Uchwała nr xx/201/2000
Pobierz 162.34 Kb.
NazwaUchwała nr xx/201/2000
strona1/2
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar162.34 Kb.
TypUchwała
  1   2


UCHWAŁA Nr XX/201/2000

Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Proszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996 r. Nr 13, póz. 764, Nr 58, póz 261, Nr 106, póz 496, Nr 132 póz 622 oraz z 1997 r. Nr 9, póz 43, nr 106, póz 679, Nr 107, póz. 686, Nr 113, póz 734 i Nr 123, póz 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162, póz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 póz. 306 i nr 48 póz. 552 i Nr 62 póz 718) Rada Gminy w Prószkowie uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Proszków w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do mniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Proszków.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY PRÓSZKÓW


Prószków, 2000 ROK


SPIS TREŚCI
1. Gminna strategia rozwoju – wprowadzenie .................................................1


2. Charakterystyka Gminy Prószków ...............................................................4

2.1 Rys historyczny...............................................................................................6

2.2 Położenie geograficzne....................................................................................7

2.3 Infrastruktura techniczna...............................................................................10

2.4 Rolnictwo......................................................................................................12


3. Środowisko i zasoby naturalne.....................................................................13

3.1 Charakterystyka fizyczno – geograficzna gminy..........................................13

3.2 Posiadane zasoby i walory naturalne............................................................14

3.3 Obszary chronione.........................................................................................17

3.4 Struktura ludności..........................................................................................14

3.5 Sytuacja na rynku pracy................................................................................20

3.6 Oświata..........................................................................................................21

3.7 Opieka zdrowotna w gminie .........................................................................22

3.8 Działalność produkcyjna i usługowa gminy..................................................23


4. Analiza SWOT...............................................................................................26


Rozdział I.


Gminna strategia rozwoju – wprowadzenie.


Lokalny rozwój gospodarczy to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość życia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność pobudzając postęp gospodarczy. Rozwój samorządu terytorialnego jest podstawowym warunkiem umożliwiającym prowadzenie polityki regionalnej i lokalnej w imieniu i na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności. Rozwój ten jest wyrazem uznania, że społeczności te oraz reprezentujące je władze przedstawicielskie potrafią samodzielnie, trafnie i obiektywnie określić intensywność, skalę i hierarchię potrzeb społecznych, a równocześnie podejmować słuszne decyzje o doborze i rozdziale środków przeznaczonych na zaspokajanie tychże potrzeb.

Planowanie strategiczne to systematyczne, ciągłe działanie, podczas których samorząd przewiduje i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia. Planowanie strategiczne jest procesem ciągłym i właściwie nigdy się nie kończącym.

Efektywne planowanie strategiczne posiada trzy cechy:

 • Pomaga samorządowi sformułować wspólne akceptowane cele i tak kierować rozwojem gospodarczym, by je osiągnąć,

 • Przedstawia samorządowi cele i zadania rozwoju gospodarczego: Jakie plany są do zrealizowania, jakie są niezbędne ku temu zasoby, jak osiągnąć założone cele,

 • W przeciwieństwie do innych metod planistycznych, dobre planowanie strategiczne powinno skupiać się na wykonalnych, a nie pożądanych przedsięwzięciach. Musi ono zawierać realistyczną ocenę lokalnych zasobów, szans i zagrożeń.


Strategie opracowywane dla każdej jednostki samorządu terytorialnego

powinny stanowić platformę współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Jej wykorzystanie oznacza jednoczesne wpisanie strategii w proces podejmowania decyzji, w formułowanie polityk i programów sektorowych. Strategia poprzez zarysowane możliwości rozwoju tworzyć może atrakcyjny wizerunek gminy i przyciągać kapitał zagraniczny i krajowy. Pobudzić może także inicjatywę lokalną i przedsiębiorczość własnej społeczności.


Strategia rozwoju gospodarczego gminy jest to scenariusz przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, to określone sposoby działania, dzięki którym dokona się transformacja sytuacji obecnej nad projektowaną.

Strategia rozwoju opisuje organizacyjno – finansowy proces dochodzenia do założonych celów.


Strategie rozwoju gminy powinna zatem odpowiadać na pytanie: co należy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności.

Opracowanie strategii poprzedziło przygotowanie krótkiego raportu stanowiącego aktualną fotografię gminy, obejmującą informacje zebrane w sześciu tematycznych zbiorach, takich jak:

 1. Ludność i osadnictwo.

 2. Środowisko i zasobny naturalne.

 3. Gospodarka.

 4. Rynek pracy.

 5. Infrastruktura techniczna.

 6. Infrastruktura społeczna.


Raport ten stanowiący rozpoznanie i ocenę sytuacji gospodarczej, społecznej

i ekologicznej gminy, pozwolił Radzie Liderów Lokalnych na sporządzenie bilansu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych gminy, wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.

Następnie określono aktualny potencjał gminy, na którym oparto prace koncepcyjne, wymagające zbiorowej refleksji Rady Liderów Lokalnych nad przyszłością gminy, prowadzącej do opracowania oczekiwanej i możliwej wizji rozwoju tego obszaru. Zintegrowana wizja rozwoju wykorzystana została do sformułowania głównych i szczegółowych celów rozwoju, a następnie do ustalenia priorytetów rozwojowych gminy.


Rozdział II

Charakterystyka Gminy Prószków.
Gmina Prószków położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony północnej. Odległość siedziby gminy Prószków od miasta Opola wynosi 13 km. Od zachodu gmina graniczy z gminami: Komprachcice, Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą Krapkowice Granica gminy od strony południowej i częściowo wschodniej przebiega przez Bory Niemodlińskie. Wschodnią granicą jest rzeka Odra oddzielająca gminę Prószków od gminy Tarnów Opolski. Powierzchnia gminy wynosi 12 123 ha.

Gmina Prószków obejmuje 15 sołectw posiadających charakter rolniczy. Na terenie gminy zamieszkuje 10 138 osób.

Zasadniczym celem rozwoju gminy jest zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców gminy z zachowaniem rolniczo – mieszkaniowej funkcji gminy, utrzymanie funkcji usługowej wsi Prószków oraz utrzymanie rangi w sieci osadniczej przy wykorzystaniu pozytywnych uwarunkowań lokalnych i regionalnych.

Na osiągnięcie celu głównego składają się poszczególne cele składowe:

 • bezpieczeństwo ekologiczne,

 • bezpieczeństwo społeczno – ekonomiczne,

 • pełne wyposażenie w sprawne i niezawodne urządzenie infrastruktury technicznej,

 • ład przestrzenny.

Bezpieczeństwo ekologiczne to przede wszystkim:

 • czystość atmosfery osiągnięta poprzez likwidację nadmiernej emisji pyłów i gazów pochodzących z lokalnych źródeł

 • rewitalizacja kompleksów gleb i lasów oraz wód w rzekach i potokach,

 • ochrona wartościowych elementów ekosystemu ukształtowanego na obszarze gminy,Od momentu powstania samorządu terytorialnego czyli od roku 1990 najważniejszym celem w gminie uznaliśmy ochronę środowiska w następujących kategoriach:

 • Zwodociągowanie gminy w 100%,

 • Uporządkowanie gospodarki odpadami i likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,

 • Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych,

 • Ochrona wód podziemnych tj, zbiornika GZWP 333,

 • Telefonizacja gminy


Gmina Prószków to gmina o charakterze rolniczym o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Korzystne położenie komunikacyjne ze względu na bliskość autostrady Berlin – Medyka, drogi krajowej Opole – Głuchołazy – Czechy i drogi Opole – Racibórz – Czechy to atuty gminy sprzyjające rozwojowi. Ponadto ciąg malowniczych stawów rozciągających się od Nowej Kuźni przez Prószków po Ligotę Prószkowską stanowi raj dla wędkarzy i mieszkańców na weekendowy wypoczynek.

O wyjątkowości gminy świadczy również zabytkowy zespół parkowy w Pomologii szczycący się rzadkimi, a nawet jedynymi okazami drzew występujących w Polsce. Na terenie gminy występują bardzo duże obszary leśne, stanowią one aż 33% całkowitej powierzchni.. Znaczące obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i rezerwaty to potencjał do zagospodarowania na potrzeby turystyki zwiększający atrakcyjność gminy. Krajobraz gminy z lekkim pofałdowaniem terenu przetykanym mozaiką pól zamyka od południa zespół Borów Niemodlińskich. Pomimo charakteru rolniczego gminy bardzo dobrze rozwija się rzemiosło, a w szczególności stolarstwo, blacharstwo i mechanika pojazdowa.

Wysoka świadomość społeczna, gospodarność oraz umiejętność kultywowania tradycji wraz z dobrze rozwiniętą infrastrukturą stanowią o atrakcyjności gminy.


  1. Rys historyczny.


Najstarsze wzmianki o Prószkowie pochodzą z roku 1250, a dalsze z 1443 i 1447 które informują, że istniała w Prószkowie parafia i kościół. W 1563 r. książę Jerzy z Prószkowa wybudował zamek, który niestety w 1644 został zburzony przez Szwedów, a odbudowa nastąpiła w 1677 r. Do zamku należała fabryka fajansów słynąca ze swych artystycznych wyrobów, która przetrwała tylko do roku 1850. W chwili obecnej nieliczne okazy porcelany prószkowskiej można oglądać w muzeach. W 1809 r. Prószków otrzymał ustrój magistratu z prawem wyboru burmistrza i 2 radnych. Wkrótce potem tj. 1863r. utworzono gminę, w skład której weszły kolonie: Grzybowiec, Miasteczko, Nowy Świat, Obora, Stara Kuźnia i Wybłyszczów, na czele gminy stał burmistrz. W 1847 r. utworzono Królewską Akademię Rolniczą w Prószkowie, która kształciła młodzież z całego Śląska i Europy. Akademia istniała do 1881 r. później została częściowo przeniesiona do Berlina. W 1886 r. powołany został Instytut Pomologiczny, a w 1878 r. Instytut Mleczarski, powstała też Szkoła Leśna, Ochotnicza Straż Pożarna, Katolickie Seminarium Nauczycielskie, które istniała do 1887 r.

Najstarsze obiekty w Gminie to: Kościół św. Jerzego z 1687 r., oraz Zamek w Zimnicach Małych. Obecnie w Zamku w Prószkowie znajduje się Dom Pomocy Społecznej z 320 chorymi. W miejscowości Złotniki Gm. Prószków znajdowała się kopalnia złota i rud.


2.2 Położenie geograficzne.


Gmina Prószków położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony północnej.

Od zachodu gmina graniczy z gminą Komprachcice oraz Tułowice od południa z Gminą Korfantów, Biała, Strzeleczki, Krapkowice, od wschodu z gminą Tarnów Opolski, rzeką Odrą.

Od miasta wojewódzkiego Opola siedzibę gminy wieś Prószków dzieli odległość 13 km.

Powierzchnia gminy wynosi 12 064,15 ha co stanowi ok. 1,5% obszaru województwa.

Przez teren gminy przepływa rzeka Odra stanowiąca jej naturalną wschodnią granicę z gminą Tarnów Opolski.

Przez obszar gminy przebiegają ważne drogi:

 • o znaczeniu ponadlokalnym:

 • krajowa międzyregionalna droga nr 49 relacji Opole – Racibórz – granica państwa z Czechami.

 • Krajowa regionalna nr 414 Opole – Lubrza.

 • o znaczeniu wojewódzkim:

 • nr. 27-715 Zimnice W. – Krapkowice

 • nr 27-716 Zimnice M. – Komprachcice

 • nr 754 Prószków – Domecko

 • nr 753 Jaśkowice – Ligota Prószkowska

Oraz 18 ciągów zaliczanych do dróg gminnych.

Długość dróg państwowych wynosi ok. 38 km, dróg gminnych 99 km w tym 64 km o nawierzchni ulepszonej. Stan techniczny dróg i warunki komunikacyjne są korzystne.


Z urządzeń infrastruktury technicznej przez obszar gminy przebiegają:

 • gazociąg wysokoprężny Zdzieszowice – Gać

 • linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 KV i 220 KV

 • taśmociąg przemysłowy Cementowni „Górażdże”.


W trakcie realizacji znajduje się autostrada A-4 relacji Medyka – Zgorzelec – Berlin, której odcinek przebiegać będzie przez teren gminy Prószków w jej południowej części /przez obszar wsi Ligota Prószkowska, Przysiecz/.

Południową część gminy zajmują lasy o powierzchni całkowitej 4 598 ha, co stanowi 31% ogólnej powierzchni gminy.

W skład gminy wchodzi 15 jednostek osadniczych stanowiące sołectwa:

Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Zimnice małe, Źlinice, Zimnice

Wielkie, Złotniki.

Usytuowania gminy


2.3 Infrastruktura techniczna.


Pełne wyposażenie w sprawne i niezawodne urządzenia infrastruktury

technicznej to zasadniczy cel rozwoju Gminy Prószków. W urządzenia infrastruktury technicznej działającej na terenie gminy zaliczyć można sieć wodociągową i kanalizacyjną. Sprawne działanie tych dwóch urządzeń pozwala dbać o stan i czystość wód na terenie gminy jak również ochronę zbiornika GZWP – 333, z którego czerpana jest woda pitna.

Do 1990 roku na ogólną ilość 15 sołectw zwodociągowane były tylko dwie wioski i w 80% miejscowość Prószków (jeszcze przed wojną). Od roku 1990 rozpoczęto wodociągowanie wiosek i ten proces inwestowania zakończyliśmy w 1995 roku. Bazowaliśmy na odwierconych trzech studniach głębinowych S-1, S-2, S-3 o głębokości 140 – 170 m z utworów triasowych zbiornika GZWP 333 zlokalizowanych na terenie naszej gminy w miejscowości Zimnice Małe. Ujęcie to posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii B w ilości 530 m3/h. Utworzyliśmy Związek Gmin Prokado (Prószków, Komprachcice, Krapkowice i Dąbrowa), który zajmuje się eksploatacją i rozprowadzeniem wody do tych gmin. Jest to woda nie wymagająca uzdatniania i zaopatrujemy około 42 000 mieszkańców w naszym regionie. W tych latach wybudowano około 80 km sieci wodociągowych z przyłączami w wioskach i 20 km sieci tranzytowych do Gmin Związku ze stacją pomp i zbiornikiem V = 2000 m3.

Uregulowanie problemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych stało się podstawowym zadaniem Zarządu Gminy Prószków jest to jednak zadanie znacznie trudniejsze i kosztowniejsze od rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę.

W 1990 r. rozpoczęto rozwiązanie tego problemu od opracowania koncepcji,, a następnie projektów technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla wsi Prószków. W latach 1993 – 95 wybudowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków we wsi Prószków.

Tak jak podczas budowy wodociągów tak również dla budowy kanalizacji w każdej wsi powołano Społeczne Komitety kanalizacji. Zadaniem tych komitetów jest zbieranie środków finansowych wśród mieszkańców, opiniowanie konkretnych rozwiązań technicznych, załatwianie spraw spornych powstających w trakcie realizacji budowy, współpraca z Zarządem Gminy. W praktyce działalność Społecznych komitetów jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców i Zarząd Gminy.

Dotychczas wieś Prószków, Górki i Winów są w pełni skanalizowane, a ścieki z miejscowości Winów, Górki i Folwark są odprowadzane do oczyszczalni w Opolu.

Podstawowym powodem dla którego podjęto kanalizowanie poszczególnych miejscowości była świadomość władz Gminy Prószków o potrzebie przygotowania pełnego wyposażenia w sprawne i niezawodne urządzenie infrastruktury technicznej, ale w szczególności potrzeba ochrony bezcennego źródła wody tj. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 „Opole – Zawadzkie”.

W roku 1996 opracowano „Program Kanalizacji Sanitarnej Gminy Prószków” obejmujący obszar całej gminy, z pełną analizą możliwości połączeń z programowanymi systemami kanalizacyjnymi gmin sąsiednich t.j Opola i Krapkowic. W wyniku żmudnych negocjacji wybrano wariant realizacyjny kanalizowania wsi Gminy Prószków polegający na ustaleniu kierunków transportu ścieków sanitarnych oraz punktów ich oczyszczania. I tak przyjęto następujące rozwiązania:

I. Do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd =800 m3/d zlokalizowanej w Prószkowie odprowadzone zostaną ścieki z Prószkowa, Złotnik, Chrząszczyc, Przysieczy, Ligoty Prószkowskiej, Jaśkowic, i Nowej Kuźni

II. budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach: Górki, Winów, Chrzowice, Folwark z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Opola i oczyszczaniem na oczyszczalni miejskiej Opola.

III. budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach: Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Krapkowice i oczyszczaniu ich na oczyszczalni miejskiej Krapkowic


2.4 Rolnictwo.


Dominującą dziedziną gospodarczą w gminie Prószków jest produkcja roślinno – zwierzęca co nadaje gminie charakter rolniczy. Na terenie gminy funkcjonuje powyżej 1020 gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni około 6 ha produkujących przede wszystkim zboża, w mniejszym stopniu okopowe z niewielkim udziałem procentowym ziemniaków.

Wśród plantatorów rolnych jest 6 – ciu rolników gospodarujących na powierzchni 100 i powyżej 100 ha. Gospodarstw o areale użytkowym poniżej 5 ha jest zaledwie kilka.

W produkcji zwierzęcej na pierwszy miejscu znajduje się hodowla trzody, gdzie 10 gospodarstw posiada obsadę co najmniej 20 szt loch użytkowych i każda produkcja 400 tuczników rocznie.

Również 10 rolników prowadzi hodowlę krów mlecznych z roczną produkcją mleka w gospodarstwie około 55 tys. litrów. Nie bez znaczenia jest funkcjonowanie jednego gospodarstwa, posiadającego certyfikat, prowadzącego ekologiczny cykl produkcji mleka na bazie 10 krów mlecznych z wydajnością 50 tys. litrów rocznie. Na terenie gminy istnieje także ferma drobiu produkująca w 5 – 6 cyklach rocznie około 480 tys. Sztuk drobiu rzeźnego w oparciu o paszę pochodzącą z upraw własnego areału rolnego.


Rozdział III

Środowisko i zasoby naturalne.


3.1 Charakterystyka fizyczno – geograficzna gminy.


Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego gmina Prószków leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. Wschodnia część gminy /przy dolinie Odry/ należy do mezoregionu Pradolina Wrocławska . Pozostały obszar leży w obrębie mezoregionu Równina Niemodlińska.

Teren gminy budują dwie zasadnicze jednostki morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej Równiny Niemodlińskiej i obniżenie doliny Odry. Z drobniejszych form można wyróżnić: terasy akumulacyjne rzeki Odry, wyniesienia moreny czołowej i wschodni kredowych.

Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone, o wysokościach bezwzględnych od 150 do 200 m n.p.m.

Charakterystyczną cechą Równiny Niemodlińskiej, która odróżnia ten mezoregion od sąsiadujących jest przewaga terenów piaszczystych sandrowych i kemowych, ze zlodowacenia odrzańskiego oraz, co się z tym wiąże znaczna lesistość. Większa część z ok. 800 km2, która zajmuje ten mezoregion pokryta jest zwartym kompleksem leśnym Borów Niemodlińskich. Kompleks ten jest jednym dużym i zwartym obszarem leśnym po lewym brzegu Odry na całym jej przebiegu w Polsce. Część z tutejszych lasów stanowi pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej. Stąd tez Bory Niemodlińskie są od 1988 r. chronione w postaci rezerwatów przyrody, których kilka usytuowano w granicach gminy.

Cechą wyróżniającą tereny północnej części gminy od innych terenów Równiny Niemodlińskiej jest występowanie na powierzchni utworów geologicznych kredy z odmiennym typem genezy rzeźby uwarunkowanej tu starszym podłożem. Daje to podstawę do wyróżnienia na tym terenie specyficznego mikroregionu. Jego granicę powinno się określić po szczegółowych badaniach geosystemu Równiny Niemodlińskiej.

Mezoregion Pradoliny Odry jest pod względem struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego ściśle związany z rzeką Odrą. Rzeka w trakcie działalności erozyjno – akumulacyjnej wykształciła charakterystyczne plejstoceńskie i holoceńskie tarasy zalewowe. Specyficzne warunki hydrologiczne i geologiczne sprawiają, że obszary leżące w pradolinie wyraźnie odróżniają się przyrodniczo od obszarów położonych w pozostałej części gminy Prószków.


3.2 Posiadane zasoby i walory naturalne.


Z budową geologiczną terenu bezpośrednio związane jest występowanie surowców mineralnych.

W Gminie Prószków stwierdzono występowanie:

 • żwirów i piasków w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki, Stara Kuźnia, Wybłyszczów, Zimnice Wielkie, Boguszyce,

 • złoże piasku w Przysieczy – zasoby złoża określa się na 527 tys. ton.

 • Żwirków filtracyjnych – Złotniki – zasoby 1 344 tys. ton.


W Gminie Prószków udokumentowano i zarejestrowano:

 • Złoże wapnia, margla i margli ilastych Opole – Folwark, rozciąga się ono na obszarze Wójtowa Wieś – Domecko – Prószków – Boguszyce.

Zasoby geologiczne złoża:

- zasoby bilansowe - 472 797 tys. ton

- zasoby pozabilansowe - 29 524 tys. ton

Zasoby przemysłowe wynoszą - 119 666 tys. ton

Wielkość wydobycia rocznego - 1 518 tys. ton

Kopalnia ma ustanowiony teren i obszar górniczy. Rekultywacja terenów powyrobiskowych prowadzona będzie w kierunku wodnym.


WODY

 • Powierzchniowe

Teren gminy Prószków położony jest w dorzeczu Odry. Wschodnia część gminy leży w obrębie bezpośredniej zlewni Odry, a z pozostałego obszaru wody odprowadzane sż do zlewni jej lewego dopływu Prószkowskiego Potoku. Oprócz tego w dolinie Odry jest jeszcze kilka drobnych i krótkich cieków, które są jej dopływami

Odra jest największym ciekiem wodnym województwa i gminy. Ma ona duży wpływ na kształtowanie się warunków wodnych i klimatycznych obszaru gminy. Wyznacza ona wschodnią granicę od wsi Zimnice Wielkie do wsi Winów. Jej wody są pozaklasowe i charakteryzują się długotrwałym, nadmiernym zanieczyszczeniem . Docelowo stan czystości Odry powinien osiągnąć II klasę czystości.

Prószkowski Potok bierze swój początek w gminie Tułowice. Płynie od zachodniej granicy gminy Prószków, a następnie przez grunty wsi Ligoty Prószkowskiej, Przysieczy, Prószkowa i Nowej Kuźni do granicy z gminą Komprachcice. W początkowym biegu rzeka płynie przez użytki leśne. Przy braku przemysłowych zanieczyszczeń i ograniczonym oddziaływaniu wiejskich osad, jakość wód jest względnie wysoka (niewielkie przekroczenie II klasy). W ujściowym odcinku rzeka jest pozaklasowa. W ujściowym odcinku rzeka jest pozaklasowa. Docelowy stan czystości Prószkowskiego potoku powinien osiągnąć I klasę.

Obszar gminy znajduje się w zasięgu kilku głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) ,które wymagają ochrony:

 • zbiornik triasu Opolskiego, największy zbiornik wód podziemnych województwa i jedno z najcenniejszych złóż wód triasowych w kraju.

 • zbiornik górno kredowy (północna część gminy – w zasięgu stref ochronnych triasu)

 • zbiornik czwartorzędowy, objęty strefą wysokiej ochrony (OWO).
 • Gruntowe


Głębokość zalegania wód gruntowych łączy się ściśle z geologią i morfologią. Dla rolnictwa ważną rolę odgrywa głębokość występowania pierwszego poziomu wód gruntowych, który na obszarze gminy spotyka się na głębokości od 0 – 20 m. Za właściwe wody gruntowe uważa się zazwyczaj te, które zalegają poniżej 5 m., przy czym wahania zwierciadła tych wód mogą dochodzić do 3 m.


GLEBY

Na terenie gminy Prószków występują następujące typy gleb:

 • Pseudobielicowe i bielicowe – gleby kwaśne i lekko kwaśne w cały profilu,

 • Brunatne: właściwe – odczyn zbliżony do obojętnego, wytworzone z gleb cięższych,

 • Czarne ziemie – związane z obszarami niżej położonymi o wysokim poziomie wód gruntowych i roślinnością trawiasto – łąkową,

 • Mady – wytworzone z osadów aluwialnych wyścielających współczesne doliny rzeczne,

 • Hydrologiczne : mułowo – torfowe – powstałe w wyniku procesu torfotwórczego i namulania osadami mineralnymi

 • Rędziny – wytworzone ze zwietrzelin skał weglanowo – wapiennych.3.3 Obszary chronione.


Na terenie gminy Prószków znajdują się „Bory Niemodlińskie”. Drzewostany borów Niemodlińskich, to przeważnie bory i bory mieszane, a więc zbiorowiska sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej.

Na terenie gminy znajdują się 3 rezerwaty 2 leśne i 1 wodny. Są to obszary powołane dla ochrony najcenniejszych, mało zmienionych ekosystemów ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.


 • Rezerwat częściowy „Jaśkowice”.


Rezerwat został utworzony w 1969 roku. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów. Rezerwat „Jaśkowice” wchodzi w skład nadleśnictwa Smolnik, a zajmowany przez niego obszar, to 5,92 ha, w tym na powierzchnię leśną przypada 5,89 ha.


 • Rezerwat częściowy „Przysiecz”


Rezerwat został utworzony w 1958 roku. D;la potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu w celu zachowania pozostałości modrzewia sudeckiego. Rezerwat „Przysiecz wchodzi w skład nadleśnictwa i obrębu Prószków, a zajmowany przez niego obszar, to 3,10 ha.


 • Rezerwat częściowy „Staw Nowokuźnicki”.


Rezerwat został utworzony w 1959 roku w celu ochrony stanowiska obficie tu występującej kotewki orzecha wodnego oraz ptaków wodno – błotnych. W skład rezerwatu wchodzi staw otoczony szuwarami i podmokłe łąki przechodzące w zarośla wierzby i o0lszy. Staw zasilany jest wodami Prószkowskiego potoku. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 20 ha.

Pod względem regionalizacji fizyczno – geograficznej rezerwat leży w obrębie mezoregionu Równina Niemodlińska.


3.4 Struktura ludności.

Studium demograficzne rozwoju gminy Prószków stanowi jeden z ważniejszych elementów .

Analiza zmian liczby ludności w okresie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym jest podstawą do budowy koncepcji polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy.

Procesy demograficzne wpływają na wiele dziedzin życia gminy – szkolnictwo, warunki mieszkaniowe, rynek pracy oraz warunkują rozmiary i kierunki takich instytucji jak: przedszkola, szkoły, miejsca pracy, placówki opieki zdrowotnej.

Gmina Prószków obejmuje 15 sołectw, posiadające charakter rolniczy i zamieszkałe w większości przez ludność miejscową.

Wśród jednostek osadniczych liczba ludności kształtuje się następująco:

 • do grupy o zaludnieniu poniżej 300 mieszkańców należą:

Chrzowice - 109

Folwark - 285

Jaśkowice - 261

Nowa Kuźnia - 300

 • do grupy o zaludnieniu 301 – 600 mieszkańców należą:

Boguszyce - 530

Winów - 575

Zimnice Małe - 525

Złotniki - 530

 • do grupy o zaludnieniu 601 – 1000 mieszkańców należą:

Chrząszczyce - 605

Górki - 680

Ligota Prószkowska - 880

Przysiecz - 604

Zimnice Wielkie - 780

Źlinice - 752

- w grupie 1000 mieszkańców znajduje się jedynie wieś gminna Prószków o liczbie ludności 2 630.


Tabela 2 Rozwój ludności gminy Prószków w latach 1983 - 1999


Lata

Ogółem w liczbach bezwzględnych na 31.XII.

W tym:

Mężczyźni

Kobiety

Kobiet na 100 mężczyzn

1983

10 220

4 767

5 453

114

1984

10 248

4 793

5 455

114

1985

10 247

4 848

5 399

111

1986

10 305

4 878

5 427

111

1987

10 310

4 905

5 405

110

1988

10 115

4 806

5 309

110

1989

10 088

4 796

5 292

110

1990

10 108

4 753

5 355

113

1991

10 094

4 745

5 349

113

1992

10 061

4 730

5 331

113

1993

10 082

4 758

5 324

112

1994

10 082

4 760

5 322

112

1995

10 078

4 783

5 295

111

1996

10 067

4 762

5 305

111

1997

10 065

4 778

5 287

111

1998

10 099

4 799

5 300

110

1999

10 138

4 828

5 310

110

Źródło: Publikacje statystyczne WUS Ople – 1981 – 1997 – Ludność ruch naturalny i wędrówkowy ludności.


Tabela 3 Ruch naturalny ludności w latach 1983 - 1999


Lata

Małżeństwa zawarte

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

Na 1000 ludności

Ogółem

W tym niemowląt

1983

83

191

109

2

82

-5,99

1984

84

198

112

4

86

-5,79

1985

79

169

116

3

+53
1986

61

188

94

3

+94

+9,4

1987

80

191

101

2

80

7,9

1988

66

141

119

2

22
1989

59

145

107

2

+38

2,2

1990

56

143

118

3

+25

2,1

1991

52

121

110

1

11

1,1

1992

40

87

80

-

7

0,7

1993

48

117

92

-

25

2,6

1994

97

102

108

1

-6

-0,6

1995

49

103

90

-

13

-1,2

1996

28

86

90

-

-2

-0,2

1997

32

96

86

-

10

-1,0

1998

37

98

101

1

-3

-0,3

1999

29

76

91

1

-15

-1,5

Źródło: Publikacje statystyczne WUS Opole 1983-1999 – Ludność, ruch naturalny i wędrówkowy ludności..


3.5 Sytuacja na rynku pracy.


Liczba osób bezrobotnych w powiecie opolskim zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w opolu wynosiła 8 996 w tym 5 707 kobiet.

Wśród ogółu bezrobotnych znajdowało się :

 • 1 507 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych,

 • 665 absolwentów

Gmina Prószków posiada jeden z najniższych wskaźników bezrobocia – 3,42%.

Ogółem bezrobotnych zarejestrowanych jest 209 osób w tym 150 kobiet. 23 osoby to bezrobotnych z prawem do zasiłku, natomiast 186 osób utraciło prawo do zasiłku.

W 1999 r. z świadczeń Ośrodka pomocy społecznej korzystało 51 osób (rodzin) zarejestrowanych jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.

Tak niski poziom bezrobocia notowany na terenie gminy spowodowany jest tym iż gmina Prószków ma charakter typowo rolniczy. Wielu mieszkańców znalazło zatrudnienie w zakładach pracy znajdujących się na terenie Gminy, jak również znaczny procent pracuje za granicą głównie w Niemczech.


  1. Oświata.


Na terenie gminy Prószków funkcjonują następujące placówki oświatowe:

 1. Przedszkola Publiczne - 5

 2. Publiczne Szkoły Podstawowe - 3

 3. Publiczne Gimnazja - 2

 4. Zespół Szkół Ogrodniczych i ekonomicznych - 1


Do Przedszkoli Publicznych w gminie uczęszcza obecnie 290 wychowanków, natomiast do szkół Podstawowych 795 uczniów.

Na terenie gminy znajduje się również szkoła średnia Zespół Szkół Ogrodniczych i Ekonomicznych w Prószkowie, do którego uczęszcza około 350 uczniów.

W skład zespołu wchodzą następujące typy szkół:

 • Liceum Agrobiznesu,

 • Liceum Ogrodnicze,

 • Liceum ogólnokształcące,

 • Technikum Ekonomiczne,

 • Technikum ogrodnicze,

 • Zasadnicza szkoła Ogrodnicza.

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkól Ogrodniczych w Prószkowie jest Powiat Opolski.


3.6 Opieka zdrowotna w gminie.


Nad zdrowiem mieszkańców gminy czuwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z trzema ośrodkami:

 • W Prószkowie,

 • W Zimnicach Wielkich,

 • W Winowie,

Mieszkańcy mogą również korzysta z usług nowo zbudowanego Niepublicznego ZOZ-u w Prószkowie „Remedia”. Dotychczasowy szpital w Prószkowie przekształcony został w Zakład Opieki Leczniczej, który służy seniorom naszej gminy i powiatu.

Dawny zamek Prószkowski stanowi obecnie Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych. W Prószkowie ma siedzibę także prywatna apteka i laboratorium analityczne ujęte w strukturze ZOZ-u. Opiekę stomatologiczna zapewnia ośrodek w Winowie i Zimnicach Wielkich, a także prywatny gabinet w Prószkowie. Na terenie gminy działa również Stacja „Caritas” w Przysieczy, która świadczy usługi pielęgniarskie jak i rehabilitacyjne.  1. Działalność produkcyjna i usługowa gminy.


Działalność produkcyjną i usługową na terenie gminy prowadzą:

 • Kopalnia eksploatacji margla i wapienie w Folwarku wydobywająca surowiec na potrzeby produkcji cementu dla cementowni „Górażdże”, do której dostarczany jest taśmociągiem,

 • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Prószkowie, działająca na rzecz rolnictwa w gminie jak również wykonująca usługi budowlane,

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Prószkowie prowadząca oprócz działalności handlowo – gastronomicznej również produkcję pieczywa, mięsa i wędlin.

 • Wytwórnia wód gazowych,

 • Gorzelnia w Prószkowie,

 • Zakłady gastronomiczne,

 • Zakład telekomunikacji w winowe,

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy usługi świadczy Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Prószkowie. Zakład prowadzi również zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, którą nadzoruje i zarządza, a także zajmuje się eksploatacją nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie, a w przyszłości siecią kanalizacyjną. Bardzo dobrze na terenie gminy rozwinięte są usługi stolarskie, które specjalizują się w produkcji mebli, stolarki okiennej i drzwiowej. Jest ich obecnie na terenie gminy 12. Również dobrze rozwinięte są usługi w zakresie napraw samochodów, blacharstwa oraz lakiernictwa samochodowego, których jest 110. Ponadto do ważniejszych firm świadczących usługi dla ludności gminy należą firmy transportu ciężarowego.


ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON,

SZANS I ZAGROŻEŃ GMINY PRÓSZKÓW DOKONANA W 2000 R.


Główne atuty Gminy Prószków:

 • korzystne położenie geograficzne, ze względu na bliskość miasta wojewódzkiego,

 • korzystne położenie komunikacyjne ze względu na bliskość autostrady Berlin-Medyka, drogi krajowej Opole-Głuchołazy-Czechy i drogi Opole-Racibórz- Czechy,

 • duże obszary leśne jako potencjalne tereny rekreacyjne i zasoby surowca,

 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna gminy,

 • duże złoża zasobów mineralnych jako potencjał gospodarczy gminy,

 • wysoka świadomość społeczna, gospodarność oraz umiejętność kultywowania tradycji,

 • rokujące nadzieję na rozwój, rzemiosło, zwłaszcza stolarstwo oraz blacharstwo i mechanika pojazdowa,

 • znaczące obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i rezerwaty jako potencjał do zagospodarowania na potrzeby turystyki i zwiększenia atrakcyjności gminy,

 • dobrze rozwinięta baza sportowa i oświatowa jako potencjał do rozwijania kultury sportowej i wzmocnienia roli oświaty.Słabe strony Gminy Prószków:

 • niedoinwestowany system komunikacji gminnej oraz nie zabezpieczone bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego,

 • nie wykorzystanie atutów gminy dla podniesienia jej atrakcyjności jako gminy turystycznej,

 • migracja zarobkowa – osłabienie potencjału gospodarczego gminy i zagrożenie dla rodzin,

 • brak przetwórstwa rolnego i polityki wspierania drobnej wytwórczości,

 • zła polityka informacyjna i brak propagowania walorów gminy,

 • słabo rozwinięta gospodarka mieszkaniowa, komunalna,

 • zła struktura demograficzna, starzenie się społeczeństwa, spadek urodzin,

 • zła polityka w sferze krzewienia polityki kulturalnej i sportowej.Szanse Gminy Prószków:


 • wejście do Unii Europejskiej, a obecnie możliwość korzystania ze środków pomocowych i przedakcesyjnych,

 • kontakty ze stowarzyszeniami oraz miastami partnerskimi za granicą,

 • rozwój agroturystyki i wzrost znaczenia produkcji zdrowej żywności, sprzyjający tworzeniu małych zakładów,

 • napływ kapitału prywatnego oraz tendencja do prywatyzowania,

 • napływ nowych technologii.  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała Rady nr 300/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 roku

Uchwała nr xx/201/2000 iconDziałań podejmowanych na rynkach finansowych. Na ich podstawie można stwierdzić, że o ile w ostatnich latach interwencje należały do rzadkości, to przed 2001 r były niemal na porządku dziennym. Od kwietnia 1991 r do grudnia 2000 r tylko na parze walutowej dolar-jen zanotowano łącznie 201 interwencji

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała nr 41/421/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała Nr XX / 198 / 2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała nr 440/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała nrXV/93/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała Nr 53/538/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała Nr 508/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała nr 507/2000

Uchwała nr xx/201/2000 iconUchwała nr 64/667/2000

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom