Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi
Pobierz 52.28 Kb.
NazwaKryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar52.28 Kb.
TypDokumentacja
KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASACH IV -VI


KLAS IV


OCENA CELUJĄCA

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

  • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

  • Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy.

  • Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne.

  • Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów.

  • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą.

  • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, udział w imprezach artystycznych itd.).

  • Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w klasie IV.


OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV.

Kształcenie literackie i językowe


  • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

  • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list do najbliższych).

  • Samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi.

  • Radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity.

  • Wykazuje bardzo dobrą znajomość przeczytanego tekstu.

  • Potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy.

  • Ma bogaty zasób słownictwa i biegle się nim posługuje.

  • Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.

  • Analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu.

  • Bierze czynny udział w lekcji.

  • Płynnie czyta nowy tekst.

Fleksja i składnia


  • Rozróżnia biegle poznane w klasie części mowy.

  • Wskazuje różnice między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika.

  • Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu.

  • Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach, oddziela temat od końcówki.

  • Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika.

  • Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie.

  • Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone.

  • Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych.

Fonetyka


  • Odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski.

  • Określa spółgłoski.

  • Zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje.

OCENA DOBRA

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie czwartej.

Kształcenie literackie i językowe


  • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowego przestankowania.

  • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

  • W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach.

  • Poprawnie sporządza plan ramowy.

  • Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym.

  • Potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy.

Fleksja i składnia


  • Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV.

  • Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki.

  • Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie.

  • Układa zdania pojedyncze i złożone.

Fonetyka

  • Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę.

  • Określa spółgłoski.

  • Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.


OCENA DOSTATECZNA

Kształcenie literackie i językowe


  • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

  • Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych.

  • Umie wymienić elementy świata przedstawionego.

  • Wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy.

  • Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.

Fleksja i składnia


  • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

  • Odróżnia przyimek od innych części mowy.

  • Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia.

  • Odmienia rzeczownik przez przypadki.

  • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje.

  • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

Fonetyka


  • Rozróżnia głoski, litery.

  • Przy małej pomocy nauczyciel określa spółgłoski.

  • Dzieli wyrazy na sylaby.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

  • Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

  • Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.

  • Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek.

  • Odmienia rzeczowniki przypadki.

  • Wskazuje podmiot i orzeczenie.

  • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

  • Wyróżnia głoski, litery i sylaby.

  • Zna podstawowe zasady ortograficzne.


OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi.

  • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania.

  • Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.

  • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.

  • Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.KLASA V


OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

  • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

  • Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.

  • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.

  • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej,

  • literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

  • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.

  • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca ze szkolną gazetką, itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny ora artystyczny.

  • Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.


OCENĘ BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V.

Kształcenie literackie i językowe


  • Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

  • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki ,list prywatny, zaproszenie).

  • Samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur.

  • Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.

  • Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem.

  • Zwraca uwagę na problematykę moralna zwartą w poznanych lekturach.

  • Biegle posługuje się „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów obcych”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”.

  • Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni.

  • Analizuje utwór liryczny.

Fleksja i składnia


  • Wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym a niedokonanym.

  • Określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym.

  • Zna zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami.

  • W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności.

  • Określa rolę przyimków w zdaniu.

  • Wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem.

  • Podaje poprawne formy liczebników.

  • Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.

  • Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je.

  • Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia.

  • Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu.

  • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych.

Fonetyka


  • wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską.

  • Omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy.

  • Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bezakcentowych.OCENĘ DOBRĄ


otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie piątej.

Kształcenie literackie i językowe


  • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

  • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

  • Potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów.

  • Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki).

  • W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury.

  • Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli.

  • Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury.

Fleksja i składnia


  • Określa formę gramatyczna czasowników.

  • Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.

  • Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy się ten czasownik.

  • Poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę.

  • Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego.

  • Wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę.

  • Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany.

  • W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę.

  • Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę.

  • Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem.

  • Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie.

  • Stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku.

  • Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.

  • Podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu zdaniowego.

  • Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).

  • Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.

  • Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

Fonetyka

  • Określa cechy głoski.

  • Rozpoznaje wyrazy bezakcentowe.

  • Poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i 4. sylabie od końca.OCENĘ DOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej klasy piątej.

Kształcenie literackie i językowe


  • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

  • W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie).

  • Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.

  • Ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawiać przy pomocy nauczyciela.

  • Umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia).

  • Odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych.

  • W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie.

Fleksja i składnia


  • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

  • Rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane.

  • Odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady).

  • Nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają.

  • Odmienia przez przypadki rzeczownik.

  • Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.

  • Odróżnia przyimek od innych części mowy.

  • Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia.

  • Odmienia przymiotnik przez przypadki.

  • Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę, rodzaj.

  • Rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika.

  • Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań.

  • Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie.

  • Wpisuje zdanie w podany wykres.

  • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

  • Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.

Fonetyka


  • Dzieli wyraz na głoski.

  • Odróżnia samogłoski od spółgłosek.

  • Rozróżnia rodzaje głosek.

  • Dzieli wyrazy na sylaby.

  • Poprawnie akcentuje wyrazy.OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ


otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

  • Jego technika ciche i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

  • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

  • Błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

  • Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

  • Rozróżnia części mowy. Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia.

  • Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki.

  • Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby.

  • Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego.

  • Wyróżnia głoski, sylaby i litery w podanym wyrazie.

  • Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65-50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne.OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który:

  • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej;

  • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym;

  • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;

  • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych;

  • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.KLASA VI


OCENA CELUJĄCA

  • Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

  • Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy.

  • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.

  • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej,

  • literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

  • Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy.

  • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach, prezentuje wysoki poziom merytoryczny ora artystyczny.OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy szóstej.

Kształcenie literackie i językowe


  • Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

  • Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.

  • Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

  • Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.

  • Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci.

  • Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

  • Ten sam teks potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania.

  • W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.

  • Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki.

  • Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiana powieści, dramat).

  • Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnią środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.

  • Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Fleksja i składnia


  • Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika.

  • Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych.

  • Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

  • Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone.

  • Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

  • Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

  • Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.

  • Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności; wskazuje zasady ich tworzenia.

  • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

Słowotwórstwo


  • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.

  • Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.

  • Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.

  • Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.OCENĘ DOBRĄ


otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie szóstej.

Kształcenie literackie i językowe


  • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

  • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.

  • Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.

  • Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

  • Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

  • Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.

  • Potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów.

Fleksja i składnia


  • Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia.

  • Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie.

  • Podaje przykłady różnych typów liczebników.

  • Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i pomiotu.

  • Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.

  • Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

Słowotwórstwo

  • Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.

  • Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

  • Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.OCENĘ DOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

Kształcenie literackie i językowe


  • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

  • W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram.

  • Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

  • Zna przewidziane programem gatunki literackie.

  • Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.

  • Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

  • Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela.

Fleksja i składnia


  • Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników.

  • Określa funkcję czasowników w zdaniu.

  • Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu.

  • Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.

  • Stopniuje przymiotniki.

  • Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.

  • Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.

  • Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe.

  • Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).

  • Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

  • Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ


otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

  • Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

  • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

  • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

  • Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

  • Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).

  • Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.

  • Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

Słowotwórstwo


  • Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

  • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie – wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

  • Nazywa typy formantów.

  • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który:

  • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową;

  • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu zadowalającym;

  • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;

  • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych;

  • nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconWymagania ocen z języka polskiego w klasach I iii gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie 6

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie VI

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen śRÓdrocznych I rocznych z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconSzczegóŁowe kryteria ocen z języka polskiego klasa VI

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconSzczegóŁowe kryteria ocen z języka polskiego klasa VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom