Ogólnopolski Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji" 2011/2012
Pobierz 24.9 Kb.
NazwaOgólnopolski Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji" 2011/2012
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar24.9 Kb.
TypDokumentacja
Ogólnopolski Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji"

2011/2012

 

Cele Konkursu:

1. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.

2. Rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

3. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

4. Poznanie pracy misjonarzy.

5. Integracja środowiska szkolnego wokół idei zrozumienia i tolerancji.

Tematyka Konkursu:

I. Tematyka Konkursu dotyczy odnowienia i pogłębienia zaangażowania w dzieło rozkrzewiania wiary w świecie. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez Organizatorów brzmi "Niech zakwitnie miłość".

 

II. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

 

  1. Ewangelia św. Jana i 1 List do Koryntian ;

  2. Głośmy światu: Bóg jest Miłością - Materiały formacyjne dla dzieci 2009/2010, Warszawa 2009;

  3. Misyjne materiały liturgiczne: Tydzień Misyjny, Kolędnicy Misyjni, Wielki Post i Biały Tydzień;

  4. Czasopisma misyjne: Świat Misyjny dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Misje Dzisiaj, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/);

  5. Czasopisma misyjne: Misyjne Drogi, dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); Misjonarz, miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); Misjonarze Kombonianie, dwumiesięcznik Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); Echo z Afryki i innych kontynentów, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; Horyzonty Misyjne, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego (http://www.horyzonty.misjesac.pl); Posyłam Was, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincj Chrystusa Króla; Posłaniec Ducha Świętego, dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl);Bądźmy świadkami miłości, Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce 2009/2010, Warszawa 2009.

 

Powyższe materiały (b,c,d) można zamawiać pod adresem:

Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia

Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 9

01-015 WARSZAWA

tel. (022) 838 29 44; 636 93 28; faks. (022) 838 00 08

e-mail: wydawnictwo@missio.org.pl lub na stronach http://www.missio.org.pl


Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

 

Etap szkolny

1. Konkurs zostaje ogłoszony na początku roku szkolnego.

Etap centralny

1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów w skali od 0 do 100.

2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z każdej kategorii.

3. Całościową punktację każdej szkoły oblicza się sumując wyniki indywidualne uzyskane przez poszczególnych uczniów i nauczycieli danej szkoły. Nagrodzone zostają trzy szkoły w poszczególnych etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum).

Zasady konkursu w poszczególnych kategoriach:

1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.

 2 Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii konkursowej. 

 

 

Kategorie Konkursu:

Organizatorzy Konkursu Mój szkolny kolega z Misji proponują uczniom, nauczycielom i całym społecznościom szkolnym udział w kilku kategoriach konkursowych.

 

1. Literacka
2. Plastyczna
3. Muzyczna
4. Charytatywna
5. Scenariusz lekcji

 

*  Literacka
Praca samodzielna ucznia.
1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).
2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie - maks. 7 stron A4; esej - maks. 5 stron A4; list - maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad - od 3 do 4 stron A4.
3. Tekst ma być zapisany w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki - 12, odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.
4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.
5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.
karta oceny pracy

 

* Plastyczna
Praca samodzielna ucznia.
1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).
2. Prace muszą być przesłane w oryginale.
3. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu

A3 (29, 7 × 42 cm ).
4. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

 

* Muzyczna
W tym roku ze względu na edycję jubileuszową zachęcamy do udziału w kategorii muzycznej, której zabrakło w poprzedniej edycji.
1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).
2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących. 4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy
5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

 


* Charytatywna
To propozycja, aby uczniowie razem z nauczycielami podejmowali różne działania charytatywne. Wskazane jest, aby w tę akcję zaangażować jak największe grono uczniów danej szkoły, a także zainteresować nią społeczność lokalną.
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się po zakończeniu poprzedniej edycji Konkursu.
2. W Konkursie uczestniczyć będą tylko te działania (np.: koncerty, festyny, loteria, aukcja, itp.), z których dochód został przeznaczony na  projekt budowy domu (internatu) dla ubogich dziewcząt z Nguelemendouka, w Kamerunie.


Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
Numer konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa
66 1240 1037 1111 0010 1498 45063. Wymagana jest pełna dokumentacja i potwierdzenie przeprowadzonej akcji oraz udzielonej pomocy. Potwierdzenia powinien  dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy również dołączyć kopię dowodu wpłaty lub przelewu.
4. Przyjmowane są tylko pełne sprawozdania po zakończeniu akcji.
5. Oceniając prace charytatywne Centralna Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
a. liczbę osób zaangażowanych w akcję,
b. zakres oddziaływania w środowisku lokalnym,
c. różnorodność i znaczenie podejmowanych działań (interdyscyplinarność),
d. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),
e. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.

 

* Scenariusz lekcji

Praca nauczyciela.
1. Zakres tematyczny scenariusza powinien być dostosowany do realizowanego programu nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz zawierać treści związane z tematem  10. edycji Konkursu.
2. Scenariusz lekcji może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych, zgodnych z programem nauczania z uwzględnieniem tematyki 10. edycji   Konkursu.
3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:
•    Imię i nazwisko nauczyciela
•    Nazwa przedmiotu (bloku przedmiotowego, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia)
•    Poziom kształcenia i etap edukacyjny
•    Temat lekcji
•    Wstęp
•    Cele
•    Metody
•    Pojęcia kluczowe
•    Środki dydaktyczne
•    Materiały pomocnicze
•    Czas i miejsce trwania zajęć
•    Przebieg lekcji
(Załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).
4. Nazwy kolejnych punktów scenariusza powinny być napisane pogrubionym drukiem.
5. Przebieg lekcji należy opisać w punktach numerowanych arabskimi cyframi.
6. Scenariusz powinien być napisany w 2 osobie liczby pojedynczej, np. zachęć, poproś, podziel.
7. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza (w samym tekście scenariusza znajdują się tylko odniesienia do tych materiałów).
8. Tekst musi być zapisany w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.
9. Wymagany jest wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.
10. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie interpretacji tematu do poziomu edukacyjnego, zgodność z podanym wzorem, wykorzystanie źródeł, oryginalność ujęcia tematu.

Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin jest jawny i dostępny na stronach internetowych www.adgentes.misje.pl

Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na stronach www.adgentes.misje.pl

W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.

 


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconMój szkolny kolega z Afryki” Ogólnopolski Konkurs „

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconSprawozdanie z przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu "Mój szkolny kolega z Misji" VIII edycja 2008/2009 w Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconMÓj szkolny kolega z afryki

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconMÓj niepełnosprawny kolega, moja niepełnosprawna koleżanka” – konkurs plastyczny

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconOpowiadanie „Mój szkolny kolega z Afryki” – Monika Szymal, klasa VI a, sp nr 5 w Dębicy

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconKonkurs języka francuskiego rok szkolny 2011/2012

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconKonkurs Biologiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2011/2012

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconKonkurs Biologiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2011/2012

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 icon„ Mój kolega – moja koleżanka”

Ogólnopolski Konkurs \"Mój Szkolny Kolega z Misji\" 2011/2012 iconVii konkurs kultury klasycznej dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego rok szkolny 2011/2012 regulamin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom