Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji
Pobierz 0.57 Mb.
NazwaInicjatywy Międzynarodowej Organizacji
strona3/12
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar0.57 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Bezpośrednia działalność Interpolu w zakresie problematyki związanej z ochroną dzikiej fauny i flory koncentruje się przede wszystkim wokół Grupy Roboczej ds. Przestępczości Przeciwko Dzikiej Przyrodzie (Wildlife Crime Working GroupWCWG). Grupa ta zajmuje się m.in. takimi zjawiskami przestępczymi, jak: nielegalne posiadanie i handel chronionymi gatunkami zwierząt lub roślin, kłusownictwo oraz przemyt.

Rezultatem ścisłej współpracy Interpolu (reprezentowanego przez ECC i WCWG) oraz Sekretariatu CITES jest m.in. opracowanie podręcznika wyjaśniającego podstawowe zadania Interpolu i Sekretariatu Konwencji CITES. Opracowanie to zawiera praktyczne zalecenia dla krajowych biur Interpolu oraz krajowych służb CITES w zakresie ścigania przestępstw skierowanych przeciwko faunie i florze (Practical Guide for CITES Management Authorities). Należy też zauważyć, że na zorganizowanej przez Interpol siódmej międzynarodowej konferencji na temat przestępczości przeciwko środowisku (7th International Conference on Environmental Crime, Francja, Lyon, 13–17 września 2010 r.) część programu obrad wypełniały problemy dotyczące zapobiegania nielegalnemu obrotowi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Interpol udziela wsparcia wielu inicjatywom policyjnym i poza policyjnym, które za swój główny cel przyjęły ochronę dzikiej fauny i flory. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem realizowanym na płaszczyźnie wspólnotowej, dotyczącym przeciwdziałania zjawisku „wildlife crime – grupującym m.in. podmioty policyjne – jest brytyjska inicjatywa określana jako „Partnerstwo na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie” (Partnership for Action against WildlifePAW)6. Polega ona na podejmowaniu konkretnych działań proekologicznych w ramach wspólnej platformy grupującej policję, prokuraturę, służby celne i graniczne, agencje rządowe oraz organizacje pozarządowe. Głównym zadaniem PAW jest wspieranie działań sieci koordynatorów policyjnych, celnych i granicznych ds. CITES (Police Officers Wildlife CrimePWCO). Dalszym, jednakże nie mniej ważnym celem tej sieci jest stałe podnoszenie świadomości funkcjonariuszy i całego społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z przestępczości godzącej w naturalne środowisko człowieka. Dodać należy, że przedstawiciele PAW biorą czynny udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych przez Interpol.

Dostrzegalnym symptomem przewartościowań związanych z postrzeganiem przez władze Interpolu problematyki ekologicznej było także wyodrębnienie w 2006 r. – w strukturach Interpolu – jednoosobowego stanowisko ds. koordynacji licznych projektów realizowanych przez tę organizację w ramach walki z przestępczością przeciwko środowisku. Pośród podjętych przez Interpol programów dotyczących analizowanej problematyki (wspólnie z ECC) na szczególną uwagę zasługuje program dotyczący wsparcia działań WEN ASEAN w zakresie zintegrowania współpracy śledczej7, a także inicjatywa na rzecz poprawy przepływu informacji pomiędzy biurami krajowymi, instytucjami CITES oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu (program ten jest kierowany przez Policję Południowej Afryki – South African Police Service). Kolejne przedsięwzięcie nadzorowane przez wspomnianą komórkę to program „Ecomessage”, którego celem jest udrożnienie kanałów przekazywania standaryzowanych danych dla potrzeb wywiadu kryminalnego. Działania te uzupełniają programy: „Słoń” i „Nosorożec” (Elephant and Rhinoceros Project). Ten ostatni został zainicjowany przez Interpol w 2008 roku w ramach operacji „Baba” (Operation Baba). Wzięło w niej udział ponad 300 policjantów, pracowników służb celnych oraz strażników ochrony przyrody z Konga (Brazzaville), Ghany, Kenii, Ugandy i Zambii. Była to jedna z większych operacji wymierzona w zorganizowane struktury przestępcze zajmujące się handlem ciosami słoni oraz kością nosorożców. W jej wyniku zatrzymano ok. 60 sprawców oraz skonfiskowano kilka ton nielegalnie pozyskanej kości, a także skóry zwierząt objętych ochroną CITES. Działania te koordynował Interpol (za pośrednictwem WCWG) oraz agencje narodowe państw uczestników operacji. Wsparcia temu przedsięwzięciu udzieliły też liczne organizacje ekologiczne zaangażowane w działalność na rzecz ochrony dzikich zwierząt. Nazwa operacji pochodzi od nazwiska strażnika z wydziału do walki z przestępczością przeciwko dzikiej zwierzynie, który został zamordowany w Ghanie przez handlarzy kością słoniową8. Udział w tej akcji wzięli również przedstawiciele LATF (Lusaka Agreement on Co-operative Enforcement Operations Directed at Illegal Trade in Wild Fauna and Flora). Organizacja ta została utworzona w 1974 r. w Angoli (Lusaka) w celu koordynowania współpracy regionalnej w zakresie zwalczania nielegalnego handlu chronionymi roślinami i zwierzętami9. Kolejna operacja z udziałem przedstawicieli Interpolu, podjęta we wrześniu 2010 roku, miała na celu ograniczenie nielegalnego handlu chronionymi gatunkami gadów i płazów. Przedsięwzięcie to zainicjowane pod kryptonimem „RAMP” objęło 51 krajów na wszystkich kontynentach. Obok policji wzięli w niej udział pracownicy służb celnych oraz strażnicy ochrony przyrody. W jej wyniku służby te zatrzymały wielu przywódców organizacji przestępczych zajmujących się handlem chronionymi gatunkami fauny. Dokonały one również zajęcia tysięcy zwierząt oraz produktów pochodnych na sumę 25 milionów euro10. Niewątpliwym sukcesem tej akcji było nie tylko osłabienie gangów zajmujących się handlem rzadkimi gatunkami gadów i płazów, ale również wypracowanie perspektywicznego modelu współpracy, obejmującego służby krajowe zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody. Operacja „RAMP” potwierdziła jednocześnie wcześniejsze informacje wywiadu kryminalnego na temat ścisłych związków pomiędzy nielegalnym podziemiem zajmującym się handlem dzikimi gatunkami fauny i flory a narkotykowymi syndykatami oraz handlarzami bronią11.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconInicjatywy organizacji pozarządowych –14. 09. 2012 r godz. 10. 00 – 18. 00

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconKonstytucja międzynarodowej organizacji pracy

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconDz. U. 05. 93. 775 Konwencja nr 102 międzynarodowej organizacji pracy

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconDz. U. 05. 43. 412 Konwencja nr 159 międzynarodowej organizacji pracy

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconAkt poprawki konstytucji międzynarodowej organizacji pracy

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji icon1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (who) obchodzony jest już po raz 33 „Światowy dzień aids”

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconAnkieta słUŻĄca stworzeniu angielskojęzycznej internetowej bazy danych polskich organizacji ekologicznych o potencjale wspóŁpracy międzynarodowej

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconJesteśmy firmą działająca przy Międzynarodowych Targach Poznańskich I Urzędzie Miasta Poznania, zrzeszoną w międzynarodowej organizacji World Trade Centers

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconDeklaracja międzynarodowej organizacji pracy w sprawie podstawowych zasad I praw w pracy

Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji iconOrganizacja, jej treść I istota, świat organizacji, powstanie I funkcjonowanie organizacji w społeczeństwie. Powstanie nauki „Teorii organizacji I zarządzania”, powszechność organizacji I -(nieczytelne) trudności badanie zjawiska organizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom