Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Pobierz 168.21 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
strona1/3
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar168.21 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


PRZEDSZKOLA


OBSZAR I


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.


WYMAGANIE


3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY

SPOŁECZNE


STYCZEŃ 2011


SPIS TREŚCI:


I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

 1. Cele ewaluacji wewnętrznej.

 2. Zakres diagnozowania:

  1. Obszar

  2. Wymaganie

 3. Pytania kluczowe.

 4. Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

 3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.

 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet i wywiadu grupowego przeprowadzonych wśród nauczycieli.

 2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet i wywiadu grupowego przeprowadzonych wśród rodziców.

 3. Opracowanie wywiadu grupowego wśród pracowników niepedagogicznych.

 4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

 5. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotycząca zachowań nauczycieli na niepożądane zachowania dzieci.

 6. Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

 4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.

V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).


I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej


 1. Cele ewaluacji wewnętrznej:

 • Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

 • Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce

 1. Zakres diagnozowania:

 • Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”. Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne

 1. Pytania kluczowe:

 • W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

 • Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

 • Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?

 • Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?

 • Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?

 • W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?

 1. Kryteria ewaluacji:

 • Zgodność z aktami prawnymi;

 • Dostępność;

 • Skuteczność;

 • Zgodność z potrzebami środowiska.


II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Losowo wybrane grupy dzieci;

 • Losowo wybrani rodzice;

 • Nauczyciele

 • Pracownicy niepedagogiczni

 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

 • Ankiety – rodzice, nauczyciele

 • Wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, z dyrektorem

 • Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, kronika przedszkola, protokoły Rady Pedagogicznej, tablice, „gazetki ścienne”, strona WWW, podziękowania, potwierdzenia udziału, regulaminy wewnętrzne i procedury

 • Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych

 • Karty obserwacja placówki

 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:

 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do 23.10.2010

 • Rozpracowanie metod badawczych- do 30.10.2010.

 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 01.11 -15.12.2010.

 • Analiza zebranych informacji- 16.12.2010 – 30.12.2010

 • Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 01.01.2011- 10.01.2011

 • Określenie, ustalenie rekomendacji- 10.01.-15.05.2011

 • Pisanie raportu- do 25.01.2011


III. Prezentacja wyników ewaluacji


Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

Uczestnicy ankiet: 8


 1. Czy diagnozuje pani zachowania dzieci?

 1. Czy dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje? 1. Czy pani prowadzi ewaluację swojej pracy?


Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację swojej pracy.
 1. W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała pani udział? 1. Jakie formy pracy stosuje pani w realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem?
Opracowanie wywiadu grupowego z nauczycielami


 1. W jaki sposób przedszkole reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci:

 • Informowanie rodziców i ustalenie wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego

 • Odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów

 • Stosowanie systemu kar i nagród

 • Tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem

 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 1. W jaki sposób przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo:

 • Informowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka

 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 • Odwoływanie się do zawartych kontraktów

 1. W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci:

 • Nagrody w różnorodnych formach

 • Przydzielanie różnych funkcji ulubionych przez dziecko
 1. Jaki wpływ ma ewaluacja wewnętrzna na działanie przedszkola- opisać zmiany, które zostały wprowadzone:

 • Udział w szkoleniach i konferencjach

 • Opracowanie procedury postępowania z dzieckiem zagrażającym bezpieczeństwu innym dzieciomOpracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców

Uczestnicy ankiet:49


 1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?Siedmioro rodziców stwierdziło, że dziecko sygnalizowało o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia.


 1. Z jakim miejscem lub sytuacja ( w przedszkolu) najczęściej wiązały się sygnały o poczuciu zagrożenia?

Pojawiło się zaledwie kilka pojedynczych odpowiedzi, które wiązały się z takimi sytuacjami: konflikty w grupie, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy (łączenie), zmiana wychowawczyni, agresja kolegi. Podane miejsce kojarzące się z niebezpieczeństwem to plac zabaw.


 1. Czy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci?

Nie wszyscy rodzice posiadają wiedzę na temat sposobów tworzenia relacji nauczyciel-dziecko, dziecko- nauczyciel w kontekście zachowania się dziecka.


 1. Czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać?Ponad połowa rodziców; 60% nie w pełni była zdecydowana, czy nauczyciele jasno przekazują dzieciom zasady postępowania.


Opracowanie zbiorcze wywiadu grupowego wśród rodziców

Uczestnicy wywiadu grupowego: 22


 1. a) Czy przedszkole jest miejscem bezpiecznymi? 1. b) Co świadczy o jego bezpieczeństwie lub jego braku?

 • W szatni jest stały dyżur pań woźnych, kontrolujących osoby wchodzące do przedszkola- 8,

 • Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej- 4,

 • Budynek jest zamykany, teren przedszkola ogrodzony- 4,

 • Dzieci chętnie chodzą do przedszkola, dobrze się tam czują-2

 • Dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach

 • Podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby- 1,

 • Budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja- 1,

 • Nowy plac zabaw jest bezpieczny- 1,

 • Sale czyste, przestronne- 1,

 • Jest wyznaczona droga ewakuacyjna- 1,
 1. Czy dzieci sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa?

Wszyscy rodzice zgodnie stwierdzili, że dzieci nie sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa.


 1. Jeśli tak, to, z jakim miejscem lub sytuacją najczęściej wiązały te sygnały?

Nie było wskazań, gdyż rodzice nie stwierdzili, aby dzieci sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa.


 1. W jaki sposób wzmacnia się pożądane- zgodne z normami zachowania dzieci?

 • Przykład dawany w rodzinie, w przedszkolu- 4,

 • Rozmowy, tłumaczenia prowadzone przez rodziców oraz w przedszkolu w różnych sytuacjach mogących zagrażać dzieciom, np. plac zabaw, przejście przez jezdnię, nad wodą, dworzec kolejowy- 4,

 • Nagrody i kary z uzasadnieniem, np. czerwone serduszka- 3,

 • Konsekwencja, stanowczość, powtarzanie- 3

 • Zabawy edukacyjne, integracyjne- 2,

 • Czerpanie wzorów z książek dla dzieci- 2

 • Dbanie o podstawowe potrzeby- 1,

 • Wspieranie zainteresowań dzieci- 1,

 • Stałą i wszechstronną edukację dzieci, motywowanie do rozwoju i zdobywania wiedzy- 1,

 • Rozwijanie umiejętności społecznych i manualnych, przebywanie i praca w grupie- 1,Opracowanie ankiety z pracownikami niepedagogicznymi

Uczestnicy: 5


 1. Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają państwo swoja opinię- proszę podać kilka przykładów.


Wszyscy pracownicy stwierdzili, że dzieci czują się bezpiecznie.

Uzasadnienie:

 • Sprzęty dostosowane do dzieci

 • Dzieci są wydawane zgodnie z upoważnieniami

 • Są dyżury w szatni w ciągu całego dnia

 • Zapewniona opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki

 • Z obserwacji

 • Z rozmów z dziećmi
 1. Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?

Wszyscy pracownicy stwierdzili, iż znają przepisy dotyczące bezpieczeństwa.


 1. W jaki stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez:

a) pracowników

W podanej skali 1 do 5 pracownicy stwierdzili, iż przepisy są przestrzegane na poziomie 4, 2 przez wszystkich pracowników.

b) dzieci

Są przestrzegane na poziomie 4, 6 w skali 1 do 5.


Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.VI. 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.XII.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r. Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród  pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa  dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek. Statut przedszkola dokładnie omawia sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka.

Analiza kart obserwacji zajęć

Ilość kart: 4


 1. Obserwacja reakcji nauczycieli na niepożądane zachowania:

 • Nauczyciele reagują szybko

 • Tłumaczą, odwołują się do ustalonych zasad

 • Stosują różne kary( upomnienia, odsunięcie od ciekawej zabawy)

 • Rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu
 1. W jaki sposób nauczyciel i woźne wzmacniają pożądane zachowania?

 • Nagradzają zgodnie z ustalonym kontraktem

 • Stosują pochwały na forum grupy, u dyrektora, do rodzica

 • Wskazują na zachowania warte naśladowania
 1. Czy są dzieci przejawiające zachowania rażąco odbiegające od norm?

 • Bardzo mało takich dzieci: 2 w skali całego przedszkola.


Opracowanie zbiorcze wyników z obserwacji placówki

Uczestnicy: 13 osób


 1. a) Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci ( sale, korytarze, łazienki) są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci?
Większość ankietowanych stwierdziła, że pomieszczenia, w których

przebywają dzieci są bezpieczne. Miejscem niebezpiecznym wg respondentów

są łazienki ze względu na małą ilość i jakość mat antypoślizgowych, podobnie w

szatni.


 1. b) Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, (jaki jest stan techniczny urządzeń)?Plac zabaw nie jest w pełni miejscem bezpiecznym. Stwierdzono następujące niedociągnięcia:

- usterki nie są zaraz usuwane

-znajdujące się w ogrodzie urządzenia metalowe wymagają zamontowania na stałe

-zbyt wysoki żywopłot

-luka w lokomotywie drewnianej


 1. Obserwacja placu zabaw w momencie największego zagęszczenia i pod koniec pracy placówki, (kiedy zostaje tylko część opiekunów). Czy dochodzi podczas zabawy do zachowań agresywnych wśród dzieci (agresja fizyczna, agresja werbalna)?
Jeden z ankietowanych stwierdził, iż zdarzają się zachowania agresywne wśród dzieci, zwłaszcza przy korzystaniu z ulubionego przyrządu.


 1. Obserwacja reakcji 1/nauczycieli 2/pracowników administracyjnych (w tym pomocy, woźnych) na zachowania niepożądane. Czy nauczyciele używają wobec dzieci agresji (fizycznej, np. potrząsanie, słownej, np. deprecjonowanie dzieci, wyśmiewanie, krzyk)?
Jak wynika z analizy ponad połowa respondentów nie wyraziła swojego zdania na temat reakcji pracowników na zachowania niepożądane, kilku respondentów wskazało na głośne upominanie dzieci.


 1. Czy poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest... Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

- Zbyt niski

- Odpowiedni, adekwatny

- Zbyt wysoki

Wszyscy respondenci określili poziom zabezpieczeń, jako adekwatny do potrzeb.

Jeden z respondentów nie odpowiedział, gdyż nie rozumiał sformułowania ”czynniki zewnętrzne”. 1. Zachowanie dzieci na placu zabaw.
Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa


a) Uczestnicy: 56 dzieci 5 i 6-letnie


Zakres wiadomości

Numer pytania

Liczba prawidłowych odpowiedzi

%

Liczba błędnych odpowiedzi

%

pierwsza pomoc


1.

45

80

11

20

2.

55

98

1

2

źrednia

50

89

12

21

ruch drogowy


1.

43

77

13

23

2.

47

84

9

16

3.

52

93

4

7

średnia

47

84,6

8,6

15,4

spotkanie z obcym1.

53

95

3

5

2.

54

96

2

4

średnia

53,5

95,5

2,5

4,5

stosunek do nieznajomych zwierząt1.

9

16

47

84

2.

44

79

12

21

średnia

26,5

47,5

29,5

52,5

bezpieczeństwo ppoż. /ewakuacja/1.

56

100

0

0

2.

54

96

2

4

3.

43

77

13

23

4.

35

62,5

21

37,5

średnia

47

83,9

9

16,1

bezpieczeństwo w ogrodzie przedszkolnym


1.

56

100

0

0

2.

47

84

9

16

średnia

51,5

92

4,5

8

bezpieczeństwo w przedszkolu1.

56

100

0

0

2.

55

98

1

2

średnia

55,5

99

0,5

1

bezpieczeństwo na śniegu

i lodzie


1.

47

84

9

16

2.

54

96

2

4

średnia

50,5

90

5,5

10

bezpieczne korzystanie

z urządzeń elektrycznych

1.

52

93

4

7

zachowanie w obliczu żywiołów

1.

43

77

13

23
średnia

46,6

84

9,4

16
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego nr 1

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego w sulejowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom