Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi
Pobierz 52.28 Kb.
NazwaKryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar52.28 Kb.
TypDokumentacja
KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASACH IV -VI


KLAS IV


OCENA CELUJĄCA

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

 • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

 • Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy.

 • Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne.

 • Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów.

 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, udział w imprezach artystycznych itd.).

 • Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w klasie IV.


OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV.

Kształcenie literackie i językowe


 • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

 • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list do najbliższych).

 • Samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi.

 • Radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity.

 • Wykazuje bardzo dobrą znajomość przeczytanego tekstu.

 • Potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy.

 • Ma bogaty zasób słownictwa i biegle się nim posługuje.

 • Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.

 • Analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu.

 • Bierze czynny udział w lekcji.

 • Płynnie czyta nowy tekst.

Fleksja i składnia


 • Rozróżnia biegle poznane w klasie części mowy.

 • Wskazuje różnice między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika.

 • Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu.

 • Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach, oddziela temat od końcówki.

 • Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika.

 • Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie.

 • Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone.

 • Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych.

Fonetyka


 • Odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski.

 • Określa spółgłoski.

 • Zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje.

OCENA DOBRA

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie czwartej.

Kształcenie literackie i językowe


 • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowego przestankowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

 • W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach.

 • Poprawnie sporządza plan ramowy.

 • Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym.

 • Potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy.

Fleksja i składnia


 • Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV.

 • Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki.

 • Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie.

 • Układa zdania pojedyncze i złożone.

Fonetyka

 • Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę.

 • Określa spółgłoski.

 • Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.


OCENA DOSTATECZNA

Kształcenie literackie i językowe


 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych.

 • Umie wymienić elementy świata przedstawionego.

 • Wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy.

 • Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.

Fleksja i składnia


 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

 • Odróżnia przyimek od innych części mowy.

 • Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia.

 • Odmienia rzeczownik przez przypadki.

 • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje.

 • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

Fonetyka


 • Rozróżnia głoski, litery.

 • Przy małej pomocy nauczyciel określa spółgłoski.

 • Dzieli wyrazy na sylaby.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

 • Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.

 • Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek.

 • Odmienia rzeczowniki przypadki.

 • Wskazuje podmiot i orzeczenie.

 • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

 • Wyróżnia głoski, litery i sylaby.

 • Zna podstawowe zasady ortograficzne.


OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi.

 • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania.

 • Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.

 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.

 • Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.KLASA V


OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

 • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

 • Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.

 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej,

 • literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca ze szkolną gazetką, itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny ora artystyczny.

 • Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.


OCENĘ BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V.

Kształcenie literackie i językowe


 • Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

 • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki ,list prywatny, zaproszenie).

 • Samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur.

 • Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.

 • Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem.

 • Zwraca uwagę na problematykę moralna zwartą w poznanych lekturach.

 • Biegle posługuje się „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów obcych”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”.

 • Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni.

 • Analizuje utwór liryczny.

Fleksja i składnia


 • Wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym a niedokonanym.

 • Określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym.

 • Zna zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami.

 • W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności.

 • Określa rolę przyimków w zdaniu.

 • Wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem.

 • Podaje poprawne formy liczebników.

 • Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.

 • Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je.

 • Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia.

 • Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu.

 • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych.

Fonetyka


 • wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską.

 • Omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy.

 • Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bezakcentowych.OCENĘ DOBRĄ


otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie piątej.

Kształcenie literackie i językowe


 • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

 • Potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów.

 • Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki).

 • W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury.

 • Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli.

 • Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury.

Fleksja i składnia


 • Określa formę gramatyczna czasowników.

 • Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.

 • Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy się ten czasownik.

 • Poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę.

 • Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego.

 • Wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę.

 • Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany.

 • W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę.

 • Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę.

 • Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem.

 • Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie.

 • Stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku.

 • Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.

 • Podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu zdaniowego.

 • Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).

 • Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.

 • Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

Fonetyka

 • Określa cechy głoski.

 • Rozpoznaje wyrazy bezakcentowe.

 • Poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i 4. sylabie od końca.OCENĘ DOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej klasy piątej.

Kształcenie literackie i językowe


 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie).

 • Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.

 • Ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawiać przy pomocy nauczyciela.

 • Umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia).

 • Odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych.

 • W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie.

Fleksja i składnia


 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

 • Rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane.

 • Odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady).

 • Nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają.

 • Odmienia przez przypadki rzeczownik.

 • Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.

 • Odróżnia przyimek od innych części mowy.

 • Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia.

 • Odmienia przymiotnik przez przypadki.

 • Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę, rodzaj.

 • Rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika.

 • Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań.

 • Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie.

 • Wpisuje zdanie w podany wykres.

 • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

 • Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.

Fonetyka


 • Dzieli wyraz na głoski.

 • Odróżnia samogłoski od spółgłosek.

 • Rozróżnia rodzaje głosek.

 • Dzieli wyrazy na sylaby.

 • Poprawnie akcentuje wyrazy.OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ


otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

 • Jego technika ciche i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

 • Błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

 • Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

 • Rozróżnia części mowy. Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia.

 • Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki.

 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby.

 • Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego.

 • Wyróżnia głoski, sylaby i litery w podanym wyrazie.

 • Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65-50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne.OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej;

 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym;

 • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;

 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych;

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.KLASA VI


OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

 • Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.

 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej,

 • literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

 • Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach, prezentuje wysoki poziom merytoryczny ora artystyczny.OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy szóstej.

Kształcenie literackie i językowe


 • Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

 • Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.

 • Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

 • Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.

 • Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci.

 • Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

 • Ten sam teks potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania.

 • W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.

 • Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki.

 • Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiana powieści, dramat).

 • Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnią środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.

 • Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Fleksja i składnia


 • Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika.

 • Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych.

 • Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 • Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone.

 • Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

 • Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

 • Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.

 • Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności; wskazuje zasady ich tworzenia.

 • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

Słowotwórstwo


 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.

 • Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.

 • Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.

 • Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.OCENĘ DOBRĄ


otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie szóstej.

Kształcenie literackie i językowe


 • Czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.

 • Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.

 • Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

 • Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

 • Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.

 • Potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów.

Fleksja i składnia


 • Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia.

 • Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie.

 • Podaje przykłady różnych typów liczebników.

 • Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i pomiotu.

 • Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.

 • Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

Słowotwórstwo

 • Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.

 • Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

 • Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.OCENĘ DOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

Kształcenie literackie i językowe


 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram.

 • Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Zna przewidziane programem gatunki literackie.

 • Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.

 • Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

 • Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela.

Fleksja i składnia


 • Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników.

 • Określa funkcję czasowników w zdaniu.

 • Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu.

 • Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.

 • Stopniuje przymiotniki.

 • Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.

 • Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.

 • Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe.

 • Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).

 • Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

 • Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ


otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

 • Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

 • Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

 • Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).

 • Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.

 • Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

Słowotwórstwo


 • Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie – wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

 • Nazywa typy formantów.

 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ


otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową;

 • nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu zadowalającym;

 • jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym;

 • w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych;

 • nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconWymagania ocen z języka polskiego w klasach I iii gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie 6

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie VI

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen śRÓdrocznych I rocznych z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconSzczegóŁowe kryteria ocen z języka polskiego klasa VI

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV -vi iconSzczegóŁowe kryteria ocen z języka polskiego klasa VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom