1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza
Pobierz 352.22 Kb.
Nazwa1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza
strona4/9
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar352.22 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Traktat Amsterdamski 1997


Traktat Amsterdamski wprowadził następujące zmiany usprawniające działanie CFSP.

Wspólna strategia


Do już istniejących instrumentów (wspólne stanowisko i wspólne działania) Traktat dodał ustanawianą przez Radę Europejską wspólną strategię. Strategia, uzgadniana jednomyślnie, ustala wspólne cele, okres trwania, oraz środki udostępniona krajom członkowskim. Zapewnia to spójność stosunków zewnętrznych oraz umożliwia Radzie wprowadzenie wspólnej strategii poprzez wspólne działania i wspólne stanowiska, głosowaniem kwalifikowaną większością (QMV). Rada odpowiada również za rekomendowanie wspólnych strategii Radzie Unii Europejskiej.

Podejmowanie decyzji


Zasadą generalną głosowania w sprawach dotyczących CFSP jest jednomyślność. Jednakże kraje członkowskie mogą odwołać się do procedury tzw. konstruktywnego wstrzymania się od głosu, co nie powoduje zablokowania decyzji. Zasada ta nie ma mocy w przypadku, gdy kraje wstrzymujące się, łącznie posiadają ponad jedną trzecią głosów w Radzie. Kraje oficjalnie wstrzymujące się nie są zobligowane do zastosowania się do decyzji, jednak muszą pozostać solidarne i nie wprowadzać żadnych działań kolidujących z tą decyzją.

Dodatkowo Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), dopuszcza możliwość głosowania większością kwalifikowaną w dwóch przypadkach:

  • w sprawie zastosowania wspólnej strategii już ustalonej przez Radę Europejską.

  • w sprawie decyzji dotyczących wprowadzania wspólnych akcji lub wspólnego stanowiska już ustalonego przez Radę Unii Europejskiej.

"Zasada hamulca bezpieczeństwa" ma zastosowanie i w tym przypadku.

Wysoki Przedstawiciel ds. CFSP


Od czasu wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej pełni również rolę Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Osoba ta jest zobowiązana do asystowania Radzie przy pracy w ramach CFSP, poprzez przygotowanie, formułowanie i wprowadzanie decyzji. Na polecenie prezydencji Przedstawiciel prowadzi w imieniu Rady rozmowy z krajami trzecimi oraz dokłada wszelkich starań do poprawy spójności i widoczności CFSP. Obecnie funkcję tą pełni Javier Solana.

Reprezentacja i wprowadzanie CFSP są dodatkowo wzmocnione przez prace tzw. "Troiki", czyli Ministra Spraw Zagranicznych kraju pełniącego prezydencję UE, Wysokiego Przedstawiciela ds. CFSP oraz Komisarza odpowiedzialnego za Stosunki zewnętrzne. Do tego składu może przyłączyć się reprezentant kraju, który jako następny będzie przewodzić Unii Europejskiej.

Jednostka planowania polityki i wczesnego ostrzegania


Spójność wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zależy od tego jak kraje członkowskie reagują na wydarzenia międzynarodowe. Jednostka została powołana pod zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela ds. CFSP i składa się z 20 specjalistów pochodzących z Sekretariatu Generalnego Rady (3), krajów członkowskich (15), Komisji (1) i Unii Zachodnioeuropejskiej (1). Do jej zadań należą głównie:

  • monitorowanie i analiza wydarzeń z zakresu CFSP

  • szacowanie interesów UE w zakresie CFSP

  • dostarczanie szybkiej oceny wydarzeń, ostrzeganie przed potencjalnym kryzysem politycznym oraz sytuacjami, które mogą mieć znaczący wpływ na CFSP

  • przygotowanie opcji politycznych dla Rady.

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony


Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP The European security and defence policy) jest podzielona na trzy komponenty.

Pierwsze dwa, zarządzanie kryzysem militarnym oraz zarządzanie kryzysem cywilnym, zwane są misjami petersberskimi i zostały wpisane w Tytuł V Traktatu z Maastricht. Trzeci komponent to przeciwdziałanie konfliktom.

Sukces ESDP zależy od ścisłej współpracy z NATO, gdyż, aby uniknąć duplikacji ustanowiono, iż UE korzystać będzie z militarnych i operacyjnych zasobów NATO.

Unia Zachodnioeuropejska


Artykuł 17 Traktatu Amsterdamskiego mówi, iż CFSP zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa UE. W związku z tym następuje przekazanie kompetencji Unii Zachodnioeuropejskiej (WEU - Western European Union) do struktur UE.

Finansowanie CFSP


Traktat z Maastricht ustanowił, iż CFSP będzie finansowana ze wspólnego budżetu UE lub przez kraje członkowskie, w zależności od projektu. Zmieniono to Traktatem Amsterdamskim i od tej pory CFSP finansowana jest przez budżet, UE, z wyjątkiem operacji o implikacjach militarnych lub obronnych, lub w przypadku, gdy Rada jednogłośnie zdecyduje inaczej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconScenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy III temat: Geneza integracji europejskiej

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza icon8. Wojna secesyjna w usa. Geneza I przebieg

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza icon10-11. Przewrót majowy 1926 roku – geneza, przebieg, następstwa

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconWybory parlamentarne w Polsce w czerwcu 1989 roku- geneza, przebieg, skutki

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconGeneza I rozwój Unii Europejskiej

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconLekcja 52 Dział: Polska, Europa, Świat Temat: Geneza I rozwój Unii Europejskiej

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconKa zajęć obejmuje kwestie związane z genezą I rozwojem integracji w ramach Wspólnot Europejskich, założeniami I realizacją Unii Gospodarczo-Walutowej. Omawiane są źródła dochodów prac cele wydatków budżetu ue. Prezentowane są instytucje wspólnotowe oraz najważniejsze wspólnotowe polityki

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconKomitet integracji europejskiej narodowa strategia integracji

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconGeneza marketingu

1. geneza I przebieg integracji europejskiej geneza iconGeneza Renesansu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom