Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011
Pobierz 2.45 Mb.
NazwaZ działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011
strona27/28
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar2.45 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Biuro Porad Obywatelskich (BPO) Stowarzyszenia APERTO prowadziło działalność skierowaną
do osób wykluczonych społecznie i zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Na podstawie karty spraw klienta ustalono, że w 2011 roku w Biurze Porad Obywatelskich w Koszalinie udzielono 1439 porad. Podjęto 32 działania rzecznicze na rzecz klientów BPO. Większość porad została udzielona podczas bezpośredniej wizyty (94%). Cztery wizyty odbyło się w domu klientów ze względu na ich niepełnosprawność. Klienci zgłaszali się do BPO głównie ze sprawami mieszkaniowymi (22%), sprawami rodzinnymi (19%) oraz sprawami dot. postępowania przed urzędami i sądami (17%).

Przyjmuje się szacunkowo, że na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku Stowarzyszenie APERTO wydatkowało kwotę ok. 81 000 zł.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. realizował „Koszaliński Program Integracji Społecznej – START”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był
do osób będących pod opieką Ośrodka:

 • bezrobotnych i/lub

 • nieaktywnych zawodowo i/lub

 • zatrudnionych,

 • zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

 • zamieszkałych na terenie miasta Koszalina,

Istotną grupę docelową projektu stanowiły osoby niepełnosprawne.


W ramach projektu zorganizowano Punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych – kwota na 2011 r.
97 965 zł. W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej uczestnicy zostali skierowani na zajęcia do Klubu Integracji Społecznej. Każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego (5 godzin) i opracowania Indywidualnego Planu Działania, stanowiącego podstawę
do skierowania na kursy zawodowe/podnoszące kwalifikacje. Osoby chętne mogły uczestniczyć
w indywidualnym doradztwie psychologicznym oraz w spotkaniach grupy wsparcia. Ponadto istniała możliwość uzyskania porady prawnej. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach społeczno – zawodowych „START na start”. Na warsztaty złożyły się następujące zajęcia:

 • trening komunikacji interpersonalnej,

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

 • edukacja finansowa.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy zostali skierowani na kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji zawodowych. W kursach zawodowych i szkoleniach wzięło udział 18 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:

 1. Kurs komputerowy ECDL – Starter,

 2. Kadry i płace z programem Symfonia,

 3. Konserwator obiektu budowlanego upr. energetycznymi do 1 kW,

 4. Operator koparko – ładowarki,

 5. Magazynier z upr. operatora wózków widłowych,

 6. Prawo jazdy kat. B, C i D,

 7. J. angielski,

 8. Tworzenie stron internetowych.

Dodatkowo 3 osoby realizujące program, wraz z najbliższą rodziną wzięły udział w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach wspierających rodzinę, a 2 osoby uczestniczyły w warsztatach „START po zdrowie”, dotyczących profilaktyki zdrowia i uzależnień.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z zaplanowaną „ścieżką reintegracji”, udział w projekcie zakończyło 25 osób. Trzech uczestników wyraziło chęć kontynuacji udziału w br. Osoby biorące udział w programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Koszaliński Program Integracji Społecznej – START”, jak i inne osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się ze swoimi problemami i wątpliwościami do pracownika socjalnego w Punkcie Wsparcia, gdzie uzyskają poradę bądź informację.
Do zadań pracownika socjalnego, oprócz upowszechniania instrumentów aktywnej integracji, należy także świadczenie pracy socjalnej wobec klientów MOPS.


6.2.11. POWIAT ŁOBESKI


Dom Pomocy Społecznej w Resku realizował projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) INTERRERG IV A Euroregionu Pomerania pt. „Przekroczyć granice” w ramach Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu 72 810,52 zł, w tym:

dofinansowanie – 85% - 59 640,57zł,

wkład własny – 15% - 13 169,95 zł.

Łączna ilość osób uczestniczących w programie to 160 osób, w tym:

 • mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Resku,

 • osoby niepełnosprawne z instytucji opiekuńczych.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • zajęcia warsztatowe (wikliniarskie, ceramiczne, malarskie, deocupage, rzeźbiarskie, kulinarne, teatralne, kurs tańca),

 • spływ kajakowy Płoty – Barkowo,

 • wyjazd studyjny do Kołobrzegu.

Rezultaty projektu:

 • wzajemne zrozumienie osób z zaburzeniami psychicznymi z Polski i Niemiec,

 • przełamanie stereotypów,

 • wzajemna akceptacja wszystkich osób biorących udział w projekcie,

 • zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń życiowych uczestników projektu w oparciu
  o pracownie terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Resku,

 • uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt z kulturą i sztuką,

 • zapoznanie uczestników projektu z historią , kulturą i sztuką Regionu i Polski,

 • wymiana doświadczeń i transferu wiedzy pomiędzy polskimi i niemieckimi terapeutami,

 • ujednolicenie podejścia do danego problemu społecznego poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia,

 • wdrożenie wspólnie wypracowanych ścieżek terapeutycznych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie realizowało projekt „Pomóż sobie – od bierności do aktywności”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto 20 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 10 rodzin z osobą niepełnosprawną.

Całkowita wartość projektu 546 880 zł, kwota dofinansowania 492 192 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 1. aktywna integracja:

 • poradnictwo psychologiczne,

 • mediacje rodzinne,

 • wsparcie pedagogiczne,

 • doradztwo zawodowe,

 • porady prawne,

 • wsparcie terapeuty ds. uzależnień,

 • korepetycje,

 • warsztaty „Nasze M”,

 • warsztaty „ABC gospodarstwa domowego”;

  1. praca socjalna - w okresie od lutego do grudnia 2 pracowników socjalnych pracowało na rzecz rodzin objętych projektem. Od kwietnia do końca grudnia 20 rodzin zostało objętych asystenturą rodzinną. Przez 9 miesięcy dwa razy w tygodniu 5 asystentów rodzin pracowało w środowisku beneficjenta;

  2. działania o charakterze środowiskowym:

   • 3 trzydniowe wyjazdy integracyjno-terapeutyczne dla uczestników i ich otoczenia: „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Budowanie więzi – relacje w rodzinnie”, „Problematyka uzależnień i przemocy”,

   • spotkanie z Mikołajem,

   • spotkanie wigilijne.

Rezultaty projektu:

 • wzrost samooceny i poczucia własnej wartości,

 • wzrost motywacji,

 • ukierunkowanie potrzeb i predyspozycji zawodowych i społecznych,

 • wzrost umiejętności ułatwiających podjęcie pracy,

 • kształtowanie postaw prospołecznych oraz odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie,

 • wzrost umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy,

 • wzrost odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci.6.2.12. POWIAT MYŚLIBORSKI

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu od 01 stycznia 2008 r. realizuje projekt systemowy „Aktywizacja – praca – sukces”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu w 2011r. wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 6 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i stażu, kwota wydatkowana na to zadanie 45 337,50 zł,

 • 2 osoby uczestniczyły w szkoleniu i otrzymały środki finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej, kwota wydatkowana na zadanie 38 592,60 zł.


Powiatowy Urząd Pracy realizował również projekt „Mamy potencjał – możemy więcej”, Priorytet
VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 31.12.2011. W ramach projektu wsparciem objęto 1 osobę niepełnosprawną, która otrzymała wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, odbyła szkolenie indywidualne oraz grupowe. Kwota wydatkowa 21 140,00 zł.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pomocna Dłoń. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Dębno, Myślibórz, Boleszkowice oraz Nowogródek Pomorski.

W ramach projektu realizowano zadanie „Pomocna Dłoń - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
W IV edycji projektu wzięło udział 33 osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Mieli również możliwość skorzystania z darmowego uczestnictwa w grupowych warsztatach terapii psychologicznej oraz w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy sami dokonywali wyboru kursów zawodowych pod kątem swoich zainteresowań. Wszyscy uczestnicy wzięli także udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjno-psychospołecznych. Kwota wydatkowana – 10 000,00 zł.


6.2.13. POWIAT POLICKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). W ramach tej działalności zostało podpisanych 19 umów z osobami niepełnosprawnymi. 3 asystentów pomagało przede wszystkim osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, które obejmowały:

 1. pomoc w transporcie środkami komunikacji, w tym w dotarciu z miejsca zamieszkania do szkoły, placówek ochrony zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych oraz na zajęcia rehabilitacyjne; pomoc ta była świadczona również w zakresie powrotu z ww. miejsc do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. pomoc w toalecie, ubraniu, przyrządzeniu i podaniu posiłku,

 3. pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

 4. przenoszenie z miejsca na miejsce docelowe, np. z łóżka na wózek, znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu,

 5. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami,

 6. pomoc podczas wizyty u lekarza, na spacerze czy w urzędzie.

Asystent wspierał osobę niepełnosprawną, był jej przewodnikiem i współpartnerem. Korzystanie z usług asystenckich to dla osób niepełnosprawnych niejednokrotnie jedyna okazja uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także możliwość załatwienia najbardziej podstawowych spraw.

Koszt zadania wyniósł 65 720,15 zł.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Polickim i przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, realizowało od stycznia do grudnia 2011 r. projekt systemowy „Pobudka –obudź swój potencjał”.

W projekcie udział wzięło 41 Beneficjentów Ostatecznych podzielonych na 4 grupy:

 1. usamodzielniani wychowankowie z zastępczej formy opieki – 13 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna,

 2. osoby niepełnosprawne – 15 osób,

 3. rodzice osób niepełnosprawnych – 7 osób,

 4. rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w zastępczej formie opieki – 6 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 17 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 6 matek dzieci niepełnosprawnych. W grupie dorosłych osób niepełnosprawnych znalazło się 10 kobiet i 7 mężczyzn.

Zgodnie z założeniami projektu, który miał przeciwdziałać rozwijaniu się obszarów wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, instrumenty wspierające były nakierowane przede wszystkim na podniesienie kompetencji społecznych, możliwości zawodowych, sytuacji zdrowotnej i ułatwienie dostępu do edukacji.

Wszystkie wyżej wymienione grupy osób (osoby dorosłe i dzieci niepełnosprawne) skorzystały w kwietniu 2011 roku z pięciodniowego turnusu rehabilitacyjno-warsztatowego. Uczestnicy turnusu wzięli udział
w warsztatach psychologicznych oraz w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, które miały formę zajęć grupowych, jak również spotkań indywidualnych. Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych oraz usług lekarskich. W czasie pobytu na turnusie były organizowane zajęcia integracyjne mające na celu wskazanie alternatywnych form korzystania z czasu wolnego oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w tych zajęciach przez osoby niepełnosprawne.

Po zakończeniu turnusu z osobami niepełnosprawnymi zostały podpisane indywidualne programy integracyjne, a z matkami sprawującymi opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi kontrakty socjalne, które zostały indywidualnie dopasowane do możliwości i potrzeb każdego beneficjenta. Zawierały one konkretne propozycje działań mające na celu poprawienie sytuacji życiowej beneficjentów i w związku z tym kompleksową realizację założeń projektu. W związku z wykonaniem poszczególnych postanowień indywidualnych programów integracyjnych i kontraktów socjalnych, w ramach trwania projektu, osoby niepełnosprawne oraz matki sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi skorzystały z:

 1. usług AOON (15 os.),

 2. dofinansowania do nauki na uczelni wyższej (1 os.),

 3. kursu języka angielskiego (1 os.),

 4. kursu prawa jazdy kat. B (3 os.),

 5. kursu z zakresu technik fryzjerskich przywracający do pracy (1 os.),

 6. kursu z zakresu kreowania wizerunku (11 os.),

 7. staż obejmujący kurs z zakresu technik drukarskich (1 os.),

 8. dofinansowania do środków pomocniczych – okulary (4 os.),

 9. dofinansowania do środków pomocniczych – protezy podudzia (1 os.),

 10. konsultacji endokrynologicznej (1 os.),

 11. leczenia stomatologicznego (5 os.),

 12. leczenia neuroterapeutycznego - terapia zwiększająca predyspozycje percepcyjne po udarze (1 os.).Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał” uruchomił w uczestnikach pozytywne zmiany prowadzące do prawidłowego wypełniania ról społecznych i zawodowych. Udział w projekcie zwiększył ich szanse rynku pracy. Pod koniec trwania projektu przeprowadzono badanie satysfakcji uczestników w celu wyciągnięcia wniosków do pracy na następny rok. Za największe korzyści uzyskane w czasie trwania projektu uczestnicy uznali możliwość skorzystania z instrumentów aktywnej integracji, takich jak szkolenia zawodowe, kursy przygotowujące do powrotu na rynek pracy, kursy prawa jazdy, możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
i umiejętności poprzez rozpoczęcie lub kontynuowanie swojej ścieżki edukacyjnej, a także możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, takich jak psycholog i doradca zawodowy. Obok instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej uczestnicy uznali za równie ważne skorzystanie z organizowanych
w czasie trwania projektu zajęć integracyjnych i spotkań grupowych.

Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wsparcie samych osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 85 000 zł, a na wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych przeznaczono kwotę
30 000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od grudnia 2011 roku rozpoczęło realizację projektu „5+1”, mającego na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Realizacja tej inicjatywy polega przede wszystkim na podjęciu przez uczestników staży zawodowych u pracodawców dobranych ze względu na kwalifikacje i umiejętności tych osób. Pięcioosobowym grupom niepełnosprawnych pracowników będzie towarzyszył w zakładzie pracy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, dzięki czemu zostanie im zapewnione odpowiednie wsparcie
w czasie wykonywania pracy, a także komfort, że niepełnosprawność nie będzie przeszkodą
w funkcjonowaniu w miejscu pracy. Osoby niepełnosprawne będą miały szansę zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, a nawet stałe zatrudnienie. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2011 roku i trwać będzie
do 31 stycznia 2015 roku. W trakcie tego czasu przewiduje się aktywizację zawodową sześćdziesięciu osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Całkowity budżet projektu wnosi 962 160,00 zł i jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


6.2.14. POWIAT PYRZYCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu pyrzyckiego oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach realizowało projekt „Nowa szansa”, którego celem są działania zmierzające do eliminowania różnego rodzaju barier organizacyjnych, prawnych czy społecznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

W ramach projektu organizowano usługi wspierające aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną (doradztwo zawodowe, treningi ekonomiczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty aktywizujące psychospołeczne, szkolenia, poradnictwo prawne). Koszt realizowanych zadań – 441 970 zł. W projekcie wzięło udział 96 osób niepełnosprawnych.


6.2.15. POWIAT SŁAWIEŃSKI


W 2011 r. Powiat z własnego budżetu przeznaczył środki w kwocie:

 • 39 800,00 zł, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe,

 • 1 644,00 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu w warsztacie terapii zajęciowej poza powiatem.


Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, w ramach realizowanych zadań przeznaczył na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych:

  1. ze środków PO KL kwotę 139 332,02 zł, w tym:

   • 40 917,24 zł na jednorazowe podjęcie działalności gospodarczej przez 2 osoby,

   • 88 941,28 zł na zorganizowanie stażu dla 12 osób,

   • 9 473,50 zł na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób,

  2. ze środków Funduszu Pracy kwotę 81 139,12 zł w tym:

   • 38 726,00 zł na doposażenie stanowiska pracy 2 osób niepełnosprawnych,

   • 13 972,42 zł na prace interwencyjne 3 osób,

   • 942,40 zł na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby,

   • 27 498,30 zł na współfinansowanie prac społecznie użytecznych 25 osób..


Ponadto w 2011 roku w ramach poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych udzielono
18 porad indywidualnych oraz udzielono informacji zawodowej dla 101 osób niepełnosprawnych. Przygotowano również Indywidualny Plan Działania dla 15 osób niepełnosprawnych. W wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie pracę podjęło 9 osób niepełnosprawnych.


6.2.16. POWIAT STARGARDZKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizowało w 2011 r. projekt
w ramach PO KL, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Wzięło w nim udział wzięło 61 osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu osoby niepełnosprawne skorzystały przede wszystkim z rehabilitacji zdrowotnej oraz psychologa. Uczestniczyli również w wielu szkoleniach zawodowych i społecznych, m.in. operator wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, kursy językowe oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.


6.2.17. MIASTO SZCZECIN


Gmina Miasto Szczecin w 2011 r. z własnego budżetu realizowała:

 • projekt własny „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - kwota z budżetu Miasta - 180 686,63 zł, liczba osób objętych programem około 250 osób;

 • przewóz osób niepełnosprawnych przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON). W 2011 roku SOKON dysponował 15 samochodami typu BUS oraz przewiózł
  46 169 niepełnosprawnych pasażerów. Koszt finansowania z budżetu Miasta - 1 176 366,83 zł;

 • prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - 11 998,47 zł;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, gdzie m.in. dofinansowano następujące działania:

 • integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu, układu kostno-stawowego, układu nerwowo-mięśniowego – na kwotę 579 730 zł,

 • wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - na kwotę 189 300 zł,

 • prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych - na kwotę 295 036 zł,

 • zajęcia hipoterapii - na kwotę 10 000 zł;

 • działania skierowane na promocję zdrowia osób niepełnosprawnych - na kwotę 43 120 zł.


Nadto w roku 2011 Gmina Miasto Szczecin złożyła do Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego
w Krakowie dwa projekty: „SZCZECIN przyjazny osobom niepełnosprawnym” oraz „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej”, które zostały wysoko ocenione przez Radę Fundacji. Po raz trzeci Miastu Szczecin został przyznany tytuł „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011” oraz nagroda - ZŁOTA STATUETKA. Złota Statuetka została przyznana tylko dla dwóch powiatów: Szczecin oraz Siemianowice Śląskie. Przyznanie wymienionej nagrody jest promocją Miasta Szczecin i ogromnym uznaniem za wymienione działania.

W ramach realizacji projektu „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej”, w dniu 27 września 2011r. został uroczyście otwarty gabinet ginekologiczny, przy ul. Chopina 51 A w Szczecinie, w pełni dostosowany dla kobiet niepełnosprawnych i starszych, który został wyposażony w ramach projektu „Wzrost jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nieocenioną wartością projektu jest fakt, iż dzięki powstaniu specjalnie dostosowanego gabinetu do potrzeb kobiet starszych i niepełnosprawnych oraz przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych – projekt będzie kontynuowany przez wiele lat poprzez umożliwienie wykonywania badań.


6.2.18. POWIAT SZCZECINECKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w 2011 r. projekt systemowy w ramach PO KL pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim”. Partnerami realizacji projektu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku i Grzmiącej, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, Białym Borze i Bornem Sulinowie oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie powiatu poprzez rozwój indywidualnych cech oraz pomoc w określeniu predyspozycji i aspiracji zawodowych osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych oraz osób bezrobotnych. Największa grupę beneficjentów projektu stanowią osoby niepełnosprawne - w roku 2011 objęto wsparciem 63 takie osoby.


PCPR uczestniczyło również w organizacji imprezy integracyjnejMały Festiwal Filmowy” w ramach Festiwalu Europejskiego „Integracja i Ty”, w którym uczestniczyło ponad 500 osób niepełnosprawnych oraz zorganizowało imprezę mikołajkową „Tabor Świętego Mikołaja”, w której uczestniczyło 50 dzieci niepełnosprawnych.


6.2.19. POWIAT ŚWIDWIŃSKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie realizowało w 2011 r. projekt systemowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Samodzielność zobowiązuje”. Głównym celem projektu było zapewnienie klientom PCPR w Świdwinie wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji a także poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w dwóch blokach szkoleniowych:

 • warsztaty psychologiczno-aktywizujące,

 • kursy zawodowe.

Poza tym beneficjenci uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych oraz 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym. Liczba biorących udział w projekcie - 50 osób, wydatkowana kwota ze środków unijnych ogółem: 390 429,57 zł, w tym: aktywna integracja – 183 162,85 zł, koszty obsługi – 207 266,72 zł.

Efekty realizacji projektu: ukończenie warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, otrzymanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzmocnienie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji ze środowiskiem, wzrost aspiracji i motywacji zawodowych.


6.2.20. MIASTO ŚWINOUJŚCIE


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w 2011 r. realizował projekt systemowy pn. „Stać Mnie na Więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 6 osób niepełnosprawnych, na rzecz których zrealizowano następujące działania:

 • doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych - zajęcia grupowe,

 • turnus rehabilitacyjny wraz z terapią psychospołeczną grupową i indywidualną - sfinansowanie
  uczestnictwa dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna w części nie obejmującej dofinansowania
  ze środków PFRON,

 • kurs językowy, do wyboru: język angielski lub niemiecki w ilości 60 h,

 • możliwość wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w budżecie projektu zaplanowano kwotę 24 000 zł, tj. 4 000 zł na osobę. Wydatkowano kwotę 21 450,69 zł, tj. ok. 3 575,12 zł na osobę.

Uzyskane efekty:

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym wraz z terapią psychospołeczną. Uczestnicy byli zadowoleni z zaoferowanych przez ośrodek rehabilitacyjny zabiegów, bazy noclegowej, zajęć integracyjnych. Dwie osoby skorzystały z możliwości wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych do tzw. książeczki zdrowia. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie językowym
- 2 osoby wybrały j. angielski a 4 osoby j. niemiecki. Na zakończenie każda z osób otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy z uczestników odbył dwa spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy chętnie
i aktywnie brali udział w spotkaniach grupowych w ramach doradztwa zawodowego, treningu kompetencji
i umiejętności społecznych oraz terapii psychospołecznej.


6.2.21. POWIAT WAŁECKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu po raz dziewiąty było organizatorem Powiatowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Udział w niej wzięło około 382, z czego 164 uczestników
z 11 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych wystartowało w konkurencjach sportowych. Efektem Spartakiady jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Kwota wydatkowana na organizację spartakiady: 5 446,00 – ze środków powiatu.


PCPR było współorganizatorem IV Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Con Anima”. Udział
w nich wzięło 250 osób - uczestników WTZ, ŚDS i TPD z terenu dwóch województw. Efektem Spotkań jest zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością artystyczną osób niepełnosprawnych, a także integracja tych środowisk. Kwota wydatkowana na organizację Spotkań wyniosła 6 000,00 - ze środków powiatu.


PCPR realizowało w 2011 projekt finansowany ze środków EFS „ DRUGA SZANSA”. W projekcie wzięły udział 22 rodziny zastępcze oraz 20 osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania na osoby niepełnosprawne wynosiła - 228 061,00 zł. Zakres programu obejmował:

 • warsztaty psychospołeczne o tematyce: strategie radzenia sobie z problemami osobistymi, komunikacja i asertywność w relacjach międzyludzkich, jak radzić sobie z lękiem i napięciem, przemoc - doświadczenie krzywdy osobistej i budowanie równowagi psychologicznej,

 • warsztaty - podniesienie umiejętności społecznej,

 • warsztaty integracyjno - motywujące,

 • warsztaty wychowawczo - integracyjne,

 • kurs komputerowy,

 • zajęcia rehabilitacyjne.

Efekty realizacji projektu: rezultaty twarde - zaświadczenie o uczestnictwie w kursie komputerowym dla
20 uczestników, rezultaty miękkie - 70% uczestników nabyło umiejętności radzenia sobie z problemami
w rodzinie, 80% uczestników podniosło poziom motywacji do podjęcia ról społecznych.

Powiat udzielił dofinansowania w kwocie 1 340,00 zł dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej ”AMAZONKI” na realizację zadania w zakresie integracji społecznej.


7. PODSUMOWANIE


Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, wykluczeniu zawodowemu, socjalnemu oraz wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych jest szczególnie istotnym wyzwaniem dla władz różnych szczebli. Polityka społeczna administracji publicznej, nakierowana na aktywizację tych osób musi uwzględniać specyfikę ich potrzeb i warunków socjalno- bytowych tak, aby osoby niepełnosprawne nie były tylko biernymi odbiorcami różnych świadczeń, ale były zdolne w pełni korzystać z oferowanych im rozwiązań systemowych i aktywnie współpracować z instytucjami powołanymi do ich wspomagania.


Działania na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być - jeśli mają być skuteczne i efektywne - realizowane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań w jakich żyją osoby niepełnosprawne, według scenariuszy przypisujących wypróbowane metody działania podmiotom zdolnym do ich wykonywania. Duży wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych mają organizacje pozarządowe, które wcielają w życie wiele cennych inicjatyw rozwijających więzi społeczne, kulturę, czy sport i rekreację. Aktywność organizacji pozarządowych umożliwia konkretne, realne oparcie osobom z różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.


Pełnej integracji, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim
od kilku lat służy Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015, opracowany na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Program określa działania jakie powinny być realizowane w naszym województwie w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Na bazie ww. programu w roku 2011 podejmowane były konkretne działania, których celem było kształtowanie spójnego i celowego systemu wsparcia i włączania osób niepełnosprawnych w sposób efektywny w nurt życia społeczno – zawodowego. Realizacja celów strategicznych programu możliwa była dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu instytucji, w tym: samorządów różnego szczebla, administracji rządowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, oświaty i rynku pracy, a także organizacji pozarządowych.


Kluczowe znaczenie dla powodzenia opisanych w niniejszej informacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych miało też tworzenie partnerstw, ustalanie priorytetów działania, komunikacja, stosowanie odpowiedniej metodologii przy wspólnej realizacji projektów.


W województwie zachodniopomorskim w 2011 r. działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządy powiatowe i samorząd województwa dotyczyły głównie realizacji zadań ustawowych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednakże oprócz tego najważniejszego i najzasobniejszego od lat źródła finansowania, działania na rzecz tych osób finansowano środkami pochodzącymi m.in. z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

 • budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • Funduszu Pracy,

 • budżetów organizacji pozarządowych.

W poniższym ujęciu tabelarycznym zobrazowano wysokość środków przyznanych poszczególnym samorządom algorytmem oraz poziom ich wykorzystania w 2011 r.


Tabela 39. Środki PFRON przyznane w 2011 r. algorytmem i ich wykorzystanie przez samorządy.

L.p.

Jednostka samorządu terytorialnego

Środki wg algorytmu w zł

Środki wykorzystane w zł

Wykonanie w %

Koszty obsługi realizowanych zadań
w zł

1.

Powiat Białogardzki

1 219 940,00

1 219 937,23

99,99

30 498,43

2.

Powiat Choszczeński

745 865,00

745 657,96

99,97

18 641,44

3.

Powiat Drawski

379 045,00

372 810,59

98,35

9 320,26

4.

Powiat Goleniowski

895 470,00 

735 081,00

82,08

18 377,00

5.

Powiat Gryficki

2 270 018,00

2 269 561


99,97

56 742,00


6.

Powiat Gryfiński

1 369 788,00


1 369 788


100

34 245,00


7.

Powiat Kamieński

1 385 207,00


1 335 519


96.41

32 566,00


8.

Powiat Kołobrzeski

1 402 648,00


1 402 293,51


99.97

35 057,33


9.

Powiat Koszaliński

506 177,00

506 154

99.99

12 653,00


10.

Powiat Łobeski

212 455,00

212 455


100,00

4 560,91

11.

Powiat Myśliborski

944 604,00


943 976,00


99.93

23 601,00


12.

Powiat Policki

809 669,00


809 639

99.99

19 748,00

13.

Powiat Pyrzycki

797 050,00

797 050

100,00

19 885,00

14.

Powiat Sławieński

1 027 305,00

1 026 364


99.90

25 679,00

15.

Powiat Stargardzki

2 015 624,00

2 015 624,00

100,00

50 376,00

16.

Powiat Szczecinecki

1 851 477,00

1 851 472,33

99.99

brak danych

17.

Powiat Świdwiński

715 355,00

715 355,00

100,00

17 884,00

18.

Powiat Wałecki

1 006 270,00

1 006 269,00

99.99

25 156,00

19.

Miasto Koszalin

2 361 693,00

2 361 693

100

brak danych

20.

Miasto Szczecin

4 338 833,00


4 325 029,11


99.68

108 125,73

21.

Miasto Świnoujście

532 537,00


531 139

99.73

13 278,00

22.

Województwo Zachodniopomorskie

5 871 761,00

4 935 073

84

123 377,00

Razem

32 658 791,00

31 487 940,73

98,180

679 771, 01
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Powiązany:

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconWarszawski program działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconWarszawski program działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconPowiatowy program działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych na lata

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconPowiat zawierciański powiatowy program działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2013

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconDofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconOtwarty konkurs ofert w celu powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „iii śląskie Zawody Sportowo Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 icon„Turystyka dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconDziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Z działAŃ na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w roku 2011 iconPUŁawskie stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom