny” s. 9, „Szkoła a życie dziecka” s. 27)

55.Key E., Stulecie dziecka, pedagogika, („Szkoła przyszłości” s. 136)

56.Dewey J., Szkoła i dziecko, pedagogika, („Dziecko i programy nauczania” s. 93)

57.Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Mrydzik i in., socjologia,

58.Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, pod red. M. Deptuły, pedagogika, („Realizacja podstawowych funkcji szkoły warunkiem skutecznej profilaktyki” s. 284)

59.Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku, pedagogika, („Zasadnicze wątki refleksji pedagogicznej nad stosunkami rodziny i szkoły u progu XXI wieku” s. 19, „Człowiek, rodzina i szkoła jako kategorie klasycznego myślenia pedagogicznego e edukacji” s . 97, Człowiek, rodzina i szkoła jako kategorie alternatywnego myślenia pedagogicznego o edukacji” s. 143, „Demokratyczne i humanistyczne przeobrażenia w stosunkach rodziny i szkoły wyzwaniem edukacyjnym u progu XXI wieku” s. 191)

60.Gurnik G., Szkoła szans, pedagogika, („Selekcja edukacyjna” s . 15)

61.Kujawiński J., Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów, pedagogika,

62.Schneider M., Transformacja edukacji w Polsce na tle dążeń do integracji europejskiej. Tezy – poszukiwania – stan – perspektywy, pedagogika, („Edukacja w Polsce w drugiej połowie XX wieku” s. 29, „Europejski wymiar edukacji – stan i oczekiwania” s. 67, „Reforma systemu edukacji w Polsce na tle wymiaru europejskiego” s. 142)

63.Szkoła a rynek pracy, red. A. Bogaj, S. Kwiatkowski, pedagogika, („Szkoła w społeczeństwie obywatelskim” s. 11, „Standardy kwalifikacji zawodowych – ujęcie szkolne” s. 55, „Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego” s. 61, „współczesne technologie kształcenia” s. 109, „Jakość kształcenia zawodowego” s. 174)

64.Kupisiewicz C., Szkoła w XX wieku, pedagogika, (Szkoła tradycyjna, Szkoła progresywistyczna, szkoła „nowego wychowania”, szkoła esencjalistyczna, szkoła ustawicznie doskonalona, antyszkoła, szkoła alternatywna, szkoła zintegrowana, szkoła przyszłości).

65. Sikorski W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, medycyna, ( „Szkoła jako środowisko terapeutyczne” rozdz. III)

66.Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Materiały pokonferencyjne, red. I. Zajączkowska, (książka dostępna w wersji skserowanej) („(Nie)jawne konflikty w instytucjach edukacyjnych na tle przemocy symbolicznej” s. 22, „Sposoby rozwiązywania konfliktów przez nauczycieli i uczniów w środowisku szkolnym” s. 36, „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” s. 49, „Konflikt w pokoju nauczycielskim” s. 58, „Rola wychowawcy klasy w rozwiązywaniu konfliktów w szkole” s. 62, „Twarzą w twarz – procedura rozwiązywania konfliktów między uczniami przy współudziale rodziców” s. 74)

67.Bilińska – Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu, socjologia,

68.Kształcenie nauczyciel przyszłej szkoły, red. M. Muchacka, pedagogika, („Nauczyciel wobec reformy edukacji” s. 9, „Poszukiwanie kanonu treści kształcenia nauczycieli” s. 33, „Psychologiczne kompetencje w szkole” s. 63, „Pedagogika zabawy w rozwoju kompetencji twórczych nauczycieli” s. 161)

69.Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Suchacka, tom I, pedagogika, (m.in. „W stronę dobrej szkoły” s. 85, „Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej” s. 105, „Szkoła jako instytucja otwarta” s. 117, „Ewaluacja dla rozwoju szkoły” s. 205, „Personalizm pedagogiczny a kultura pracy szkoły” s. 275)

70.Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Suchacka, tom II, pedagogika, („Szkoła dziś i jutro w opiniach i marzeniach uczniów” s. 19, „Współczesna szkoła w percepcji uczniów klas I-III” s. 31, „Szkoła promująca zdrowie” rozdział V, „Szkoła jako środowisko wychowawcze” rozdział VI, „Szkoła wobec problemu agresji i deprywacji potrzeb – programy profilaktyczne” rozdz. VII, „Rola pedagogiki medialnej w nowoczesnej szkole” rozdz. VIII)

71.Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jan Pawła II, pedagogika, („Szkoła” s. 80)

72.Edwards C. H., Dyscyplina i kierowanie klasą, pedagogika,

73.Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, red. M. Suświłło, pedagogika, („Relacje wewnątrzszkolne i związki z otoczeniem” cz. I, „Realizacja edukacji szkolnej” twórczość – reprodukcja, bezpieczeństwo- zagrożenia” cz. II)

74.Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, pedagogika, („Szkoła w Europie wobec zróżnicowania kulturowego” s. 180)

75.Manipulacja – media – edukacja, red. B. Siemieniecki, socjologia, („Szkoła i media. Dwa oblicza manipulacji” s. 273)

76.Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone, red. A. Steciwko i in., pedagogika, („Uczeń w polskiej szkole XXI wieku“ s. 58)

77.Budziukiewicz B. i in., Vademecum wychowawcy, pedagogika, („Wychowawca w szkole“ s. 35, „Miejsce szkoły we współczesnym środowisku wychowawczym“ s. 68, „Szkoła jako środowisko wychowawcze“ s. 80, „Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły – teoria a praktyka“ s. 111)

78. Petlak E., Klimat szkoły klimat klasy, pedagogika,

79.Rogers B., Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu. Praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania, pedagogika,

80.Klus – Stańska D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, pedagogika,

81.Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, pedagogika,

82.Edukacja jutra: XIII tatrzańskie seminarium naukowe, red. T. Koszczyc i in, tom 1, pedagogika,

83.Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, red.

M. Libiszowski – Żółtkowska, socjologia, („Kryzys systemu edukacji i wychowania” s. 279, „Kryzys wychowania czy kryzys instytucji wychowania?” s. 293)

84.Kopciewicz L., Rodzaj i Edukacja, socjologia, („Wytwarzanie różnic rodzajowych w socjalizacyjnej pracy szkoły – przegląd badań” s. 13)

85.McWhirter J. J. i in., Zagrożona młodzież, socjologia, („Porzucanie szkoły” s. 159)

86.Guerin S. i in., Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, psychologia, („Agresja” s. 11, „Prześladowanie” s. 35)

87.Łobocki M., W trosce o Wychowanie w szkole, pedagogika, („Wychowanie moralne w centrum uwagi nauczycieli” s. 97, „Prowadzenie rozmowy nauczycieli z uczniami” s. 141, „Współpraca nauczycieli i rodziców w wychowaniu uczniów” s. 175, „Informacje zwrotne w pracy dydaktyczno – wychowawczej” s. 227, „O samodoskonaleniu nauczycieli” s. 253)

88.Przemoc: konteksty społeczno – kulturowe. Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, tom 2, red.

W. Walc, socjologia, („Zjawisko przemocy w szkole” s. 9, „Przemoc w życiu szkolnym” s. 11, „Przemieszczenie agresji w szkolnej przestrzeni” s. 21, „ Przemoc w szkole w perspektywie teorii gier – Nowe ujęcie problemu” s. 29, „Wybrane czynniki strukturalne sprzyjające przemocy w szkole” s. 92, „Przejawy i formy przemocy występujące we współczesnej szkole” s. 99)

89.Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, red. B. Matyjas i in., pedagogika, („Opieka

i Wychowanie w szkole” od s. 73)

90.Spritzer M., Jak uczy się mózg, psychologia, („Szkoła” s. 277 )

91.Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, red.

J. Klebaniuk, socjologia, („Pozytywne i negatywne aspekty selekcji i segregacji uczniów w szkołach” s. 53)

92.Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, pedagogika,

93.Smykowska D., Współpraca szkoły z rodziną w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane, pedagogika,

94.Kupisiewivcz M., Polskie dylematy oświatowe w latach 1970-2006, pedagogika,

95.Wokół wychowania: rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. T. Rostowska i in., pedagogika, („Wychowawcza rola szkoły w perspektywie psychologicznej” s. 47)

96.Borowicz R., Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania Czy nierozwiązywalne? Socjologia, („Szkoła jako źródło wiedzy” s. 34, „Czego młodzież oczekuje od szkoły?” s. 36)

97.Szkoła na miarę możliwości dziecka, red. D. Krzywoń i in., pedagogika,

98.Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska i in., pedagogika, („(P)rogi szkoły” s. 224)

99.Wejner T., Sprawdzian – egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej, pedagogika, („Istota reform w edukacji podstawowej końca lat 90. XX wieku”, s. 11

100.Placha J., Pedagogia na co dzień, pedagogika

101.Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjno – rewalidacyjnej. Zeszyty Naukowe. Vol. 37, [red. Dobrzeniecki R. i in.], pedagogika, („Szkoła miejscem diagnozy uczniów niedostosowanych społecznie”, s. 51)

102.Wiącek G., Efektywna integracja szkolna (Kształcenie integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych)

103.Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, red. nauk. Kopciewicz L. i in., socjologia, („Szkoła jako miejsce odtwarzania nierówności płci”, s. 13, „Szkoła jako arena starć o prawomocne definicje seksualności i płci”, s. 71)

104.Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. Błaszczyk K. i in., socjologia

105.Szkoła i jej wychowankowie: między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. Chodkowska M. i in., pedagogika

106.Sałaciński L., Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela, pedagogika, („Swoistość szkoły jako społecznej instytucji edukacyjnej”, s. 13, „Społeczny wymiar szkoły jako instytucji edukacyjnej”, s. 14, „Modernizacja życia społecznego a rozwój szkoły”, s. 17, „Nowy społeczny i instytucjonalny sens współczesnej szkoły”, s. 25, „Złożoność zmiany szkoły i reformatorska pozorność”, s. 31, „Ogólny postulat przeobrażeń współczesnej edukacji szkolnej”, s.35, „Fazy przemian edukacyjnych w szkole i ich krytyczna ocena”, s. 37

107. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzi z nimi dzieci i młodzież?, red. D. Borecka – Biernat, psychologia

108. Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość, red. :Adamek I. ,Muchacka B. pedagogika, („Kancir J., Ujednolicone testy edukacyjne – skutecznym środkiem w diagnozowaniu efektywności nauczania dzieci”, s.164)

109. Wiśniewski Cz., Wychowanie – Studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, pedagogika,

110. Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, red. nauk. Waloszek D., pedagogika, ( „ Przygotowanie dzieci do szkoły. Refleksje metodologiczne, s.25 ,”Strategie integracji w edukacji dzieci” s.127 )

111. Kreowanie tożsamości szkoły. T.1 : Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red .Chałas K., pedagogika, („Szkoła jako uczestnik zmiany społecznej” s.15, „Oswajanie pedagogiki jako jeden z warunków konstytuowania się tożsamości szkoły” s.19 , „Pedagogika personalistyczna a tożsamość szkoły” s.27 , „Tożsamość szkoły jako edukacyjnej wspólnoty” s.45, „Kreowanie czy rozmywanie tożsamości współczesnej szkoły” s.73 , „Aksjologiczne aspekty tożsamości szkoły i tożsamości w szkole” s.131, „Kreowanie tożsamości szkoły przez edukację moralną” s.163, „Tożsamość szkoły w perspektywie prakseologicznej, etycznej i estetycznej” s.195 , „Szkoła za fasadą tożsamości” s.285 , „Szkoła instytucją totalną?” s.299, „Wizja szkoły przyszłości” s.311, „Poznawanie historii własnej szkoły jako sposób kształtowania tożsamości uczniów” s.327, „Jednolitość stroju szkolnego jako czynnik identyfikacji ze szkołą” s.409)

112. Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Smak E., pedagogika, („Kreowanie wizerunku szkoły – moda czy organizacyjna konieczność? s.67)

113.Ostrowski K., Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, pedagogika

114.Nehring A. i in., Uczyć ciekawiej , to znaczy jak? Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć metodami aktywizującymi, pedagogika

115.Kupisiewicz Cz., O wybitnych myślicielach, dydaktyce i szkole, pedagogika, („O szkole, jej misji i funkcjonowaniu” s.79)

116. Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, red. Gomuła T., Dyrda T., pedagogika, („Szanse i bariery tworzenia demokratycznej szkoły we współczesnym społeczeństwie „ s.15, „jaka jest szkoła współczesna? O konieczności postrzegania jej wartości z perspektywy doświadczeń i przeżyć uczniów. Szkic metodologiczny, s.92, „Zmiana w szkole. Koncepcja uczącej się społeczności i uczenie się we współpracy”s.202, „Szkoła na miarę ucznia czy nzuczania”s.324 )

117.Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy?, red. Sołtysiak T., Nowakowska A., socjologia, („Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej – przegląd wybranych badań prowadzonych w Polsce. s.101, „Świadomość występowania zjawiska agresji wśród uczniów w szkole” s.122, „Bezpieczeństwo szkolne – kontekst edukacyjny” s.133, „ Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży przez wzmacnianie reziliencji w szkole” s.143)

118.Wlazło S., Nauczyciele działają zespołowo?, pedagogika

119. Wojnarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania („Szkoła promująca zdrowie” s. 372), medycyna

120. Spock B., Rotheneberg M., Dziecko pielęgnowanie i wychowanie, („Szkoła” s. 491), medycyna

121. Wójtowicz M., Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją. Terapia – zabawa – nauka, pedagogika, („Blok tematyczny: szkoła” s.86)

121. Człowiek i uzależnienia, red. Jędrzejko M., Sarzała D., psychologia, („Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań”117, („Przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży” s.239)

122. Obraz szkoły i nauczyciela: egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, red. nauk. Murawska E., pedagogika,

123. edukacja do współbycia i współdziałania, red. Kapica G., pedagogika („Współdziałanie szkoły i domu rodzinnego uczniów klas I-III” s. 66; „Szkoła jako centrum edukacji obywatelskiej w społeczności wiejskiej” s. 138)

124. Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, red. Szybik I., Fijałkowski A., Kamińska J., pedagogika

125. Praca z dzieckiem wymagającym, cz. I, red. Przygońska E., pedagogika („Metoda pracy z dzieckiem nieśmiałym w szkole” s. 153; Dziecko z ADHD- charakterystyka zaburzenia oraz wybrane zasady postępowania w domu i szkole” s. 64)

126. Adrjan B., Kultura szkoły w poszukiwaniu nieuchwytnego, socjologia

127. Szkoła w dobie Internetu, red. Nowak A., Winkowska-Nowak K., Rycielska L, pedagogika

128. Hłobił A., Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego, pedagogika

129. Gwarecki L., Promocja placówki edukacyjnej, pedagogika („Formy promocji szkoły” s. 51)

130. Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła od edukacji rozwojowej do pedagogiki rodzaju, pedagogika


1   2   3

Powiązany:

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconNauczyciel wychowania fizycznego I jego rola (materiał przygotowany w ramach szkolenia Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego)

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconAkademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego Pedagog szkolny wobec nowych zadań edukacyjnych

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconPod hasłem: „Emocje przedszkolaków” adresowanego do nauczycieli wychowania przedszkolnego I rodziców

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconCele wychowania określające stosunek dzieci kształcenia zintegrowanego wobec przyrody, zdrowia I rekreacji

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconRozmowy indywidualne jako forma współdziałania nauczycieli I rodziców

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconSzkoła, która jest zbiorem różnych osobowości, modeli życia, wychowania, sposobów reagowania to również miejsce spotkań uczniów, nauczycieli I rodziców. Ta

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconGodność osoby ludzkiej jako wartość normatywna wobec miłości małżeńskiej, zadań rodzicielskich oraz relacji rodziny do społeczeństwa I do Kościoła w

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconPedagogika jako nauka od jakiego słowa pochodzi pedagogika I pedagogia?

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 iconWymaganiach wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Terminy I sposoby informowania uczniów I rodziców o wymaganiach edukacyjnych

1. Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli I rodziców” 93) 2 icon§ 1 Dłużnik uznaje, że według stanu na dzień zawarcia porozumienia jego zadłużenie główne wobec Wierzyciela wynosi zł

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom