Ocena opisowa w przedszkolu
Pobierz 19.37 Kb.
NazwaOcena opisowa w przedszkolu
Data konwersji01.11.2012
Rozmiar19.37 Kb.
TypDokumentacja
OCENA OPISOWA W PRZEDSZKOLU

Od września 1999 w edukacji zintegrowanej tradycyjna ocena w postaci stopnia została zastąpiona opisem osiągnięć ucznia i jego rozwoju. W. Okoń w „Nowym słowniku pedagogicznym " określa na czym polega ocena szkolna „to ustosunkowanie się nauczyciela do osiągnięć ucznia, czego wyrazem może być określony stopień szkolny lub opinia wyrażona w formie pisemnej lub ustnej". Dlatego ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wiedzy, rozwoju, umiejętności lub sygnału, że jakaś umiejętność się nie pojawiła jest to ocena opisowa .

Nowy sposób oceniania ucznia wzbudził wiele kontrowersji wśród nauczycieli i rodziców. Wszyscy jednomyślnie zgadzają się, że dotychczasowa ocena w formie stopnia nie w pełni odzwierciedlała posiadanej wiedzy i umiejętności dzieci , że należy j ą zmodyfikować .

Na łamach „ Życia szkoły " ukazało się wiele artykułów, w których nauczyciele wyrażali swoją opinię na temat oceny opisowej .

M. Selke (2003/1) uważa, że ocena opisowa nie motywuje uczniów do nauki. Na podstawie własnych obserwacji stwierdziła „że ocena opisowa nie daje klarownego obrazu, kto jest rzeczywiście najlepszy". Wg. autorki dochodzi do niezdrowej rywalizacji, dążenie do wykonania zadania za wszelką cenę. Uważa również, że uczniowie i rodzice nie rozumieją istoty oceny opisowej .

Podobny pogląd w tej sprawie prezentuje w artykule „ Ocena opisowa - moje obserwacje " (2003/9) M. Lapczyk, która zwróciła uwagę, że dla niektórych rodziców nowe ocenianie jest niejasne.

Natomiast inny pogląd w tej sprawie przedstawiła D. Moroz, która w swoim artykule „ Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym "(2/ 2003) próbuje uświadomić, że „ocena opisowa jest formułowana przez nauczyciela po przeprowadzeniu obserwacji dziecka oraz zarejestrowaniu w arkuszu obserwacyjnym wszystkich spostrzeżeń". Autorka podkreśla fakt, że w ocenie opisowej można wskazać konkretne postępy lub opóźnienia w opanowanym materiale. D. Moroz jest zwolenniczką oceny opisowej.

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu nauczycieli edukacji zintegrowanej wprowadziliśmy w naszym przedszkolu również ocenę opisową. Na pierwszym zebraniu grupowym z rodzicami uświadomiliśmy zebranym na czym polega istota oceny opisowej dziecka i jak należy ją interpretować. Następnie przez kolejne miesiące prowadziliśmy diagnozę umiejętności i wiadomości dzieci wynikających z planów miesięcznych, zakończoną ewaluacją po każdym miesiącu. W ten sposób wyłonił nam się „obraz" każdego dziecka. Dane te pozwoliły nam dokonać oceny opisowej w formie listu do rodziców.

Na kolejnym zebraniu z rodzicami podsumowującym wyniki pracy za I półrocze przedstawiliśmy zebranym oceny opisowe ich dzieci. Rodzice z zainteresowaniem czytali o postępach swoich pociech. Wyrażali się bardzo pozytywnie na temat tej innowacji. Doszliśmy do wspólnych wniosków, że ocena opisowa jest adekwatna do poziomu wiedzy, umiejętności i możliwości dziecka. Karta obserwacji dziecka 6-letniego nie zawsze w pełni odzwierciedla zachowanie dziecka i jego postępy w zdobywaniu wiedzy.


Opracowały:

Lidia Szałkowska

Maria Grześkowiak


PONIŻEJ UMIESZCZONO KOLEJNE PRZYKŁADY OCEN OPISOWYCH


Drodzy rodzice!

Ania jest miłą i sympatyczną dziewczynką. Potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami, choć czasem bywa, że się obraża, gdy ktoś ma inne zdanie. Chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach. Lubi dbać o ład i porządek zarówno w sali jak i własnej szufladzie.

Jej wypowiedzi są wielozdaniowe i zawsze na temat. Ania czyta proste wyrazy i zdania, ma prawidłowo rozwinięty słuch fonematyczny.

Liczy w zakresie 7, rozwiązuje proste zadania matematyczne z zastosowaniem znaków +, -, =. Zna nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne oznaki. Trudności nie sprawia jej także wymienienie nazw dni tygodnia i miesięcy.

Ania chętnie wykonuje prace plastyczne, które są ciekawe i bogate w szczegóły, a przede wszystkim estetycznie wykonane. Zawsze doprowadza rozpoczęte zadanie do końca.

Łatwo i chętnie uczy się wierszy i piosenek, ma poczucie rytmu. Lubi występować publicznie, bierze udział w zajęciach kółka teatralnego i plastycznego.

Wychowawcy:

Drodzy Rodzice!

Ania jest wrażliwą i zdyscyplinowaną dziewczynką. Bierze udział w zabawach, pomaga innym, współpracuje w zespole, Wykazuje zdolności przywódcze, często organizuje zabawy dla rówieśników. Chętnie występuje na forum w różnych uroczystościach przedszkolnych. Reprezentowała nasze przedszkole w turnieju sportowym w Gąsawie.

Wypowiada się zdaniami złożonymi. Bierze aktywny udział na zajęciach. Posiada bogaty zasób słownictwa na różne tematy. Wspaniale opowiada wymyślone przez siebie bajki. Dostrzega zmiany w przyrodzie, rozpoznaje pory roku po charakterystycznych cechach.

Czyta proste zdania i teksty z poznanymi literami. Zna cyfry od 1-7, dodaje i odejmuje w zakresie liczby 7, stosuje w zadaniach znaki =, -, +.

Chętnie rysuje, prace plastyczne są bogate w szczegóły i estetycznie wykonane.

Wychowawcy:

Drodzy rodzice!

Jacek jest miłym i sympatycznym dzieckiem, szkoda tylko, że łatwiej nawiązuje kontakty z nauczycielami niż rówieśnikami. Wymaga ciągłej zachęty zarówno do udziału w zajęciach jak i zabawach z kolegami. Najchętniej bawi się sama.

Bardzo rzadko wypowiada się, jest nieśmiała. Zna tylko kilka poznanych dotychczas liter, nie potrafi przeczytać wyrazu, ma słabo rozwinięty słuch fonematyczny. Na zadane polecenie odpowiada „nie wiem, nie chce mi się". Oczekuje ciągłej pomocy od nauczyciela. Zna cyfry, lecz ma trudności z rozwiązywaniem zadań matematycznych z zastosowaniem znaków =,+,-. Myli kolejność nazw miesięcy i dni tygodnia.

Jacek chętnie wykonuje prace plastyczne. Jej rysunki są ciekawe, bogate w szczegóły.

Jacek czasami nie potrafi skupić uwagi na wykonywanym zadaniu, jest rozproszona i chaotyczna.

Wychowawcy:

Drodzy rodzice!

Jacek jest dzieckiem bardzo zdyscyplinowanym, potrafi podporządkować się regulaminowi. Szkoda tylko, że wykazuje małe zaangażowanie w życie grupy, jest nieśmiały, bawi się zgodnie, lecz tylko z jednym kolegą.

Jacek bierze zbyt mały udział w zajęciach, wymaga zachęty, pomocy. Jego wypowiedzi są jednozdaniowe, choć często posiada wiadomości, którymi mógłby się podzielić z kolegami.

Zna już wiele liter, potrafi czytać sylabami, jednak musi jeszcze dużo ćwiczyć. Jacek zna znaki matematyczne +,-,=. Świetnie dodaje w zakresie 7. Ma problemy z posługiwaniem się nazwami dni tygodnia i miesięcy, myli kolejność.

Jacek chętnie wykonuje prace plastyczne. Zawsze doprowadza zadanie do końca, jego prace są estetyczne. Jest sprawny fizycznie, uczestniczy w grach i zabawach z całą grupą.

Państwa syn szybko uczy się wierszy i piosenek, jednak nie lubi wystąpień publicznych.

Wychowawcy:

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ocena opisowa w przedszkolu iconOcena opisowa na świadectwie

Ocena opisowa w przedszkolu iconOcena opisowa w sp nr 39 wymagania I formy oceniania w klasie I

Ocena opisowa w przedszkolu iconMgr Ewa Machulska ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej

Ocena opisowa w przedszkolu iconRozdział I ocena opisowa uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej

Ocena opisowa w przedszkolu iconIntegracja w przedszkolu Korzyści płynące z integracji, obserwowane w naszym przedszkolu

Ocena opisowa w przedszkolu iconWychowanie w Przedszkolu nr 3; marzec 2012 w domu I w przedszkolu

Ocena opisowa w przedszkolu iconAneks 3 Ocena npr na lata 2007-2013 Ocena szacunkowa przed rozpoczęciem realizacji npr (ocena ex-ante)

Ocena opisowa w przedszkolu iconIdentyfikacja, analiza I ocena zagrożEŃ czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŻliwymi I niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Ocena opisowa w przedszkolu iconOcena procesu Ocena procesu przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Ocena opisowa w przedszkolu iconOcena jakości wody dla poszczególnych wodociągów powiatu cieszyńskiego oraz obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Dębowiec za 2007r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom