Rozporządzenie ministra środowiska1
Pobierz 0.97 Mb.
NazwaRozporządzenie ministra środowiska1
strona5/10
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar0.97 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Lp.

Gmina

Suma opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu
w poszczególnych gminach [zł]

1...nWysokość opłaty ogółem [zł]
Objaśnienia:

1)

Dotyczy instalacji.

2)

Należy podać wielkość, do której odnosi się wskaźnik emisji.

3)

Wypełniane oddzielnie dla każdej instalacji lub działalności; należy wskazać instalację lub działalność.

4)

Wypełniane oddzielnie dla każdego źródła powstawania wprowadzanych do powietrza substancji; należy wskazać źródło.

5)

Numer porządkowy z listy substancji objętych opłatami zawartej w tabeli A w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 290 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W przypadku gdy substancja zaliczona
została do grupy związków z tej listy, należy podać dokładną nazwę substancji.

6)

W opisie należy podać warunki eksploatacyjne występujące w trakcie pomiarów; w przypadku pomiarów ciągłych - średnie emisje dobowe.

7)

Z wyłączeniem informacji dotyczących wyników pomiarów dołączonych do wykazu.

8)

W przypadku braku wymaganego pozwolenia jednostkową stawkę opłaty należy zwiększyć o 500 % - za korzystanie ze środowiska od dnia 1 stycznia
2009 r.

9)

Zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, uwzględniając, że gęstość:
-

benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
-

gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
-

sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
-

oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
-

biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

10)

Dotyczy także benzyny silnikowej z zawartością bioetanolu do 10 % masy.

11)

Wypełniane oddzielnie dla każdej fermy; należy wskazać fermę.

12)

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4

w którym:
O - oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,
q - oznacza jednostkową stawkę opłaty,
k - oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,
t - oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,10-4 - oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu
wyrażony jest jako procentowa część roku.
Pouczenie:

Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).

............................................................

................................................

.....................................................

(data)

(podpis osoby wypełniającej)

(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu)ZAŁĄCZNIK Nr 3 


WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ
ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

POBÓR WÓD *

rok **:

półrocze **:

Podmiot korzystający ze środowiska

Miejsce/
miejsca
korzystania ze
środowiska


Lp.

Adres

Gmina

Powiat

RZGW

Nazwa:

Adres:

1

...

REGON:

Telefon/fax:
n

* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. Tabele wypełnia się oddzielnie dla
każdego ujęcia wody.

** Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza należy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy.

TABELA A

POBÓR WODY PODZIEMNEJ

Ujęcie wody

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane

adres

nazwa ujęcia

numer i data wydania oraz organ, który wydał

termin obowiązywania

1

2

3

4

Ilość pobranej wody podziemnej [m3]

Pobór wody ogółem

Pobór wody inny 1)

Woda sprzedana z ogólnego
poboru

Woda zakupiona

Woda, której zużycie
spowodowało powstanie
ścieków 2)

1

2

3

4

5Pobór wody na cele według kodów

Współczynnik
różnicujący 4)

Jednostkowa stawka
opłaty [zł]

Stawka opłaty 5), 6)
[zł]

Wysokość opłaty
[zł]

kod 3)

ilość

1

2

3

4

5

6

a
b
c
Wysokość opłaty ogółem [zł]
Jakość pobranej wody podziemnej

Wskaźniki

Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]

Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie
spowodowało powstanie ścieków 2) [kg]

1

2

3

BZT5ChZTCrZawiesina ogólnaSuma jonów chlorków i siarczanówInne substancje:

Fenole lotneMetale ciężkie
w tym:arsenchromcynkkadmmiedźnikielołów


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconDz. U. 05 30 rozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconDz. U. 10. 15. 81 Rozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconRozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconDz. U. 05. 96. 820 Rozporządzenie ministra środowiska1

Rozporządzenie ministra środowiska1 iconDz. U. 06. 49. 356 Rozporządzenie ministra środowiska1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom