Protokół I sesji
Pobierz 14.37 Kb.
NazwaProtokół I sesji
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar14.37 Kb.
TypProtokół
Protokół I Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 27 listopada 2006r.


Lista obecności stanowi zał. Nr 1. Ad.1 Otwarcie sesji przez Burmistrza Dzielnicy, reprezentującego p.o.Prezydenta m.st. Warszawy i przekazanie prowadzenia sesji radnemu – seniorowi. Burmistrz Dzielnicy p.M.Wąsowicz w imieniu p.o.Prezydenta m.st. Warszawy otworzył obrady I Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Powitał zebranych radnych kadencji 2006 – 2010 oraz przybyłych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych górników w kopalni Halemba. Burmistrz Dzielnicy p.M.Wąsowicz przekazał prowadzenie sesji radnej seniorce – p.M.Gazie Radna M.Gaza przejęła prowadzenie Sesji. Zebrani wysłuchali Hymnu Państwowego. Stwierdzono quorum – 21 radnych

Ad.2 Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Wyborczej p.M.Rybak – poinformował o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy. Wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Informacja p.M.Rybaka stanowi zał. Nr 2

Ad.3 Złożenie ślubowania przez radnych (art. 23 a.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Prowadząca obrady seniorka M.Gaza odczytała rotę ślubowania. Radni wg listy obecności kolejno wypowiadali słowo „ślubuję” lub/i „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad.4 Przyjęcie porządku obrad. Prowadząca obrady seniorka M.Gaza przedstawiła porządek obrad.

Porządek sesji stanowi zał. Nr 3

Radny J.Jopowicz – w imieniu grupy radnych złożył wniosek formalny o przerwę w obradach Sesji do dnia 4 grudnia br.

Wniosek grupy radnych stanowi zał. Nr 4

Rada w głosowaniu: za - 8, przeciw – 12, wstrzymujących się – 1 nie przyjęła wniosku formalnego zgłoszonego przez grupę radnych. Radny A.Turkas - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Rada w głosowaniu : za - 20, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 wprowadziła do porządku obrad pkt 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Prowadząca obrady seniorka M.Gaza przedstawiła porządek obrad po zmianach.

Porządek po zmianach stanowi zał. Nr 5


Ad.5 Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Prowadząca obrady seniorka M.Gaza zaproponowała Komisję Skrutacyjną w pięcioosobowym składzie. Rada w głosowaniu: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 przyjęła pięcioosobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:

  • Juliusz Kostrzewski,

  • Bronisław Skowroński,

  • Marek Bieliński,

  • Elżbieta Kułakowska,

  • Lidia Skorza,

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Prowadząca obrady M.Gaza ogłosiła przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. Po przerwie stwierdzono quorum – 21 radnych. Radny M.Bieliński odczytał protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Protokół z ukonstytuowania Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 6

Ad. 6 Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Radny M.Bieliński - zgłosił kandydaturę radnego A.Krupińskiego na Przewodniczącego Rady. Radny A.Krupiński wyraził zgodę na kandydowanie. Radni nie zgłosili innych kandydatów. Ogłoszono przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie stwierdzono quorum 21 radnych. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny M.Bieliński omówił zasady głosowania. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Prowadząca obrady M.Gaza ogłosiła przerwę celem ustalenia wyników głosowania. Po przerwie stwierdzono quorum – 21 radnych. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wybrany p.Andrzej Krupiński.


Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 7 Uchwała Nr 1/I/2006 stanowi zał. Nr 8

Seniorka M.Gaza przekazała prowadzenia Sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady A.Krupiński podziękował radnej M.Gazie za prowadzenie Sesji.

Ad. 7 Ustalenie terminu następnej sesji Rady Dzielnicy. Przewodniczący Rady A.Krupiński – zgodnie z § 38 pkt 2 i § 41 pkt 1 Statutu Gminy Warszawa – Włochy proponuję zwołanie następnej sesji Rady Dzielnicy na dzień 4 grudnia br. godz. 17.00. Rada w głosowaniu: za – 12, przeciw – 3, wstrzymujących się – 3 przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Rady termin sesji.

Ad. 8 Sprawy różne, wolne wnioski. Radna W.Ufnal – poinformowała, że w dniu 27.11.2006r. ukonstytuował się Klub Radnych p.n. „Wspólnota Dzielnicy Włochy”.

Protokół z ukonstytuowania się Klubu stanowi zał. Nr 9

Radny J.Wojdalski – poinformował, że w dniu 27.11.2006r. ukonstytuował się Klub Radnych p.n. „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości”

Protokół z ukonstytuowania się Klubu stanowi zał. Nr 10

Ad.9

Zamkniecie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady I Sesji Rady Dzielnicy.


Protokół sporządziła : Prowadząca część obrad radna seniorka

Hanna Targalska Marianna Gaza

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół I sesji iconProtokół z pierwszej sesji Rady Gminy oraz uchwały podjęte na tej sesji, z zastrzeżeniem ust. 2, podpisuje nowo wybrany Przewodniczący Rady

Protokół I sesji iconProtokół z IX sesji

Protokół I sesji iconProtokół z LI sesji

Protokół I sesji iconProtokóŁ z V sesji

Protokół I sesji iconProtokół z V sesji

Protokół I sesji iconProtokół z VI sesji

Protokół I sesji iconProtokół z IV sesji

Protokół I sesji iconProtokół z V sesji

Protokół I sesji iconProtokół z VI sesji

Protokół I sesji iconProtokół z X sesji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom