B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski
Pobierz 41.51 Kb.
NazwaB I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar41.51 Kb.
TypDokumentacja
B I U R O P R O J E K T O W O – I N W E S T Y C Y J N E

Tadeusz Czechowski

Olsztyn ul. A. Mickiewicza 19 tel. 5350158, tel/fax 5352540

ZL. 08/2009


PROJEKT BUDOWLANY


Rodzaj dokumentacji: przebudowa wewnętrznych dróg ewakuacyjnych. Oddymianie klatek schodowych.

Branża: Architektoniczno – budowlana.

Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci.

Adres: Olsztyn ul. Wańkowicza 3.

Inwestor: Gmina Olsztyn


Projekt zawiera: ilość: dana techniczne:


1.Strona tytułowa kub. 4620 m3

2.Zawartość opracowania Pu =977.45 m2

3.Dokumenty prawne Pz =587.34 m2

4.Warunki i uzgodnienia

5.Opis techniczny

6.Dane dotyczące ochrony p.poż.

7.Plan sytuacyjny 1:500

8.Rysunki budowlane projektu i inwentaryzacji

9.Projekt oddymiania klatek schodowych

10.Projekt branży sanitarnej.

11.Projekt branży elektrycznej.

12.Załączniki


Zespół projektowy


Stanowisko imię i nazwisko upr. data podpis

Część architektoniczno - konstrukcyjna

1.Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec §5.1.1i2 09.09

2.Projektant: inż. Tadeusz Czechowski §6.1.1i2 09.09

3.Sprawdził: mgr inż. arch. Zbigniew Pochwała art. 361 PB 09.09

część sanitarna

4.Projektant: mgr inż. Józef Koprowicz §8.1.1i2 09.09

część elektryczna

5.Projektant: inż. Henryk Sobotka §13.1.4d 09.09

6.Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Matuszewicz §13.1.4d 09.09


OPRACOWANIE ZAWIERA


I. Projekt części budowlanej


1.Strona tytułowa str.1

2.Opracowanie zawiera str.2

3.Dokumenty prawne str.3-13

4.Warunki i uzgodnienia str.14-19

5.Opis techniczny, obliczenia str.20-26

6.Informacja p.poż. str.27-28

7.Obliczenia statyczne str.29-31

8.Plan sytuacyjny 1:500 str.32

9.Rysunki budowlane projektu i inwentaryzacji str.32-44

10.Załączniki, zestawienia, rys. poglądowe str.45-68


II. Projekt branży sanitarnej i instalacji oddymiania mechanicznego


1.Opis techniczny str.69-75 2.Obliczenia str.76-86

3.Rysunki budowlano - instalacyjne str.87-92


III. Instalacja elektryczna i oddymiania


1.Opis techniczny str.93-96

2.Obliczenia str.97

3.Rysynki str.98-106


IV. Informacja BiOZ str.107-109


Wykaz uzgodnień projektu:


1.Uzgodnienie w zakresie BHP

2.Uzgodnienie w zakresie p.poż.

3.Uzgodnienie z Dyrekcją DPS


OPIS TECHNICZNY


do projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę wewnętrznych dróg ewakuacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 3.


1.Dane ogólne


1.1.Nazwa obiektu: Budynek Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci.

1.2.Nazwa zadania: Przebudowa wewnętrznych dróg ewakuacyjnych oraz oddymianie klatek schodowych.

1.3.Adres obiektu: Olsztyn ul. Wańkowicza 3.

1.4.Inwestor: Gmina Olsztyn

1.5.Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo – Inwestycyjne

Tadeusz Czchowski

10.508 Olsztyn ul. Mickiewicza 19.


2.Podstawa opracowania


2.1.Umowa nr 03/02/07/2009/519 zawarta w dniu 06.07.2009r. na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

2.2.Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń w zakresie niezbędnym do opracowania projektu na przebudowę dróg ewakuacyjnych.

2.3.Wizja lokalna i pomiary z natury.

2.4.Dokumantacja archiwalna budynku dostarczona przez użytkownika.

2.5.Protokół przeglądu p.poż. i zalecenia.

2.6.Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500.

2.7.Uzgodnienie zakresu przebudowy z Inwestorem.

2.8.Uzgodnienie zakresu przebudowy z Użytkownikiem.

2.9.Uzgodnienie w zakresie p.poż. i BHP.

2.10.Obowiązujące normy i przepisy.


3.Lokalizacja obiektu


Przedmiotowy budynek położony jest w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 3, na osiedlu Jaroty. Oś podłużna budynku przebiega na kierunku wschód – zachód, równolegle do ulicy Wańkowicza. Teren ogrodzony, zagospodarowany. Wejście główne do budynku od strony ulicy. Na działce zorganizowany jest ogród z placem zabaw dla dzieci. Wejście do zaplecza budynku od strony zachodniej.


4.Zakres opracowania dokumentacji


Zakres opracowania dokumentacji obejmuje :

 • Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do opracowania projektu

 • Inwentaryzacja klatek schodowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu oddymiania.

 • Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy dróg ewakuacyjnych wewnętrznych budynku oraz oddymiania klatek schodowych.

 • Przedmiary robót budowlano – instalacyjnych.

 • Kosztorysy inwestorskie budowlano – instalacyjne.

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – instalacyjnych.

 • Nagrania projektów, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji na płytach CD.


5.Ogólna charakterystyka istniejącego budynku


Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim wentylowanym. Budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej. Budynek wybudowany został z przeznaczeniem na żłobek wg projektu typowego. Obecnie po wielu przebudowach i remontach użytkowany jest jako Dom Pomocy Społecznej dla małych dzieci do 7 lat. W budynku są trzy oddziały. Na piętrze oddział dla dzieci najmłodszych. Obiekt wyposażony jest w windę osobową oraz dwie klatki schodowe, główną i zaplecza. Wyżywienie całodobowe z własnej kuchni. Jadalnie dla dzieci w salach zabaw w poszczególnych grupach. Oddziały znajdujące się na parterze posiadają po dwa wyjścia bezpośrednio na place zabaw – tarasy.

Konstrukcję budynku stanowią elementy prefabrykowane, typowe wielkoblokowe typu „cegła żerańska” dla wysokości kondygnacji 3,30 m. Układ konstrukcyjny podłużny składa się ze ścian zewnętrznych grubości 38 cm, z bloków kanałowych z okładziną z gazobetonu 12 cm i ścian wewnętrznych z bloków betonowych kanałowych grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne dodatkowo ocieplone od zewnątrz styropianem 12 cm. Stropodach z płytek korytkowych opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki 12 cm. Stropy z płyt kanałowych typu żerańskiego.

Budynek posiada własną kuchnię dla całodziennego wyżywienia dzieci, pomieszczenia pralni i suszarni, pomieszczenia do zabaw i wypoczynku dla każdego oddziału oddzielnie z łazienkami i toaletami, brudowniki, izolatkę dla dzieci najmłodszych, pokoje dla odwiedzających, gabinety specjalistyczne, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia administracyjno – biurowe, sypialnie dla dzieci. Zajęcia terapeutyczne i sportowe odbywają się na sali zabaw.

Istniejące klatki schodowe nie są obudowane i nie posiadają instalacji oddymiania. Długość dróg ewakuacyjnych z piętra w części przeznaczonej dla dzieci oraz zaplecza przekracza 10 m ze względu na brak obudowy klatek schodowych co wydłuża drogi ewakuacyjne.


5.1. Parametry techniczno – użytkowe budynku


Powierzchnia zabudowy Pz =587.34 m2

Powierzchnia użytkowa Pu =977.45 m2

Kubatura budynku V = 4620 m3

Wysokość budynku H = 8.00 m

Ilość kondygnacji II

Zagrożenia ludzi ZL II


6. Ogólna charakterystyka projektowanych robót budowlano – instalacyjnych.


Głównym celem prac budowlano – instalacyjnych jest przebudowa wewnętrznych dróg ewakuacyjnych mających na celu dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie długości przejść ewakuacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych. Maksymalna długość przejść ewakuacyjnych dla ZL wynosi 40 m, długość dróg ewakuacyjnych do wyjścia na zewnątrz lub do innej strefy (obudowanej klatki schodowej) wynosi dla ZL II, 10 m. Zakres prac obejmuje również instalację oddymiającą obudowane klatki schodowe.

Projektuje się obudowy klatek schodowych na parterze i piętrze w zakresie niezbędnym dla prawidłowości dróg ewakuacyjnych. W holu na parterze wydziela się dodatkową strefę pożarową w celu skrócenia dojść ewakuacyjnych. Na piętrze główną klatkę schodową obudowano łącznie z częścią komunikacji ogólnej obejmującej dostęp do windy osobowej oraz wejście do pokoju dyrekcji i administracji. Ściany obudowy spełniają wymagania REI 60 minut, otwory drzwiowe EI 30 minut. Oddymianie głównej klatki schodowej mechaniczną instalacją oddymiającą wg projektu branżowego.

Klatka schodowa zaplecza obudowana na piętrze i parterze, oddymianie grawitacyjne oknami z napędem automatycznym wg rozwiązań systemowych. Instalacja oddymiania klatki zaplecza wg projektu branży elektrycznej.


7.Opis techniczny poszczególnych elementów budynku przeznaczonych do remontu i przebudowy


7.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe


parter

 • Rozbiórka ościeży ściany betonowej szerokości 24 cm o wysięgu ok. 16 cm przy wejściu do klatki schodowej ( po wykonaniu słupa murowanego i nadproża stalowego).

 • Demontaż drzwi płytowych z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń z komunikacji ogólnej (bez wc).

 • Demontaż drzwi płytowych z ościeżnicą z podestu klatki schodowej do pomieszczenia rozdzielni.

 • Demontaż skrzydła okna pcv klatki zaplecza w celu dostosowania do automatycznego otwierania.

 • Demontaż okna w sali zajęć dla osadzenia wentylacji.

 • Poszerzenie otworów drzwiowych z „90” na „100” poprzez wycięcie bruzd dla osadzenia nowych ościeżnic.

 • Wykucie bruzd dla osadzenia nadproży stalowych.

 • Wykucie otworu między klatką schodową a sala zajęć dla wentylacji oddymiania.

 • Wycięcie otworu okiennego klatki schodowej zaplecza w ścianie zewnętrznej o wymiarach 91 x91 cm.

 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie wykopu pod fundament słupa schodów.


Piętro

 • Demontaż drzwi płytowych z ościeżnicami z klatki schodowej do pomieszczeń nr 103, 134, 121 oraz do pomieszczenia 123. Drzwi do kuchni mlecznej z Sali zabaw.

 • Demontaż jak wyżej w komunikacji zaplecza do pomieszczeń nr 122,117,114,109,110,108 i 106

 • Demontaż skrzydła okna pcv klatki zaplecza w celu dostosowania do automatycznego otwierania.

 • Wykucie otworów w konstrukcji dachu dla osadzenia wentylatora do oddymiania. W płycie kanałowej otwór 40x40 cm. W płycie korytkowej 40x40cm.

 • Poszerzenie części otworów z „90” na „100” poprzez wycięcie bruzd dla osadzenia ościeżnicy.

 • Skucie tynków ościeży dla osadzenia drzwi aluminiowych.

 • Demontaż dwóch płyt korytkowych na dachu wraz z pokryciem i szlichtą.

 • Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze wynikające z potrzeby i technologii robót.


7.2. Roboty remontowo – budowlane


parter

 1. Obudowa klatki schodowej od strony komunikacji ogólnej ścianką z pustaków szklanych „La Rochen” o wymiarach 190x190x150 mm o EI 60 minut. Konstrukcja ścianki wg rozwiązań systemowych.

 2. Wymurowanie słupa 25 x 25 cm z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3 MPa, na wysokości od posadzki do podciągu. Otynkowanie słupa tynkiem gipsowym. Lamperia olejna na słupie do wysokości 150 cm.

 3. Wykonanie nadproża z belek stalowych 2NP I 140, L=150 cm.i 2NP I 100 wraz z osiatkowaniem i otynkowaniem. Naprawa elewacji.

 4. Montaż drzwi aluminiowych obudowy klatki schodowej 130x220 cm EI 30 minut. Naprawa ościeży, uzupełnienie malowania.

 5. Montaż drzwi płytowych DPA 10 i DAP 11 o EI 30 minut do wszystkich otworów z komunikacji ogólnej przy klatce schodowej wraz z poszerzeniem otworu z 90 na 100 cm dla skrzydeł „90”. Poszerzenie tylko dla osadzenia ościeżnicy. Montaż drzwi DPA 10 z klatki schodowej do rozdzielni. Naprawa ościeży, uzupełnienie malowania.

 6. Obudowa klatki schodowej zaplecza poprzez montaż drzwi DPA 11 90/200 EI 30 minut., wraz z robotami towarzyszącymi, naprawa ościeży, malowanie itp.

 7. Montaż projektowanego w poziomie parteru okna pcv na klatce zaplecza do nawiewu instalacji oddymiania.

 8. Montaż projektowanego okna pcv w Sali zajęć po zamontowaniu wentylacji oddymiania.

 9. Naprawa tynków i malowanie po wykonaniu instalacji elektrycznych i oddymiania.

 10. Drobne naprawy posadzek, tynków i malowania po montażu drzwi i okna.


Piętro

 1. Montaż drzwi aluminiowych A2 i A3 wraz z naświetlami, EI 30 minut. Naprawa ościeży, malowanie itp.

 2. Montaż drzwi DPA 11 i DPA 10 o EI 30 minut z poszerzeniem otworów na ościeżnice, naprawa i malowanie.

 3. Montaż drzwi aluminiowych A4 wraz z naświetlem, EI 30 minut do klatki schodowej zaplecza wraz z drobnymi naprawami.

 4. Montaż drzwi D10w i D11w z poszerzeniem otworów na osadzenie ościeżnicy wraz z naprawami i malowaniem.

 5. Montaż drzwi DPA 11, EI 30 minut do zali zabaw. Drobne naprawy i malowanie.

 6. Montaż skrzydła okna pcv na klatce zaplecza.

 7. Naprawa tynków i malowanie po wykonaniu instalacji elektrycznych i oddymiania.

 8. Naprawa stropodachu po montażu wentylatorów.

 9. Obmurowanie wentylacji między płytą kanałową a płytą korytkową ścianką 12 cm c cegły dziurawki.

 10. Montaż dwóch płyt korytkowych na dachu wraz z wykonaniem szlichty oraz pokrycia papą.

 11. Wykonanie ścianki działowej typu lekkiego nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej zaplecza. Profil C 75, wełna mineralna niepalna 40 mm, płyty GKF 2x15 mm z obu stron. RI min. 60 minut.

 12. Drobne naprawy posadzek, tynków i malowania po osadzeniu otworów drzwiowych.


7.3.Instalacja oddymiająca


Zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej w obu klatkach schodowych zastosowano instalację oddymiającą. W klatce schodowej zaplecza oddymianie grawitacyjne poprzez projektowane i istniejące okna pcv. Proponowany system to D+H PRIMA – LUX. Typ np. RZN, MCR-9705 lub inne równoważne. W klatce schodowej głównej ze względu na jej lokalizację zastosowano oddymianie mechaniczne, instalacja oddymiająca mechaniczna wg projektu branżowego. Nawiew w poziomie parteru, wywiew w dachu nad klatką schodową Centralkę zlokalizowano na parterze obok rozdzielni głównej we wnęce zamykanej drzwiczkami na zamek patentowy. Zastosować drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. Obudowa instalacji typu lekkiego, RI 60 minut.

Szczegóły w projekcie instalacji sanitarnych, elektrycznych i oddymiania.


7.5.Stolarka okienna i drzwiowa


Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawień i opisów na poszczególnych rysunkach budowlanych. Wszystkie nietypowe rozwiązania drzwi aluminiowych i PCV wykonać na podstawie pomiarów za natury pobranych przez przedstawiciela producenta. Wymagania stolarki podano na poszczególnych rysunkach oraz załącznikach do projektu.


8. Instalacja elektryczna


Instalacja elektryczna i oddymiająca wg projektu branżowego.


9. Instalacje sanitarne


Instalacja sanitarna wg projektu branżowego.


O p r a c o w a ł :

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconB I u r o p r o j e k t o w o I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconB I u r o p r o j e k t o w o I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconB I u r o p r o j e k t o w o I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconOpracował: Bartłomiej Czerwiński, Nikodem Czechowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących „Gimnazjum I Liceum Akademickie”, Toruń

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconToday Tadeusz Kantor! 20th Anniversary of Tadeusz Kantor’s Death

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconTadeusz pomianek

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski icon„pan tadeusz”

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconTadeusz Strugała

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconTadeusz Trojanowski

B I u r o p r o j e k t o w o – I n w e s t y c y j n e tadeusz Czechowski iconTadeusz Różewicz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom