Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów




Pobierz 263.64 Kb.
NazwaProgramy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów
strona3/9
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar263.64 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców i opiekunów.



Prezentowane programy mają na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dzieci niepełnosprawnych. Ich terapeutyczny charakter objawia się w realizacji następujących celów psychoedukacyjnych:

wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań

odzyskiwanie wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy;

nawiązywanie przyjaznych kontaktów w relacji nauczyciel – dziecko- rodzic;

rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka.

Procedury osiągania celów przewidują wykorzystanie elementów znanych metod terapeutycznych takich jak:

Gimnastyka mózgu Kinezjologia edukacyjna

Zabawy paluszkowe

Biblioterapia

Bajkoterapia

Terapia zabawą

Muzykoterapia

Domowe zabawy logopedyczne

Rysowane wierszyki

Ćwiczenia grafomotoryczne w/g H. Tymichowej

Audioterapia

Dziecięca matematyka

Komputerowe wspomaganie rozwoju dziecka

Wszelkie działania ukierunkowane na współpracę z rodzicami powinna poprzedzić gruntowna diagnoza potrzeb zarówno rodziców jak i ich dziecka. Wysuwane propozycje działań powinny być adekwatne do oczekiwań i możliwości obu stron współpracy. Prezentowane programy mogą stanowić dla nauczycieli jedynie inspirację do projektowania i wdrażania działań zgodnych z potrzebami konkretnych uczniów i ich rodziców.


Izabela Waszczuk

Kamila Brzuchalska


WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM W PROCESIE NAUKI CZYTANIA DZIECI Z UMIARKOWANYM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Ogólne założenia programu



Proponujemy program, który powstał na bazie naszej kilkuletniej pracy w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych. Opiera się on na metodzie nauki czytania dla dzieci z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Programem mogą zostać objęci uczniowie na II etapie edukacyjnym, którzy przeszli okres wyrabiania gotowości do nauki czytania i pisania, poprzez liczne ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej i grafomotoryki na materiale nieliterowym. Zaproponowana metoda umożliwia podjęcie nauki czytania uczniom ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi, dla których tradycyjne metody są niedostępne. Treści programu nie są przyporządkowane poszczególnym latom nauczania, a ich wprowadzanie powinno być związane z realizowanymi, w nauczaniu zintegrowanym, tygodniowymi blokami tematycznymi.

Naszą ideą było stworzenie programu umożliwiającego osobom z głębszym upośledzeniem umysłowym nabycie umiejętności czytania na optymalnym do ich możliwości rozwojowych poziomie oraz zaangażowanie w ten proces ich rodziców. Program zgodny jest z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy, w zasadniczych szkołach zawodowych zawartą w Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r.

Cele edukacyjne

Cele ogólne:


 • angażowanie rodziców dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym w proces nauki czytania;

 • wyrobienie umiejętności czytania na optymalnym poziomie do możliwości rozwojowych uczniów.



Cele szczegółowe:

 • dążenie do w miarę swobodnego korzystania z pisma w różnych okolicznościach życiowych osób z głębszym upośledzeniem umysłowym;

 • usprawnianie zaburzonych funkcji poprzez ćwiczenia rewalidacyjne zawarte w metodzie;

 • zapoznanie rodziców z założeniami metody nauki czytania i włączenie w jej realizację;

 • pomoc w akceptacji trudności, niepowodzeń powolności procesu nauki czytania;

 • wzmacnianie więzi rodzinnej i poprawa relacji (rodzice – dziecko) podczas wspólnych ćwiczeń;

 • kształtowanie wzajemnego zrozumienia i pogłębienie kontaktów między rodzicami i nauczycielem;

 • motywowanie do dalszej pracy poprzez systematyczną ocenę postępów i niepowodzeń oraz prezentację efektów edukacyjnych.



Treści edukacyjne

Wprowadzenie każdej nowej litery odbywa się według określonego schematu:

omówienie odpowiednio dobranej ilustracji;

nazywanie ilustracji;

wydzielenie pierwszej głoski i utożsamienie jej z wprowadzaną literą;

prezentacja litery;

ćwiczenia utrwalające znajomość litery;

analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego;

ćwiczenia utrwalające globalną znajomość wyrazu podstawowego oraz jego zapisu literowego;

analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego;

ćwiczenia utrwalające znajomość fonetyczną wyrazu podstawowego;

ćwiczenia wykorzystujące znajomość nowej litery (w nowych wyrazach, zdaniach i prostych tekstach).

Litery i wyrazy podstawowe wprowadzane są w ściśle określonej kolejności, na bazie poznanych wcześniej.


Lp.

Litera

Wyraz

podstawowy

Wyrazy

pomocnicze

Lp.

Litera

Wyraz

podstawowy

Wyrazy

pomocnicze

1.

A

AUTO

MAMA,LALA,MAK

15.

U

ULICA

BUTY,BUDA,AUTO

2.

L

LALA

LAS,LIS

16.

I

KOT I LALA

LIS,ULICA,BILET

3.

K

KOT

OKO,MAK

17.

P

POLE

PIES,PASEK,SKLEP

4.

O

OKO

AUTO,DOM,KOT

18.

W

WODA

TRAWA,SOWA,WOREK

5.

B

BUT

BABA,BUDA

19.

N

NOC

NOS,NUTA,NOTES

6.

T

TATA

AUTO,BUT,KOT

20.

Ą



WĄSY,PĄKI,LECĄ

7.

D

DOM

BUDA,LODY

21.

G

GUMKA

NOGA,WAGA,GLOBUS

8.

J

JAJKO

KLEJ,JOLA,BAJKA

22.

F

FOKA

FOTEL,FARBY,FILM

9.

M

MAMA

DOM,MAK

23.

Ł

ŁĄKA

ŁAPA,KOŁO,DOŁEK

10.

E

ELA

KULE,KLEJ,SER

24.

Z

ZEGAR

ZUPA,KOZA,WAZON

11.

S

SOK

LAS,LIS,SER

26.

H

HAK

HAMAK,HAŁAS,HOTEL

12.

Y

DYM

MY,KOTY,MOTYL

27.

Ż

ŻABA

POŻAR,ŻUK,WĄŻ

13.

R

RAK

RYBA,SER,TORT

28.

Ę

RĘKA

RĘKAW,WĘDKA,BĘBEN

14.

C

CEBULA

NOC,KOC,CUDAK

29.

Ó

ÓSEMKA

GÓRY,PIÓRO, MRÓWKA


Kolejne litery alfabetu (zmiękczenia, dwuznaki) wprowadzane są w ostatnim etapie poznawania liter, w dowolnej kolejności.


Etapy wprowadzania litery

Przykładowe ćwiczenia w klasie

Przykładowe ćwiczenia do pracy w domu z rodzicami lub rodzeństwem

1.

2.

3.

Prezentacja karty przedstawiającej ilustrację wyrazu podstawowego

 • omówienie i nazywanie ilustracji przedstawiającej gumkę

 • kolorowanie ilustracji gumki wg legendy

Wydzielenie pierwszej głoski
i utożsamianie jej z wprowadzaną literą

 • wydzielanie pierwszej głoski w wyrazie podstawowym GUMKA, utożsamianie jej
  z literą G

 • uzupełnianie klasowego alfabetu ściennego planszą z literą G i ilustracją wyrazu podstawowego

 • wyszukiwanie słów rozpoczynających się głoską G (przedmioty codziennego użytku, ilustracje w gazetach i książeczkach)

Prezentacja litery

 • prezentacja litery G oraz jej prawidłowego zapisu

 • wyszukiwanie litery w rozsypankach literowych

 • wyszukiwanie litery G w tekstach książeczek dla dzieci i gazetach

Ćwiczenia utrwalające znajomość litery i umiejętność pisania

 • pisanie litery G po śladzie, odwzorowywanie(karty pracy)

 • pisanie litery z pamięci na tablicy i w zeszycie

 • wyklejanie konturów litery kuleczkami z plasteliny lub wydzieranką (karty z przygotowanym konturem litery)

Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego

 • nazywanie kolejnych liter w wyrazie

 • układanie z rozsypanki literowej wyrazu GUMKA

 • kolorowanie i etykietowanie ilustracji gumki(karty pracy)

 • wyszukiwanie wyrazu GUMKA wśród innych(karta pracy)

 • uzupełnianie brakujących liter w wyrazie GUMKA (rozsypanka literowa)




Ćwiczenia utrwalające globalną znajomość wyrazu podstawowego oraz jego zapisu literowego

 • pisanie wyrazu GUMKA po śladzie, odwzorowywanie(karty pracy)

 • pisanie z pamięci wyrazu na tablicy i w zeszycie

 • uzupełnianie z pamięci brakujących liter
  w wyrazie GUMKA

 • układanie i naklejanie na podkładce wyrazu GUMKA z wałeczków plasteliny

 • wyginanie kolejnych liter wyrazu GUMKA
  z miękkiego drutu

Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego. Ćwiczenia utrwalające znajomość fonetyczną wyrazy podstawowego

 • wysłuchiwanie i nazywanie głosek w nagłosie
  i wygłosie wyrazu GUMKA

 • głoskowanie wyrazu GUMKA

 • podział wyrazu GUMKA na sylaby (wystukiwanie, wyklaskiwanie)

 • przygotowanie gry planszowej wg instrukcji nauczyciela, wspólna gra (uczestnik losuje kartonik z literą, przesuwa się o tyle pól ile poda słów rozpoczynających się daną głoską)

Ćwiczenia wykorzystujące znajomość nowej litery

w wyrazach

 • „pajączki literowe” – odczytywanie nowych wyrazów

 • etykietowanie ilustracji wyrazami zawierającymi literę G: np. GLOBUS, NOGA, WAGA, GORYL, KOGUT, GARNEK (karty pracy)

 • uzupełnianie brakujących liter w nowych wyrazach

 • rozwiązywanie krzyżówek na bazie poznanych wyrazów

 • „Memo obrazkowo–wyrazowe”- praca w grupach, wskazywanie par(obrazek- wyraz)

 • układanie z rozsypanek literowych nowych wyrazów

 • „Literowa tarcza”- ćwiczenia w literowaniu znanych wyrazów przy pomocy wskazówki na tarczy

Ćwiczenia wykorzystujące znajomość nowej litery
w zdaniach

 • ćwiczenia utrwalające znajomość pojęć: litera, wyraz, zdanie (wskazywanie, przeliczanie, zaznaczanie odpowiednimi kolorami; cięcie zdania na wyrazy, wyrazu na litery)

 • etykietowanie ilustracji prostymi zdaniami o różnorodnej konstrukcji (TO JEST…, TO SĄ…, TO…A TO…, TO …I TO itd.)

 • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych: wg wzoru, zgodnie z instrukcją ustną nauczyciela, z pamięci

 • uzupełnianie zdań z lukami zgodnie z treścią ilustracji

 • odwzorowywanie zdań z tablicy i z kart pracy

 • pisanie zdań z pamięci i ze słuchu na tablicy
  i w zeszycie

 • przepisywanie oraz pisanie samodzielne zdań na komputerze

 • praca z historyjką obrazkową „Gitara Gienka” (chronologiczne układanie ilustracji, dobieranie podpisów, kolorowanie, przepisywanie zdań)

Ćwiczenia wykorzystujące znajomość nowej litery
w prostych tekstach

 • słuchanie nowego tekstu KLASA AGATKI (opartego na znanych literach) czytanego przez nauczyciela, ustne formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstu

 • odczytywanie i zaznaczanie w tekście litery G
  i wyrazów z literą G

 • indywidualne czytanie fragmentów nowego tekstu

 • wykonanie ćwiczenia wykazującego stopień zrozumienia tekstu „Co jest w plecaku Agatki?” (wyszukiwanie z rozsypanki wyrazów zgodnych z treścią tekstu, przepisywanie fragmentu tekstu będącego odpowiedzią na pytanie, wykonanie rysunków)

 • wycinanie elementów ilustracji, naklejanie
  i kolorowanie na planszę zgodnie z treścią tekstu

 • ćwiczenia słuchu mownego- odczytywanie wiersza „GĄSKA” przez nauczyciela, słuchowe różnicowanie wyrazów rozpoczynających się głoską G

 • doskonalenie techniki czytania tekstu KLASA AGATKI

 • odczytywanie pytań do tekstu z kart pracy, układanie odpowiedzi z załączonej rozsypanki, przepisywanie odpowiedzi

 • odczytywanie par zdań, wybieranie i kolorowanie zdań prawdziwych (karty pracy)

 • nauka wierszyka „GĄSKA” na pamięć

„GĄSKA GĘSIM PIÓREM

PISZE LISTY CO DZIEŃ.

- A NA CZYM JE PISZE?

- NA GŁĘBOKIEJ WODZIE.

NA GŁĘBOKIEJ WODZIE,

NA FALI JEZIORA,

PISZE GĘSIM PIÓREM

LISTY DO GĄSIORA” W. Chotomska



Procedury osiągania celów

Punktem wyjścia przy realizacji programu jest przygotowanie rodziców do świadomego ich uczestnictwa (objaśnienie czynników warunkujących umiejętność czytania, omówienie trudności i barier wynikających z problemów rozwojowych dzieci, zapoznanie z wdrażaną metodą oraz ustalenie zasad współpracy).

Proponowana przez nas metoda nauki czytania jest metodą analityczno-syntetyczną o charakterze funkcjonalnym. Wykorzystywane są w niej elementy metody globalnej, gdzie dzieci poznają całościowo wyrazy oraz określone struktury zdaniowe, wynikające z kontekstu oglądanej ilustracji. Korzystamy także z elementów metody analityczno- syntetycznej o charakterze fonetycznym. W początkowym okresie nauki czytania tą metodą pomijamy ogniwo, jakim jest sylaba. Dla ułatwienia stosujemy zapis literowy uproszczonym pismem drukowanym. Poznawanie litery odbywa się według określonego schematu. Kolejne litery oraz wyrazy podstawowe wprowadzane są na bazie poznanych wcześniej. Wszystkie pomoce (materiały demonstracyjne, indywidualne karty ćwiczeń dla uczniów) przygotowywane są przy użyciu techniki komputerowej. Po osiągnięciu przez ucznia odpowiedniego stopnia umiejętności, możliwe jest korzystanie z pomocy i ćwiczeń dla szkół masowych dostępnych na rynku wydawniczym. Stopniowo w coraz szerszym zakresie włączana jest metoda analityczno-syntetyczna o charakterze fonetycznym.

Podczas nauki czytania w szkole i w domu proponujemy zastosowanie trzech form pracy: (indywidualna – zróżnicowana, grupowa, zbiorowa).


Aktywizacja rodziców podczas realizacji programu odbywa się poprzez:

 • systematyczne rozmowy indywidualne;

 • cykliczne spotkania ogólne, podczas których następuje wymiana doświadczeń i informacji, planowanie kolejnych etapów pracy, wspólne tworzenie pomocy dydaktycznych, zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu bieżących trudności;

 • poprzez dziecko jako „nośnik” informacji (wgląd w szkolne i domowe wytwory pracy dziecka, przekazywanie rodzicom wskazówek do pracy oraz gotowych kart ćwiczeń).


Kontrola i ocena współpracy z rodzicami oraz osiągnięć uczniów


Kontrola i ocena współpracy z rodzicami odbywa się poprzez:

 • weryfikację stopnia realizacji przez rodziców wskazówek do pracy oraz wywiązywania się z przydzielonych zadań;

 • frekwencję i stopień zaangażowania na spotkaniach z nauczycielem;

 • ewaluację postępów edukacyjnych ucznia.


Kontrola i ocena postępów ucznia odbywa się poprzez:

 • realizację założeń WSO;

 • organizowanie cyklicznych zajęć otwartych dla rodziców, których celem jest prezentacja postępów uczniów;

 • obserwacje wykorzystywania przez dziecko nabytych umiejętności czytania w różnych sytuacjach życia codziennego.



Projekt ewaluacji programu


Obszar

Fokus

Kryteria

Pytania

kluczowe

Metody

Próba badawcza

Monitoro-wanie

Harmo-nogram

Program „Współpraca rodziców z nauczycielem w procesie nauki czytania dzieci z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym”

Program „Współpraca rodziców z nauczycielem w procesie nauki czytania dzieci z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym”, a realizacja wskazań zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy, w zasadniczych szkołach zawodowych”

Gwarancja realizacji wskazań zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy, w zasadniczych szkołach zawodowych”

1. W jakim stopniu program zaangażował rodziców do
współpracy?

2. Jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność

czytania?

 • metody kwestionariuszowe

 • obserwacja

 • analiza dokumentów szkolnych

Uczniowie i rodzice objęci programem

Systematyczne zbieranie danych

Po zakończeniu każdego roku szkolnego



Literatura:


 • Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1996, WSiP

 • Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa 1994, WSiP

 • Gąsowska T., Pietrzak- Stępkowska z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1994, WSiP

 • Kamieńska K.: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1999, WSiP

 • Lorek M., Ostrowski w.: Apli- Papli- ćwiczenia dla sześciolatka. Katowice 1997, Wydawnictwo Maria Lorek

 • Majchrzak I.: Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa 1995, WSiP

 • Minczakiewicz E.: Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu sprawności mówienia, czytania i pisania. Kraków 1997, Wydawnictwo Edukacyjne

 • Przyłubscy E., F.: Litery. Nauka czytania. Warszawa 1995, WSiP

 • Winninger M.- L.: Wprowadzenie do nauki czytania- litery i dźwięki. Wydawnictwo Cyklady 2001



Anna Tondryk- Pukin

Marzena Smolińska


INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRZY WSPÓŁUDZIALE RODZICÓW


Wstęp

Program ten zawiera problematykę dotyczącą szeroko pojętego usprawniania osób głębiej upośledzonych umysłowo. Zawiera też zestaw ćwiczeń do realizacji przez rodziców, ponieważ rodzina jest naturalnym środowiskiem życia dziecka i w znaczny sposób warunkuje jego rozwój fizyczny i psychiczny.


Cele edukacyjne


Cel główny:

 • wielozmysłowe stymulowanie dziecka z wieloraką niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • nawiązywanie kontaktów odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka;

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem;

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

 • wdrażanie do optymalnego poziomu samodzielności;

 • rozwijanie wielozmysłowego poznawania otoczenia;

 • wdrażanie do celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań.


Treści programowe (Tygodniowy harmonogram zajęć dziecka)


Dotykam i wyczuwam

 • Zabawy w wodzie zimnej i ciepłej:

  • przelewanie wody,

  • chlapanie,

  • zbieranie wody gąbką,

  • zabawa pianką,

  • „deszczyk przez sitko”,

  • zabawa bańkami mydlanymi.

 • Zabawy w substancjach gęstych:

  • zabawy z kisielem, gotowanym siemieniem lnianym (rozciąganie kisielu w dłoniach, przenoszenie do ust, itd.);

  • papka ryżowa (ściskanie, oklepywanie, robienie kulki);

  • spagetti (chwytanie, rozciąganie, ciąganie po stole ruchem wężykowym).

 • Zabawy w materiale sypkim (siemię, fasola, groch).

 • Zabawy w tworzywach przekształconych (piasek, śnieg).

 • Doświadczanie materiałów o różnej strukturze (futerko, aksamit, papier ścierny)- pocieranie, głaskanie.

 • Zabawy paluszkami: sroczka, kominiarz, malowanie palcami na lustrze.

 • Ćwiczenia woreczkami z różną zawartością (turlanie, rzucanie).

Słucham i słyszę

 • Ćwiczenia rytmiczne z użyciem kasety magnetofonowej- reagowanie na muzykę głośną, relaksacyjną.

 • Szukanie źródeł dźwięku - zabawa instrumentami muzycznymi.

 • Wskazanie ilustracji odpowiedniej do nagrania z kasety magnetofonowej odgłosu na przykład zwierząt.

 • Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia oraz ich lokalizacja.

 • Zabawy w wytwarzanie dźwięków: gniecenie gazety, stukanie w różne przedmioty, potrząsanie dzwonkiem.

Widzę i zauważam

 • Zabawa w „do pary”- wyszukiwanie przedmiotu wskazanego przez nauczyciela (rękawice, skarpety, identyczne pary rysunków).

 • Wkładanie przedmiotów o różnych rozmiarach do pudełek z wyciętymi wzorami kształtów.

 • Układanie przez dziecko klocków według podanego wzoru.

 • Sortowanie figur według kształtu: koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty).

 • Rozróżnianie przedmiotów według kolorów.

 • Zabawy paluszkowe- wierszyki rysowane, piosenki ilustrowane gestem (naśladownictwo).

Wącham i czuję zapach

Smakuję i czuję smak

 • „Coś tu pachnie”- wyszukiwanie substancji o mocnym zapachu (perfumy, czosnek).

 • Dobieranie jednakowych zapachów.

 • „Zapachy w mieście”- (frezja-kwiaciarnia, kawa-kawiarnia, chleb-piekarnia)- dobieranie przedmiotów do ilustracji.

 • Rozpoznawanie smaków z zawiązanymi oczami- określanie smaku np.: słodki, kwaśny.

 • „Mały kucharz”- różnicowanie smaków.

Usprawnianie psychoruchowe

 • Zajęcia stymulacyjno- terapeutyczne według Weroniki Sherborne:

  • ćwiczenia prowadzące do poznawania własnego ciała;

  • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu;

  • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą.

 • Program wprowadzający M. Ch. Knilla.

 • Masaż twarzy Castillo- Moralesa.

 • Masaż rozluźniający mięśnie przy muzyce.

 • Zajęcia muzyczno- ruchowe.

 • Usprawnianie motoryki małej: malowanie, rysowanie, stemplowanie, wydzieranie, naklejanie, cięcie, lepienie.


Zgoda rodziców na realizację programu

Edukacja dziecka z wieloraką niepełnosprawnością nie powinna ograniczać się tylko do czasu spędzonego przez ucznia z nauczycielem. Ważne jest, wręcz konieczne, aby dziecko mogło korzystać w domu ze zdobytych umiejętności. Dlatego też rodzice powinni znać program swojego dziecka, wiedzieć, czemu służą poszczególne elementy jego nauki, jaki jest jej ogólny kierunek i przyjęte przez nauczyciela założenia.

Współpraca nauczyciela z rodzicami zwiększa szansę na to, by uczeń lepiej korzystał z nauki. Znając program dziecka i podpisując zgodę na jego realizację rodzice mają możliwość w nim współuczestniczyć. W wielu przypadkach mogą być również jego współtwórcami i realizatorami.


Marta Czuper

Anna Milewska

Ewa Kuczyńska


BAJKOTERAPIA – PROGRAM STYMULUJĄCY ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI SPRAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconRozwój psychomotoryczny małego dziecka

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconZabawy stymulujące rozwój dziecka. „Powiedz mi a zapomnę…

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconĆwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconCzy rozwój psychospołeczny dziecka niepełnosprawnego jest nietypowy? Za I przeciw

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconIii informacja rodzicóW (opiekunóW) o stanie zdrowia dziecka

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconWzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na przynależność dziecka do zhp

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconPrzegląd, który musimy przeprowadzić po śmierci dziecka – Informacje dla rodziców I opiekunów

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconZasada poszanowania praw I odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój I wychowanie dziecka

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconReferat dla rodziców pt. "Wpływ mediów elektronicznych na psychikę I rozwój dziecka"

Programy terapeutyczne stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka niepełnosprawnego angażujące do współpracy rodziców I opiekunów iconRodzina dziecka niepełnosprawnego I jej funkcjonowanie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom