Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie
Pobierz 296.47 Kb.
NazwaPubliczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie
strona1/5
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar296.47 Kb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5

Publiczne Gimnazjum w Paczkowie. Raport z ewaluacji wewnętrznej


Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów

w Paczkowie


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Rok szkolny 2011 / 2012

OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole
lub placówce


PRZEDMIOT EWALUACJI: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Skład zespołu ds. ewaluacji:

 1. Jolanta Stepek – koordynator – opracowanie raportu

 2. Elżbieta Cieślik

 3. Ewa Czadankiewicz

 4. Renata Jasińska

 5. Barbara Kamińska

 6. Celina Kłopeć

 7. Sabina Kowalik

 8. Anna Kupczak

 9. Beata Wąsiak

 10. Jarosław Zawalski

Paczków, czerwiec 2012

SPIS TREŚCI:


I. Zakres i cel ewaluacji wewnętrznej:

 1. Zakres diagnozowania.

 2. Przedmiot ewaluacji.

 3. Kryteria ewaluacji.

 4. Pytania kluczowe.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 1. Monitoring ewaluacji – etapy.

 2. Harmonogram działań.

 3. Podział zespołu na grupy i realizacja ich zadań.

 4. Charakterystyka przeprowadzonych badań.

 5. Wnioski do badań. 1. Odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej w postaci mocnych i słabych stron.

 3. Rekomendacje.

 4. Formy upowszechniania raportu.

 5. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, analiz wykorzystanych przy sporządzaniu raportu)..


I. Zakres i cel ewaluacji wewnętrznej.

 1. OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce

PRZEDMIOT EWALUACJI: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

 1. CEL: Zebranie informacji w celu modyfikowania i rozszerzenia oferty oraz pełnego wykorzystania oferty przez uczniów.

Głównym problemem badawczym przeprowadzonej ewaluacji była próba odpowiedzi
na pytanie związane z funkcjonowaniem naszej szkoły, a w szczególności - w jakim stopniu oferta edukacyjna placówki umożliwia realizację podstawy programowej oraz zbadanie jej atrakcyjności, możliwości jej modyfikowania, rozszerzenia oraz sposoby pełnego wykorzystania oferty przez uczniów.

3. KRYTERIA EWALUACJI

 1. zgodność oferty edukacyjnej z podstawą programową,

 2. możliwość rozbudzania i rozwijania aspiracji i zainteresowań uczniów,

 3. baza dostosowana do realizacji podstawy programowej,

 4. wielopoziomowość nauczania,

 5. adekwatność oferty do oczekiwań i potrzeb uczniów,

 6. systematyczna realizacja podstawy programowej,

 7. dostępność informacji o ofercie edukacyjnej szkoły.

4. PYTANIA KLUCZOWE
Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania kluczowe:

 1. Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej?

 2. Czy szkolny zestaw programów i podręczników jest zgodny z podstawą programową?

 3. Jakie zajęcia dodatkowe oferuje się uczniom?

 4. Jakie nowatorskie rozwiązania programowe realizuje szkoła?

 5. Jakie inne formy, poza zajęciami klasowo-lekcyjnymi, wprowadza szkoła?

 6. Czy monitoruje się realizację podstawy programowej?

 7. Czy uczniowie znają ofertę edukacyjną?


II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji

 1. Monitoring ewaluacji – etapy:

 • wyznaczenie zespołu do spraw ewaluacji,

 • wybór obszarów do ewaluacji,

 • podział na grupy zadaniowe,

 • przeprowadzenie ewaluacji,

 • analiza danych,

 • opracowanie raportu i upowszechnienia go.

 1. HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Lp.

Przebieg czynności / zadania

Czas / terminy wykonania

Osoby odpowiedzialne

1.

Przygotowanie projektu, określenie celu, przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

wrzesień

zespół ds. ewaluacji

Elżbieta Cieślik

2.

Zatwierdzenie projektu

30 września

dyrektor

3.

Opracowanie narzędzi

październik – listopad

wyznaczone grupy

4.

Przeprowadzenie badań

grudzień - luty

wyznaczone grupy

5.

Analiza informacji - wnioski

kwiecień

wyznaczone grupy

6.

Pisanie raportu

kwiecień

Jolanta Stepek – przewodnicząca zespołu


7.

Przedstawienie raportu dyrektorowi

majJolanta Stepek

8.

Rozpowszechnienie raportu (Rada Pedagogiczna, strona internetowa gimnazjum)

czerwiecJolanta Stepek

Jarosław Bodyk 1. PODZIAŁ NA GRUPY I REALIZACJA ICH ZADAŃ

Do przeprowadzenia badań oraz zebrania i przeanalizowania wyników zaangażowany został cały zespół ds. ewaluacji, tworząc cztery grupy zadaniowe. Zebrane przez grupy informacje zostały skrupulatnie przeanalizowane i zinterpretowane. Następnie koordynator zespołu sporządził całościowy raport, który zostanie włączony do dokumentacji szkolnej.
W trakcie zbierania danych zastosowano zasadę triangulacji metod, wykorzystując badanie dokumentów, wywiady i ankietowanie oraz triangulacji źródeł, badając zarówno dokumentację szkolną i nauczycieli.

GRUPA I

Elżbieta Cieślik

Sabina Kowalik

Badanie warunków do realizacji podstawy programowej:

- wywiad z bibliotekarzem,

- przegląd pracowni i rozmowa z wybranymi nauczycielami,

- wywiad z księgową – przegląd wydatków na zakup pomocy szkolnych, wyposażenie pracowni przedmiotowych.

GRUPA II

Renata Jasińska

Celina Kłopeć

Badanie zgodności oferty z podstawą programową MEN i procesu realizacji podstawy programowej:

- analiza dokumentów (szkolny zestaw programów i podręczników, arkusz realizacji podstawy programowej,

- wywiad z dyrektorem.

GRUPA III

Barbara Kamińska

Ewa Czadankiewicz

Anna Kupczak

Badanie wielopoziomowości i atrakcyjności oferty:

- analiza dokumentów (plany pracy dostosowane do potrzeb uczniów, Kalendarz Roku Szkolnego, plan wycieczek – dokumentacja wycieczek, zestaw zajęć pozalekcyjnych i zajęć wyrównawczych)

GRUPA IV

Jolanta Stepek

Beata Wąsiak

Jarosław Zawalski


Badanie znajomości oferty i adekwatności do potrzeb i oczekiwań uczniów:

- ankieta dla uczniów (wybrana grupa uczniów);

- analiza ankiety. 1. Charakterystyka przeprowadzonych badańBadanie warunków do realizacji podstawy programowej

Wyniki badania sporządzono na podstawie: • Przeglądu pracowni i rozmowy z wybranymi nauczycielami.

 • Wywiadu z księgową – przegląd wydatków na zakup pomocy szkolnych, wyposażenie pracowni.

 • Wywiadu z bibliotekarzem.
 1. WNIOSKI DO BADAŃ W POSTACI MOCNYCH I SŁABYCH STRON

MOCNE STRONY:

 • Zgodnie z zaleceniami w sprawie realizacji nowej podstawy programowej przygotowano specjalistyczne pracownie – gabinety do przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka, biologia). Zbliża to uczniów do doświadczalnego poznawania wiedzy.

 • Szkoła posiada 1 specjalistyczną pracownię językową z laboratorium słuchowym,
  1 pracownię z tablica multimedialną i 3 pracownie ze sprzętem audiowizualnym. Dzięki temu lekcje prowadzone są nowoczesnymi metodami, co zachęca uczniów do nauki języków obcych, ułatwiając im przyswajanie słownictwa i prowadzenie konwersacji.

 • Działania bibliotekarza (Kiermasz Taniej Książki, współpraca z hurtownią i księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie) uzupełniają na bieżąco księgozbiór o nowe pozycje literatury młodzieżowej. Uczniowie mają dostęp do najnowszych pozycji, co zachęca nastolatków do czytania (nie tylko lektur).

 • Systematycznie odnawiane są pracownie (wymiana okien, malowanie, wymiana drzwi). Wymieniono w kilku gabinetach ławki i krzesła, dostosowując pracownie do wymogów BHP, a tym samym stwarza się uczniom estetyczne, higieniczne warunki pracy, jednocześnie zachęcając ich do nauki.

 • Szkoła dysponuje centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej, co daje uczniom możliwość korzystania z Internetu. Należy tak zorganizować pracę biblioteki, aby uczniowie mogli korzystać z centrum przed i po lekcjach.

 • Szkoła posiada wystarczającą ilość sal lekcyjnych. Brakuje jednak dodatkowej sali do nauczania indywidualnego. Warunki lokalowe stwarzają możliwość zagospodarowania pomieszczenia na III piętrze, co powinno znaleźć się w planach do realizacji w następnym roku szkolnym.

SŁABE STRONY:

 • Pracownie do przedmiotów humanistycznych nie są wystarczająco wyposażone
  w sprzęt dydaktyczny i wymagają doposażenia.

 • Brakuje pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z orientacji edukacyjno- zawodowej.

 • Problemem jest wyposażenie pracowni w słowniki, umożliwiające pracę indywidualną.

 • Brakuje pomocy dydaktycznych (typu reprodukcje obrazów, portrety, foliogramy)

do realizacji treści wynikających z nowej podstawy programowej.

 • Biblioteka dysponuje nowymi lekturami szkolnymi zgodnymi z nową podstawą programową. (Przeciętnie 30 egzemplarzy danej lektury obowiązkowej) Jest to ilość niewystarczająca, w związku z tym nauczyciele poloniści muszą wspólnie opracowywać harmonogram realizacji lektur, co narzuca konieczność zmiany kolejności w realizacji tematów lekcyjnych.

 • Problemem jest zawieszenie prenumeraty czasopism dla gimnazjalistów (np. „Viktor Gimnazjalista”) i najnowszych wydawnictw prasy oświatowej.Badanie zgodności oferty z podstawą programową MEN i procesu realizacji podstawy programowej


Badanie zostało przeprowadzone na podstawie następujących źródeł, dokumentów: • planów wynikowych nauczania,

 • oceny zgodności treści podręcznika z wybranym programem,

 • oświadczeń nauczycieli o realizacji godzin,

 • arkuszy obserwacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

 • scenariuszy obserwowanych zajęć z poszczególnych przedmiotów,

 • analizy całościowej rozliczenia realizacji podstawy programowej opracowanej przez panią wicedyrektor Agnieszką Filarowską,

 • arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w klasach I, II i III,

 • analizy wpisów tematów w dziennikach lekcyjnych,

 • wywiadu z dyrektorem.Wnioski:

 1. Oferta programowa umożliwia realizację podstawy programowej poprzez:

 1. monitorowanie realizacji podstawy programowej,

 2. zgodność oferty edukacyjnej z podstawą programową,

 3. zgodność oferty edukacyjnej z potrzebami uczniów,

 4. analizę i modyfikowanie planów pracy.

 1. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej, jest spójna z nową podstawą programową oraz odpowiada potrzebom uczniów. Jest atrakcyjna, efektywna i użyteczna.

 2. Szkolny zestaw programów nauczania zawiera programy dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.

 3. W szkole monitoruje się realizację podstawy programowej. W tym celu dokonuje się analizy dokumentacji przebiegu nauczania, planów pracy nauczycieli, treści sprawdzianów i wytworów uczniowskich. Prowadzone są także obserwacje zajęć edukacyjnych pod kątem rzetelnej realizacji przez nauczycieli podstawy programowej i metodyki nauczania.

 4. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i realizowane są zgodnie z podstawą programową.

 5. Realizacja podstawy programowej kontrolowana jest trzy razy w roku szkolnym
  na podstawie oświadczeń nauczycieli i kontroli dzienników.

 6. Monitorowanie procesów edukacyjnych pozwala na podejmowanie środków zaradczych i doskonalenie jakości pracy szkoły.

 7. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w oparciu o diagnozę potrzeb i wzbogacana, co umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.Badanie wielopoziomowości i atrakcyjności oferty edukacyjnej

Wyniki badań sporządzono na podstawie:

analizy wpisów w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych, analiz harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwa w konkursach, imprezach okolicznościowych, zawodach sportowych, akcjach szkolnych, projektach; analizy zapisów w księdze protokołów, analizy wykazu programów i planów pracy obowiązujących zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły, informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły obrazujących udział i zaangażowanie, ponadto na podstawie rozmów z nauczycielami, ankiety i dokumentacji wycieczkowej.


Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, którzy maja możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zainteresowań na różnego typu zajęciach dodatkowych, rozmaitych inicjatywach edukacyjno – wychowawczych realizowanych na wielu poziomach. Oferta edukacyjna jest modyfikowana w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości uczniów oraz stale wzbogacana, co umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

Oferta tych działań szkoły jest bogata i zróżnicowana. Organizujemy:

 • konkursy – szkolne i międzyszkolne,

 • wycieczki,

 • imprezy, akcje szkolne,

 • zajęcia pozalekcyjne,

 • programy autorskie, projekty edukacyjne,

 • innowacje pedagogiczne, programy i plany pracy.


Szkoła realizuje szereg atrakcyjnych projektów edukacyjnych, np.:

 • Powiedz stop cyberprzemocy.

 • Z Berlina do Madrytu.

 • Żyj zdrowo i inne.


Wnioski:

 1. Szkoła proponuje uczniom bardzo bogatą ofertę rozmaitych wycieczek szkolnych, klasowych, wyjazdowych i przedmiotowych: • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych/ Dom Kultury, Biblioteka Miejska, zakłady pracy, Dom Plastyka, Poczta, Muzeum Gazownictwa, Zalew Paczkowski, Dni Otwarte ZS i Szkół Stowarzyszeniowych w Paczkowie/;

 • wycieczki wyjazdowe klasowe lub szkolne na basen do Opola;

 • wycieczki wyjazdowe klasowe lub szkolne do kina do Wrocławia, do Kłodzka;

 • wycieczki wyjazdowe klasowe lub szkolne na Festiwal Nauki do Wrocławia;

 • wycieczki wyjazdowe klasowe lub szkolne do teatru do Opola, Wrocławia do Nysy lub Ziębic;

 • imprezy krajoznawczo-turystyczne i rekreacyjne takie jak: biwaki, rajdy, ogniska klasowe;

 • imprezy turystyki kwalifikowanej, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem – wycieczki piesze i rowerowe, na narty, sanki, łyżwy;

 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

 • Imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak:

 • wyjazdy do teatru,

 • wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski na pokazy z fizyki,

 • wyjazdy na basen, na lodowisko i do kina.

 • Wycieczki szkolne zagraniczne.

 • Wycieczki w ramach orientacji zawodowej.

 • Wyjścia i wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych na Dni Otwarte.

 1. Szkoła posiada pakiet dokumentacji wycieczkowej. Dokumentacja wycieczek szkolnych prowadzona jest prawidłowo wg określonych wymogów i obowiązujących zasad.

 2. Szkoła proponuje trzecioklasistom wyjazdy i wyjścia do szkół ponadgimnazjalnych

na Dni Otwarte.

 1. Szkoła jest organizatorem wycieczek zawodoznawczych w ramach orientacji zawodowej.

W tym roku szkolnym zorganizowano wyjścia do ZUKiM-u, Hawexu, Gazowni

i Famadu.

 1. Szkoła proponuje uczniom wieczorki poetyckie, książkowiska, stypendiady polonistyczne, akcje międzyszkolne mające na celu zbiórkę książek, lektur, opracowań

i przekazanie ich Bibliotece szkolnej PSP nr 3 w Paczkowie.

 1. Szkoła organizuje rozmaite imprezy okolicznościowe, apele i montaże słowno – muzyczne według kalendarza imprez szkolnych, z okazji Dnia Nauczyciela, 11 listopada, Świat Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Dni Otwartych PG, Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

 2. Na terenie placówki i poza nią organizowane są rozmaite akcje prozdrowotne promujące zdrowy styl życia, np. „Miej oko na oko” i inne typu „Gorączka złota”, a także lekcje prozdrowotne w szkołach podstawowych.

 3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów w sieci, organizując akcję Dni Bezpiecznego Internetu.

 4. Szkoła dba o promocję w środowisku lokalnym, organizując Dni Otwarte, Targi Unijne.

 5. Oferta zajęć pozalekcyjnych proponowana w naszym gimnazjum jest bogata
  i wielopoziomowa. Szkoła proponuje najbogatszą ofertę zajęć dla uczniów zdolnych
  i chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla uczniów mających trudności w nauce.

 6. Rodzice i uczniowie w różnorodny sposób są informowani o ofercie edukacyjnej, zajęciach pozalekcyjnych.

 7. Zajęcia pozalekcyjne przynoszą zamierzone efekty: czołowe miejsca w konkursach, ciekawe imprezy i uroczystości szkolne, poprawę ocen uczniów.

 8. Oferta programów i projektów edukacyjnych jest różnorodna i adresowana zarówno
  do uczniów zdolnych jak i mających problemy w nauce.

 9. Prowadzone przez szkołę inicjatywy, projekty o charakterze środowiskowym, wychowawczym, opiekuńczym, edukacyjnym są zorganizowane i przebiegają w oparciu
  o funkcjonujące procedury. Są poddawane systematycznej ewaluacji i refleksji.

 10. Nauczyciele podejmują wielokierunkowe działania zapewniające uczniom ich indywidualny rozwój i możliwość odniesienia sukcesu.

 11. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania były analizowane przez samych nauczycieli, zespoły nauczycielskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność
  z podstawą programową i potrzebami uczniów. Każdy uczeń realizuje program kształcenia dostosowany do jego potrzeb, aspiracji i możliwości.

 12. Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani
  do osiągania wyników na miarę swoich możliwości. nauczyciele pracują w oparciu
  o plany pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy.

 13. Szkoła jest organizatorem licznych i różnorodnych konkursów. Udział młodzieży
  w konkursach, olimpiadach w znacznym stopniu poszerza wiedzę i zainteresowania uczniów.

 14. W szkole monitorowane są uzyskiwane przez uczniów wyniki konkursów i olimpiad.

 15. Programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciele podejmują działania mające na celu indywidualizację procesu edukacyjnego.


  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconSzkolny Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie na lata 2007-2010

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconPubliczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconZamawiająCY: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconZamawiająCY: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa Zamawiającego: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconS t a t u t gimnazjum im. Polskich noblistóW

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconStatut gimnazjum im. Noblistów Polskich

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconGimnazjum nr 124 im. Polskich noblistów szkolny

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconStatut publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie iconProgram Wychowawczy Gimnazjum Nr 124 im. Polskich Noblistów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom