Dzieje integracji europejskiej
Pobierz 51.06 Kb.
NazwaDzieje integracji europejskiej
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar51.06 Kb.
TypDokumentacja

Przedmiot: Dzieje integracji europejskiejKod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: studia niestacjonarne I stopnia, II rok , spec. nauczycielska

Liczba godzin: 10

Prowadzący: dr Joanna Janus

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie
Cele: Ukazanie rozwoju idei jednoczenia Europy od czasów starożytnych do współczesnych (koncepcje wysuwane przez władców, myślicieli, twórców, polityków etc.); przedstawienie polskich koncepcji integracyjnych.

Wykaz tematów:


1. Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z programem zajęć, literaturą, warunkami

uzyskania zaliczenia.

2. Prapoczątki idei jednoczenia Europy. Średniowieczna Wspólnota Europejska. Uniwersalizm Chrześcijański.

3. Idee pokojowej jedności Europy w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych.

4. Projekty integracyjne XIX w. Polskie koncepcje federalistyczne.

5. Paneuropeizm w okresie międzywojennym. Koncepcje integracyjne z okresu II wojny światowejLp.

2.

Temat zajęć:

Prapoczątki idei jednoczenia Europy. Średniowieczna Wspólnota Europejska. Uniwersalizm Chrześcijański.

Zakres tematyczny:

Europa – nazwa i zasięg geograficzny. Najstarsze idee zjednoczeniowe: Grecja, Rzym. Wpływ kultury greckiej i rzymskiej na tożsamość europejską.

Średniowieczne fundamenty jedności Europy; cesarstwo Karola Wielkiego, mit epoki karolińskiej, uniwersalizm cesarski i papieski, wizja Europy Ottona III, patroni Europy

Literatura podstawowa:

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Instytut Europejski, Łódź 2000


Literatura pomocnicza:

Prapoczątki:

Cichocki M. A., Porwanie Europy, Kraków Warszawa 2004

Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007

Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość,

Warszawa-Kraków 1999

Europa – ale gdzie są jej granice. Spotkanie koła dyskusyjnego z Bergedorf 10-11 czerwca

1995, Warszawa 1996

Kowalski K., Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002

Samsonowicz H., O historii prawdziwej. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk, 1997

Średniowieczna Wspólnota Europejska:

Baczkowski K., Idea jedności europejskiej w średniowieczu, w: Z dziejów prób integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności, red. Pułaski M., Zeszyty Naukowe UJ MCLXXVII, 1995, Prace Historyczne, z. 18, Studia Polono-Danubiana et Balcanica VII

Chodorowski J., Osoba ludzka w doktrynie i praktyce europejskich wspólnot gospodarczych,

Poznań 1990

Dawson C., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000

Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007

Gieysztor A., Europejska Christiana Respublica w średniowieczu, w: Europa – fundamenty jedności, red. Dylus A., Warszawa 1998

Kłoczowski J., Europa-chrześcijańskie korzenie, „Stentor” 2004

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Łódź 2000
Lp.

3.Temat zajęć:

Idee pokojowej jedności Europy w czasach nowożytnych.

Zakres tematyczny:

Engelbert z Admontu, Dante Aligheri, Pierre Dubois, Jerzy z Podiebradu, Erazm z Rotterdamu, Maksymilian de Béthune Sully (Wielki Plan Henryka IV), William Penn, Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre; Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Jeremy Bentham


Literatura podstawowa:

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, „Albatros”, Kraków 2003

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wyd. UŁ, Łódź 1996

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004Literatura pomocnicza:

Abraham W., Dante jako polityk i publicysta, Poznań 1922

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1998

Heck R., Czeski plan związku władców europejskich z lat 1462-1464, w: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, t. 1, red. Maleczyńscy E. i K., Wrocław 1960

Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej, red. Bednarczyk H., Radom 2002

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Integracja europejska. Wstęp, red. Wojtaszczyk K., Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne, Warszawa 2006

Kwilecki A., Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty integracji europejskiej, Poznań 1969

Landau P., Spór o jedność polityczną Europy Zachodniej, Warszawa 1976

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Instytut Europejski, Łódź 2000

Przybylski A., Utopje. Idee i projekty Związku Narodów i wieczystego pokoju, Warszawa 1932

Lp.

4.

Temat zajęć:

Projekty integracyjne XIX w. Polskie koncepcje federalistyczne

Zakres tematyczny:

Wpływ Oświecenia, Rewolucji Francuskiej i Wiosny Ludów na rozwój idei europejskich (Claude Henri de Saint-Simon, Pierre Joseph Proudhon, Viktor Hugo, Giuseppe Mazzini)

Prekursor myśli europejskiej - Paweł Włodkowic, Stanisław Leszczyński, Kajetan Józef Skrzetuski, Stanisław Staszic, Adam Jerzy Czartoryski, Józef Maria Hoene-Wroński, Bogumił Wojciech Jastrzębowski


Literatura podstawowa:

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998.

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008

Marszałek A., Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004


Literatura pomocnicza:

Projekty XIX w:

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Integracja europejska. Wstęp, red. Wojtaszczyk K., Warszawa 2006

Marszałek A., Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej

do końca XIX w., Łódź 2005


Polskie koncepcje federalistyczne:

Borzyn A., Sadowski J., Polscy ojcowie Europy, Warszawa 2007

Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Ossolineum 1994

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Jastrzębowski B.W., Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, PWN, Warszawa 1985

Kukiel M., Czartoryski a jedność Europy 1770 – 1861, Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej 2008

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Instytut Europejski, Łódź 2000

Przybylski A., Utopje. Idee i projekty Związku Narodów i wieczystego pokoju, Warszawa 1932

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

Sweemey J., Van Gerwen J., Chrześcijaństwo a integracja europejska, Kraków 1997

Wesołowska E. A., Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Toruń 1997

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, oprac. Walicki A.,

Warszawa 1977

Lp.

5.Temat zajęć:

Paneuropeizm w okresie międzywojennym. Koncepcje integracyjne z okresu II wojny światowej


Zakres tematyczny:

Początki ruchu paneuropejskiego, Richard Coudenhove-Kalergi i Unia Paneuropejska; Porozumienie Europejskie - Alfred Nossig, Federalna Unia Europejska - Aristide Briandt, Eduard Herriot – Stany Zjednoczone Europy; próba austriacko-niemieckiej unii celnej; Federacja Państw Naddunajskich; idea Międzymorza; koncepcja integracji agrarnej;

projekty konfederacji polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej; koncepcje zjednoczenia Europy w środowiskach emigracyjnych i ruchu oporu


Literatura podstawowa:

Coudenhove-Kalergi R., Pan-Europa: dedykowane młodzieży Europy, przedm. Otto von

Habsburg O., Racibórz 2005.

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Łaptos J., Europa Łaptos jedna czy dwie ? Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996


Literatura pomocnicza:

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998

Gross F., Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, Warszawa 1994

Kisielewski T., Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1995

Marszałek A., Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890-1950, Łódź 2008

Łaptos J., Europa Łaptos jedna czy dwie ? Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994

Łossowski P., Tradycja jedności międzywojennej Europy, w: Cywilizacja europejska, red.

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Łódź 2000

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

O nowy kształt Europy: XX wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-

Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłość Europy, red. Kłoczowski J,

Łukasiewicz S., Lublin 2003

Skodlarski J., Epilog układu Sikorki-Beneš. Z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 1939-1949, Łódź 1988Literatura:


Podręczniki akademickie:


Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Integracja europejska. Wstęp, red. Wojtaszczyk K., Warszawa 2006

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Popowicz K., Historia Integracji Europejskiej, Warszawa 2006


Pozostała literatura:


Abraham W., Dante jako polityk i publicysta, Poznań 1922

Angres V., Hutter C-P., Ribbe L., Banany dla Brukseli: ciemne strony Unii Europejskie,

Warszawa 2002

Borzyn A., Sadowski J., Polscy ojcowie Europy, Warszawa 2007

Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002

Cichocki M. A., Porwanie Europy, Kraków Warszawa 2004

Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Ossolineum 1994

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998.

Coudenhove-Kalergi R., Pan-Europa: dedykowane młodzieży Europy, przedm. Otto von

Habsburg O., Racibórz 2005.

Dawson C., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000

Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007

Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość,

Warszawa-Kraków 1999

Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Białystok 2001

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Europa – ale gdzie są jej granice. Spotkanie koła dyskusyjnego z Bergedorf 10-11 czerwca

1995, Warszawa 1996

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998

Gaddis J.L., Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998

Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej z uwzględnieniem

Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei, Toruń 2002

Gieysztor A., Europejska Christiana Respublica w średniowieczu, w: Europa – fundamenty jedności, red. Dylus A., Warszawa 1998

Gross F., Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, Warszawa 1994

Heck R., Czeski plan związku władców europejskich z lat 1462-1464, w: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, t. 1, red. Maleczyńscy E. i K., Wrocław 1960

Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej, red. Bednarczyk H., Radom 2002

Iwaniec-Podkowska E., Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1999

Jastrzębowski B.W., Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, PWN, Warszawa 1985

Jenkins J., Harry Truman, pogromca komunizmu, Warszawa 1998

Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Wrocław 2003

Kisielewski T., Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1995

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996

Klepacki Z. M., Rada Europy 1949-1991, Białystok 1991

Kłoczowski J., Europa-chrześcijańskie korzenie, „Stentor” 2004

Kowalski K., Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Kukiel M., Czartoryski a jedność Europy 1770 – 1861, Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej 2008

Kwilecki A., Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty integracji europejskiej, Poznań 1969

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Łaptos J., Europa jedna czy dwie. Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994

Łaptos J., Pakt Brianda-Kellogga, Kraków 1989

Łossowski P., Tradycja jedności międzywojennej Europy, w: Cywilizacja europejska, red. Koźmiński M., Warszawa 2004

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002,

Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994

Malia M., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa 1998

Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945-1960, Kraków 1994

Marszałek A., Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890-1950, Łódź 2008

Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej,

Instytut Europejski, Łódź 2000

Marszałek A., Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990

Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

Nicoll W., Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002

O nowy kształt Europy: XX wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-

Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłość Europy, red. Kłoczowski J,

Łukasiewicz S., Lublin 2003

Parzymies St., Unia Zachodnioeuropejska wobec przemian w Europie, Warszawa 1990

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Przybylski A., Utopje. Idee i projekty Związku Narodów i wieczystego pokoju, Warszawa 1932

Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy,

red. Teichmann E., Weresa M.A., Warszawa 2005

Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej (wrzesień 1944-luty

2003), Warszawa 2002

Samsonowicz H., O historii prawdziwej. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk, 1997

Skodlarski J., Epilog układu Sikorki-Beneš. Z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 1939-1949, Łódź 1988

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

Starzyk J., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001

Sweemey J., Van Gerwen J., Chrześcijaństwo a integracja europejska, Kraków 1997 Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2002

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003

Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 1995

Wesołowska E. A., Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Toruń 1997

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, oprac. Walicki A., Warszawa 1977

ZII 18c

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dzieje integracji europejskiej iconDzieje integracji europejskiej Kod ects: 08. 3-xxxx-140 Punkty ects: 3

Dzieje integracji europejskiej iconPrzedmiot: Dzieje integracji europejskiej Kod ects: 08. 3-xxxx-140 Punkty ects: patrz wykład Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia II rok, spec nauczycielska Liczba godzin: 12

Dzieje integracji europejskiej iconKomitet integracji europejskiej narodowa strategia integracji

Dzieje integracji europejskiej iconW: Społeczny bilans korzyści I kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania I ekspertzy. Pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz, Warszawa [2003], Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.]

Dzieje integracji europejskiej iconSprawozdanie dla Komisji Europejskiej na temat kosztów rezygnacji z integracji europejskiej z punktu widzenia jednolitego rynku. Miało ona decydujące znaczenie dla wdrożenia unii gospodarczej I walutowej. W opinii w sprawie

Dzieje integracji europejskiej iconEkonomia Integracji Europejskiej

Dzieje integracji europejskiej iconSuwerenność w integracji europejskiej

Dzieje integracji europejskiej iconHistoria integracji europejskiej

Dzieje integracji europejskiej iconIntegracji europejskiej. Liczymy, że uczestnicy konkursu w swoich pracach napiszą co przez ostatnie 5 lat zmieniło się w ich otoczeniu mieście, wsi, gminie, szkole itd. Co obecność Polski w Unii Europejskiej wniosła w dotychczasowe postrzeganie najbliższego im otoczenia

Dzieje integracji europejskiej iconUrząd Komitetu Integracji Europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom