Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06
Pobierz 2.3 Mb.
NazwaNadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06
strona13/31
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar2.3 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

Wnioski wynikające z diagnozy


 • Oceny pracy dyrektorów winny dokonywać uprawnione organy w porozumieniu i we współpracy, przy udziale kompetentnych osób gwarantujących obiektywność ich dokonywania.

 • Większość badanych dyrektorów nie widzi potrzeby uczestniczenia doradcy metodycznego w procesie oceny pracy dyrektora.

 • Do procedury uzyskiwania opinii rady szkoły (rady pedagogicznej) o pracy dyrektora szkoły włączyć wizytatora nadzorującego daną szkołę.

 • Obecnie funkcjonują dwa tryby oceniania pracy nauczyciela. Charakteryzują się one różną procedurą, kryteriami i trybem odwoławczym. Zatem ujednolicić oceny wydawane jako oceny dorobku zawodowego dla celów awansu zawodowego i oceny pracy wynikające z rozporządzenia o ocenianiu pracy nauczycieli, wprowadzić dwustopniowość w skali ocen: ocena pozytywna i negatywna, na wzór skali obowiązującej w ocenach dorobku zawodowego. Uprawomocnić oceny dorobku zawodowego jako równorzędne z ocenami pracy zawodowej.

 • Warto podjąć próbę opracowania wskaźników realizacji zadań dyrektora oraz kryteriów ich spełniania w celu zobiektywizowania procesu oceniania, ujednolicenia zasad, a docelowo do poznania szczegółowych kategorii wymagań dla dyrektora szkoły.
 1. Wykorzystanie przez dyrektora szkoły (placówki) informacji uzyskiwanych w trakcie dokonywania oceny jego pracy do podnoszenia jakości pracy kierowanej szkoły (placówki)


Cel diagnozy


Przedmiotem diagnozy było wykorzystanie przez dyrektora szkoły (placówki) informacji uzyskiwanych w trakcie dokonywania oceny jego pracy do podnoszenia jakości pracy kierowanej szkoły (placówki). Diagnozę prowadzono z użyciem arkusza diagnostycznego.


Wnioski wynikające z diagnozy


 • Dyrektorzy:

 • korzystali z indywidualnych konsultacji oraz instruktaży udzielanych przez wizytatorów sprawujących nadzór pedagogiczny nad ich szkołami;

 • brali aktywny udział w szkoleniach oraz pracach zespołów samokształceniowych organizowanych przez wizytatorów nadzorujących szkoły, poświęconych analizie słabszych stron lub obszarów pracy dyrektorów (wynikających ze sporządzanych ocen ich pracy);

 • podejmowali zewnętrzne doskonalenie lub dokształcanie swoje i rad pedagogicznych;

 • modyfikowali styl, metody i formy kierowania szkołą oraz współpracy z nauczycielami i środowiskiem oświatowym;

 • aktualizowali podręczne i biblioteczne zbiory publikacji dotyczących sposobów poprawy jakości pracy szkoły i efektywniejszego kierowania szkołą;

 • upowszechniali przykłady dobrej praktyki szkolnej, korzystając z wymiany doświadczeń mię-dzy różnymi szkołami.

 • W efekcie tych działań dyrektorzy poprawili:

 • jakość szkolnych diagnoz i analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz programowanie i wdrażanie działań doskonalących lub naprawczych;

 • jakość planowania, organizowania i przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły oraz opracowywania raportów z tego mierzenia, jak również umiejętność wiązania jego wyników z modyfikowaniem kierunków rozwoju szkoły;

 • jakość tworzonych aktów prawa wewnątrzszkolnego (uchwał rad pedagogicznych, zarządzeń oraz decyzji dyrektora, regulaminów i statutów);

 • organizację WDN i jego powiązanie z faktycznymi potrzebami szkoły;

 • jakość ocen pracy nauczycieli zatrudnionych w ich szkołach.
 1. Stopień realizacji porozumień o wzajemnej współpracy szkół z organizacjami pracodawców


Cel diagnozy


Przedmiotem diagnozy była ocena stopnia realizacji porozumień o współpracy szkół z organizacjami pracodawców w zakresie realizacji zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych uczniów. Diagnozę prowadzono z użyciem arkusza diagnostycznego.


Wnioski wynikające z diagnozy


 • W roku szkolnym 2005/06 około 4 300 uczniów realizowało zajęcia praktyczne, a 10 800 uczniów odbywało praktyki zawodowe u 730 pracodawców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (podmioty, z którymi minister zawarł porozumienia).

 • W ramach współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego utworzona została i jest systematycznie aktualizowana baza danych o miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu (podmioty zrzeszone w ZRP). Baza ta jest dostępna dla zainteresowanych w lokalnych Cechach Rzemiosł Różnych. Z opinii uzyskanych ze szkół wynika, że zawarcie porozumień o wzajemnej współpracy szkół z organizacjami pracodawców tylko w stopniu średnim ułatwiło szkołom poszukiwania miejsc realizacji przez uczniów praktycznej nauki zawodu - szkoły w zdecydowanej większości kierowały swoich uczniów do zakładów już sprawdzonych, z którymi współpracują od lat.

 • Tylko w dwóch przypadkach, w wyniku lokalnych potrzeb, zostały zawarte porozumienia szkół z innymi podmiotami (brak zgłoszeń ze strony szkół i pracodawców).

 • Współpracę z pięcioma sygnatariuszami porozumień na terenie województwa podkarpackiego należy ocenić jako dobrą - w ubiegłym roku szkolnym było realizowane tylko jedno porozumienie. Jednak należy zaakcentować fakt, że zawarcie porozumień na szczeblu centralnym przez MEN sprzyja zawieraniu porozumień szkół z podmiotami lokalnymi.
 1. Realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wo-jewództwie podkarpackim w latach 2004-2006


Przedmiot diagnozy


Diagnozie poddano realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie podkarpackim w latach 2004 - 2006. Dokonano tego na podstawie wyników ankiety diagnostycznej wypełnionej przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje realizujące różne formy doskonalenia oraz dokumentacji dotyczącej realizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgromadzonej w kuratorium oświaty.


Podstawowe ustalenia diagnozy


 1. Zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2004 - 2006 ustalane były przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w oparciu o wnioski wynikające z:

 • ankiety przeprowadzonej w wersji elektronicznej przez Kuratorium Oświaty dotyczącej badania potrzeb nauczycieli województwa w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • informacji zwrotnych od uczestników szkoleń, konferencji, seminariów i narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty,

 • potrzeb i oczekiwań zdiagnozowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli,

 • wniosków wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli JST,

 • analizy obszarów wymagających poprawy efektywności,

 • wniosków zawartych w raporcie o stanie oświaty w województwie podkarpackim w latach 1999 - 2004.

  1. Zadania priorytetowe ustalane na lata 2004 - 2006:

   1. Priorytety roku 2004:

 • Kształcenie i doskonalenie wizytatorów oraz dyrektorów szkół w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 • Kształcenie i doskonalenie wizytatorów i dyrektorów szkół w zakresie wykorzystywania wybranych narzędzi i programów komputerowych w podnoszeniu jakości sprawowanego nadzoru.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania i wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania, kształcenia i podnoszenia jakości pracy szkoły.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć wychowawczych poprzez sport i turystykę.

 • Szkolenie nauczycieli, dyrektorów oraz przedstawicieli JST w zakresie edukacji europejskiej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, skierowane przede wszystkim na umiejętność tworzenia programów współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

 • Szkolenie przedstawicieli JST w zakresie prawa oświatowego.

  1. Priorytety roku 2005:

 • Wspomaganie dyrektorów szkół i placówek, w tym przedstawicieli JST w interpretacji oraz wdrażaniu przepisów prawa oświatowego, a szczególności rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 • Wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wysokiej jakości pracy (wewnętrzne mierzenie jakości, tworzenie narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanie wyników mierzenia jakości do doskonalenia kształcenia lub wychowania, inspirowanie działalności innowacyjnej, praca z uczniem zdolnym lub o szczególnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie jakości szkolnictwa zawodowego).

 • Wdrażanie w szkołach i placówkach projektów związanych z edukacją obywatelską, europejską, prozdrowotną, a także wychowaniem przez sport i turystykę.

  1. Priorytety roku 2006:

 • Wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wysokiej jakości pracy:

 • planowanie procesu kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych;

 • wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości pracy szkoły;

 • analiza i interpretacja wyników badań jakości pracy szkoły, przygotowanie raportu;

 • formy i metody promocji szkoły, kreowanie wizerunku szkoły;

 • wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą;

 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich;

 • innowacje, eksperymenty, tworzenie programów autorskich.

 • Wspomaganie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie z uczniem zdolnym, a także z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

 • doskonalenie umiejętności w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych;

 • przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży, w tym m.in. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 • doskonalenie umiejętności nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego;

 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach.

 1. Analiza problematyki zrealizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkoleń, narad, kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, seminariów, warsztatów) ukazuje, że odpowiadały one priorytetom ustalonym na lata 2004-2006.

 2. Łącznie zorganizowano 89 form doskonalenia. Organizacją większości zajmowali się wizytatorzy oraz pracownicy Kuratorium Oświaty. Realizowane były jako zadania własne Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, innymi placówkami doskonalenia nauczycieli oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Cztery formy zorganizowała niepaństwowa szkoła wyższa, dziewięć wojewódzka publiczna placówka doskonalenia nauczycieli. W formach doskonalenia zawodowego wzięło udział 14 154 osób. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, dyrektorzy szkół (placówek). Ponadto w szkoleniach brali udział wizytatorzy kuratorium, doradcy metodyczni, pedagodzy szkolni, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opiekunowie szkolnych kół Caritas, przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego, Policji, Automobilklubu, jednostek samorządu terytorialnego oraz inni pracownicy Kuratorium Oświaty. W kilku formach uczestniczyli nauczyciele z Litwy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Hiszpanii, Francji, Turcji i Włoch.

 3. Na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonych szkoleń należy stwierdzić, że spełniły one oczekiwania uczestników. Wskazywali oni na dobry stopień realizacji celów, przydatność form wspomagania w pracy oraz dobre przygotowanie kadry prowadzącej. Merytoryczne i organizacyjne przygotowanie form było na wysokim poziomie. Prezentacje przedstawiane na konferencjach i szkoleniach zostały zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

 4. W placówkach doskonalenia nauczycieli województwa podkarpackiego pracowało 91 doradców metodycznych; 77 to nauczyciele dyplomowani, 14 - mianowani. Z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli (placówce wojewódzkiej) związanych było 68 doradców, a z placówkami powiatowymi - 23. Niepokojącym jest to, że z każdym rokiem liczba doradców metodycznych maleje. Realizują oni zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. z 2003 r. Nr 84, poz. 779). Nie realizowali bezpośrednio zadań własnych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zostali natomiast włączeni w realizację kilku form zorganizowanych przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli. Część zadań wynikających z priorytetów na lata 2004-2006 pokrywała się z formami realizowanymi przez doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli. Organizowali oni konferencje, szkolenia, warsztaty, konsultacje. Największym zainteresowaniem odbiorców cieszyły się szkolenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych wszystkich typów szkół. Doradcy metodyczni sami też aktywnie uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym specjalnie organizowanym dla nich. Podczas konferencji „Rola i zadania doradcy metodycznego”, zorganizowanej w 2005 r. dla wszystkich doradców z województwa dzielili się oni doświadczeniami w planowaniu i organizowaniu własnej pracy oraz oceny efektywności form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

 5. W latach 2004-2006 na doskonalenie zawodowe nauczycieli w województwie podkarpackim wydatkowano kwotę 768 980,55 zł.
 1. Skala absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwianej przez rodziców


Przedmiot diagnozy


Przedmiotem diagnozy była absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwiana przez rodziców. Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną w dniach od 13 do 23 czerwca 2006 r. we wszystkich szkołach województwa podkarpackiego za pomocą ankiety diagnostycznej. Wypełnioną ankietę przekazało do kuratorium około 70% dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz około 50% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.


Wyniki diagnozy


Wyszczególnienie

SP

GIM

LO

LO

T

ZSZ

łącznie

%

łącznie

%

łącznie

%

łącznie

%

łącznie

%

łącznie

%

Liczba godzin nieobecności

6 218 106

4,3

6 604 961

5,7

5 097 732

8,8

2 323 895

14,5

7 702 938

15,2

2 906 020

15,9

Liczba nieobecności usprawiedliwionych przez rodziców

6 005 299

97

5 643 046

85

4 137 461

81

1 658 178

71

5 011 108

65

1 440 144

49

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

185 046

3

955 794

15

960 271

19

665 717

29

691 830

35

1 545 876

51
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

Powiązany:

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconNadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2004/05

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconNadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkołY

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconNadzór pedagogiczny 2011/2012 raport z ewaluacji wewnętrznej

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 icon§ Organem prowadzącym „Zespół Szkół” jest Starostwo Powiatowe w Płocku, zaś sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. § 3

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconW roku szkolnym 2004/2005

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconAnaliza sprawdzianu w roku szkolnym 2004/2005

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconKonkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconKonkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconKonkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2005/06 iconKonkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom