ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu
Pobierz 13.36 Kb.
NazwaZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar13.36 Kb.
TypDokumentacjaZAŚWIADCZENIE

O ZATRUDNIENIU I UZYSKANYM WYNAGRODZENIU


......................................................... .................................................................,dnia ....................................

/stempel zakładu pracy, nr NIP/


Niniejszym zaświadczam, że ..............................................................................urodzony /a dnia ..............................................

imiona rodziców ................................................................. legitymujący/a się dowodem osobistym serii...........nr ...................,

wydanym przez ................................................................................... w ................................................. dnia............................

nr PESEL ..........................................., jest zatrudniony na stanowisku ........................................................................................

na podstawie umowy o pracę, zawartej w dniu .................................................na czas nieokreślony*/, określony*/,

wykonywania określonej pracy*/ do dnia ...............................................

Wyżej wymieniony znajduje się*/, nie znajduje się*/ w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Zakład pracy znajduje się*/, nie znajduje się*/ w stanie likwidacji*/, upadłości*/ .........................................................................

/ ewentualne uwagi /

......................................................................................................................................................................................................

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyżej wymienionego/ej z ostatnich 3 miesięcy wynosi:

brutto ........................ słownie ......................................................................................................................................

netto ......................... słownie ....................................................................................................i nie jest obciążone*/

jest obciążone*/ sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi w kwocie .........................................zł.

Niniejsze zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.


Uwaga:

Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie

lub nieczytelnie nie będzie honorowane ...........................................................................

/stempel z nazwiskiem i czytelny podpis osoby

upoważnionej do potwierdzenia powyższych danych/


* Niepotrzebne skreślić


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………WYPEŁNIA

ZAKŁAD

PRACYPan / Pani .................................................................................. ..............................................

Nazwisko i Imię Imię ojca

................................................................ .........................................................................................................

Nazwisko rodowe (mężatki) Data i miejsce urodzenia

Zam. w .........................................................................................................................................

Dokładny adres

.......................................................................................................................................................

NIP ................................................................................tel. Nr ...................................................


Projekt „Dojrzały biznes” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconOświadczenie członka rodziny o dochodzie utraconym / uzyskanym

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconWyjaśnienia dotyczące ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconZ dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconO zatrudnieniu I wysokości wynagrodzenia

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconInformacja o dotychczasowym zatrudnieniu

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconInformacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconII) dane dotyczące rodzicóW (opiekunóW) – OŚwiadczenie o zatrudnieniu

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconInformacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconSprawozdanie działalności I zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

ZAŚwiadczenie o zatrudnieniu I uzyskanym wynagrodzeniu iconObowiązkowa informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom