Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”
Pobierz 210.44 Kb.
NazwaWniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”
strona1/2
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar210.44 Kb.
TypDokumentacja
  1   2


WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE
„Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”Tytuł projektu:

,,Porusz umysł, ducha , ciało!”GIMNAZJUM NR 2 IM. A. KAMIŃSKIEGO

W ŻARACH


CZĘŚĆ OPISOWA


7. INFORMACJE O SZKOLE

Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach zatrudnia 39 nauczycieli, ma 37 etatów pedagogicznych. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi-16, a etatów 15,5. Mamy 394 uczniów, uczących się w 15 klasach (4 pierwsze, 5 drugich, 6 trzecich). Koła zainteresowań: polonistyczne, angielskiego, niemieckiego, recytatorskie, redakcyjne, taneczne, słowa pisanego, kultury romańskiej, matematyczne- twórczego myślenia, Pitagoras, historyczne, regionalne, przedsiębiorczości, biologiczne, krajoznawcze, fizyczne, kulinarne, chemiczne, komputerowe, muzyczne, szachowe, SKS ( 6 grup).

Na podstawie badań ankietowych, obserwacji i rozmów z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi uczniów z roku na rok stwierdza się, iż duży odsetek uczniów (13,4%) wychowywanych jest w rodzinach niepełnych, co w konsekwencji może wpływać na ich zachowanie i losy szkolne. Wielodzietność często występuje w rodzinach dotkniętych problemem bezrobocia, co potęguje trudności finansowe tych rodzin.

Priorytetem wychowawczym w bieżącym roku szkolnym jest ,,Patriotyzm-świadomi swoich korzeni”. W naszej pracy odwołujemy się do wartości moralnych, etycznych i duchowych, reprezentowanych również przez naszego patrona. Problemy wychowawcze chcemy rozwiązywać wspólnie z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Nasz uczeń, uczyć się będzie dla siebie, dla osiągnięcia coraz lepszych umiejętności, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę. Pomoże mu w tym nauczyciel nowatorski, przekazujący wiedzę rzeczywistą i praktyczną. Celem naszym jest wyposażenie ucznia w umiejętności: wiary we własne siły, samodzielności myślenia, twórczości, zdolności w porozumiewaniu się z ludźmi, umiejętności rozwiązywania problemów, dokonywania trafnych wyborów i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Powyższe cele chcemy realizować poprzez aktywne, umiejętne wszechstronne wspieranie rozwoju. W trakcie zamierzonego procesu wychowawczego uczniowie dostrzegą poczucie własnej wartości, własnej odrębności i niepowtarzalności. Nauczą się samodzielności w zdobywaniu wiedzy i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dlatego ważnym elementem wsparcia byłyby środki finansowe, które pozwoliły by na realizację założonych przez nas celów , a także dały by szansę edukacyjną większej grupie uczniów.

8. STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt obejmuje działania w 3 obszarach, które dają szansę na wszechstronny rozwój uczniów: ,,Niech język giętki powie, co pomyśli głowa", ,,Kula-ziemia-świat-ekosystem na przestrzeni wieków", Pamiętajmy o swoich korzeniach – zmierzamy ku przyszłości”. ( Szczegółowe cele pkt.9.A) Chcemy: zachęcić uczniów do posługiwania się poprawną polszczyzną,podnoszenia i poszerzania wiedzy, ukształtować obywatela aktywnego, świadomego swoich korzeni, otwartego na nowe rozwiązania,wyzwania w przyszłym życiu, wdrożyć nauczanie interdyscyplinarne, zaktywizować do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zależy nam na zmianie gdyż: Z badań przeprowadzonych w szkole wyłonił się w ostatnich latach problem związany z posługiwaniem się językiem polskim oraz z logicznym myśleniem. Istnieje potrzeba udzielenia pomocy i wsparcia uczniom mającym problemy z poprawną polszczyzną. Chcemy zachęcić do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Chcemy tego dokonać poprzez: zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy z ortografią, matematyką, komunikacją językową w zakresie j. niemieckiego, zajęć podnoszących efektywność czytania ze zrozumieniem, praca z logopedą. Pragniemy zachęcić do czytania książek, które obecnie często zastępowane są multimediami. Chcemy zaproponować wyjazdy rozwijające zainteresowania uczniów „Małą Ojczyzną”, województwem i krajem, które przybliżyłyby historię i piękno Naszej Ojczyzny.”Zieloną Szkołą”, która będzie motywacją do rozwoju zainteresowań, umiejętności i sprawności fizycznej oraz dalszej nauki naszych uczniów. Dlatego też włączyliśmy do programu działania propagujące ruch na świeżym powietrzu w czterech porach roku, aby zachęcić młodzież do aktywnego spędzania czasu. Ważnym aspektem będzie cykl projektów międzyprzedmiotowych, które pozwolą na wdrożenie nauczania interdyscyplinarnego, myślenia twórczego i wielu innych umiejętności potrzebnych w dalszym życiu. W licznych działaniach zaplanowaliśmy organizację imprez, spotkań o zasięgu regionalnym z włączeniem organizacji działających na terenie naszego powiatu, aby zaktywizować naszych uczniów do pracy w środowisku lokalnym. Każda społeczność potrzebuje ludzi aktywnych wśród naszych działań ważnym elementem jest wychowanie patriotyczne, dlatego planujemy organizację Sejmiku ,,Na nieludzkiej Ziemi” wraz z instytucjami lokalnymi, wieczornice i spotkania patriotyczne: Syberiada, Rajd szlakiem II Armii WP po ziemi żarskiej, Szlakiem Piastowskim w odkrywaniu przeszłości i swoich korzeni. Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy będą korzystać z poszczególnych zadań, które skierowano do konkretnej grupy, aby każdy mógł wziąć udział. Dodatkowo udział wezmą, goście, uczniowie z innych szkół, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń lokalnych. Projekt realizowany będzie przez nauczycieli,specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Głównie na terenie szkoły, powiatu żarskiego, atrakcyjnych zakątkach Ziemi Lubuskiej oraz kraju. Przewidywany czas realizacji projektu: kwiecień 2007- luty 2008 rok.


9. PEŁEN OPIS PROJEKTU

A. Cel projektu: wszechstronny rozwój naszych uczniów.

 1. ,,Niech język giętki powie , co pomyśli głowa":

  • umiejętność posługiwania się językiem ojczystym na poziomie literackim przez ucznia,

  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów naszej szkoły z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, aby średni wynik naszego województwa z egzaminu był najwyższy,

  • poszerzenie znajomości języków obcy z zastosowaniem atrakcyjnych form pracy i środków,

  • uświadomienie potrzeby nauki języków wśród naszych uczniów, którzy są obywatelami UE.

 2. ,,Kula-ziemia-świat-ekosystem na przestrzeni wieków":

  • edukacja multidyscyplinarna w formie projektów wieloprzedmiotowych w celu osiągnięcia umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do zgromadzonej i otaczającej nas wiedzy,

  • kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego rozwiązywania problemów,

  • nabycie umiejętności gromadzenia, selekcjonowania, analizowania informacji z różnych źródeł oraz planowania, organizowania efektywnej pracy w grupie,

  • propagowanie turystyki jako edukacyjnej i aktywnej formy spędzania czasu,

  • praktyczne zastosowanie nabytych zdolności i umiejętności w autentycznych sytuacjach,

  • rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań,

 3. „Pamiętajmy o swoich korzeniach – zmierzamy ku przyszłości”:

  • zachęcenie do działania na rzecz swojej społeczności szkolnej i lokalnej, aby nie byli tyllko biernymi uczestnikami życia, ale wrażliwi na potrzeby innych, umieli poprzez swoją działalność pomóc innym,

  • przekazywanie i propagowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży oraz rozbudznie miłości ojczyzny,

  • pielęgnowanie tradycji naszych dziadów i pradziadów wywodzących się z Kresów Wschodnich,

  • rozwój i integracja środowiska szkolnego w środowisku lokalnym,

  • propagowanie współzawodnictwa wmyśl zasad naszego patrona – Aleksandra Kamińskiego,

  • zachęcanie środowiska szkolnego do aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia,

  • prezentowanie efektów pracy szkoły na forum środowiska lokalnego przy wspólpracy z różnymi organizacjami pozaszkolnymi,

  • wmocnienie kontaktów ze szkołą partnerską w Jüterborg (Niemcy),

  • poznanie i docenienie Małej Ojczyzny pod kątem turystycznym, historycznym, przyrodniczym,

B. Opis konkretnych działań


Nr

Działanie

Cel

Uczestnicy projektu


Realizatorzy

Miejsce realizacji

opis grupy

liczba osób

1.

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z fachowcem dla uczniów z dysfunkcjami oraz logopedą.

Wprowadzenie programu Ortografitti.

Poprawa znajomości zasad ortografii i poprawne posługiwanie się językiem polskim.

Pomoc dla uczniów mających jeszcze na poziomie gimnazjum problemy z wymową

Uczniowie mający orzeczenia PPP, oraz uczniowie klas I mający trudności z zasadami ortografii.

40

-specjalista, mający przygotowanie do pracy z uczniami, którzy posiadają wymienione dysfunkcje.

Gim. nr 2

2.

,,Corrida Ortograficzna”- cała szkoła walczy z bykami.

Są to cykliczne zajęcia dla wszystkich uczniów, aby mogli udoskonalić poprawną polszczyznę.

Mobilizowanie do poprawnego pisania i mówienia.


Wszyscy uczniowie G2.

Co miesiąc przypominane są zasady ortografii.

394

-nauczyciele języka polskiego naszego gimnazjum

Gim. nr 2

3.

Organizacja zajęć wyrównujących poziom wiedzy dla uczniów z matematyki

Wyrównanie szans edukacyjnych, dla tych, którzy przyjdą z różnych środowisk do naszej szkoły.

Uczniowie klas pierwszych G2

(w roku szk. 2007/2008).

120

-nauczyciele matematyki naszego gimnazjum

Gim. nr 2

4.

Zorganizowanie spotkań z książką:

-zwiedzanie bibliotek w regionie,

-„Noworoczne spotkanie przyjaciół książki”

Propagowanie czytania literatury pięknej, naukowej, kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów beletrystycznych i multimedialnych

Wszyscy uczniowie G2.

394

-nauczyciele biblioteki naszego gimnazjum

- bibliotekarze z regionu

Gim. nr 2, biblioteki w regionie

5.

Zorganizowanie kursu szybkiego i efektywnego czytania i przyswajania informacji.

Umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i selekcjonowania informacji.

Wyrównywanie szans w zakresie umiejętności czytania

I samodzielnej pracy

Grupa uczniów, którzy potencjalnie mogą podnieść efektywność czytania.

36

-profesjonalny trener, który ma przygotowanie do prowadzenia takich zajęć

Gim. nr 2

6.

Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego z użyciem najnowszych i różnorodnych technologii informacyjnych.

Podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku obcym,

wyrównanie poziomu komunikacji w języku obcym z rówieśnikami w UE,

wyjazd jednodniowy do szkoły partnerskiej w Juterbok.

Grupa uczniów współpracujących ze szkołą partnerską w Niemczech.

30

-nauczyciel języka niemieckiego z przygotowaniem metodycznym

Gim. nr 2, szkoła partnerska w Jüterbog

7.

Organizacja

„Zielonej Szkoły”

Wspieranie efektywnego uczenia się poprzez łączenie elementów wiedzy z otaczającym środowiskiem.

Wsparcie młodzieży pochodzącej z rodzin nisko sytuowanych.

Integracja młodzieży pochodzącej z różnych środowisk.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem walorów otaczającego środowiska.


1c, 3a

- Ponad 50% uczniów tych klas wywodzi się z rodzin rozbitych, niepełnych, wielodzietnych i patologicznych. Rodzice wielu z są bezrobotni.


42

wychowawcy klas + 3 opiekunów

Dziwnówek

8.

Projekty międzyprzedmiotowe:

-Mój region – moja Mała Ojczyzna,

-Śladami wielkich postaci historycznych na Ziemi Żarskiej,

-Wytyczenie atrakcyjnych tras turystycznych w powiecie i województwie lubuskim,

-Opracowanie projektu „Dane statystyczne naszej miejscowości” pod kątem turystyki, gospodarki, szkolnictwa i rozwoju naszego miasta w UE

Osiągnięcie umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do zgromadzonej i otaczającej nas wiedzy, wdrożenie nauczania międzyprzedmiotowego. Uświadomienie uczniom, jak ważne jest zastosowanie zdobytej wiedzy w otaczającej rzeczywistości. Daje to szansę by w przyszłości będą starali się rozwiązywać problemy w sposób twórczy.

Włączenie szkoły partnerskiej w obchody 1000-lecia Ziemi Żarskiej i promowanie naszego miasta poza granicami naszego kraju.

Efektywna współpraca i komunikacja w grupie usprawnienie komunikacji i oceniania własnej pracy.

Każdy z projektów jest adresowany do poszczególnych pionów klas.

115+132

+147

koordynatorzy projektów, znawcy tematyki regionalnej Ziemi Lubuskiej

Gim. nr 2,

Żary i okolice,

atrakcje

Ziemi Lubuskiej

9.

Warsztaty teatralne i kabaretowe.

Uwrażliwienie uczniów na odbiór sztuki.Zachęcanie i mobilizowanie do organizacji przedstawień teatralnych w języku polskim i obcym.

Grupa teatralna i grupa wokalna

40

Profesjonaliści – aktorzy, reżyserzy, liderzy grup teatralnych

G 2, Sala „LUNA”,

Teatr Lubuski, Opera, Świbna


10.

Imprezy na terenie miasta:

-Nasze Muzykowanie

-Gimnazjada Informatyczna

-Z Chemią za Pan Brat

-Debata Fizyczna i wystawa minerałów

-Z Logiką na Ty

-Święto Matematyki

Celem jest zachęcenie do pracy i zaktywizowanie większej grupy uczniów, aby mogli odkrywać, rozwijać i poszerzać swoje pasje i zainteresowania.

Zaangażować uczniów do pracy na rzecz środowiska.

Wykształcenie postawy już na szczeblu gimnazjum daje szansę na kontynuowanie w życiu.

Zainteresowani uczniowie ze szkół powiatu żarskiego wraz z opiekunami.

Łącznie:

300

Przedstawiciele:

PTTK, ZHP,

Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Zielonej Górze,

Opiekun KMM ,,Pitagoras”,

Zespoły muzyczne z Żar.

Gm. nr 2


11.

Organizacja Sejmiku,,Na nieludzkiej Ziemi” przy współpracy z Kołem Tarnopolan i Sybiraków, PTTK, Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną

Uwrażliwianie uczniów na historię i losy narodu polskiego, uświadamianie wartości tradycji we współczesnym świecie.

Poznanie korzeni przodków, wywodzących się z Kresów Wschodnich.

Uczniowie klas trzecich mogą poszerzyć wiedzę historyczną oraz zaproszeni goście.

200

Młodzież, KołoTarnopolan Sybiracy,PTTK, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gim 2,

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Parafia

12.

-Syberiada (deportacja

na Sybir)

- Szlakiem II Armii WP

po powiecie żarskim

- konkurs - Wspomnienia

Kształtowanie postawy patriotycznej, rozbudzenie miłości ojczyzny.

Uczniowie klas drugich mogą poszerzyć wiedzę historyczną oraz goście.

150

Młodzież, Koło Tarnopolan i Sybiracy,

Kombatanci.

Gim. nr 2,

(Przewóz- Sobolice- Toporów-

Zgorzelec)

13.

Szlakiem Piastowskim w odkrywaniu

przeszłości i korzeni.

Poznanie zabytków i kultury Piastów.

Grupy 2-3 osobowe ze wszystkich klas.

45

Opiekunowie – nauczyciele oraz przewodnicy.

Wycieczka

Biskupin-Gniezno.

14

Ruch na powietrzu w czterech porach roku:

-Turniej Tenisa

-biwak sportowy

-wyjazd do Świbnej

-wyjazd w góry

-basen

Propagowanie aktywności ruchowej, a także promowania zdrowego stylu życia, aby walczyć z nadwagą.


45 osoby

394

43 osoby

394

Trenerzy SKS

Gim. nr 2,

Świbna- Ośrodek Harcerski

KarpaczC. Uczestnicy projektu


 1. Z racji wielopoziomowych działań projektem objęci będą wszyscy uczniowie naszej szkoły (394 uczniów), do których będą adresowane poszczególne działania. Należy dodać, że będziemy wychodzić z inicjatywą do środowiska lokalnego i szkoły partnerskiej w Niemczech.

 2. Osoby korzystające z efektów projektu to uczniowie naszej szkoły w wieku gimnazjalnym (13-16 lat), ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzin niepełnych, wielodzietnych i patologicznych. Problem wielu rodzin jest sytuacja materialna związana z bezrobociem. Chcielibyśmy, aby ci uczniowie mieli takie same szanse na spełnienie swoich pragnień dotyczących możliwości nauki w szkole średniej, a w przyszłości na studiach, podobnie jak ich rówieśnicy - dzieci z rodzin o wyższym statusie materialnym. Część młodzieży jest zainteresowana nauką, osiąga wysokie wyniki w nauce, wysoką frekwencję. Grupa przejawia liczne zainteresowania pozalekcyjne, w większości prowadzone przez szkołę. Spora grupa uczniów osiąga średnie wyniki w nauce, spełnia obowiązek szkolny na miarę swoich możliwości. Niestety istnieje także grupa uczniów, którzy regularnie opuszczają zajęcia lekcyjne, wykazują całkowity brak motywacji do pracy i zainteresowania życiem szkoły. Uczniowie ci pochodzą w znacznej mierze z rodzin problemowych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Rodzice tychże uczniów charakteryzują się niewydolnością wychowawczą, brakiem zainteresowania losami dziecka.

 3. Z badań przeprowadzonych w naszej szkole wyłonił się w ostatnich latach problem związany z posługiwaniem się językiem polskim. Uczniowie mają problem z poprawnym pisaniem i ortografią. Istnieje potrzeba pomocy.

 4. Jest to ważny problem dotykający współczesnego młodego człowieka, który często ogranicza się do pisania sms-ów. Uczniowie realizując program nie dostrzegają licznych powiązań danego zagadnienia z innymi dyscyplinami. Zależy nam na przeprowadzeniu projektów badawczych, które pozwolą uczniom na zrozumienie interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy. Chcemy zachęcić ucznia gimnazjum do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.

 5. D. Niewymierne efekty projektu

Nr

Działanie

Efekty miękkie

1

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z fachowcem dla uczniów z dysfunkcjami. Spotkania z logopedą. ,,Corrida Ortograficzna”- cała szkoła walczy z bykami.

Uczniowie posługują się poprawną polszczyzną na lekcjach, osiągają lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, na którym jednym z kryterium oceny jest poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Potrafią stosować zasady ortografi w dalszym życiu.

2

Zajęcia wyrównujące poziom wiedzy dla uczniów z matematyki.

Wzrost poziomu logicznego myślenia, niwelowanie różnic

3

Zorganizowanie spotkań z książką:, Noworoczne spotkanie przyjaciół książki”, zwiedzanie bibliotek w regionie

Uczniowie wzbogacają słownictwo i posługują się różnorodnymi argumentami w publicznych dyskusjach i debatach, co daje im szansę na prezentację na forum szkoły i swojej społeczności lokalnej oraz zdobywają umiejętność kulturalnej dyskusji.

4.

Zorganizowanie kursu szybkiego i efektywnego czytania i przyswajania informacji.

Lepsze rozumienie tekstu poprzez: świadom , szybsze czytanie, wykształcenie koncentracji na czytanym tekście, aktywne pojmowanie treści, walka z nawykami spowalniającymi czytanie (regres, fonetyzacja), czytanie twórcze, przezwyciężenie indywidualnych trudności w czytaniu.

5.

Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego z użyciem najnowszych i różnorodnych technologii informacyjnych

Lepsza komunikacja w języku niemieckim, ważna w rejonie przygranicznym.

6.

Projekty międzyprzedmiotowe.

Uczeń umie analizować, selekcjonować i poszukiwać informacje w różnych źródłach, myśleć w sposób twórczy, współpracować w grupie oraz planować działania, aby efekty pracy przedstawić w jak najlepszy i interesujący sposób. Umie łączyć wiedzę z różnych przedmiotów oraz wykorzystywać ją w praktyce.

7.

Warsztaty teatralne i kabaretowe.

Uwrażliwienie na odbiór sztuki.

8.

Organizacja imprez i spotkań o zasięgu regionalnym z włączeniem organizacji lokalnych.

Uczeń aktywnie działa w swoim środowisku, chce się zaangażować w pracę na rzecz innych, oraz aktywnie spędzać czas wolny.

9.

Sejmik ,,Na nieludzkiej Ziemi” oraz wieczornice i spotkania patriotyczne.

Uczeń wrażliwy i świadomy swoich korzeni, które pielęgnuje oraz promuje i propaguje wśród rówieśników oraz środowiska lokalnego.

10

Szlakiem Piastowskim po Polsce w odkrywaniu przeszłości i swoich korzeni

Uczeń zna atrakcje turystyczne i historyczne kraju. Jest świadomym obywatelem UE, który zna wartość swojego dziedzictwa narodowego.

11.

Ruch na świeżym powietrzu w czterech porach roku.

Uczeń chce i umie aktywnie spędzać czas wolny, efektywnie wykorzystuje wolne chwile, propaguje wśród innych ruch i turystykę .


E. Wymierne efekty projektu

Nr

Działanie

Efekty twarde
Wykaz
Uzasadnienie założeń

1.

Program Ortografitti.

40 osób

Książki i ćwiczenia z Ortografitti.

2

,,Corrida Ortograficzna”-

400 osób

Dyktando ogólnoszkolne po lekcjach wraz z chętnymi rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami władz lokalnych.

3.

Zajęcia wyrównujących poziom wiedzy dla uczniów z matematyki.

100 osób

Test sprawdzający umiejętności ucznia przed rozpoczęciem zajęć i test po zakończeniu zajęć ma wskazać jaki postęp zrobili uczniowie z matematyki i czy nadrobili zaległości i wyrównali swoją wiedzę.

4.

Zorganizowanie kursu efektywnego czytania.

40 osób

Test na wejściu sprawdzający szybkość czytania i po zakończeniu, który wykaże, czy i jak zwiększono w trenowanej grupie efektywność czytania.

5

Organizacja Zielonej Szkoły

42 zestawy z kartą pracy

Materiały i karty pracy uczniów z zajęć na Zielonej Szkole.

Prace plastyczne, plakaty.

6.

Projekty międzyprzedmiotowe.40 projektów w różnorodnej formie:


Wszystkie efekty prac badawczych z projektów międzyprzedmiotowych przygotowanych przez uczniów zostaną ujęte w różnej formie:album, portfolio ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami, plakat, collage, inna forma plastyczna,książka, broszura, ulotka, prezentacja multimedialna, makieta, film, debata, wystawa, raport.

Możliwość prezentacji projektów w środowisku poprzez wystawę, Dzień Otwarty, na spotkaniach z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

6.

Warsztaty teatralne i kabaretowe

3-5 przedstawień teatralnych

Grupa teatralna, potrafi wykorzystać to w praktyce i organizują własne przestawienia, jasełka prezentując je na forum szkoły i w środowisku.

7.

Sejmik ,,Na nieludzkiej Ziemi”.

Artykuły w prasie i być może w publikacji książkowej.

Uczniowie przygotowują występ artystyczny, prezentacje multimedialne i prezentują na forum gości z Polski i z zagranicy. Informacje umieszczane są w prasie lokalnej oraz publikacji książkowej.

8.

Konkurs ,,Wspomnienia Kresowe”.

10-30 prac pisemnych nadesłanych na konkurs.

Nadesłane prace uczniów, ale także rodziców , a może dziadków. Pozwoli to na zaktywizowanie społeczności regionu i zacieśnieni współpracy szkoły ze środowiskiem, a także zaakcentuje szkołę.

9.

Szlakiem Piastowskim w odkrywaniu przeszłości .

45 prac

-dokumentacja wycieczki w formie zdjęć na wystawie

-prace w formie sprawozdań, relacji, dokumentacji lub opisu ukazują znajomość tematyki i dziedzictwa oraz korzeni własnego narodu.


F. Sposób oceny skuteczności zamierzonych działań.

Działania projektu dostosowano do potrzeb i możliwości szkoły oraz założono informowanie zainteresowanych o wynikach programu (np. rodziców, uczniów, miasto, gminę).W oparciu o w/w cele wybraliśmy następujące metody zbierania danych do ewaluacji: ankiety pisemne dla uczniów i nauczycieli, wywiady z rodzicami i nauczycielami, wskaźniki ilościowe (liczba uczniów korzystających z ofert w ramach projektu), dokumentacja, zdjęcia, wytwory prac uczniów, projekty międzyprzedmiotowe. Program będzie podlegał ciągłemu monitorowaniu.

G. Promocja projektu i jego efektów.

Chcemy, aby informacja o projekcie i współfinansowaniu ze środków europejskich dotarła do szerokiej rzeszy naszej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice) oraz środowiska lokalnego. Mamy zamiar dokonać tego przy pomocy różnych nośników takich jak: artykuły w naszej prasie lokalnej (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Gazeta Regionalna, Przegląd Powiatowy), wiadomości w telewizji TeleŻet oraz informacje na stronie internetowej naszej szkoły, materiały audio-wizualne promujące nasz projekt, dyplomy, formularze zgłoszeniowe i zaproszenia. Ważnym elementem promocji są także publikacje dotyczące projektu (broszury, foldery, czy plakaty). Chcemy umieszczać także informację na ogłoszeniach, w materiałach multimedialnych, w korespondencji z naszym partnerem niemieckim. Zamierzamy także poświęcić gablotę w szkole na wystawę związaną z projektem oraz przy publicznych prezentacjach w środowisku lokalnym umieszczać logo w ramach, którego działanie jest dofinansowane.


10. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


Nr

Działanie

Termin: rok/miesiąc

(maj 2007 należy zapisać następująco: 05.07)

04.07

05 07

06.07

09.07

10.07

11.07

12.07

01.08

02.08

1

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z fachowcem dla uczniów z dysfunkcjami. Ortografitti


+

+

+

+

+

+

2

Zajęcia z logopedą


+

+

+

+

+

+

3

,,Corrida Ortograficzna”- cała szkoła walczy

z bykami.
+

+

+

+

+

+4

Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki


+

+

+

+

+

+

5

Zwiedzanie bibliotek w regionie
+
+
+


6

,,Noworoczne spotkanie przyjaciół książki”


+
7

Kurs szybkiego i efektywnego czytania

+

+

+8

Zajęcia z j. niemieckiego z użyciem najnowszych i różnorodnych technologii informacyjnych.
+

+

+

+

+

+

+

+

9

Wyjazd do szkoły partnerskiej w Niemczech

+

10

Organizacja Zielonej Szkoły
+


11

Mój region – moja Mała Ojczyzna,
+

+

+

+

12

Śladami postaci historycznych na Ziemi Żarskiej,
+

+13

Wytyczenie atrakcyjnych tras turystycznych

w powiecie i województwie lubuskim.
+

+

+

+

+


14

„Dane statystyczne naszej miejscowości”
+

+15

Warsztaty teatralne i kabaretowe+


+

+
16

Organizacja imprez: Nasze Muzykowanie

+

17

Organizacja imprez: Gimnazjada Informatyczna+18

Organizacja imprez: Z Chemią za Pan Brat

+

19

Organizacja imprez: Debata Geograficzno- Fizyczna

+

20

Organizacja imprez: Z Logiką na Ty+21

Organizacja imprez: Święto Matematyki
+


22

Sejmik ,,Na nieludzkiej ziemi”
+


23

Wieczornice i spotkania patriotyczne: Syberiada

+

24

Spotkania patriotyczne: konkurs

Wspomnienia Kresowe
+


25

Rajd - Szlakiem II Armii WP po powiecie żarskim

+

26

Szlakiem Piastowskim w odkrywaniu przeszłości


+
27

Ruch na powietrzu w czterech porach roku

+
+
+
+
11. POTENCJALNE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU


Nr

Działanie

Rodzaj zagrożenia

Sposób rozwiązania problemu

1

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z fachowcem

Część uczniów z problemami nie będzie chciała brać udziału w zajęciach

Rozmowa z uczniem, rodzicem.

2

,,Corrida Ortograficzna

Nie wszyscy dorośli będą chcieli sprawdzić swoje umiejętności.

Tylko chętni , nawet jak będzie mało przedstawicieli władz lub organizacji.

3

Zajęcia wyrównujących poziom wiedzy z matematyki, języka obcego.

Choroba, urlop prowadzącego

Zmiana lub zastępstwo prowadzącego.

4

Kurs szybkiego i efektywnego

Zbyt liczna grupa na zajęciach.

Dodatkowa grupa ze środków własnych.

5

Organizacja imprez w środowisku

Pogoda, choroba, wypadek losowy

Zmiana terminu imprezy.

6.

Ruch na świeżym powietrzu .

Kontuzja ,wypadek losowy.

Przesunięcie terminu.12. BUDŻET PROJEKTU

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconFundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach konkursu nr 4 1a/2004 „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconDo Wytycznych dla Wnioskodawców w Konkursie Ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/ powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu “Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (frri)”

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconLista instytucji I projektów, które otrzymały dotacje w ramach I edycji Programu Grantowego Fundacji Aktywni w Regionie

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację I pożyczkę na zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację na zadania służące rozwojowi młodego naukowca w pum w roku 2013

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWykaz organizacji pozarządowych, którym Minister Polityki Społecznej przyznał dotacje na realizację programu „Bezdomność” – ubiegające się w kategorii projekty nowatorskie

Wniosek o dotację w konkursie „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” iconWniosek o dotację na zadania służące rozwojowi uczestnika studiów doktoranckich w pum w roku 2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom