Program profilaktyczny
Pobierz 45.18 Kb.
NazwaProgram profilaktyczny
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar45.18 Kb.
TypCharakterystyka

PROGRAM PROFILAKTYCZNY„ PRZYJAZNA SZKOŁA”


DO REALIZACJI W LATACH 2002 – 2005

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w Gliwicach


Opracowały: mgr B. Bober

mgr M. Mazgaj

mgr G. Weingarth


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 grudnia 2002 r.

Program został zaakceptowany przez Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski.


 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program profilaktyczny realizowany będzie na wszystkich poziomach edukacyjnych. Obejmuje promocję zdrowia, kształtowanie postaw, komunikację oraz profilaktykę uzależnień. Działaniami profilaktycznymi opisanymi w programie objęci będą wszyscy uczniowie szkoły.

Realizowany w czasie procesu dydaktyczno – wychowawczego na zajęciach lekcyjnych przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, pielęgniarkę szkolną oraz zaproszonych specjalistów, a także na warsztatach tematycznych Rady Pedagogicznej i rodziców. 1. CELE PROGRAMU.

 • Dostarczenie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość.

 • Kształtowanie i rozwijanie pozytywnych cech swojego charakteru.

 • Poznanie i stosowanie zasad savoire- vivre.

 • Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 • Radzenie sobie z presją, dokuczaniem i zastraszaniem.

 • Propagowanie zdrowego trybu życia.

 • Zapoznanie ze sposobami bezpiecznego poruszania się po drogach.
 1. FORMY REALIZACJI.

Realizacja programu odbywa się w całych zespołach klasowych, z podziałem na grupy lub indywidualnie. 1. METODY PRACY.

 • gry i zabawy dydaktyczne,

 • dramy, psychodramy, scenki rodzajowe,

 • twórczość plastyczna,

 • gry symulacyjne,

 • burza mózgów,

 • praca w zespołach zadaniowych,

 • scenki rodzajowe,

 • wycieczki tematyczne,

 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

 • spotkania z interesującymi ludźmi,

 • wyjazdy śródroczne (zielone kolonie),

 • udział w przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych,

 • dyskusja na forum grupy,

 • mini wykład,

 • pogadanka,

 • rozmowy indywidualne,

 • tematyczne rozmowy grupowe,

 • pokazy filmów wideo, plansz instruktażowych,

 • zabawy integracyjne,

 • uroczystości szkolne,

 • imprezy i spotkania klasowe,

 • akwarium.

Metody i formy realizacji treści programu profilaktycznego są dostosowane do potrzeb danej klasy, grupy.


 1. Efekty działań:

Program przyczyni się do pracy nad własnymi postawami, rezultatem czego będzie to, że uczeń w większym stopniu będzie umiał:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,

 • budować pozytywny obraz własnej osoby,

 • budować prawidłowy system wartości,

 • reagować w sytuacjach trudnych,

 • szukać wsparcia (będzie wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc),

 • stawiać czoło rzeczywistości,

 • rozpoznawać swoje prawa i realizować swoje obowiązki,

 • dostrzegać różnicę między różnymi typami zachowań,

 • szanować swoje zdrowie poprzez szeroka profilaktykę.


6. Treści programu :


Lp.

Dział

Tematyka


Sposoby realizacji

Osoby realizujące

1.

Promocja zdrowia.

 1. Przyzwyczajenia higieniczno- kulturalne:

 1. higiena osobista,

 2. czynny i bierny wypoczynek (znaczenie snu)
 1. media,
 1. badania profilaktyczne

(higiena jamy ustnej, badanie postawy, badanie wzroku),

 1. udzielanie pierwszej pomocy,
 1. Zdrowe żywienie :

 1. higiena i kultura spożywania posiłków,
 1. prawidłowe nawyki żywieniowe,


3. Realizacja programu „Wychowanie do życia w rodzinie”

Pogadanki


Integracyjne spotkania (nauczyciele, rodzice, uczniowie) na świeżym powietrzu (ogniska, zawody, pikniki, wycieczki, festyny)


Przestrzeganie terminów szczepień,


Kulturalne zachowanie się przy stole i właściwe posługiwanie się sztućcami.

Pogadanka


Lekcje w klasach V i VI (za zgodą rodziców)

Nauczyciele

Pielęgniarka szkolna

Pedagog


Pielęgniarka szkolna, stomatolog,


Pielęgniarka szkolna,wychowawcy


Wychowawcy, rodzice


Nauczyciel - specjalista

2.

Moje bezpieczeństwo

 1. Bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole:

 1. bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym,
 1. unikanie rozmów z nieznajomymi,
 1. umiejętne zachowanie się w zetknięciu ze zwierzętami,
 1. profilaktyka przeciwpożarowa.


Nauka przestrzegania kodeksu drogowego – karta rowerowa.

Konkursy w rozpoznawaniu znaków drogowych i ze znajomości przepisów związanych z zachowaniem się w ruchu drogowym.

Udział w warsztatach „Bezpieczne miasto”.

Wycieczka do straży pożarnej.

Spotkanie ze strażakiem, strażą miejską, policjantem.

Ćwiczenia profilaktyczne.


Nauczyciele, policjanci,

Straż Miejska,

Leśniczy,

Przedstawiciele Straży Pożarnej.

3.

Moje uczucia i emocje.

 1. Rozpoznawanie własnych emocji.
 1. Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami.
 1. Wpływ stresu na codzienne funkcjonowanie człowieka.
 1. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Pogadanka.


Warsztaty.


Gry dramatyczne.

Nauczyciele, pedagog szkolny, rodzice.

4.

Mój wybór.

Nałogi i ich skutki (profilaktyka uzależnień).

 1. Co jest zdrowe a co szkodzi naszemu zdrowiu ?
 1. Rodzaje uzależnień i mechanizm ich powstawania.
 1. Uzależnienie od mediów.
 1. Wiem gdzie szukać wsparcia.

Rozmowa z uczniami na temat szkodliwości narkotyków, alkoholu nikotyny oraz środków psychoaktywnych dla zdrowia człowieka.

Upowszechnianie plakatów, ulotek, filmów i książek potępiających nałogi i uzależnienia.

Pedagog szkolny,


Wychowawcy,

Pielęgniarka, pedagog.


Bibliotekarz.

5.

Moja kultura, moja postawa.

 1. Zwroty i postawy grzecznościowe.
 1. Współdziałanie w grupie.
 1. Analiza swojego zachowania, sukcesy i porażki.
 1. Agresywność i przemoc wobec rówieśników i dorosłych.
 1. Nietolerancja wobec drugiego człowieka.

Scenki, pogadanki, wyjazdy.

Konkursy, współzawodnictwo międzyklasowe.

Gry dramatyczne.

Wyjazdy śródroczne.

Gry i zabawy.

Pogadanki.

Wychowawcy, rodzice, katecheta.


6.

Ja wobec prawa.

 1. Prawa dziecka.
 1. Moje prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoły.

Pogadanki.

nauczyciele

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny

Program profilaktyczny iconDecybel” Program profilaktyczny

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny gimnazjum nr 1

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny,,grzecznośĆ na co dzień”

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny publicznego gimnazjum

Program profilaktyczny iconProgram profilaktyczny „bezpieczny przedszkolak”

Program profilaktyczny iconSzkolny program profilaktyczny integracyjnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom