SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ
Pobierz 48.81 Kb.
NazwaSpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar48.81 Kb.
TypDokumentacja
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA WOBEC WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ


Przedmiotem niniejszego tematu jest ocena współpracy środowiska lokalnego szkoły w oparciu o opinię przedstawicieli prawnych tego środowiska. Z opinii tej wynika przede wszystkim to : jak postrzegana jest szkoła przez środowisko lokalne.

Przedmiotem badań były :

- ocena aktualnego wpływu, z czego ten wpływ wynika i na czym polega,

- deklarowany wpływ: stopień zainteresowania tym wpływem, w jakich płaszczyznach i w jakim zakresie.

Dobór treści był uwarunkowany koniecznością uzyskania informacji w jednym tylko zakresie: współpracy ze szkołą, widzianej z pozycji przedstawicieli społeczności lokalnej i nie obejmował żadnych innych problemów. Chodziło głównie o uzyskanie odpowiedzi wnikających głęboko w strukturę współpracy ze szkołą, aby tym samym móc ocenić stopień zainteresowania tymi zagadnieniami, a wyrazicielami tej opinii byli radni Rady Gminy w Karsinie. Podkreślałam już przy okazji omawiania metod badawczych, jakie znaczenie przypisuję tej grupie ludzi, mają oni ustawowy obowiązek utrzymywania więzi z mieszkańcami w swoich okręgach wyborczych i są zarazem wyrazicielami ich opinii. Praktyka często pokazuje, że więź ta najczęściej utrzymywana jest drogą kontaktów osobowych. Zarówno sami mieszkańcy wolą tę formę, niż bardziej oficjalną. Sama we własnej praktyce, trzykrotnie podejmowałam próby organizacji spotkań z mieszkańcami okręgu z którego zostałam wybrana, jednakże zainteresowanie było praktycznie żadne, dopiero szersza forma spotkania obejmująca całą miejscowość, ze starannie przygotowaną stroną informacyjną dała lepsze efekty, choć nie było to jeszcze oczekiwane zainteresowanie. Na ogół lepiej wychodzą te kontakty w których istnieje konkretny cel do załatwienia, na przykład wspólne wykopanie linii telefonicznych, gdzie występuje element własnego interesu, a więc potwierdza się znów myśl J.Deweya, podkreślająca znaczenie wykonywania wspólnych czynności, które służą zespoleniu jednostek.

Drugim argumentem przemawiającym na korzyść traktowania opinii radnych jako przedstawicieli społeczności lokalnej jest fakt, że uczestniczą oni na codzień we wszystkich troskach i kłopotach tej społeczności, biorą odpowiedzialność za jej byt i rozwój, mają obowiązek stać na straży interesów tej społeczności, wynika to nie tylko z treści ślubowania, które składa radny przed objęciem swojej funkcji, lecz przede wszystkim z faktu , że jest z tą społecznością związany w głównej mierze więzami osobowymi, one różnią tę społeczność od miejskiej. Jest to zatem obowiązek moralny wynikający bardziej z lęku przed napiętnowaniem i odrzuceniem, niż z obowiązku i posłuszeństwa literze prawa. Częściej liczą się w tej grupie takie argumenty, które powołują się na wolę społeczności, niż na literę prawa, choć i prawo to jest szanowane, lecz w hierarchii ważności staje jako drugie w kolejności. Radni z racji swojej funkcji muszą swoim czujnym okiem obserwować i mieć na uwadze wszystkie zjawiska i sprawy dotyczące społeczności lokalnej w tym również problemów oświaty, nie tylko przedszkoli, dowożenia, które gmina finansuje, gdyż taki jest jej obowiązek ustawowy, lecz również szkoły, które staną się jej problemem od 1994 roku. Ustawodawca nie przekazał od początku istnienia samorządów t.j. od 1990r. wszystkich obowiązków, a w tym również szkół, obawiając się początkowo, że młode władze samorządowe nie poradzą sobie z całą masą obowiązków jakie przewidział w swoim zamyśle, mając na uwadze demokratyzację życia , a co za tym idzie decentralizację i przekazanie jak najwięcej uprawnień na najniższe szczeble .

Praktyka samorządów terytorialnych dowiodła, że zamierzenie umacniania społeczności lokalnych powiodło się. Sprawdzian demokratyzacji życia w tej dziedzinie odniósł sukces, który potwierdzają wszystkie fachowe źródła. Jednakże ten szlachetny początkowo zamiar przerodził się szybko w pozbywanie się kłopotliwych problemów, do których w głównej mierze zaliczają się szkoły, na barki samorządów. Ustawodawca nie mogąc doczekać się, kiedy wreszcie samorządy przejmą szkoły , a danego słowa cofnąć nie mógł, po kawałeczku co roku dokładał gminie parę obowiązków. Tak stało się z chwilą wejścia w życie ustawy o systemie oświaty, która „obdarowała" gminę oddziałami przedszkolnymi i dowożeniem uczniów. To co spowodowało, że samorządy przestały wierzyć w te szlachetne intencje demokratyzacji, to przede wszystkim pieniądze. Ustawodawca obiecywał, że gmina, która przejmie szkołę otrzyma subwencję pokrywającą koszty związane z ich utrzymaniem, a w praktyce, początkowo pieniądze były, lecz z upływem czasu było ich coraz mniej mimo, że wydatki rosły. Irytowały jednakże radnych obietnice, które w rezultacie były tylko obietnicami, powodując narastający lęk i obawę przed przyjęciem całkowitej odpowiedzialności za utrzymanie szkół, obawiając się, że doprowadzi to do katastrofalnej sytuacji finansowej gminy. Lęk ten wciąż narasta w miarę zbliżania się czasu przejęcia szkół. Obserwuje się wręcz objawy paniki wyrażające się realizacją jak największej liczby zamierzeń , gdyż z chwilą przejęcia szkoł nic nie da się już zrealizować .Gmina woli stojąc z boku wspomagać szkoły, niż brać na siebie obowiązek jej utrzymania. W tym okresie przejściowym utrzymywanie szkół spoczywa na barkach Kuratoriów, a tym samym Państwa. Sytuację finansową szkół znajdujących się pod opieką Kuratoriów, a więc Rządu przedstawiłam w temacie poświęconym warunkom społecznym funkcjonowania szkół niniejszego rozdziału. Samorządy w okresie prowadzenia szkół przez Kuratoria nie stały z boku patrząc obojętnie na problemy szkół. Rada Gminy w Karsinie przekazywała w tym czasie dużo środków finansowych na budowę szkoły, dokładała do remontów, płaciła niektóre zaległe opłaty za prąd, kupowała sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy, pokrywała inne ważne wydatki. Fakty te, aż nadto dobitnie świadczą o wielkiej trosce dla problemów szkół na swoim terenie. Warto zadać sobie

pytanie z czego wynikało owo zainteresowanie , otóż wynika ono ze znaczącej roli zbiorowości nauczycielskiej w organie stanowiącym gminy, jakim jest Rada Gminy. To właśnie nauczyciele są dominującą grupą wśród innych grup zawodowych w

Radzie. Ilościowo struktura zawodowa Rady Gminy przedstawia się następująco wśród 19 radnych można wyodrębnić 5 grup zawodowych:

 1. grupa składająca się z samych nauczycieli i reprezentujących głównie interesy szkoły licząca 4 osoby,

 2. grupa zbliżona ˙do grupy reprezentującej interesy szkoły z racji bliskich z nią związków licząca 2 osoby , a w tym jedna z racji posiadania współmałżonka nauczyciela, a druga z racji posiadania kwalifikacji nauczycielskich i uprawiania tego zwodu w przeszłości,

 3. grupa składająca się z samych rolników, reprezentujących głównie interesy rolników , licząca 3 osoby,

 4. grupa zbliżona do grupy reprezentującej interesy rolników z racji zawodowych związków z tą grupą , są to:

  • powiązania o charakterze głównie mieszano-rolniczym, do tej grupy wchodzą dwie osoby,

  • powiązania o charakterze głównie mieszano-nierolniczym , do tej grupy należą także dwie osoby,

 5. pozostałe dziedziny o pojedynczych specjalnościach nie związane z oświatą oraz z rolnictwem do grupy tej można zaliczyć 6 osób.


Tak więc grupa nauczycieli łącznie , wraz z sympatykami liczy 6 osób, grupa rolników wraz z sympatykami liczy 7 osób, pozostała grupa osób, niezaangażowanych we wcześniej przedstawione grupy licząca 6 osób. Nie jest to podział formalny, ani oficjalny, jest to podział zarysowujący się w czasie konfrontacji, pomiędzy tymi dwoma interesami: rolniczo- oświatowymi. Siły, zarówno po jednej jak i drugiej stronie są zrównoważone, częściej jednak, gdy w grę wchodzi bezpośrednie dobro dziecka, racje przechylają się zdecydowanie na rzecz interesów szkoły, przemawia za tym przede wszystkim fakt, że wiele z tych którzy reprezentują interesy grup rolniczych, są jednocześnie rodzicami posyłającymi własne dzieci do szkół i ten fakt przeważa, gdy rozstrzygane są sprawy bezpośrednio służące dziecku. Spośród wszystkich ważnych spraw, rozstrzyganych przez to gremium, najbardziej liczą się zwykle te dwie grupy interesów: rolnictwo i oświata, mimo , że oficjalnie nikt tego nie przyzna obawiając się, że spotka się z zaciętym atakiem ze strony tej trzecie grupy, pilnującej, aby działania Rady nie zostały zbytnio ukierunkowane w jedną stronę, i ta grupa jest niezmiernie istotna, jest ona jak termometr, który sygnalizuje alarm, gdy wskazówka zbytnio się podniesie. Poza tymi istniejącymi mechanizmami działania grupowego w Radzie, istnieją też dominujące osobowości wywierające wpływ na pozostałych, obdarzone autorytetami i pociągającymi za swoją opinią wielu innych. Jako zbiorowość społeczna, Rada Gminy jest bardzo trudną i specyficzną grupą ludzi, wynika to z faktu, że w zasadzie nie są oni od siebie na wzajem zależni, nie są zobowiązani do żadnej dyscypliny partyjnej, która nakazywałaby im wyrażanie takiej a nie innej opinii, prócz tej obawy przed opinią publiczną. Jedyną formą podporządkowania jest dyscyplina, ustalająca pewien porządek formalny, którą sami sobie narzucają, w takim zakresie w jakim uznają to za potrzebne. Ta wzajemna niezależność to, że poszczególne jednostki o różnej bardzo przypadkowej osobowości, usposobieniu, skazane są z własnej woli na godzenie się w imie dobra ogólnego, z przeciwnymi często sobie poglądami, dowodzi, że jest to jedyne miejsce w społeczności lokalnej, gdzie spotykają się różne racje i interesy, cząsto sprzeczne ze sobą i w innym układzie nie miałyby racji bytu, lecz tu muszą odsunąć czasem własne ambicje, znosić często porażki i bolesne doświadczenia, wytrzymać brutalne ataki i zdobyć się na chłodną obiektywną opinię. To jest w życiu nie jednego człowieka egzamin z dojrzałości, który często okazuje się być przegranym , już na samym początku lub chwilę po tym, rzadko udaje się przejść przez tę próbę osiągając duże efekty i wychodząc zwycięzko z pełnią osobowości i bez szwanku na ocenie moralnej, a już w żadnym wypadku nie da się osiągnąć 100% zadowolenia mieszkańców, można jedynie liczyć na sprawiedliwą opinię w przyszłości. Przedstawiona powyżej obszerna charakterystyka organu stanowiącego gminy, jakim jest Rada Gminy, pozwala przede wszystkim zrozumieć, jakie są koleje spraw, które trafiają na ręce tej grupy osób. Mechanizmy te rozstrzygają często o wielu sprawach, w tym, między innymi o sprawach oświaty, jednakże do każdej sprawy przed jej omówieniem i rozstrzygnięciem , każda z tych osób przychodzi z własną ukształtowaną postawą. Ta postawa interesowała mnie szczególnie w badaniach przeprowadzonych metodą testu, między innymi , to z czego ta postawa wynikała, co prezentowała. Te informacje dopełniają obrazu społeczności lokalnej, przedstawionej wcześniej zarówno w ukazanej charakterystyce Rady Gminy, jak i dotyczącego społeczności wiejskiej. Wypełniony test uzyskałam od 16 osób, przy obecnym składzie Rady 18 osób.

Pierwsze pytanie dotyczyło wpływu na działalność szkoły w swoim środowisku, odpowiedzi twierdzących udzieliło 12 osób, odpowiedzi zaprzeczających było 4. W odpowiedziach zaprzeczających tłumaczy się ten fakt: nie posiadaniem dzieci uczęszczających do szkoły, lub brakiem kontaktów z dyrektorem szkoły, czy też z powodu , że szkoła zlokalizowana jest w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania osoby udzielającej odpowiedzi, a obowiązki wynikające z organizowanych przez szkołę wywiadówek nie są traktowane jako wpływ na działalność szkoły, innym powodem wskazanym w wypowiedzi zaprzeczającej był brak współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. W wypowiedziach podaje się odmienne przyczyny, wskazujące na różne źródła tego wpływu:

 • w pierwszym przypadku osoba badana widziałaby ten wpływ w roli rodzica,

 • w drugim, w roli partnera w decydowaniu o sprawach szkoły,

 • trzecia, nie określa swojej roli, jaką widziałaby w tym wpływie, lecz określa pewien sposób postrzegania szkoły jako instytucji zaznaczającej swoją obecność w środowisku,

 • czwarta, widząca ten problem nie z własnego, lecz społecznego punktu widzenia, wyrażająca opinię szerszej grupy osób, z którymi styka się we własnym otoczeniu, postulująca potrzebę współpracy szkoły i rodziców.

Jak widać już z przedstawionej interpretacji wypowiedzi, niektóre w sposób konkretny i bezpośredni wskazują na przyczynę i jej źródło, inne natomiast wyrażają pewien sposób postrzegania tego problemu.

W odpowiedziach twierdzących , wpływ ten wynikał :

 1. w ośmiu przypadkach z funkcji społecznej radnego, a rola w decydowaniu o sprawach szkoły sprowadzała się najczęściej, bo aż w 5 przypadkach, do decydowania o sprawach finansowych przedszkoli i innych zadań wykonywanych przez gminę w zakresie oświaty, w dwóch przypadkach wskazywano na wpływ w rozwiązywaniu problemów szkoły , oraz placówek oświatowych, w jednej wypowiedzi wskazano na wpływ w decydowaniu o wyborze dyrektora szkoły, czyli jest to wpływ na zarządzanie, w jednym przypadku wskazano, że rola w decydowaniu o sprawach szkoły w pełnionej funkcji społecznej jest niewystarczająca,

 2. w 4 wypowiedziach wskazano na wpływ wynikający z związku zawodowego, przy czym w trzech przypadkach wpływ ten wynikał z bezpośrednich związków, poprzez pracę w szkole, a w trzecim poprzez wpływ na organizację pracy przedszkoli z racji pełnionej funkcji zawodowej. W wypowiedzi wskazującej na bezpośredni wpływ poprzez pracę w szkole , wyrażał się w decydowaniu o organizacji kontaktów w środowisku;

 3. w 1 wypowiedzi wskazano na wpływ wynikający z kontaktów rodzinnych.

Znając w dużym stopniu możliwości wpływu tych osób , nie zostały w tych wypowiedziach wymienione wszystkie możliwości wpływu gdyż ci, którzy wymienili tylko wolę wpływu w kontaktach zawodowych posiadają również wpływ wynikający z funkcji społecznej, nikt natomiast nie wymienił w tej grupie wpływu jako rodzica lub zwykłego członka zbiorowości lokalnej. Nie chodziło mi o to, aby w wypowiedziach znalazły się wszystkie możliwości wpływu, lecz tylko te, które w opinii badanego wydają się być istotne. Tak więc na czoło, wśród aktualnych możliwości wpływu na sprawy oświaty, wysunęły się związane z pełnioną funkcją społeczną radnego, przy czym i w tej funkcji wpływ ten nie jest u wszystkich jednakowy, największy mają ci z pośród radnych, którzy są jednocześnie członkami organu wykonawczego Rady Gminy- Zarządu Gminy, oraz w dalszej kolejności, będący członkami organu opiniodawczego Rady - Komisji Kultury i Oświaty, a potem wszyscy radni jako całość. To, iż nie wskazano w tych wypowiedziach innych możliwościach wpływu, szczególnie poprzez swój udział w decydowaniu o sprawach szkoły jako rodzica dowodzi, że ten wpływ prawie nie istnieje, dowodzi tego również

odpowiedź wskazująca na brak takiego wpływu. W wypowiedzi tej nie traktuje się kontaktów ze szkołą jako wpływu na sprawy szkoły.

W drugim pytaniu należało określić swój deklarowany wpływ na sprawy oświaty. Odpowiedzi wyrażających wolę wyraziło 15 osób, spośród 16 badanych , przy czym jedna osoba nie udzieliła w ogóle odpowiedzi na to pytanie.

W porównaniu z wpływem posiadanym jest to większa ilość, która dowodzi pewnego niedosytu, wyraz odczuwanej potrzeby wpływu. Potwierdzeniem tego jest stwierdzenie przy wcześniejszym pytaniu jednego z radnych , że obecny zakres tego wpływu jest zbyt ograniczony. Wynika z tego potrzeba stworzenia możliwości zwiększenia tego wpływu, gdyż możliwości jego realizacji deklarowane są przez tę społeczność lokalną. Jeśli chodzi o zakres tego wpływu, najczęściej podkreślano wolę wpływu na organizację pracy szkoły, bo aż w 12 wypowiedziach, następną ważną dziedziną, na którą wpływ deklarowano były treści nauczania, podkreślano to w 7 wypowiedziach, w dalszej kolejności wyrażano wolę wpływu na konstruowanie jednolitego modelu wychowawczego szkoły, a w trzech wypowiedziach deklarowano wolę wpływu na metody pracy dydaktyczno-wychowawczej, w jednej wypowiedzi zgłaszano wpływ w dziedzinie unowocześniania bazy materialnej szkoły. Ogólnie można stwierdzić, że zakres tego wpływu jest szeroki i pozwala ocenić zapotrzebowanie społeczne na pewien szczególny rodzaj wpływu. W jednej wypowiedzi przywiązywano szczególne znaczenie do treści nauczania, kierując się troską o patriotyczne wychowanie dzieci, a w drugim wyrażano wolę unowocześniania tych treści zgodnie z aktualnymi potrzebami dnia dzisiejszego. Z wszystkich tych wypowiedzi wynika z całą pewnością troska i zainteresowanie sprawami szkoły, które nie mogą być zrealizowane w sposób satysfakcjonujący osobę wypowiadającą się . Mogłyby być one zrealizowane jedynie w naprawdę właściwej atmosferze współpracy i potrzebie wspólnego działania.

W kolejnym pytaniu, dotyczącym wielkości wpływu środowiska lokalnego na sprawy szkoły, którego radni są wyrazicielami w 12 wypowiedziach określano ten wpływ jako za mały, uzasadniając ten stan :

 • trudną sytuacją materialną polskich rodzin,

 • niedocenianiem niektórych dziedzin np. sportu,

 • brakiem , poza obowiązkowymi , kontaktów rodziców ze szkołą,

 • brakiem zainteresowania ze strony szkoły współpracą ze środowiskiem,

 • brakiem zainteresowania rodziców problemami materialnymi szkół ,

 • różnicami w poziomie wykształcenia środowiska szkolnego , a środowiska lokalnego,

 • brakiem wspólnych działań,

 • niewłaściwym stosunkiem wobec zaangażowania w pracę społeczną, niedocenianiem tej pracy,

 • uchylaniem się od odpowiedzialności za sprawy szkoły,

 • brakiem możliwości wspólnych kontaktów społeczności nauczycielskich ze społeczeństwem,

 • spowodowane ogólnymi problemami finansowymi,

 • brakiem zainteresowania i działań ze strony decydentów stanem bazy materialnej szkół,

 • nie docenianiem roli szkoły w środowisku wiejskim.

Podsumowując to zestawienie, przyczyn małego zainteresowania sprawami szkoły ze środowiska lokalnego, to z przedstawionych rodzajów przyczyn, w pięciu przypadkach wskazywano, że ich źródłem był brak zainteresowania ze strony rodziców, w pięciu upatrywano ich w niewłaściwych warunkach środowiskowych, takich jak np. niedocenianiu roli szkoły w środowisku wiejskim, różnice w wykształceniu, niedocenianiem sportu, tradycji w angażowaniu się w pracę społeczną; w dwóch przypadkach źródło przyczyn widziano w ogólnej sytuacji kraju, tak było na przykład w wskazaniu na trudną sytuację materialną polskich rodzin, a także w ogólnej sytuacji finansowej.

Kolejnym źródłem przyczyn na które wskazywano w wypowiedziach, to brak zainteresowania ze strony szkoły. Źródła na które wskazywano w pojedynczych wypowiedziach, to brak możliwości współpracy, oraz brak zainteresowania ze strony decydentów. Z pewnością musi zastanawiać fakt, że w tak wielu wypowiedziach, źródłem na które wskazywano najczęściej, był brak zainteresowania ze strony rodziców, z pewnością jest tak w rzeczywistości i warto z tej sytuacji wyciągnąć wnioski do dalszej przyszłości i poszukać odpowiedzi wśród rodziców - jakie są tego przyczyny, mimo ,że najogólniejszym zarysie , możliwości tych przyczyn zostały już omówione i w temacie poświęconym funkcjonowaniu szkoły w środowisku wiejskim, jednakże są to bardzo ogólnie podane przyczyny, które nie w każdym środowisku muszą występować i mogą występować z różnym nasileniem. Jednakże

na możliwości tej pracy, problem ten jest zbyt rozległy , aby mógł być zrealizowany.

Powracając do pytania dotyczącego wpływu środowiska lokalnego na sprawy szkoły, to prócz najczęściej wymienianego wpływu, który określano za małym, w dwóch przypadkach określano ten wpływ jako duży, uzasadniając ten stan w jednym przypadku działalnością szkoły, związaną z rozbudową tej szkoły, a w drugim przypadku stan ten uzasadniano konfliktem jaki zaistniał pomiędzy szkołą a kościołem. Fakty te mimo, że powodują rzeczywiste zainteresowanie sprawami szkoły, mają charakter jednostkowy i nie wynikają z tego szczególne korzyści dla szkoły w postaci planowej współpracy ze środowiskiem, wynikającej ze zrozumienia środków i celów działania. Tak może być jedynie w przypadku budowy szkoły, tutaj spełniony jest ten wymóg , gdyż występuje cel, działanie, a więc zrozumienie środków i celów, jednakże w przypadku konfliktu z kościołem, środowisko jest jedynie kartą przetargową w tym konflikcie. Faktem jest jednak, że zainteresowanie szkołą w środowisku wzrasta, jeśli jest ona naczelnym tematem z tego powodu w kontaktach osobowych społeczności wiejskiej. Tak więc w pierwszym przypadku źródłem jest działanie, a w drugim konflikt.

W dwóch przypadkach określono wpływ środowiska na sprawy szkoły jako odpowiednie, w jednym przypadku motywując to faktem istnienia i działalności Komitetów Rodzicielskich , a w drugim nie stawianiem wygórowanych wymagań wobec szkoły przez dzieci i rodziców. A więc źródłem zainteresowania utrzymywanego na odpowiednim poziomie w pierwszym przypadku jest działalność

Komitetów ˙Rodzicielskich, ˙a ˙w drugim poczucie zaspokojenia ze strony środowiska społecznego, które nie stawia wygórowanych wymagań wobec szkoły.

Podsumowując przedstawione opinie dotyczące oceny zainteresowania sprawami szkoły w środowisku lokalnym z punktu widzenia prawnych przedstawicieli tego środowiska, należy stwierdzić, że w ogólnej ocenie jest ono za małe jak na istniejące zapotrzebowanie w tej dziedzinie występujące w społeczności lokalnej. W większości przypadków przyczyn tego małego zainteresowania upatruje się w braku zainteresowania ze strony rodziców oraz w niewłaściwych warunkach środowiska wiejskiego, w dalszej kolejności była nią ogólnie zła sytuacja gospodarcza w kraju, która odbija się na sytuacji polskich rodzin, a także brak zainteresowania ze strony decydentów. Ostatnie pytanie dotyczyło oceny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Tutaj trzeba było ocenić współpracę szkoły i jej działania w zakresie podejmowania współpracy ze społecznością lokalną.

Wśród trzech kategorii form tej współpracy,/wymienione poniżej kategorie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym sporządzone zostały w oparciu o <

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconRodzina, szkoła I lokalna społecznośĆ w świecie zmian I róŻnic gdansk, 4-6 września, 2003

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconWpływ rozwoju agroturystyki na lokalną społeczność na przykładzie

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconOrganizuje międzynarodowe konkurencje. Stali bywalcy snowparków, czyli lokalna społeczność snowboardowa, służy początkującym radą I pomocą

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconStrategii jest jednym z podstawowych gwarantów jej skutecznego wdrożenia. W ten sposób społeczność lokalna kontrolować będzie terminowość osiągnięcia poszczególnych celów I realizacji poszczególnych zadań. Poza tym Strategia, jako element promocji gminy Markuszów, sprzyjać będzie doskonaleniu jej wi

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconLokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia kraina lasów I jezior lokalna grupa działania

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconLokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconLokalna strategia rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconSprawozdanie ze współpracy sosw w Tarnowskich Górach ze szkołą soltorgsgymnasiet w Borlange (Szwecja)

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconSzkoła głÓwna gospodarstwa wiejskiego stan obecny I kierunki rozwoju wspóŁpracy z zagranicą

SpołecznośĆ lokalna wobec wspóŁpracy ze szkołĄ iconWyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom