Kryteria oceniania z języka angielskiego
Pobierz 222.79 Kb.
NazwaKryteria oceniania z języka angielskiego
strona1/3
Data konwersji01.11.2012
Rozmiar222.79 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:

- zadań o elementarnym stopniu trudności

- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:

wypowiedź ustna – całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja;

wypowiedź pisemna – wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne

i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną.


W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela.

Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów w odrębnie określonej skali punktowej.

KRYTERIA OCENIANIA


POZIOM PODSTAWOWY


POZIOM PONADPODSTAWOWYOGÓLNE

KRYTERIA

OCENIANIA


Ocena dopuszczająca


☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności

na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału
Ocena dostateczna


☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia
Ocena dobra


☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa

i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy

i stylu wypowiedziOcena bardzo dobra


☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa

i intonacja, zbliżona

do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi
OCENA

PROJEKTÓW


Projekt oparty

o podstawowe słownictwo

i wyrażenia. Praca

w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.Projekt zbudowany

w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.
Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu

i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale

w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.
Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


1-4


THE LONDONERS


CRAZY REPORTERS


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 1


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 1-4.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Wymienia swoje ulubione programy telewizyjne. Stosuje podstawowe słownictwo.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous w zdaniach twierdzących. Zna zasadę użycia tego czasu

dla wyrażenia planów.


Częściowo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach: Present Simple i Present Continuous.


W niewielkim stopniu poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania

oraz słuchania.


Krótko opisuje swoje plany na następny weekend (po wcześniejszym przygotowaniu): I’m meeting my friend

on Monday.


Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 1-4.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Wymienia i krótko opisuje swoje ulubione programy telewizyjne. Stosuje bardziej zróżnicowane słownictwo.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous we wszystkich rodzajach zdań, także

dla wyrażenia planów

na przyszłość.


W większości poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach teraźniejszych.


Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania oraz słuchania.


Krótko opisuje plany swoje oraz innych osób

na najbliższy weekend.Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 1-4.


W większości poprawnie stosuje czas Present Simple. W miarę dokładnie opowiada o swoich ulubionych programach telewizyjnych. Stosuje w miarę urozmaicone słownictwo.


W większości poprawnie stosuje czas Present Continuous, także

dla wyrażenia planów

na przyszłość.


Zasadniczo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach teraźniejszych.


W większości poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania i słuchania.
Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 1-4.


Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Simple. Dokładnie opisuje swoje ulubione programy telewizyjne. Rozmawia

na ich temat. Stosuje różnorodne słownictwo.


Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Continuous, także

dla wyrażenia planów.


W pełni poprawnie uzupełnia tekst czasownikami

w czasach: Present Simple

i Present Continuous.


Prawidłowo wykonuje zadania z zakresu czytania

i słuchania.


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconLook! 2 Kryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconLook! 2 Kryteria oceniania z języka angielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom