Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna
Pobierz 87.76 Kb.
NazwaCzas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna
Data konwersji05.09.2012
Rozmiar87.76 Kb.
TypDokumentacja

TRIDUUM PASCHALNE – materiały liturgiczneCZAS WIELKANOCNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Modlitwa powszechna


* WERSJA I:


Z ufnością błagajmy Chrystusa Pana, który dla nas umarł i zmartwychwstał, a teraz ustawicznie wstawia się za nami:


Zwycięski Królu, wysłuchaj nas, Panie.


— Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, rozpal Ducha Świętego w nas, którzy głosimy Twoje zmartwy­chwstanie.


Zwycięski...


— Niech wszyscy uznają w Tobie obiecanego przez Boga Mesjasza, a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały.


Zwycięski...


— Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas jej wrogie panowanie, abyśmy żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwy­cięzcy.


Zwycięski...


— Królu wiecznej chwały, oczekujemy dnia Twego objawienia, daj, abyśmy oglądali Twoje oblicze i byli podobni do Ciebie.


Zwycięski...


Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu lu­dowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby mógł osiąg­nąć radość życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


* WERSJA II:


W radości Zmartwychwstałego Chrystusa, w Jego Zwycięstwie - które jest darem dla każdego, kto w Niego wierzy – zostaliśmy wezwaniu do skierowania naszych myśli ku Bogu. Błagajmy zatem Zmartwychwstałego Pana w intencji wszystkich ludzi.  1. Wielbimy dziś Chrystusa jako Zwycięzcę śmierci. Jednocześnie wielbimy dziś tę Moc, która sprawiła zwycięstwo nad śmiercią i dopełniła Ewangelię ostatecznym świadectwem życia. Polećmy zatem Panu Bogu cały Kościół Święty, niech trwa w uwielbieniu zmartwychwstałego Chrystusa.
  1. Wszystkich wierzących łączy jedna wiara, zrodzona z paschalnego misterium, z Chrystusowego przejścia przez śmierć do nowego życia. Prośmy w intencji Ojca Świętego, niech umacnia w nas wszystkich wiarę zrodzoną ze zmartwychwstania.
  1. Wielkanoc niesie ze sobą orędzie życia wyzwolonego od śmierci, życia ocalonego od śmierci. Prośmy zatem Pana, niech wciąż zwyciężają myśli ocalenia od śmierci życia ludzkiego.
  1. Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu. Oto człowiek zostaje odebrany grzechowi – oddany miłości. Prośmy w intencji tych wszystkich, którzy wstępują w mroki śmierci i grzechu, by zrozumieli, iż w Chrystusie zostali powołani do zwycięstwa.
  1. Oto jest dzień, który Pan uczynił – radujmy się w nim i weselmy. Prośmy zatem Chrystusa za nas samych, byśmy dziś w radości serca odprawiali nasze święto w Panu.Wiekuisty Boże, Twój Syn – Jezus Chrystus przyjął w swym Krzyżu nasz ludzki świat – świat wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy, krótko mówiąc stary świat grzechu. Dziś natomiast mocą swojego Zmartwychwstania nadaje mu nowy wymiar. Prosimy Cię, wysłuchaj zatem łaskawie naszej modlitwy, którą zanosimy dziś do Ciebie, a prócz tego obdarz nasze serca mocą odkupienia. A uczyń to – przez Chrystusa, Pana naszego.


* WERSJA III:


Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który za nas został umęczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Za­nieśmy do Niego pokorne błagania:


Panie, nasz Zbawicielu, zmiłuj się nad nami!


— Panie Jezu, z Twojego boku przebitego włócznią wypłynęła krew i woda, aby się zrodził przedziwny sakrament całego Kościoła, przez Twoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie obdarzaj ży­ciem swoją Oblubienicę.


Panie, nasz ...


— Panie Jezu, Ty pamiętałeś o tych, którzy zapomnieli o Twojej zapowiedzi zmartwychwstania, wejrzyj na wszystkich, którzy nie wiedzą o Twoim zwycięstwie nad śmiercią i żyją bez nadziei.


Panie, nasz ...


— Panie Jezu, Ty przez swoją śmierć chcesz prowadzić ludzi do chwały zmartwychwstania, pozwól wszystkim odrodzonym z wo­dy i Ducha Świętego chodzić w nowości życia.


Panie, nasz ...


— Panie Jezu, Ty pragniesz nas karmić swoim słowem i Ciałem,

pozwól nam, uczestnikom tej Eucharystii, otrzymać udział w chwale Twego zmartwychwstania.


Panie, nasz ...


Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony do grobu i wyszedł z niego pełen chwały; spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest uczestniczą w Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli radość życia wiecznego. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.


* WERSJA IV:


Przeżywając w tej świątyni Noc tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, prośmy Pana o jej owoce dla naszego życia doczesnego i wiecznego:


Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił całemu światu tajemnicę życia, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.


Módlmy się za Ojca świętego, aby mógł otworzyć Chrystusowi granice wszystkich państw i narodów.


Módlmy się za wszystkie narody, aby doceniały dobrodziejstwo, jakie wszystkim przynosi Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.


Módlmy się za dzieci, które dzisiaj otrzymały chrzest święty, by dostąpiły w wieczności łaski zmartwychwstania z Chrystusem.


Módlmy się za dusze naszych zmarłych, by dostąpiły miłosierdzia Zmartwychwstałego Chrystusa.


Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, byśmy łaskę życia, pły­nącą ze Zmartwychwstania Pańskiego, a otrzymaną na chrzcie świętym, nieustannie w sobie umacniali.


Panie nasz i Boże, źródło łaski i życia, wysłuchaj pokorne modlitwy dzieci Twoich i spraw, by zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, stało się dla nas wszystkich zadatkiem naszego zmartwych­wstania. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.


* WERSJA V:


Radując się zmartwychwstaniem Chrystusa i dzię­kując Bogu za łaskę obmycia w źródle zbawienia, prośmy Go pokornie:


1. O napełnienie Kościoła wiarą przyciągającą do Chrystusa wszystkie narody, by dzieło zbawienia przywróciło lu­dziom nadzieję i miłość.


2. O łaskę wierności Bogu dla dzisiaj wprowadzonych do społeczności Kościoła przez Sakrament Chrztu świętego.


3. O sprawiedliwy pokój w naszej Ojczyźnie, by jej dzieci odnalazły jedność przez wspólne wyznawanie Jezusa, Mistrza i Odkupiciela.


4. O pocieszenie smutnych, ulgę dla chorych, nawrócenie grzesz­nych i dobrą radę dla strapionych, by w tych dniach świętej Paschy żaden człowiek nie ulegał zwątpieniu i rozpaczy.


5. O pełnię Królestwa Bożego dla (zmarłego N. i) naszych zmarłych, którzy niegdyś przez Chrzest stali się człon­kami Ciała Chrystusowego.


6. O umocnienie nas w dobrem, pomnożenie naszej wierno­ści Ewangelii i prawdziwie chrześcijańskie przeżycie Zmartwychwstania Pańskiego.


Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, aby wyprowadził nas z królestwa grzechu i śmierci; spraw, abyśmy nie zmarnowali owoców Jego męki, lecz przepełnieni radosną wdzięcznością służyli Tobie przez całe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


* WERSJA VI:


W radosnym świetle Zmartwychwstania zanieśmy nasze myśli i serca ku najlepszemu Ojcu, modląc się do Niego:


1. Módlmy się za Kościół na całym świecie - niech zwycię­stwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią staje się jego mocą w walce ze złem.


2. Módlmy się za naszego Papieża N. - niech błogosławiąc wiernych w tym dniu świętym, sam otrzyma wszelkie łaski Boże.


3. Módlmy się za naszą Ojczyznę - niech zmartwychwstanie Zbawiciela przyniesie jej pełnię pokoju.


4. Módlmy się za nowo ochrzczonych podczas tych świąt wielkanocnych - niech ich życie będzie wiernym na­śladowaniem Jezusa.


5. Módlmy się za (zmarłego N. i) naszych bliskich zmarłych - niech krzyż ich śmierci zamieni się w chwałę wiekuis­tego królestwa.


6. Módlmy się za nas tu obecnych - niech wiara w Chrystusa zmartwychwstałego będzie naszym umocnieniem i nadzieją.


Boże Ojcze, wysławiamy dziś powstanie z martwych Twojego Syna i prosimy Cię, abyś odnowił w nas łaskę niegdyś otrzymanego Chrztu. Przez Chrystusa, Pana naszego.


* WERSJA VII:


Zgromadzeni, by dać świadectwo naszej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa, módlmy się do Ojca:


1. Módlmy się za Kościół:, by radość paschalna stała się źródłem jego mocy w działaniu pośród wszystkich narodów.


2. Módlmy się za tych, którzy będą dzisiaj ochrzczeni, by dotrzymali przez całe życie obietnic złożonych Bogu.


3. Módlmy się za grzeszników, którzy nie mają odwagi zerwania ze złem, aby rychło powrócili do domu Ojca.


4. Módlmy się za smutnych, cierpiących i udręczonych, aby zmartwychwstały Chrystus dotknął ich swoją dobrą ręką i pocieszył.


5. Módlmy się za (zmarłego N. i) wszystkich zmarłych, aby otrzymali pokój wieczny.


6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dziś potrafili się uwolnić od nienawiści i goryczy, a zaufali całym sercem Temu, który zwyciężył grzech i śmierć.


Boże, wierzymy, że Twój Syn naprawdę powstał z martwych, powtórz wobec nas cuda wyprowadze­nia z domu niewoli, abyśmy mogli bezpiecznie dojść do Ziemi Obiecanej Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.


* WERSJA VIII:


W najświętszą Noc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, pokornie błagajmy Boga, aby cała ludzkość odnowiła się w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela.


1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na ziemi, aby tajemnica Zmartwychwstania przynosiła mu odrodzenie i radość. Ciebie prosimy ...


2. Módlmy się za ochrzczonych tej nocy, aby wspomagani przykładem swych najbliższych, zachowali nieskalaną godność dzieci Bożych. Ciebie prosimy...


3. Módlmy się za pojednanych z Bogiem i Kościołem przez pokutę, aby pomnażali otrzymane dary życia Bożego. Ciebie prosimy...


4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mocą Chrystusa Zmartwychwstałego osiągnęli chwałę we wspólnocie ze Świętymi. Ciebie prosimy…


5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawsze byli wierni przymierzu, jakie Bóg zawarł z nami w dniu Chrztu Świętego. Ciebie prosimy ...


Boże, Dawco życia i zwycięzco śmierci, + wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


* WERSJA IX:


Do Boga zanieśmy naszą modlitwę. On nam posłał swego Syna i w Jego zmartwychwstaniu daje nam pewność, że wysłuchuje tych, którzy czuwają i słuchają w pokorze.


1. Prośmy za Kościół, aby Duch Święty obdarzał go mocą do przepowiadania słowa życia, by radosna wieść o zmartwychwstaniu dotarła aż po krańce ziemi.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by odnowieni tegorocznym obchodem paschy, byli nowym stworzeniem i przyczyniali się do odnowienia oblicza ziemi.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


3. Módlmy się również za ochrzczonych tej Nocy, aby przez całe życie byli wierni Panu, który ich oświecił blaskiem swego zmartwychwstania.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


4. Prośmy, aby wszyscy w naszej parafii przeżyli radość zmartwychwstania i zawsze mieli mocną wiarę w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


5. Módlmy się, aby zmarli mogli oglądać Chrystusa w blasku Jego Zmartwychwstania i wraz ze zbawionymi śpiewali radosne "Alleluja" na wiecznych godach Baranka.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


6. Prośmy za nasze zgromadzenie wielkanocne, aby ta liturgia była dla nas umocnieniem na drodze wiary, byśmy wszyscy doszli do niegasnącej światłości Pana Zmartwychwstałego.


W tą Noc Paschalną, wysłuchaj nas, Ojcze!


Boże, Ty obdarzasz cały świat nową radością płynącą ze zmartwychwstania Twojego Syna; wierzymy, że On powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, lecz żyje i wstawia się za nami; niech Jego zbawcze pośrednictwo zapewni skuteczność tej naszej modlitwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


* WERSJA X:


Do Boga, który swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obdarza trium­fem zmartwychwstania i chwały, zanośmy nasze modlitwy w in­tencjach Kościoła i wszystkich ludzi na ziemi.


1. Módlmy się za Kościół święty, / aby głosił światu zmartwych­wstanie Chrystusa * i był świadkiem Jego zwycięskiej mocy.


2. Módlmy się za Papieża N., / aby paschalnym światłem Chrys­tusa * rozpraszał ciemności niewiary i grzechu.


3. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, / aby poznały zmar­twychwstałego Pana * i doświadczyły Jego miłości.


4. Módlmy się za nasze rodziny, / aby przez swoją wierność Bo­gu * stały się szkołą chrześcijańskiej miłości.


5. Módlmy się za ludzi pojednanych z Bogiem w sakramencie po­kuty, / aby z Eucharystii często przyjmowanej * czerpali siły do wytrwania w dobrym.


6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, / aby ra­dość ze zmartwychwstania Chrystusa * ożywiła naszą wiarę, nadzieję i miłość.


Wszechmogący, wieczny Boże, który napełniasz nas radością pły­nącą ze zmartwychwstania Twego Syna, wysłuchaj naszych mo­dlitw i spraw, aby wszyscy ludzie mogli się cieszyć owocami Je­go zbawczej męki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


* WERSJA XI:


W tym dniu pełnym chwały i radości całego Kościoła, przez Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego błagajmy Boga za wszystkich ludzi.


1. Módlmy się za Kościół święty, / aby z owoców zmartwychwsta­nia Chrystusa czerpał siłę * do głoszenia prawdy, miłości i ży­cia.


2. Módlmy się za Papieża N., / aby na nowo ogłaszał światu, * że grób jest pusty, a Jezus żyje.


3. Módlmy się o zjednoczenie wspólnot chrześcijańskich, / aby ta sama wiara w zmartwychwstanie * połączyła wyznawców Chrystusa.


4. Módlmy się za ludzi więzionych, osamotnionych i smutnych, / aby Pan zmartwychwstały napełnił ich nadzieją * i ukazał im sens ofiary i cierpienia.


5. Módlmy się za pojednanych z Bogiem przez sakrament poku­ty, / aby zmartwychwstały Zbawiciel * był zawsze ich drogą, prawdą i życiem.


6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, / abyśmy dosz­li tam, gdzie nas oczekuje * chwalebny Zwycięzca śmierci, pie­kła i grzechu.


Boże, Ty przez zwycięstwo Twojego Syna nad śmiercią przywróci­łeś nam nadzieję nieśmiertelności, spraw, prosimy, abyśmy radu­jąc się Jego zmartwychwstaniem, zasłużyli na udział w radoś­ciach Paschy Wieczystej. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconZmartwychwstanie pańskie, 24 kwietnia 2011 r. Nr 13

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconPIĄta niedziela wielkanocna ks. Zenon Glicner niedziela, 6 maja 2012 r

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconCzwarta niedziela wielkanocna niedziela dobrego pasterza 49 Światowy Dzień Modlitw o powołania do kapłaństwa I życia konsekrowanego

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconSZÓsta niedziela wielkanocna

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconCzas wielkanocny

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconPoniedziałek wielkanocny
«Wstał Pan z martwych I ukazał się Piotrowi» (Komunia). Wiara Piotra w zmartwychwstanie Jezusa jest opoką, na której opiera się nasze...

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconMay 16, 2010 Siódma Niedziela Wielkanocna

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconBiuletyn szósta niedziela wielkanocna

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconBiuletyn czwarta niedziela wielkanocna

Czas wielkanocny niedziela wielkanocna zmartwychwstanie pańskie modlitwa powszechna iconV niedziela wielkanocna – 06. 05. 2012. Ogłoszenia duszpasterskie 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom