Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6
Pobierz 28.26 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar28.26 Kb.
TypWymagania
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL.4-6


1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania


2. Obszary oceniania:

Ocenianiu podlegają:

• wiadomości,

• umiejętności,

• stosunek do przedmiotu,

• estetyka materiałów,

• aktywność.


3. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:

• sprawdziany lub testy

• kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału

• odpowiedzi ustne - z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału

• zadania sprawdzające umiejętność słuchania, czytania, pisania oraz mówienia

• zadania domowe

• projekty

• aktywność na zajęciach


4. Zasady dotyczące zapowiadania sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych:

  • O całogodzinnym sprawdzianie uczeń jest informowany co najmniej tydzień wcześniej

oraz podany zostaje zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy; a o ocenie uzyskanej ze sprawdzianu – do dwóch tygodni od jego napisania.

  • Kartkówka obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana,

  • Do odpowiedzi ustnej obejmującej materiał z 3 poprzednich lekcji uczeń musi być przygotowany na każdej lekcji.


5. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej i dobrej

ze sprawdzianu do dwóch tygodni od otrzymania wyniku. Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków (forma i zakres materiału). Nauczyciel wpisuje do dziennika obie oceny, np. ocenę niedostateczna, a obok ocenę, na jaka uczeń poprawił daną partię materiału nawet wówczas, gdy jest to ocena niedostateczna.


6. Przydział do grup językowych:

Uczniowie zostają przydzieleni do grup językowych pod względem poziomu zaawansowania znajomości języka. O przydziale do grup decyduje nauczyciel prowadzący na podstawie obserwacji postępów ucznia w nauce oraz wyników testu kwalifikacyjnego. Testy przeprowadzane są na zakończenie I etapu edukacyjnego w klasie III oraz kolejno w klasie IV i V.

Uczeń nie może zostać przeniesiony do innej grupy językowej w trakcie semestru.


Wymagania na poszczególne oceny:

Gramatyka i słownictwo


Bardzo dobry:

Uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania.

Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie niektórych

elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym.

Dobry:

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania

w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania. Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa

o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym.

Dostateczny:

Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami.

Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa

odpowiedniego do zdania. Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa

o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym.

Dopuszczający:

Uczeń potrafi poprawnie operować nieduża ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania,

ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego

do zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.

Słuchanie


Bardzo dobry:

Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć

kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne

informacje i przekształcić je w formę pisemna. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje

mówiącego. Potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć

polecenia nauczyciela.

Dobry:

Uczę potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemna. Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.


Dostateczny:

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi

zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemna. Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić większość dźwięków. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Dopuszczający:

Uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć nieduża ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemna. Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżniać niektóre dźwięki. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy

Mówienie

Bardzo dobry


Uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. Posługuje sie poprawnym językiem, popełniając niewiele bledów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie w naturalny sposób zabierać glos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności.

Dobry:

Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje sie w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne bledy. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać glos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Dostateczny:

Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie,

ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje sie częściowo poprawnym , ale popełnia sporo

zauważalnych bledów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania

myśli i idei. Umie czasami w naturalny sposób zabierać glos w rozmowie. Można go

zazwyczaj zrozumieć.

Dopuszczający:

Uczeń czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. Posługuje sie czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych bledów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Rzadko próbuje zabierać glos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć, z pewna trudnością.

Pisanie


Bardzo dobry:

Uczeń potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.


Dobry:

Uczeń potrafi na ogól napisać zadanie zawierające pełne zdania i proste struktury

i słownictwo. Pisze teksty na ogól dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Dostateczny:

Uczeń próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu sie pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Dopuszczający:

Uczeń ma trudność z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. Zdarza mu sie pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy System Oceniania z języka Angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach: 4b

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w zsp nr 1 w Garwolinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w kl. 4-6 iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas υ II

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom