Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji
Pobierz 1.89 Mb.
NazwaMinisterstwo spraw wewnętrznych I administracji
strona16/18
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar1.89 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Obszar realizacji programu: teren całego kraju. Obecnie program jest realizowany na terenie 70 miast w Polsce.


Uzyskane efekty: Do tej pory program pomógł około 6000 dzieci przy udziale 6000 wolontariuszy. Badania dowiodły, że dzieci objęte programem zmieniły zachowanie, odzyskały wiarę w siebie, nabrały chęci do nauki, stały się lepsze w stosunkach z rówieśnikami i rodzicami, nauczyły się zachowywać aserytywnie.


Kontakt:

Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra

Ul. Albatrosów 26 m 9

05-500 Piaseczno

tel. / fax: 022 702 27 08

tel. kom.: 601 835 475

* * *

Fundacja KARAN – istnieje od 1991 roku, od początku swojej działalności koncentruje się na pomocy najmłodszym najbardziej potrzebującym, czyli dzieciom i młodzieży z problemami.
„STOP PRZEMOCY”


Założenia: do ubocznych efektów transformacji należy spadek poczucia bezpieczeństwa, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, wzrost poziomu agresji, przemocy, rozpowszechnianie się i akceptacja przez młodzież używek (narkotyki, alkohol, papierosy). Program „Stop Przemocy” ma zapobiegać tym zjawiskom zanim staną się one problemem nie do opanowania przy wykorzystaniu praktycznego treningu zastępowania agresji – (Agression Replacement Training), który od ponad dziesięciu lat z dużym powodzeniem stosowany jest w Stanach Zjednoczonych i Europie. Podstawowym założeniem programu jest postulat, że przemoc jest zachowaniem wyuczonym w środowisku, w którym jednostka przebywa, dlatego też agresywne dzieci należy uczyć zachowań społecznie akceptowanych.

Cele:

 • zapobieganie i łagodzenie skutków niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz praktyczna nauka umiejętności prospołecznych,
 • kształcenie osób aktywnie pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie metod zapobiegania przemocy, agresji oraz niedostosowania społecznego dzieci poprzez naukę metody ART adekwatnej do potrzeb współczesnej szkoły oraz charakteru dzieci i młodzieży,

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauki umiejętności prospołecznych i zapobiegania agresji – Certyfikat Ukończenia Kursu Doskonalącego po ukończeniu wszystkich etapów Programu (Konferencji Ogólnopolskiej, Konferencji Regionalnej, Trening ART z grupą dzieci/młodzieży w swoim regionie, szkole, placówce) – czas trwania – semestr,

 • przeciwdziałanie rosnącym problemom społecznym takim jak: przemoc, agresja, bezrobocie, narkomania,

 • upowszechnienie metody ART w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

 • systemowe ujęcie problemów agresji i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Realizatorzy: Fundacja KARAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Departament Kształcenia Ogólnego oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej).

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, terapeuci, policjanci, ludzie aktywnie pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Obszar realizacji: teren całego kraju.

Uzyskane efekty: W ośrodkach KARANU – w Radomiu i Rzeszowie w 2002 r. – został przebadany poziom agresji u osób tam przebywających (przed rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu). Wstępne analizy dowiodły, że wśród podopiecznych nastąpił znaczny spadek poziomu agresji, wzrosło poczucie własnej wartości oraz znacznie poprawiła się umiejętność komunikowania się z innymi.


Kontakt:
Fundacja KARAN

Ul. Skaryszewska 12

03-802 Warszawa

tel. / fax: 022 670 15 59, 022 618 95 48

e-mail. karan@karan.pl

* * *


Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego powstał w 1989 roku w odpowiedzi na problemy dzieci zagrożonych sieroctwem i niedostosowaniem społecznym.

Główne cele Komitetu to: ochrona praw dziecka, upowszechnianie prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem, wspieranie rodzin niezaradnych, ubogich, zagrożonych patologią, tworzenie społecznego ruchu pomocy dzieciom ulicy, zapewnienie pomocy i opieki dzieciom zagrożonym sieroctwem i niedostosowaniem społecznym, zapobieganie patologii społecznej, działalność edukacyjna: upowszechnianie wiedzy, podnoszenie umiejętności wychowawczych i pedagogicznych różnych grup zawodowych oraz rodziców.


„ALTERNATYWA’03” - program pomocy dzieciom ulicy, w jego skład wchodzi pakiet programów profilaktyczno-wychowawczych i społecznych:


Założenia: Praca Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego koncentruje się wokół tworzenia warunków, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych. Służy temu rozwój sieci środowiskowych ognisk wychowawczych oraz wzbogacanie merytorycznej oferty dla Dzieci Ulicy – zarówno wychowanków ognisk, jak i dzieci pozostających w kręgu oddziaływania tych placówek. Temu celowi podporządkowano przedsięwzięcia programowe, organizacyjne, kadrowe i finansowe.


Celem programu ALTERNATYWA '03 jest:

 1. Zorganizowanie wielokierunkowej pomocy i opieki profilaktyczno-wychowawczej dla 13 - 15 tysięcy dzieci zagrożonych sieroctwem i niedostosowaniem społecznym poprzez utworzenie ok. 300 - 400 nowych środowiskowych ognisk wychowawczych oraz realizacja autonomicznych programów wspierających na terenie całego kraju.

 2. Pobudzenie samorządowej i społecznej inicjatywy do działań w dziedzinie wczesnej profilaktyki społecznej.

 3. Zwiększenie kompetencji oraz umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób biorących udział w programie.

Główne cele pakietu programowego:

 1. Poszukiwanie prawnych, finansowych i organizacyjnych środków oraz metod działania zapewniających możliwość wychowywania się dzieci w rodzinach własnych.

 2. Animacja ruchu obywatelskiego do działań na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom w ich najbliższym otoczeniu, integracja działań środowiskowych.

 3. Zwiększenie i wzbogacenie oferty profilaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej dla „Dzieci Ulicy” i ich rodzin.

 4. Wypracowanie modelu środowiskowej pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem specyfiki demograficznej, socjalnej i kulturowej.


Adresaci: dzieci ulicy, rodziny problemowe mające trudności z wychowaniem dzieci, pracownicy samorządów terytorialnych odpowiedzialni za opiekę nad dzieckiem, grupy zawodowe zajmujące się opieką, wychowaniem, profilaktyką społeczną w szczególności: pracownicy środowiskowych i młodzieżowych ognisk wychowawczych, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorzy sądowi, inspektorzy policji ds. nieletnich), pracownicy administracji oświatowej i opieki społecznej, terenowe ogniwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz inne organizacje pozarządowe wyrażające gotowość współpracy.

Realizatorzy: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, a ponadto animatorami i koordynatorami programu w terenie będą Pełnomocnicy Delegatur KKWR. Zakłada się, że w nowej edycji programu weźmie udział około 200 powiatów. Będzie on wspierany także przez: Wojewódzkie i Powiatowe Zarządy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Metodyczny KKWR, Ośrodki Wychowania Środowiskowego TPD, Rzeczników Dziecka TPD, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy KKWR w Serocku.

Obszar realizacji programu: teren całego kraju.

Dotychczasowe i oczekiwane efekty: od 12 lat program realizowany jest na terenie całego kraju i swym zasięgiem obejmuje około 20 tysięcy osób rocznie. Liczne opinie oraz wyniki systematycznie prowadzonych badań ewaluacycjnych dowodzą, że wypracowany przez KKWR model pomocy dzieciom jest skuteczny. Dowodem na to są korzystne zmiany w sytuacji osobistej wielu dzieci, a także zmiany w świadomości i postawach osób włączonych w realizację programu. Ewaluacja dokonywana jest poprzez: analizę dokumentacji, ocenę własną wg kryteriów wypracowanych przez zespoły realizujące poszczególne programy, ocenę uczestników programu, ocenę instytucji współdziałających, badania ankietowe.


Krótka informacja o programach pakietuALTERNATYWA '03


 1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze” – otwarta placówka wsparcia dziennego dla dzieci ulicy, z grupy ryzyka społecznego, zagrożonych sieroctwem i niedostosowaniem społecznym.

Placówka oferuje: zajęcia opiekuńcze, pomoc w nauce i w rozwiązywaniu trudności rodzinnych i życiowych, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, co najmniej jeden posiłek dziennie, niezbędną pomoc materialną.


Celem programu ogniska jest poprawa sytuacji szkolnej i rodzinnej wychowanków poprzez:

 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania praw innych osób, kształtowanie prawidłowego systemu wartości,

 • kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i innych obowiązków,

 • wygaszanie poziomu agresji, eliminowanie innych zaburzeń.

Efekty:

 • eliminacja niepowodzeń szkolnych,

 • zmniejszenie interwencji sądów, policji i służb porządkowych,

 • zmniejszanie potrzeby umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej,

 • poprawa stanu fizycznego dziecka,

 • korzystna zmiana wizerunku dziecka i rodziny.
 1. Pedagog Rodzinny”- program pedagogiczny kierowany do rodzin problemowych, zagrożonych patologią społeczną, mających trudności z wychowaniem dzieci.

Celem programu jest oddziaływanie na rodzinę zmierzające do usuwania lub łagodzenia przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.

Zakłada się, że wielokierunkowe i systemowe wsparcie merytoryczne rodziny i dziecka:

 • w znacznym stopniu ograniczy napływ wychowanków do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • zmniejszy liczbę interwencji sądów rodzinnych,

 • przyczyni się do skrócenia czasu pobytu dzieci przebywających w placówkach.
 1. Wychowawca Podwórkowy i Pedagog Uliczny” – pedagogiczny program pracy środowiskowej.

Terenem jego realizacji jest ulica, podwórko, plac zabaw, boisko, park, dworzec i inne miejsca niekontrolowanej aktywności dziecięcej.

Celem programu jest ochrona dzieci przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą ulica, poprzez włączenie ich do wspólnej realizacji pożytecznych zadań, zagospodarowanie czasu wolnego, wskazanie możliwości pomocy i rozwiązywania nurtujących je problemów, a także poprzez podejmowane interwencje w sprawach dzieci oraz uwrażliwienie służb i instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi na ich potrzebny i zagrożenia.

 1. Bezpieczna Ulica” – Program Pracy Środowiskowej.

Kierowany do dzieci ulicy. Realizowany przez pedagogów ulicznych w wybranym, najbardziej zagrożonym punkcie miasta.

Celem programu jest zmniejszenie zagrożeń patologią społeczną dzieci pozostających poza kontrolą rodziców i szkoły, wagarujących, bądź nie realizujących obowiązku szkolnego, uciekinierów z domu i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pedagodzy uliczni są rzecznikami interesów dzieci, którym pomagają, podejmują interwencję, gdy dziecku dzieje się krzywda, organizują pomoc, wpływają na zmianę zachowań podopiecznych. 1. TĘCZA- Indywidualny Program Profilaktycznykierowany do dzieci rodziców odbywających karę pozbawienia wolności.

Dzieci wychowujące się w rodzinach skazanych częściej niż ich rówieśnicy wykazują różnorodne zaburzenia, których źródło tkwi w niekorzystnej sytuacji wychowawczej, materialnej i społecznej z powodu pozbawienia wolności ich rodzica.

Celem programu jest:

 • usunięcie (złagodzenie) zaburzeń,
 • osiągnięcie trwałej poprawy sytuacji dziecka,

 • poprawa wizerunku rodziny,

 • poprawa kontaktów dzieci ze skazanym rodzicem i przygotowanie rodziny

do życia po jego powrocie. 1. Przyjazny Krąg” – program edukacyjno-profilaktyczny kierowany do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz ich rodziców i nauczycieli.

Zakłada się, że około 10% dzieci w wieku 3-16 lat wykazuje symptomy zaburzeń zachowania, które nie reedukowane nasilają się w postaci uzależnień, zachowań agresywnych, przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych.

Celem programu jest organizacja wczesnej, wszechstronnej (interdyscyplinarnej) pomocy profilaktycznej, edukacyjnej, reedukacyjnej, terapeutycznej, prawnej poprzez:

 • uwrażliwienie rodziców, nauczycieli, wychowawców na symptomy zaburzeń,

 • zwiększenie poziomu umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z zaburzeń,

 • udzielanie pomocy w konkretnych przypadkach w czasie trwania programu.


Kontakt:

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

ul. Kredytowa 1a

00-056 Warszawa

tel.:022 826 27 15

fax: 022 828 62 73


* * *


Fundacja dla Polski została utworzona w 1990 r. z inicjatywy i przy wsparciu Foundation de France jako jej przedstawicielstwo w Polsce. Od 1 stycznia 1997 roku jest niezależną Fundacją. Podstawowym celem jej działalności jest stworzenie warunków dla realizacji projektów z zakresu filantropii, kultury, spraw społecznych przez osoby prywatne, instytucje i przedsiębiorstwa. Fundacja działa na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, stymulowania indywidualnego rozwoju, promocji postaw społecznych.


„DZIECI ULICY” – program prowadzony przez Fundację dla Polski wspiera pracę środowiskową z dziećmi i młodzieżą, dla których ulica stała się głównym miejscem życia. Program został zainicjowany w 1998 roku przez belgijską Fundację Króla Baudouina w 10 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce w skład sieci realizatorów programu wchodzi kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wyróżniających się wysokim standardem pracy na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. Program „Dzieci Ulicy” jest jednym z największych Programów realizowanych przez Fundację.

Założenia: zdiagnozowanie i opisanie zjawiska dzieci ulicy w Polsce, polepszenie standardu usług, jakie oferują dzieciom organizacje pozarządowe i inne podmioty, oparcie programu na organizacjach, które mają bardzo duże doświadczenie w pracy z tą grupą dzieci, objęcie opieką jak największej liczby dzieci, stworzenie możliwości upowszechniania dobrych i skutecznych programów pomocowych adresowanych do dzieci ulicy.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Powiązany:

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconMinisterstwo spraw wewnętrznych I administracji

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconMinisterstwo spraw wewnętrznych I administracji

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconMinisterstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji Strategia

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconMinisterstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji Departament Bezpieczeństwa I Porządku Publicznego

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconW sprawie pobierania opłat za świadczenia medyczne przez samodzielny publiczny zoz, dla którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji jest organem założycielskim

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconMinisterstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconRozporządzenie ministra spraw wewnętrznych I administracji

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconRozporządzenie ministra spraw wewnętrznych I administracji

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconRozporządzenie ministra spraw wewnętrznych I administracji

Ministerstwo spraw wewnętrznych I administracji iconRozporządzenie ministra spraw wewnętrznych I administracji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom