Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5
Pobierz 254.23 Kb.
NazwaKrajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5
strona1/3
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar254.23 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3BEF-V-ZP-PN-46/2011KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5

OŚRODEK SZKOLENIOWY W DĘBEM, 05-140 SEROCK (+48 22) 774-20-62 , fax (+48 22) 774-20-62


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO


Dostawa pieczywa i ciast


ZATWIERDZAM


Sporządzł:

Krystyna Wróblewska

Dębe, 2011 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:


Załącznik Nr 1 Oferta + oferta cenowa Zał 1/A


Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;


Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;


Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych


Załącznik nr 5 Podwykonawcy


Załącznik nr 6 projekt umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.


Rozdział I


instrukcja dla WYKONAWCÓW

i formularze ZAŁĄCZNIKÓW

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 Ośrodek Szkoleniowy w Dębem z siedzibą w Dębe , 05-140 Serock

www.kssip.gov.pl


2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

Przekazywane, w związku z niniejszym postępowaniem oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje zamawiającego i wykonawcy będą przekazywane za pomocą

poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. Ze strony zamawiającego adres poczty -informacje przekazywane drogą

elektroniczną na adres: i.sulkowska-sajdak@kssip.gov.pl i faksem na numer: 12/617-94-11

Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przekazanego drogą elektroniczną

lub faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, bądź informacji.

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu czy emaila uważa się za złożone w terminie, jeżeli

ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2.3 . Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.4.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia ora w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej Iwona Sułkowska - Sajdak tel.: 12/617-86-421.

2.5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

BEF-V-ZP- PN- 46 /2011

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na

wyżej podane oznaczenie. Zamawiający udostępnia niniejszą SIWZ na własnej stronie

internetowej www.kssip.gov.pl


3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

o wartości powyżej 14.000 EURO do progów unijnych .

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa pieczywa i ciast

W terminie od podpisania umowy do 31.12.2012 roku.

4.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 Oferta

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV - 15810000-9

CPV - 15812000-3


4.4 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pieczywa i ciasta

4.4.1 Dostawa towarów musi odpowiadać co do jakości i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na dostarczone towary Dostawca

winien posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa ,deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.,

4.4.2 Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich przepisach prawnych w tym ustawie z 6.09.2001r.

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( Dz.U.63 poz. 634 z późn.zm.)

4.4.3 dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową,.

4.4.4 Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru.

4.4.5 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.

4.4.6 Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.

4.4.7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania

umowy osoby.


5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. sukcesywne realizowanie dostaw

5.2. Terminy i ilości usług każdej partii strony ustalają w sposób następujący:

1/dostaw realizowane będą w godzinach i dniach miesiąca

wg potrzeb Zamawiającego,

2/ każda dostawa zawierać będzie ilość rzeczy określonych w ust.1. wg zapotrzebowania

Zamawiającego ,zamówienia będą składane od 6 do 24 godzin przed dostawą.

3/ Ilości w ofercie- zał 1 są wartością prognozowaną . Zamawiający zastrzega sobie prawo

realizacji zamówień w ilości mniejszej niż w ofercie( według potrzeb i zamówienia).

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu niewykorzystanej ilości pieczywa.


6. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH


6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

6.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

6.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.6 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.


7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt 7.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art.24 ust.1 ustawy.

7.1. Warunki udziału w postępowaniu,:

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez Wykonawcę Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w

Załączniku nr 2 do SIWZ

7.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zał. Nr 4

7.1.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać (w zakresie warunków ogólnych), że warunek określony w pkt 7.1.4. spełnia każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wg. formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

8.1 Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty Zał. 1 i 1/A należy załączyć:

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp – zał nr. 2;

      1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Zał nr 3

8.1.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt. 2 ustawy Pzp,

wystawionego nie wcześniej niz. 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (Załącznik Nr 4

do niniejszej SIWZ). tj.; Wykonawców, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których

upadłość nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

8.1,4 Oświadczenie na temat podwykonawców , z podaniem zakresu prac przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie – Załącznik nr 5

8.1.5 Podpisany projekt umowy. Załącznik nr 6

8.2.1. Wykonawca zagraniczny przedkłada w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt.8.1.3 niniejszego działu aktualny dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym wykonawca zagraniczny zamieszkuje lub ma siedzibę (odpowiedni, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), potwierdzające, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w kraju wykonawcy zagranicznego nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie wymagane jest przedłożenie w ich miejsce dokumentu zawierającego aktualne oświadczenie wykonawcy odnośnie wskazanych okoliczności, złożone (według wyboru wykonawcy zagranicznego) przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego odpowiednio: kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy zagranicznego.

Uwaga: za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu;

8.2.2. Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt.8 niniejszego działu wykonawca zagraniczny składa tak jak wykonawca polski.

8.3. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.3.2 . Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w

pkt.8 oświadczeń oraz dokumentów.

8.3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

      1. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. Przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji

działalności gospodarczej), także tych którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

­­­­­­­­­­­­­8.3.5. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.


9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, w przypadku, gdy jakiekolwiek oświadczenie lub dokument okaże się nieczytelny Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną przepisem art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie

wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)

Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał

pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu

rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez

notariusza (oryginał pieczęci).

9.7. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do oferty, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 9.8. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


10.2. Pytania należy kierować na adres: KSSIP w Krakowie ( Sekcja Zamówień Publicznych), 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach .

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w Cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

    1. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia. Wykonawca powinien tak skalkulować cenę, aby bez względu na zmianę okoliczności faktycznych i prawnych utrzymać cenę określoną w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

11.3 W przypadku znacznego wzrostu cen na pisemny wniosek Wykonawcy będą podlegały

waloryzacji .

11.4 Zmiana cen może nastąpić przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

1) nie może następować częściej niż raz na kwartał

2 )może nastąpić po publikacji wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

publikowanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3)po przekroczeniu przez ten wskaźnik 2% w górę , licząc od dnia podpisania umowy do daty ostatniej publikacji ,

4 )wzrost cen od początku trwania umowy nie może być większy od wzrostu w/w. wskaźnika.


12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna – pokój 419 ( IV piętro )w terminie do 17 Października 2011 ROKU do godziny 11:00.

13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres KSSiP Ośrodek Szkoleniowy w Dębem z siedzibą: Dębe , 05-140 Serock oraz opisane Oferta na:„dostawę pieczywa i ciast

13.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania .

13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

.

15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w KSSiP w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, w pokoju nr 328 ,w dniu 17 października 2011 ROKU o godzinie 11:30.

15.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

15.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,

15.4. Zamawiający:

15.4.1. Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp;

15.5.2. Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

15.5.5. O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio uzasadnienie faktyczne i prawne oraz nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej ( www.kssip.gov.pl) oraz we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

15.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

15.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

15.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe inne nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona

15.9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87ust.2 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.10. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.11. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ AUKCJA ELEKTRONICZNA

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

16.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconDz. U. 09. 26. 157 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r o Krajowej Szkole Sądownictwa I Prokuratury

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconO orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w ciągu ostatnich 5 lat, istotnym dla działalności prokuratury (dot zagadnień ustrojowo –organizacyjnych prokuratury [w tym statusu prokuratorów] oraz prawa stosowanego w działalności prokuratury), z uwzględnieniem stanowisk Prokuratora Generalnego

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconKrajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconKrajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconKrajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconKrajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Szkoła Główna Handlowa serdecznie zapraszają na

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconBudynek przeznaczony na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położony przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconUchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów I Pracowników Prokuratury rp w sprawie protestu prokuratorów I pracowników prokuratury

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconSzkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jaskrowa 5, 31-988 Kraków

Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5 iconMistia kraków, Centrum Euro Info przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom