Przewodniki dla studentów I absolwentów
Pobierz 102.73 Kb.
NazwaPrzewodniki dla studentów I absolwentów
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar102.73 Kb.
TypPrzewodnik

USŁUGI DORADCZE PROWADZONE PRZEZ CIiPKZ

Informacja zawodowa


W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie można skorzystać z szeroko rozumianej informacji zawodowej.

Informację tę można podzielić na następujące grupy:

 • Informacje o edukacji – dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia,

 • Informacje o zawodach – dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu,

 • Informacje o rynku pracy – dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego). Są one niezbędne do stworzenia lokalnego lub regionalnego kontekstu praktycznego wykonywania określonego zawodu. Osoby dysponujące wiedzą dotyczącą szans zatrudnienia oraz ewentualnych zagrożeń związanych np. z dużą podażą pracowników, posiadających wykształcenie i doświadczenie w określonym zawodzie, będą mogły zaplanować swoje działania związane z poszukiwaniem zatrudnienia.

Źródła informacji zawodowej:

 • klasyfikacja zawodów i specjalności

 • przewodnik po zawodach

 • teczki informacji o zawodach

 • ulotki z opisem zawodów

 • filmy o zawodach

 • filmy instruktażowe (np. Rozmowa wstępna, Negocjacje płacowe)

 • programy komputerowe (np. Doradca 2000, Multimedialny Informator Maturzysty)

 • informatory o szkołach i uczelniach

 • wykaz placówek edukacyjnych i szkoleniowych

 • wykaz zakładów pracy chronionej

 • wykaz agencji zatrudnienia

 • przewodniki dla studentów i absolwentów

 • katalog branżowy firm

 • czasopisma specjalistyczne (np. Cogito, Personel i Zarządzanie, Charaktery)

 • poradniki, broszury pomocne przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą

 • wzory dokumentów aplikacyjnych: życiorys zawodowy, list motywacyjny, europass

 • oferty pracy z gazet lokalnych i ogólnokrajowych

 • oferty pracy z Internetu

 • materiały dotyczące poruszania się po sieci EURES

 • materiały dotyczące poruszania się po portalu PLOTEUS

 • informacje o szkoleniach objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • akty prawne (ustawy, rozporządzenia etc.)

 • Internet

Poradnictwo indywidualne
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać ze spotkań indywidualnych z doradcami zawodowymi, którzy pomogą:

 • zaplanować aktywne poszukiwanie pracy, przeanalizować swoje dotychczasowe działania i zidentyfikować ewentualne trudności, które uniemożliwiają znalezienie zatrudnienia,

 • podjąć decyzję dotyczącą zmiany zawodu, kierunku kształcenia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji, odnosząc się przy tym do sytuacji na rynku pracy oraz do predyspozycji i umiejętności klienta,

 • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) tak, by zachęciły pracodawcę do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną,

 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, aby jak najlepiej zaprezentować swoje atuty zawodowe,

 • zdobyć podstawowe informacje na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przeanalizować swój potencjał osobowościowy do bycia przedsiębiorcą,

określić swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe w odniesieniu do cech osobowości, temperamentu, a także uzdolnień. Dzięki temu klient będzie mógł dokonać wyboru zawodu i środowiska pracy, w którym będzie najpełniej realizować swoje możliwości i odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy,


Badania predyspozycji są poprzedzone rozmową z doradcą zawodowym – psychologiem. Czas ich trwania wynosi od pół godziny do trzech godzin. Osoba badana wypełnia testy i kwestionariusze w formie komputerowej oraz w formie papier-ołówek. Na kolejnym spotkaniu doradca zawodowy omawia wyniki testów i na tej podstawie określa grupę zawodów zgodnych z właściwościami psychologicznymi klienta.


Narzędzia wykorzystywane w badaniu predyspozycji zawodowych:


• testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych:

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ), Miasteczko

Zainteresowań Zawodowych, Repertorium Kompetencji,

Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP);

• testy psychologiczne badające inteligencję i procesy poznawcze,

m. in.:

Bateria Testów APIS – Z; Skala Inteligencji Wechslera Dla

Dorosłych – Wersja Zrewidowana WAIS-R(PL); Test Matryc

Ravena;

• testy psychologiczne badające podstawowe wymiary osobowości, m.in.: Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ – R); Wielka Piątka (NEO – FFI) oraz testy określające cechy temperamentalne: Kwestionariusz Temperamentu – Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ – KT);

• inne testy i kwestionariusze, badające m.in.: motywację osiągnięć, umiejscowienie kontroli, cechy przedsiębiorcze, kompetencje społeczne.


Poradnictwo grupowe


Poradnictwo grupowe realizowane jest poprzez zajęcia warsztatowe skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, czy planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Celem zajęć jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników, dzięki nabyciu nowych umiejętności dotyczących poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności interpersonalnych związanych ze skutecznym porozumiewaniem się, asertywnym zachowaniem, czy radzeniem sobie ze stresem.

Warsztaty odbywają się w niewielkich, liczących od 8 do 15 osób grupach, co sprzyja wytworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia. W zależności od tematyki, celu zajęć i grupy odbiorców trwają one od 2 do 5 dni. Mają formę aktywną tj. prowadzone są z wykorzystaniem takich technik pracy jak: dyskusje, mini – wykłady, prezentacje, „burze mózgów”, zadania symulacyjne, ćwiczenia indywidualne, w parach i w podgrupach. Warsztaty prowadzone są przez doradców zawodowych, psychologów, bądź innych zaproszonych specjalistów.
OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
Tematyka warsztatów:Metody poszukiwania pracy”


Skuteczne poruszanie się po rynku pracy jest w dużej mierze zależne od wykorzystania różnych metod szukania zatrudnienia. Ważna jest aktywność poszukującego, ale też praktyczna wiedza, jak zbierać informacje o lokalnym rynku pracy, gdzie szukać fachowej pomocy i wsparcia, by szybciej znaleźć satysfakcjonującą pracę.


Program:

 • różne sposoby szukania

zatrudnienia, a lokalny rynek pracy,

 • ukryty i jawny rynek pracy

 • budowanie sieci kontaktów

–, czyli jak rozmawiać o pracy,

 • strony internetowe poświęcone

pracy – oferty, porady, informacje o rynku,

 • instytucje rynku pracy i ich usługi,

 • analiza ogłoszeń prasowych,

 • telefoniczna rozmowa z pracodawcą.Czas trwania: 2 dni


Jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne”

Dokumenty aplikacyjne takie jak: życiorys, list motywacyjny to wymóg niemal każdego pracodawcy wobec potencjalnego pracownika. Jest to też jeden z etapów selekcji kandydatów do pracy, do którego można się przygotować. Warto wykorzystać tę szansę. Sporządzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych może stać się przepustką do rozmowy kwalifikacyjnej.

Program:

 • różne rodzaje życiorysu (chronologiczny, funkcjonalny,

mieszany),

 • list intencyjny i motywacyjny,

 • Inne dokumenty wymagane przez pracodawcę –

kwestionariusz osobowy, podanie o pracę,

 • analiza podstawowych błędów, popełnianych

w życiorysach i listach motywacyjnych.


Czas trwania: 2 dni


Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”

img_rynek_pracy

Jeśli dokumenty aplikacyjne zainteresowały pracodawcę to zwykle kandydat otrzymuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. To właśnie bezpośredni kontakt z pracodawcą często decyduje o ostatecznym przyjęciu, bądź odrzuceniu osoby starającej się o posadę. Warto, zatem przygotować się do tego rzetelnie – jest to, bowiem ostatni i najważniejszy etap w poszukiwaniu pracy.


Program:

 • rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

 • inne metody wykorzystywane w rekrutacji kandydatów

– testy, zadania symulacyjne,

 • analiza pytań „od” pracodawcy, radzenie sobie z tzw.

trudnymi pytaniami,

 • przykłady pytań, jakie może zadać kandydat

na rozmowie,

 • autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą,

z wykorzystaniem wiedzy na temat mowy ciała i języka

perswazji.

Czas trwania: 2 dni

Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy”

Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo szybko i stawia przed nami nowe wyzwania. Potrzebna jest, zatem wiedza, jakim podlega on prawom, jakie wymagania stawiają pracodawcy, ale równie istotne są świadomość własnych atutów zawodowych i umiejętność ich zaprezentowania.

Warsztaty te są propozycją dla wszystkich osób, które nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo też są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swych działań.


Program:


 • odkrywanie i ocena własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych,

 • pokonywanie psychologicznych barier utrudniających znalezienie pracy,

 • poznanie lokalnego rynku pracy,

 • sposoby poszukiwania pracy,

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – życiorys, list motywacyjny,

 • elementy komunikacji interpersonalnej,

 • sposoby rekrutacji i selekcji,

 • pytania „od” i „do” pracodawcy,

 • sztuka autoprezentacji podczas rozmowy z pracodawcą.Czas trwania: 4 dni


"Zostań Rockefellerem"


Powodzenie w prowadzeniu własnej firmy zależy od wielu czynników. Ważny jest pomysł na działalność, umiejętności menedżerskie, wiedza o produkcie, usłudze, rynku, kliencie, konkurencji, jak i znajomość przepisów prawnych i finansowych dotyczących zakładania i prowadzenia firmy.

Równie ważna jest przedsiębiorczość rozumiana, jako zespół indywidualnych cech osobowości. Znajomość i ocena własnych predyspozycji do bycia przedsiębiorcą na pewno zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu firmy.


Program:

 • etapy zakładania własnej działalności gospodarczej,

 • analiza szans i zagrożeń prowadzenia własnej firmy,

 • zasady tworzenia biznes planu

 • ocena własnych umiejętności i cech przedsiębiorczych

na podstawie badań kwestionariuszami i testem

psychologicznym,

 • samoocena przedsiębiorczości - omówienie wyników

testów


Czas trwania: 3 dni


Jak radzić sobie ze stresem”


Utrata pracy, czy długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia to zwykle sytuacje kryzysowe, będące źródłem stresu. Również samo poszukiwanie pracy – rozmowy kwalifikacyjne, nietypowe metody selekcji, niepowodzenia i trudności z tym związane mogą wywołać zbyt wysoki poziom stresu i niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Świadomość doznawanych napięć, negatywnych emocji i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie, ale i znalezienie pracy oraz jej utrzymanie.

Program:

 • teoretyczne podstawy wiedzy o stresie: pojęcie stresu,

objawy, różnice między stresem krótkotrwałym i długotrwałym,img-wyszukiwarka02

 • mój osobisty poziom stresu (autodiagnoza),

 • odkrywanie indywidualnych zasobów radzenia sobie

ze stresem,

 • poznanie technik relaksacyjnych, min.: wizualizacja trening autogenny, ćwiczenia

oddechowe, pozytywne myślenie.


Czas trwania: 2 dni


Poczucie własnej wartości w sytuacji pozostawania bez

pracy”


Utrata pracy, a także jej długie poszukiwanie, naraża nas na wiele nieprzyjemnych, trudnych, nadmiernie stresujących sytuacji i towarzyszących im negatywnych emocji – poczucia bezradności, bezsensowności własnych działań. Stąd też osoby pozostające bez pracy często doświadczają obniżonej samooceny, braku chęci działania i motywacji do dalszego poszukiwania pracy. Warsztaty te pomagają uczestnikom uświadomić sobie i zrozumieć doświadczane emocje, a dzięki temu znaleźć sposób radzenia sobie z nimi. Celem zajęć jest więc wzrost wśród uczestników poczucia własnej wartości i kontroli nad swoim życiem oraz wiara we własne umiejętności i przekonanie, że pracę można znaleźć.


Program:
 • emocje po utracie pracy,


 • negatywne i pozytywne konsekwencje pozostawania

bez pracy,

 • pozytywne myślenie – sposób radzenia sobie w trudnej

sytuacji,

 • nasze nastawienie życiowe,

 • analiza barier w poszukiwaniu pracy.Czas trwania: 2 dni


Trening podstawowych umiejętności asertywnych”


Asertywność to jedna z podstawowych umiejętności interpersonalnych. Asertywny sposób myślenia oraz konkretne techniki zachowania się, pozwalają na bycie w zgodzie ze sobą i swoim otoczeniem. Ułatwiają także poruszanie się po konkurencyjnym rynku pracy. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych, konfliktowych bycie asertywnym pozwala nam zachować pewność siebie, wpływa na wzrost samooceny, bez uciekania się do agresywnego lub uległego zachowania.


Program:

 • pojęcie i prawa asertywności,

 • rodzaje zachowań międzyludzkich: postawa uległa, agresywna i asertywna,

 • mapa asertywności – autoanaliza,

 • techniki asertywnego odmawiania, egzekwowania swoich praw, wyrażania próśb i radzenia sobie z krytyką.

Czas trwania: 2 dni

Testy psychologiczne wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy”


Szukanie pracy do tej pory kojarzyło się głównie z pisaniem dokumentów aplikacyjnych oraz odbywaniem rozmów z pracodawcami. Coraz częściej można spotkać się z jeszcze jedną formą profesjonalnej selekcji – z testami umiejętnościowymi, merytorycznymi lub typowo psychologicznymi. Równie ważne u kandydata do pracy są bowiem jego cechy osobowości, temperamentu, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, kreatywność i wiele innych.

Dlatego podczas warsztatów uczestnicy maja okazję poddać się testom psychologicznym, badającym m.in. cechy osobowościowe, temperamentalne oraz predyspozycje i preferencje zawodowe.


Program:

 • przykłady testów psychologicznych i innych

kwestionariuszy stosowanych do celów selekcji,
 • badanie i omówienie wyników przez psychologa,


 • Informacje – jak przygotować się do testów, jak je

wypełniać, by uniknąć błędów,

 • inne techniki selekcji stosowane przez pracodawców.Czas trwania: 2 dni


Trening twórczego myślenia”


Wzrastające oczekiwania pracodawców wymagają od przyszłych pracowników dużej elastyczności działania oraz nastawienia na ciągły rozwój zawodowy i osobisty. Wysoka konkurencyjność na rynku sprawia, że pracodawcy wysoko cenią


u pracowników umiejętność szybkiego uczenia się, wykazywania inicjatywy, pomysłowości oraz sprawnego i innowacyjnego podchodzenia do powierzonych zadań. Wysoki poziom aktywności intelektualnej, w tym kreatywności zapewnia: rozwój wyobraźni, umiejętność tworzenia skojarzeń, przełamywania schematów myślowych oraz ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci z wykorzystaniem specjalnych technik. to


Program:

 • od czego zależy efektywność uczenia się - funkcje

lewej i prawej półkuli mózgu,

 • techniki koncentracji uwagi,

 • mnemotechniki - rodzaje, przykłady zastosowań,

 • twórcze rozwiązywanie zadań – praca warsztatowa.Czas trwania: 2 dni


Komunikatywność – skuteczne porozumiewanie się”


Efektywne porozumiewanie się z innymi to jedna z cech osobowych, która jest obecnie bardzo ceniona przez pracodawców. Wiele stanowisk pracy wiąże się z bezpośrednią obsługą klienta – informowaniem, doradzaniem, negocjowaniem, wymaga umiejętności pracy w grupie, porozumiewania się z różnymi ludźmi. Jasne, klarowne mówienie oraz aktywne słuchanie zwiększa również nasze szanse podczas bezpośrednich spotkań z pracodawcami.


Program:

 • sposoby porozumiewania się – aspekt werbalny

i niewerbalny,

 • znaczenie i rola „mowy ciała”,

 • podstawowe techniki zwiększające efektywność

komunikacji:

aktywne słuchanie – parafraza, porządkowanie

wypowiedzi, udzielanie informacji zwrotnych,

zadawanie pytań,

 • analiza barier w komunikacji,

 • sztuka autoprezentacji.Czas trwania: 2 dni


Daj sobie szansę”

Warsztaty skierowane głównie do osób długotrwale bezrobotnych, które z różnych powodów nie widzą dla siebie już szans na rynku pracy. Mają za sobą negatywne doświadczenia zawodowe, odczuwają silny lęk w kontaktach z pracodawcami, potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej w procesie poszukiwania pracy.

Zajęcia mają na celu wzmocnienie kondycji psychicznej uczestników poprzez: wzbudzenie nadziei i optymizmu życiowego, podniesienie poczucia własnej wartości, przełamania psychologicznych barier utrudniających znalezienie zatrudnienia, zbudowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz aktywnej i samodzielnej postawy wobec pracy.


Program:

 • postawa wobec szukania pracy – sposób myślenia, nastawienie życiowe, poczucie kontroli i sprawstwa – autoanaliza,

 • sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, napięciem i stresem związanym z poszukiwaniem zatrudnienia,

 • odkrywanie własnych atutów zawodowych - diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych z wykorzystaniem kwestionariuszy i testów psychologicznych.Czas trwania: 2 dni


Kompetencje interpersonalne atutem w poszukiwaniu pracy”


Warsztaty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, wykazują nieśmiałość w sytuacji pracy zespołowej, czy brak pewności siebie związany z mówieniem o sobie na forum.

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji interpersonalnych związanych z: efektywnym porozumiewaniem się, właściwą autoprezentacją, umiejętnością pracy w zespole oraz adekwatnym reagowaniem w trudnych sytuacjach międzyludzkich z zachowaniem asertywnej postawy.


Program:zsppi_70x48


- różne sposoby porozumiewania się

– znaczenie komunikatów

werbalnych i pozasłownych,

- jak wywrzeć dobre wrażenie –

elementy autoprezentacji,

- podstawowe techniki zwiększające

efektywność komunikacji,

- praca w grupie – moja rola w zespole,

- podstawy asertywnej komunikacji.


Czas trwania: 2 dni


Zaplanuj przyszłość”


Warsztaty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które myślą o przekwalifikowaniu się, mają trudności z wyborem zawodu, czy kierunkiem dalszego kształcenia, chcą poznać swój potencjał zawodowy.

Zajęcia mają na celu pomóc uczestnikom w świadomym zaplanowaniu własnej drogi zawodowej poprzez: dokonanie samooceny, stworzenie indywidualnego planu działania, wyznaczenia realnych celów zawodowych oraz nabycia umiejętności poszukiwania informacji niezbędnych do realizacji podjętych decyzji zawodowych.


Program:

 • moje wartości życiowe i cele zawodowe - analiza

 • potencjał zawodowy – diagnoza predyspozycji zawodowych, samoocena własnych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań i cech osobowościowych

 • opracowanie indywidualnego planu działaniaCzas trwania: 2 dni

Jak polubić komputer”

Ciągle jeszcze jest wiele osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają kłopoty z obsługą komputera. Prowadzone są dla nich szkolenia z obsługi programu Microsoft Windows Office. Umożliwiają one poznanie obsługi komputera w stopniu podstawowym:

 • obsługa programu Office,

 • włączenie komputera - prezentacja poszczególnych ikon Offic-a,

 • omówienie zasad obsługi poszczególnych pól,

 • ustawienie strony (marginesy, format papieru, układ strony), • wiczenia praktyczne z omówieniem klawiatury i pisania prostych tekstów,

 • rodzaj czcionki - zwykła, pogrubiona, podkreślona, wcięcia i odstępy,

 • plik - otwórz, nowy, zmień nazwę, zapisz, zapisz jako,

 • wyrównywanie tekstu – justowanie,

 • skróty stosowane w obsłudze komputera,

 • akapit - odstęp między wierszami, kopiowanie, wklejanie tekstu, zaznaczanie tekstu - wyrazu - akapitu - całości dokumentu.

Internet narzędziem w poszukiwaniu pracy”

Zajęcia przeznaczone są dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem zajęć jest poznanie przez uczestników  sposobów poruszania się po stronach internetowych, w tym portalach zamieszczających oferty pracy, korzystania z serwisów rekrutacyjnych, a także tworzenie i obsługę bezpłatnych skrzynek poczty internetowych.

W trakcie warsztatów uczestnik ma możliwość dowiedzieć się:

 • co to jest internet i jak się poruszać po stronach internetowych (praktyczne ćwiczenia mające za zadanie przybliżyć uczestnikom umiejętność szukania pracy na stronach internetowych). notebooki

 • jak  wykorzystać sieć internetową w poszukiwaniu pracy – praktyczne wypełnianie kwestionariuszy osobowych przez uczestników warsztatów i jak odpowiadać na załączone internetowe oferty pracy.

 • jakie są zasady NETtykiety

jak założyć bezpłatne konto poczty internetowej, wysyłać i odbierać wiadomości – proces zakładania poczty i ćwiczenia w wysyłaniu uprzednio sporządzonych własnych dokumentów aplikacyjnych na poczty uczestników warsztatów


Metoda Edukacyjna”.

Metoda ta adresowana jest do osób, które nie posiadają projektu zawodowego, brakuje im orientacji zawodowej zarówno w odniesieniu do swoich możliwości zawodowych, jak też do wymagań i oferty rynku pracy.


Program zajęć prowadzonych metodą edukacyjną obejmuje:

 •  odkrycie funkcjonowania poradnictwa zawodowego,

 •  analizę umiejętności w oparciu o przeżycia i doświadczenia,

 •  dotarcie do swoich wartości i potrzeb,

 •  rozpoznanie własnych predyspozycji i oczekiwań zawodowych,

 •  nabycie umiejętności zdobywania informacji zawodowych,

 •  Poznanie i zrozumienie trendów na rynku pracy,

 •  umiejętność opracowania szczegółowego planu działania i jego realizacji.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na:

 •  zrozumienie swojej aktualnej sytuacji zawodowej,

 •  poznanie siebie i otaczającego nas środowiska,

 •  określić swoje cele zawodowe,

 • poznać nowych ludzi będących w podobnej sytuacji

zawodowej.

Metoda ta wyróżnia się spośród innych stosowanych przez doradców ilością ćwiczeń. Ćwiczeń jest w tej metodzie wyjątkowo dużo, towarzyszą one na każdym z czterech etapów ME, często nawiązują do doświadczeń i przeżyć klienta, do przyczyn podejmowanych przez niego decyzji. Ćwiczenia są ciekawe i zróżnicowane, można je z powodzeniem wykorzystać podczas pracy nie tylko tą metodą.


Zajęcia prowadzone Metodą Edukacyjną odbywają się w kilku etapach. Spotkania indywidualne z doradcą przeplatane są zajęciami grupowymi. Metoda ta wymaga czasu, całość cyklu trwa ok. 2 miesięcy.


Klient kończy zajęcia wyposażony w umiejętność konstruowania indywidualnego projektu zawodowego.


Spadochron”


Szkolenie jest skierowane do osób, które są w trakcie poszukiwania pracy oraz tych, którzy obawiają się wejścia na rynek pracy, a także tych, którzy nie sprecyzowali jeszcze jasno swych celów zawodowych.


Cele i założenia metodyczne: • pomaganie w odkrywaniu własnych zainteresowań predyspozycji do wykonywania określonej pracy,

 • pomaganie osobom szukającym pracy w podjęciu decyzji o wyborze pracy i przygotowanie ich do znalezienia wybranej pracy,

 • zdobycie wiedzy o swoich umiejętnościach, zdolnościach i predyspozycjach,

 • zapoznanie z technikami aktywnego szukania pracy,

 • pisanie dokumentów potrzebnych przy rekrutacji (życiorys, list motywacyjny, itp.),

 • nabywanie praktycznych umiejętności istotnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

 • zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości,

 • uczenie profesjonalnego działania i przystosowania do zmieniających się realiów.Metodyka:

  • wykorzystywanie aktywnych form prowadzenia zajęć (łączenie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, badań w terenie, „burzy mózgów”, odwoływanie się do doświadczeń uczestników),

  • praca oparta na treningu interpersonalnym,

  • trener ukierunkowujący uczestników na pracę indywidualną, która usamodzielnia i rozwija,

  • ćwiczenia indywidualne i grupowe, mające na celu zwiększyć wiarę w siebie i pomóc w znalezieniu pracy.


Doradztwo personalne - pomoc pracodawcom w doborze kadr
Program profesjonalnego doradztwa personalnego i fachowego doboru kadr adresowany jest do pracodawców, którzy stoją przed problemem wyselekcjonowania z rynku pracy osób odpowiednich do swojej firmy. Centrum wspiera przedsiębiorców

w kwestii rzetelnej oceny kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników różnego szczebla. Procedura doboru personelu obejmuje m.in.:


 • opis stanowiska pracy i sporządzenie profilu osobowego kandydata,

 • opracowanie projektu ogłoszenia rekrutacyjnego,

 • wstępna selekcja dokonywana na podstawie dokumentów aplikacyjnych,

 • rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym kandydatem,

 • badanie testami psychologicznymi –  określenie predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych, temperamentalnych i innych cech pożądanych na danym stanowisku,

 • ocena końcowa kandydatów, wybór kandydatów najlepiej spełniających obrane kryteria i przedstawienie ich pracodawcy.Zapisy na warsztaty / szczegółowe informacje:


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej


ul. Kombatantów 34


66 – 400 Gorzów Wlkp.

tel. 095 7 - 228 - 025/ 0957 - 240 - 484

tel./fax 095 7 - 224 - 661


e-mail: cizgorzow@wup.zgora.pl, gowuciz@praca.gov.pl


Warsztaty są bezpłatne!!

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconPrzewodniki z miedzi 5 mm. Przewodniki występują w parach, skok skrętu dla każdej pary jest inny

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconD ział Zawodowej Promocji Studentów I Absolwentów cm

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconCharakterystyka staży dla studentów I absolwentów

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconD ział Zawodowej Promocji Studentów I Absolwentów cm

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconPrzykład listu motywacyjnego dla studentów I absolwentów

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconDla studentów I absolwentów uniwerysytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconProgram kursu specjalnego dla studentów I absolwentów uczelni realizowanego

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconPoradnictwo edukacyjno-zawodowe dla studentów I absolwentów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconRegulamin przyznawania dotacji z budżetu fundacji studentów I absolwentów uniwersytetu jagiellońskiego „bratniak”

Przewodniki dla studentów I absolwentów iconAnkieta dotycząca dostępności I użyteczności gier komputerowych: wersja adresowana do niepełnosprawnych uczniów, studentów, niedawnych absolwentów I ich rodziców

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom