Temat z uśmiechem przez cały rok
Pobierz 203.21 Kb.
NazwaTemat z uśmiechem przez cały rok
strona2/3
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar203.21 Kb.
TypWymagania
1   2   3

Kształcenie zintegrowane klasa III, część 2. Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku (DKW-4014-267/99)


Bloki tematyczne

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe (edukacyjne)

Uwagi

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Uczeń:

Uczeń:

Blok I

Skarby ZiemiTemat 1, 2. Czarne bogactwo

Temat 3. Białe bogactwo


 

– wyodrębnia w utworze postaci główne i drugoplanowe;

– wie, do czego wykorzystywany jest węgiel;

– dostrzega cechy charakterystyczne legendy;

– zna zasady pisowni z ó;

– zna pojęcie tona jako jednostkę masy;

– porządkuje rosnąco i malejąco liczby czterocyfrowe;

– rozwiązuje równania przedstawione na grafach;

    

 

– wypowiada się pełnymi zdaniami na temat wysłuchanej baśni;

– ustala kolejność zdarzeń;

– opowiada treść utworu po jednorazowym przeczytaniu;

– potrafi dobrać słownictwo do rodzaju wypowiedzi – reklama;

– stosuje w praktyce znajomość zasad pisowni wyrazów z ó;

– potrafi przedstawić rozwiązanie zadania tekstowego w postaci równania i obliczyć niewiadomą;

– dodaje liczby w zakresie 2000 sposobem pisemnym;

– wykonuje mnożenie typu: 6 · 26;

    


     


Blok II

Woda w przyrodzieTemat 1, 2. Przyszedł śnieg

Temat 3. Historia kropli wody

Temat 4. Woda w życiu codziennym

Temat 5, 6. Płynie Wisła, płynie

Temat 7. Woda to wielki skarb


 

– wypowiada się na dany temat pełnymi zdaniami;

– wyróżnia w legendzie elementy realistyczne i fantastyczne;

– dostrzega w zdarzeniach związki przyczynowo-skutkowe;

– wskazuje w tekście poszczególne rodzaje zdań;

– porządkuje zdania we właściwej kolejności;

– rozpoznaje rodzinę wyrazów;

– czyta płynnie wcześniej zadane teksty;

– rozwiązuje proste zadania tekstowe;

– stosuje dodawanie i odejmowanie pisemne;

– wie, że woda występuje w trzech stanach skupienia;

– wie, jakie znaczenie ma woda w życiu roślin, zwierząt i ludzi;

– rozumie konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym;

– wskazuje na mapie rzekę Wisłę;

    

 

– potrafi ułożyć wypowiedź w formie opowiadania;

– układa spójną wypowiedź na dany temat;

– argumentuje swoje wypowiedzi;

– czyta płynnie i poprawnie, respektując znaki przestankowe;

– trafnie wyszukuje fragmenty tekstu na dany temat;

– dokonuje oceny postępowania bohaterów;

– samodzielnie pisze swobodne teksty;

– tworzy rodzinę wyrazów

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 2000 sposobem pisemnym;

– rozróżnia i nazywa stany skupienia wody;

– zna temperaturę wrzenia i zamarzania wody;

– formułuje wnioski;

– wskazuje na mapie rzekę Wisłę, jej źródło i ujście;

– określa prawy i lewy brzeg rzeki, nurt oraz koryto rzeczne;

    


     


Blok III

Niedługo święta Bożego NarodzeniaTemat 1. Pomogę dziewczynce z zapałkami

Temat 2. Mikołaje są wśród nas

Temat 3, 4. Podwójna radość

Temat 5. Wieczór wzruszeń i życzeń


 

– czyta krótki tekst cicho ze zrozumieniem;

– określa nastrój utworu literackiego i poetyckiego;

– wypowiada się zdaniami;

– zna rodzaje zdań;

– rozpoznaje rodzaje zdań;

– zna rolę znaków przestankowych;

– redaguje życzenia świąteczne;

– mnoży liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe;

– porównuje liczby w zakresie 1000;

– zna pojęcie suma i różnica liczb;

– zna zwyczaje związane z Wigilią;

    

 

– czyta polecenia ze zrozumieniem;

– wyraża słowami swoje uczucia;

– wymyśla inne zakończenie utworu;

– układa spójną wielozdaniową wypowiedź na dany temat;

– redaguje wypowiedź w formie opisu;

– przeprowadza wywiad;

– samodzielnie redaguje życzenia świąteczne;

– wyszukuje w tekście fragmenty na dany temat;

– rozwiązuje łamigłówki matematyczne;

– mnoży liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe, stosując rozdzielność mnożenia względem dodawania;

– stosuje rozdzielność mnożenia względem odejmowania;

– dzieli liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe;

    


     


Blok IV

Z Nowym RokiemTemat 1. Piękna podróż

Temat 2. Noworoczne życzenia

Temat 3, 4. Urządzamy przedstawienie

Temat 5, 6. Karnawałowy zawrót głowy


 

– czyta tekst z odpowiednią intonacją;

– określa nastrój utworu poetyckiego;

– wyodrębnia w utworze postaci i zdarzenia;

– dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;

– zna zasady pisowni wyrazów z rz;

– wymyśla inny tytuł opowiadania;

– rozpoznaje formy czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym
i przyszłym;

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe;

– poznaje liczby w zakresie 10 000;

– mnoży i dzieli pełne dziesiątki;

– rozwiązuje proste zadania rozmaite;

– zna tradycje związane z Nowym Rokiem;

    

 

– czyta wyraziście nowy tekst;

– czyta tekst z podziałem na role;

– dostrzega niezwykłość poetyckiego obrazowania;

– podejmuje próby literackie;

– wypowiada się na określony temat pełnymi zdaniami;

– dokonuje trafnej oceny postępowania bohaterów;

– układa wypowiedź w formie sprawozdania;

– pisze z pamięci wyrazy z h;

– pisze ze słuchu wyrazy z rz;

– stosuje czas przeszły w ćwiczeniach redakcyjnych;

– układa kolejność zdań według przebiegu akcji;

– tworzy formy czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;

– wyjaśnia pisownię rzadko spotykanych wyrazów;

– korzysta z kalendarza;

– porządkuje liczby rosnąco i malejąco w zakresie 10 000;

– oblicza obwody figur geometrycznych;

    


     


Blok V

Precz z nudąTemat 1. Wesołe nudzenie się

Temat 2. Jestem aktorem filmowym

Temat 3. Jak powstaje film

Temat 4, 5. Śnieżynka
w głównej roli filmowej

Temat 6. W świecie kreskówek


 

– czyta cicho ze zrozumieniem;

– określa nastrój w utworze poetyckim;

– wyodrębnia postaci główne i drugoplanowe;

– czyta wiersz z odpowiednią intonacją;

– wie, w jaki sposób należy zachować się w kinie;

– zna zasady pisowni wyrazów z rz;

– dobiera słownictwo stosownie do rodzaju wypowiedzi;

– wskazuje w grupie wyrazów wyrazy pokrewne;

– wykonuje dodawanie i odejmowanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego typu: 625 + 354, 965 – 432;

    

 

– czyta tekst płynnie, poprawnie, respektując znaki przestankowe;

– wypowiada się na dany temat pełnymi zdaniami;

– rozpoznaje rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi;

– opowiada baśń w sposób jasny i przejrzysty;

– stosuje w zdaniach czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;

– rozwija zasób swojego słownictwa;

– układa wypowiedź w formie sprawozdania;

– stosuje w zdaniach czasowniki z zakończeniem -uje;

– tworzy wyrazy pokrewne z zakończeniem -ówka;

– samodzielnie wykonuje dodawanie i odejmowanie pisemne;

– wykonuje mnożenie sposobem pisemnym;

– wykonuje pamięciowe i pisemne mnożenie liczb;

– rozpoznaje instrumenty muzyczne;

    


     


Blok VI

Zmieniamy sięTemat 1. Rosnę
i rozwijam się

Temat 2. Będę dorosły


 

– odejmuje liczby sposobem pisemnym bez przekroczenia progu dziesiątkowego;

– zna funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu;

– rozumie potrzebę spożywania produktów mlecznych;

– zna zasady racjonalnego odżywiania się;

– wie, że czasowniki w zależności od czasu, w jakim są użyte, zmieniają formę;

    

 

– odejmuje liczby sposobem pisemnym typu: 2536 – 1254, 3268 – 1634;

– odczytuje informacje (wzrost dzieci) z wykresu;

– wyszukuje z tekstu przymiotniki w rodzaju żeńskim lub męskim;

– pisze ze słuchu wyrazy z ó i ż wymiennym;

    


     


Blok VII

Jak to w rodzinieTemat 1, 2. Moja rodzina

Temat 3, 4. Kochani dziadkowie

Temat 5, 6. Klucz do serca


 

– odejmuje liczby sposobem pisemnym bez przekroczenia progu dziesiątkowego;

– wie, że tona to 1000 kilogramów;

– wie, jak obliczyć obwód figury geometrycznej;

– redaguje zdania pytające;

– pisze wyrazy pokrewne do wyrazu rodzina;

– pisze przymiotniki w odpowiedniej formie;

– pisze utrwalone wyrazy z: ó, u, rz, ż, h, ch;

– układa zdania na podstawie ilustracji;

    

 

– odejmuje liczby sposobem pisemnym typu: 2003 – 1236;

– zamienia kilogramy na tony;

– stosuje różne sposoby na obliczanie obwodu prostokąta;

– rozwiązuje zadania na obliczanie obwodu figury geometrycznej;

– pisze swobodny tekst;

– rozpoznaje instrumenty smyczkowe oraz rodzaje głosów ludzkich;

– stopniuje przymiotniki;

– redaguje dalszy ciąg opowiadania;

    


     


Blok VIII

A zima trwaTemat 1. Nasze ferie zimowe

Temat 2. Bezpieczne
i zdrowe zabawy zimowe


 

– mnoży liczby sposobem pisemnym typu: 13 · 2, 13 · 3;

– stosuje formy rodzaju żeńskiego i męskiego czasowników;

– redaguje zdania na podstawie ilustracji w czasie przeszłym;

– redaguje zdania z rozsypanki;

– tworzy rodziny wyrazów: łyżwy, narty;

    

 

– oblicza sposobem pisemnym iloczyny liczb typu: 1203 · 3, 325 · 3;

– rozwiązuje zadania na obliczanie czasu;

– pisze wyrazy z ż i rz niewymiennym i wymiennym;

– stosuje zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy;

– układa kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;

    


     


Blok IX

W kraju AnarukaTemat 1. Z wyprawą na Grenlandię

Temat 2. Eskimosi dawniej i dziś

Temat 3. Odwaga czy brawura

Temat 4. Anaruk w naszej klasie


 

– mnoży liczby sposobem pisemnym typu: 121 · 4;

– rozwiązuje proste zadania rozmaite;

– zna cyfry rzymskie odpowiadające cyfrom arabskim;

– wyodrębnia postaci główne i drugoplanowe w utworze;

– wie, że rzeczowniki z zakończeniem -ia, zmieniają formę na rzeczowniki
z zakończeniem -ii;

– wyodrębnia utrwalone wyrazy z ó niewymiennym;

– redaguje zdania dotyczące przeznaczenia przedmiotów z ilustracji;

– zna zasady pisowni wyrazów z: rz, ż;

    

 

– mnoży liczby w zakresie 10 000 sposobem pisemnym typu: 1324 · 3, 2376 · 3;

– zamienia milę morską na metry;

– układa zadanie do działania;

– rozwiązuje zadania na porównywanie ilorazowe;

– słownie zapisuje liczby;

– wykonuje działania na rzymskich cyfrach;

– korzysta z encyklopedii;

– redaguje tekst w czasie przyszłym;

– układa wypowiedź w formie opowiadania;

– stosuje w zdaniach przymiotniki z cząstkami: -sz, -sza, -sze, naj-;

    


     


Blok X

Życzliwość na co dzieńTemat 1. Jestem dobrym sąsiadem

Temat 2. Dla mojego kolegi

Temat 3, 4. Dobry kolega


 

– mnoży liczby sposobem pisemnym typu: 323 · 3, 4321 · 2;

– rozwiązuje proste zadania złożone;

– zna zasady kolejności wykonywania działań;

– tworzy rodziny wyrazów;

– pisze utrwalone wyrazy z ż niewymiennym i wymiennym;

– dobiera przymiotniki określające bohatera;

– uzupełnia zdania formami czasownika ciągnąć;

– zna strukturę opowiadania;

    

 

– mnoży sposobem pisemnym liczby w zakresie 10 000;

– rozwiązuje zadania na porównywanie ilorazowe;

– przekształca czasowniki w formie nieosobowej na osobową;

– czyta tekst z podziałem na role;

– wyjaśnia znaczenie myślnika w dialogu;

– redaguje dialog;

– wyszukuje w tekście fragment będący odpowiedzią na pytanie;

– ocenia postępowanie bohaterów;

– nadaje tytuły zdarzeniom;

    


     


Blok XI

Sławni PolacyTemat 1. Spotkanie
z Adamem Mickiewiczem

Temat 2. Nasze marzenia

Temat 3. Lis i kozioł
w bajce Adama Mickiewicza

Temat 4. Przedstawiamy bajkę pt. Lis i kozieł

Temat 5. Pomniki sławnych Polaków


 

– rozwiązuje proste zadania tekstowe;

– wykonuje proste działania (bez przekroczenia progu dziesiątkowego) na dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych: metr, centymetr;

– wie, że jednostką pojemności jest litr;

– zna jednostki masy;

– zna sylwetki wybitnych Polaków;

– porządkuje zdarzenia;

– wie, kiedy stosuje się poszczególne znaki przestankowe;

– zna pisownię wyrazów z ó wymiennym;

– dobiera przymiotniki określające bohatera;

– z rozsypanki buduje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące;

    

 

– rozwiązuje zadania rozmaite (działania w zakresie 10 000);

– dodaje i odejmuje wyrażenia dwumianowane: metr, centymetr, złote, grosze;

– zamienia metry na kilometry;

– rozwiązuje zadania na obliczenie obwodu;

– mnoży wyrażenia dwumianowane;

– zamienia litry na mililitry;

– dokonuje zamian w zakresie jednostek masy;

– układa dialog;

– pisze poprawnie wyrazy z h;

– ustala myśl przewodnią utworu;

– układa zdania pytające;

– układa wypowiedź w formie opisu;

    


     


Blok XII

Wszystko się zmieniaTemat 1, 2. Pory roku

Temat 3. Dzieje pewnego łabędzia

Temat 4. Zmiany w życiu łabędzia

Temat 5. Szczęście łabędzia


 

– wykonuje proste, na podstawie konkretu, obliczenia kalendarzowe;

– zna sposoby na obliczenie obwodu prostokąta, kwadratu;

– rozwiązuje proste zadania tekstowe;

– rozwiązuje zagadki;

– formułuje pytania;

– wie, jak sprawdzić pisownię wyrazów z utratą dźwięczności;

– porządkuje zdarzenia we właściwej kolejności;

– tworzy liczbę mnogą rzeczowników;

– zna cechy charakterystyczne ptaków;

– stosuje przymiotnik jako określenie rzeczownika.

    

 

– zamienia jednostki czasu;

– rozwiązuje zadania złożone na obliczanie obwodu figur geometrycznych;

– rozwiązuje łamigłówki matematyczne;

– redaguje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie;

– odczytuje dane z diagramu słupkowego;

– na wykresie zaznacza wyniki pomiarów temperatury;

– stosuje pisownię rzeczowników z: ą, ę;

– konstruuje wypowiedź w formie opisu.

    


     
1   2   3

Powiązany:

Temat z uśmiechem przez cały rok iconTemat z uśmiechem przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconTemat z uśmiechem przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconScenariusz zajęć w klasie drugiej Temat: Warzywa I owoce przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconŚwiatła przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconAdolor przez cały rok skuteczna ulga w bólu

Temat z uśmiechem przez cały rok iconZajęcia w planetarium dla klasy VI wypisz nazwy gwiazdozbiorów widocznych nad Polską przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconOferty I zasady rekrutacji na wszystkie wymienione oferty przyjmujemy zapisy przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconOferty I zasady rekrutacji na wszystkie wymienione oferty przyjmujemy zapisy przez cały rok

Temat z uśmiechem przez cały rok iconO czym pisaliśmy w "Dedalu" przez cały 2005 rok? Archiwum tekstóW "dedala" 2005

Temat z uśmiechem przez cały rok iconPerswazji językowej. Jest to temat szczególny z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, odbiega od głównych nurtów twórczości naukowej profesora Pawlowskiego. Po drugie, jest cały czas aktualny I intensywnie badany przez filologów. Po trzecie wreszcie, jest niedoceniany przez filozofów języka, cho

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom