WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
Pobierz 0.94 Mb.
NazwaWZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
strona2/12
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar0.94 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Objaśnienia:

1) Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2 – 5 do rozporządzenia.

2) Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza, należy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy.

3) Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2 – 5 do rozporzadzenia; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił.

4) Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

5) Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi:

a) ścieki bytowe, w wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe,

b) ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe wprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

c) ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż wymienione w lit. b,

d) ścieki inne niż wymienione w lit. a – c.

6) Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV; nie wlicza się do niej opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.

Pouczenie:

Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1371, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz., 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 39, poz. 308).


.................................. ......................................... ..............................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)


Załącznik nr 2

WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości,

oraz informacje o wysokości należnych opłat

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA*

rok**):


półrocze**):

Podmiot korzystający ze środowiska

Miejsce/ miejsca korzystania ze środowiska

Lp.

Adres

Gmina

Powiat

Nazwa:


Adres:


1


...


REGON:


Telefon / fax:

n

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconZbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie I rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o ilości I jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śRÓDLĄdowej I morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłAT

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconSprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska I adminitracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za 2008 r. (zestawienie zbiorcze)

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłOŻono na raty w kwocie przewyższającej 500 ZŁ w 2010 R

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłOŻono na raty w kwocie przewyższającej 500 ZŁ w 2011 R

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom