CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka
Pobierz 40.33 Kb.
NazwaCZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar40.33 Kb.
TypDokumentacja
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA

W KALISZU ZA 2011 ROK


I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem 2.746.988,82

z tego :

- dotacja podmiotowa z budżetu 2.639.760,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 16.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu 2.623.760,00


Otrzymana w 2011 roku dotacja została przeznaczona na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.164.194,04

- koszty stałe instytucji 475.565,96

2) Przychody własne ogółem 107.228,82

w tym:

a) z działalności kulturalnej 26.334,90

( wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz dary rzeczowe – książki)


b)pozostałe przychody 80.893,92

(pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup nowości wydawniczych,

wpłaty czytelnicze za aktywację kart bibliotecznych, za przetrzymane materiały biblioteczne,

za wydanie karty bibliotecznej, za nie zwrócone książki, wsparcie finansowe z przeznaczeniem

na organizację I Kaliskiego Dyktanda- darczyńca Multimedia Polska S.A z siedzibą w Gdyni,

refundacja poniesionych kosztów w związku z pobytem pracowników naukowych Pracowni

Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w związku z przygotowaniem

Tomu dotyczącego województwa kaliskiego i inne.)


Przychody własne planowane: 102.059,00

Przychody własne wykonane : 107.228,82 tj. 105,0%


Przyczyną odchyleń od planu są większe niż zaplanowano:

- wpłaty czytelnicze za aktywację kart bibliotecznych

- wpłaty czytelnicze za przetrzymane materiały biblioteczne.


II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem 2.741.964,78

w tym:

a) koszty operacyjne 6.528,09

( związane z wydatkami komorniczymi w sprawie zaległości w płatnościach

czynszu za grunt przy ul. Legionów 66 , jak również sprzedaży oraz nieodpłatnego

przekazania książek z wydawnictwa „Nowy Kaliszanin” oraz „Grotowski- Cieślak.

Spojrzenia” instytucjom kultury i współpracującym z biblioteką , osobom fizycznym.


b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.164.194,04

w tym:

- wynagrodzenia 1.826.229,67

z tego :

- osobowy fundusz płac 1.824.204,67

- bezosobowy fundusz płac 2.025,00


- pochodne od wynagrodzeń 337.964,37

z tego:

- składki ZUS 246.145,67

- składki na Fundusz Pracy 28.115,58

- odpis ZFŚS 63.703,12


Zatrudnienie w 2011 roku wyniosło- 48,85 etatów

Przeciętne wynagrodzenie ogółem na 1 etat – 2.766,88

( bez nagród jubileuszowych).

Kwota 2.164.194,04 zł ( wynagrodzeń ogółem) stanowi 78,93 % kosztów ogółem.


2) Koszty stałe instytucji 529.114,21

w tym:

a) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 30.234,76


Koszty planowane- 30.235,00

Koszty wykonane – 30.234,76 tj.100,0%


b) jednorazowa amortyzacja książek 96.519,42

w tym:

- zakup ze środków budżetowych – 42.151,34

- książki z darów - 11.708,00

- zakup książek z dobrowolnych wpłat od czytelników – 14.151,08

- zakup z aktywacji kart bibliotecznych – 14.761,82

- zakup ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie – 13.747,18

Koszty planowane- 96.519,00

Koszty wykonane – 96.519,42 tj. 100,0%


c) materiały 62.184,03

w tym:

- prenumerata czasopism- 18.384,43

- zakup materiałów biurowych – 16.235,69

- środki czystości- 5.933,13

- koszty korespondencji pocztowej – 3.584,40

- zakup druków – 1.560,16

- zużycie pozostałych materiałów- 16.486,22


Koszty planowane – 62.184,00

Koszty wykonane – 62.184,03%


d) zużycie energii( energia elektryczna, gaz, woda) 87.723,37


Koszty planowane – 88.150,00

Koszty wykonane – 87.723,37 tj.99,6%


e) czynsze 137.983,62


Koszty planowane – 137.561,00

Koszty wykonane- 137.983,62 tj.100,3%

f) usługi telekomunikacyjne 15.597,17

g) usługi pozostałe 73.639,93

w tym:

- opłaty RTV- 1.091,40

- zakup paliwa – 5.225,08

- wywóz nieczystości- 12.734,49

- szkolenia pracowników- 3.240,00

- usługi monitorowania-Biblioteka Główna, Łazienna 6, Filia nr 4,7 -4.832,76

- wykonanie „Informatora Kalisz 2011” – 14.752,50

- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych- 8.856,00

- usługi Śląskiej Agencji Finansowej- 163,10

- opłaty pocztowe – 966,16

- inne- 21.778,44


h) Konserwacje i drobne naprawy 5.394,16


i) Pozostałe koszty 19.837,75

w tym:

- prowizje i opłaty bankowe – 4.580,19

- ubezpieczenie samochodu, budynków oraz księgozbioru – 1.472,69

- delegacje – 1.688,84

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 2.294,10

- opłaty za usługi do sieci internetowej – 9.801,93


Koszty planowane: 19.837,00

Koszty wykonane: 19.837,75 tj.100%


e) koszty działalności merytorycznej 42.128,44

w tym:

- koszty konkursów- 2.345,32

- koszty spotkań autorskich- 10.658,34

- koszty wystaw – 4.983,17

- koszty prelekcji – 10.566,76

- koszty pozostałych imprez- 13.574,85


Koszty planowane – 42.128,00

Koszty wykonane: 42.128,44 tj.100%


f) inwestycje -


1. Biblioteka ze środków budżetowych ujętych w planie finansowym na 2011 rok była

współorganizatorem „Salonu Literackiego Arkadiusza Pacholskiego” oraz I Festiwalu Poetyckiego

im. Wandy Karczewskiej.


2. Z własnych środków zakupiono kserokopiarkę cyfrową Toshiba, drukarkę, komputer oraz dwa

monitory.


3. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

zakupiono nowości wydawnicze.


4. Otrzymana w 2011 roku dotacja została przeznaczona na działalność statutową instytucji ,

wynagrodzenia, pochodne , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Wynik finansowy wykazuje zysk w wysokości 5.024,04 zł , są to pozyskane środki z wpłat

czytelniczych za aktywację kart bibliotecznych oraz wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne.

Zysk zwiększy fundusz instytucji w roku 2011.


Stan środków na dzień 31.12.2011r. 485.686,53

z tego:

- gotówka w kasie 1.108,42

- rachunek bieżący 438.432,09

- rachunek środków windykacji 45.770,73

- inne rachunki bankowe 375,29


Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r 168.296,25

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 21.436,18

- ZUS – pochodne od premii rocznej za 2011 r- 21.608,98

- MBP- premia roczna 8,5% za 2011 rok – 125.251,09


Zobowiązania wymagalne nie występują. O,00


Należności na dzień 31.12.2011r 3.314,63

w tym:

- należność niewymagalna 10,63

(należność z tytułu nadpłaty za zużytą wodę)


- należność wymagalna 3.304,00

( należność dochodzona na drodze sądowej z tytułu zaległości

w płatności czynszu przy ul. Legionów 66 .Utworzono odpis aktualizujący).


Główny Księgowy Dyrektor

Grażyna Przybylska Adam Borowiak

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconSprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy I Miasta Bolków za 2009 r

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconInformacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2008 roku – część opisowa

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconInformacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2010 roku część opisowa

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconPrzedkładam część opisową informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w I półroczu 2010 roku

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconInformacja z wykonania budżetu Powiatowej I Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu za 2007 r

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconCzęść opisowa sprawozdania z

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconMiejskiej biblioteki publicznej

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconMiejskiej I powiatowej biblioteki publicznej

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconI n f o r m a c j a z wykonania planu finansowego za okres I vi 2010r

CZĘŚĆ opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki publicznej im. Adama asnyka iconCzytelnia Miejskiej I Powiatowej Biblioteki Publicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom