Sprawozdanie finansowe
Pobierz 9.47 Kb.
NazwaSprawozdanie finansowe
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar9.47 Kb.
TypSprawozdanie

Załącznik nr 3a do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PROWADZĄCEJ

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

__________________________________________________________________ za rok _________________

(nazwa i siedziba OSP)


  1. BILANS
A K T Y W A


Wyszczególnienie aktywów

Stan aktywów na:koniec roku poprzedniegokoniec roku obrotowego123A. Aktywa trwałeI Wartości niematerialne i prawneII Rzeczowe aktywa trwałe

(konta: 010, 070) w tym w budowieIII Należności długoterminoweIV Inwestycje (długoterminowe

aktywa finansowe)V Długoterminowe rozliczenia

międzyokresoweB. Aktywa obrotowe z tego:I Zapasy rzeczowych aktywów

obrotowychII Należności i roszczeniaIII Inwestycje (krótkoterminowe

aktywa finansowe)1. Środki pieniężne (konta: 100,130)2. Pozostałe aktywa finansoweIV Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresoweS u m a b i l a n s o w a

P A S Y W A

123A. Fundusze własne:

z tego:I Fundusz statutowy (konto: 800)II Fundusz z aktualizacji wycenyIII Wynik finansowy netto za rok

obrotowy1. Nadwyżka przychodów nad kosztami

(+) (konto: 860)2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)B. Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązaniaI Zobowiązania długoterminowe z

tytułu kredytów i pożyczekII Zobowiązania krótkoterminowe i

fundusze specjalne1. Kredyty i pożyczki2. Inne zobowiązania (konto: 202/240)3. Fundusze specjalneIII Rezerwy na zobowiązaniaIV Rozliczenia międzyokresowe

  1. z tego Rozliczenie międzyokresowe

  1. przychodów2. Inne rozliczenia międzyokresoweS u m a b i l a n s o w aRACHUNEK WYNIKÓWWyszczególnienieKwoty za rok:Poprzedniobrotowy123A.Przychody z działalności statutowej (k. 700)ISkładki brutto określone statutemIIOdpisy z zyskuIIIInne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencjeB.Koszty realizacji zadań statutowych (k.701)C.Wynik finansowy na bieżącej działalności statutowej (A-B)D.Koszty ogólnoadministracyjne (konto 550)1)Zużycie materiałów i energii (konto 400)2)Usługi obce3)Podatki i opłaty4)Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 403)5)Amortyzacja (konto 404)6)Pozostałe kosztyE.Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)F.Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)G.Przychody finansoweH.Koszty finansoweI.Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)J.Zyski i straty nadzwyczajneIZyski nadzwyczajne (+)IIStraty nadzwyczajne (-)K.Wynik finansowy ogółem (I+-J)INiedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego lub zmniejszający fundusz statutowyIINadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego lub fundusz statutowy

PREZES ZARZĄDU OSP


................................................................

(Imię, nazwisko - podpis)

..................................................................................

(miejsce i data sporządzenia)


(pieczęć OSP)


...............................................................................................

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wzór Druk OSP

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe”

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe iconSprawozdanie finansowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom