Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady
Pobierz 1.12 Mb.
NazwaRozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady
strona3/21
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar1.12 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Materiał Kategorii 3

 

1. Materiał Kategorii 3 stanowią uboczne produkty zwierzęce odpowiadające poniższemu opisowi, a także każdy inny materiał zawierający takie uboczne produkty zwierzęce:

 1. (a)     elementy ubijanych zwierząt uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, zgodnie z prawem wspólnotowym, ale nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych;

 1. (b)     elementy ubijanych zwierząt, które zostały odrzucone jako niezdatne do spożycia przez ludzi, ale nie noszą znamion chorób przenoszących się na człowieka lub zwierzęta i są pozyskane z tusz uznanych za zdatne do spożycia przez ludzi, zgodnie z prawem wspólnotowym;

 2. (c)     skóry, kopyta, rogi, szczecina świń i pióra pochodzące od zwierząt ubitych w rzeźni, które przeszły badanie przedubojowe i w jego wyniku zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi, zgodnie z prawem wspólnotowym;

 3. (d)     krew pozyskana od zwierząt innych, niż przeżuwacze, ubitych w rzeźni, które przeszły badanie przedubojowe i w jego wyniku zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi, zgodnie z prawem wspólnotowym;

 4. (e)     uboczne produkty zwierzęce otrzymane w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, włączając w to odtłuszczone kości i skwarki;

 5. (f)      była żywność pochodzenia zwierzęcego lub była żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego, inna niż uboczne produkty zwierzęce kuchenne, które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych lub w związku z problemami produkcyjnymi, uszkodzeniem opakowania lub innymi defektami nie stwarzającymi zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

 6. (g)     surowe mleko pochodzące od zwierząt nie wykazujących objawów klinicznych chorób przenoszących się za pośrednictwem takiego produktu na człowieka lub zwierzęta;

 7. (h)     ryby lub inne zwierzęta morskie, z wyjątkiem ssaków morskich, złowione na otwartym morzu w celu wyprodukowania z nich mączki rybnej;

 8. (i)       świeże uboczne produkty zwierzęce z ryb pochodzące z zakładów wytwarzających produkty rybne przeznaczone do spożycia przez ludzi;

 9. (j)       skorupy, uboczne produkty zwierzęce z klujnika i uboczne produkty zwierzęce w postaci popękanych jaj, pochodzące od zwierząt, które nie wykazywały objawów klinicznych chorób przenoszących się za pośrednictwem takiego produktu na człowieka lub zwierzęta;

 10. (k)     krew, skóry, kopyta, pióra, wełna, rogi, włosy i futro pochodzące od zwierząt nie wykazujących objawów klinicznych chorób przenoszących się za pośrednictwem takiego produktu na człowieka lub zwierzęta; i

 11. (l)       odpady żywieniowe (kateringowe) inne, niż opisane w art. 4(1)(e).

 

  1. 2.        Materiał Kategorii 3 musi być zbierany, transportowany i identyfikowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 7 i, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 23 i 24, musi być:

 

   1. (a)     bezpośrednio usunięty poprzez spalenie w spalarni zatwierdzonej zgodnie z art. 12;

   2. (b)     przetworzony w zakładzie przetwarzającym zatwierdzonym zgodnie z art. 13, przy użyciu którejkolwiek z metod przetwarzania od 1 do 5 lub, w którym to przypadku powstały materiał będzie trwale oznaczony zapachowo, o ile jest to technicznie możliwe, zgodnie z załącznikiem VI, rozdział I, i usunięty poprzez spalenie lub współspalenie w spalarni lub współspalarni, zatwierdzonej zgodnie z art. 12, lub zakopany na grzebowisku zatwierdzonym na zasadach ujętych w Dyrektywie 1999/31/WE;

   3. (c)     przetworzony w zakładzie przetwarzającym zatwierdzonym zgodnie z art. 17;

   4. (d)     przekształcony w zakładzie technicznym zatwierdzonym zgodnie z art. 18;

   5. (e)     wykorzystany jako surowiec w zakładzie produkującym karmy dla zwierząt towarzyszących, zatwierdzonym zgodnie z art. 18;

   6. (f)      przetworzony w zakładzie produkującym biogaz lub zakładzie produkującym kompost, zatwierdzonym zgodnie z art. 15;

   7. (g)     w przypadku odpadów żywieniowych opisanych w ustępie 1(l), przetworzony w zakładzie produkującym biogaz lub zakompostowany, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach opisanych w art. 33 ust. 2; lub

   8. (h)     w przypadku materiału pochodzącego od ryb, w silosach lub w postaci kompostu, zgodnie z zasadami przyjętymi zgodnie procedurą opisaną w art. 33 ust. 2; lub

   9. (i)       usunięte przy pomocy innych środków lub wykorzystane w inny sposób, zgodnie z zasadami określonymi w procedurze przywołanej w art. 33 ust. 2, po konsultacji z odpowiednim komitetem naukowym. Takie środki lub sposoby mogą uzupełniać lub zastępować te opisane w punktach od (a) do (h).

 

3. Pośrednie manipulowanie lub składowanie materiałów Kategorii 3 może się odbywać wyłącznie w zakładach pośrednich Kategorii 3, zatwierdzonych zgodnie z art. 10.

 

Artykuł 7

 

Zbieranie, transportowanie i przechowywanie

 

 1. 1.         Uboczne produkty zwierzęce i produkty przetwarzane, z wyjątkiem odpadów żywieniowych Kategorii 3 muszą być zbierane, transportowane i identyfikowane zgodnie z załącznikiem II.

 2. 2.         W czasie transportu dokument handlowy, lub jeśli jest to wymagane niniejszym rozporządzeniem, świadectwo zdrowia, musi towarzyszyć przesyłce ubocznych produktów zwierzęcych i wytworzonych produktów. Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia muszą spełnić wymagania i muszą być przechowywane przez okres czasu wyszczególniony w załączniku II. Muszą one zwłaszcza zawierać informację dotyczącą ilości i opis materiału oraz jego oznaczeń.

 3. 3.         Kraje Członkowskie powinny zapewnić warunki gwarantujące zbiórkę i transportowanie materiału Kategorii 1 i Kategorii 2 zgodnie z załącznikiem II.

 4. 4.         Zgodnie z art. 4 Dyrektywy Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. o odpadach20[20], Kraje Członkowskie podejmą niezbędne działania w celu zapewnienia, że odpady żywieniowe (kateringowe) Kategorii 3 są zbierane, transportowane i usuwane bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

 5. 5.         Przechowywanie produktów przetworzonych może się odbywać jedynie w magazynach zatwierdzonych zgodnie z art. 11.

 6. 6.         Kraje Członkowskie mogą jednak zadecydować o nie stosowaniu założeń tego art. w odniesieniu do odchodów przewożonych pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w tym samym gospodarstwie lub pomiędzy gospodarstwami i użytkownikami znajdującymi się w tym samym Kraju Członkowskim.

 

Artykuł 8

Wysyłka ubocznych produktów zwierzęcych i produktów z nich wytworzonych do innych Krajów Członkowskich

 

 1. 1.         Uboczne produkty zwierzęce i produkty z nich wytworzone mogą być wysyłane do innych Krajów Członkowskich jedynie na warunkach określonych w paragrafach od 2 do 6.

 2. 2.         Kraj Członkowski przeznaczenia musi dopuścić przyjęcie materiału Kategorii 1, materiału Kategorii 2, produktów przetworzonych otrzymanych z materiału Kategorii 1 lub Kategorii 2 oraz przetworzonych białek zwierzęcych. Kraje Członkowskie mogą zwrócić się o stosowanie metody przetwarzania 1 przed wysyłką jako warunku autoryzacji.

 3. 3.         Uboczne produkty zwierzęce i produkty przetworzone, wymienione w ustępie 2 muszą być:

 

  1. (a)     zaopatrzone w dokument handlowy lub, jeśli wymaga tego niniejsze Rozporządzenie, świadectwo zdrowia, i

  2. (b)     przeniesione bezpośrednio do zakładu przeznaczenia, który musi zostać zatwierdzony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

   1. 1.        Kiedy Kraje Członkowskie wysyłają materiał Kategorii 1, materiał Kategorii 2, produkty przetworzone otrzymane z materiału Kategorii 1 lub Kategorii 2 oraz przetworzone białko zwierzęce do innego Kraju Członkowskiego, właściwe władze w miejscu pochodzenia poinformują właściwe władze w miejscu przeznaczenia o każdej przesyłce przy pomocy systemu ANIMO lub w inny, wzajemnie uzgodniony sposób. Powiadomienie powinno zawierać informacje wyszczególnione w załączniku II, rozdział I, paragraf 2.

   2. 2.        Poinformowane o wysyłce, zgodnie z ustępem 4, właściwe władze w miejscu przeznaczenia poinformują właściwe władze w miejscu pochodzenia o przybyciu każdej przesyłki przy pomocy systemu ANIMO lub w inny, wzajemnie uzgodniony sposób.

   3. 3.        Kraje Członkowskie przeznaczenia zapewnią, za pomocą regularnych kontroli, iż wyznaczone zakłady na ich terenie wykorzystują przesyłki wyłącznie do zatwierdzonych celów, a także iż prowadzą pełną dokumentację wykazującą zgodność z niniejszym rozporządzeniem.

 

Artykuł 9

 

Zapisy

 

 1. 1.        Każda osoba wysyłająca, transportująca lub przyjmująca uboczne produkty zwierzęce utrzymuje rejestr wysyłek. załącznik II mówi o tym jakie informacje muszą zawierać zapisy w rejestrze oraz jak długo muszą być one przechowywane.

 2. 2.        Artykuł ten jednakże nie odnosi się do odchodów przewożonych pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w tym samym gospodarstwie lub pomiędzy gospodarstwami i użytkownikami znajdującymi się w tym samym Kraju Członkowskim.

 

ROZDZIAŁ III

 

ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW POŚREDNICH, PRZECHOWYWANIA, SPALARNI I WSPÓŁSPALARNI, ZAKŁADÓW PRZETWARZAJĄCYCH KATEGORII 1 I 2, ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWO-CHEMICZNYCH KATEGORII 2 I 3, ZAKŁADÓW PRODUKCJI BIOGAZU I KOMPOSTOWNI

 

Artykuł 10

 

Zatwierdzanie zakładów pośrednich

 

 1. 1.        Zakłady pośrednie Kategorii 1, 2 i 3 muszą być zatwierdzane przez właściwe władze.

 2. 2.        Aby zostać zatwierdzonymi, zakłady pośrednie Kategorii 1 lub Kategorii 2 muszą:

  1. (a)     spełnić wymagania załącznika III, rozdział I;

  2. (b)     operować i przechowywać materiał Kategorii 1 lub Kategorii 2 zgodnie z załącznikiem III, rozdział II, część B;

  3. (c)     przejść kontrole własne zakładu, wymienione w art. 25; i

  4. (d)     zostać sprawdzone przez właściwe władze zgodnie z art. 26;

 1. 3.        Aby zostać zatwierdzonymi, zakłady pośrednie Kategorii 3 muszą:

 

  1. (a)     spełnić wymagania załącznika III, rozdział I;

  2. (b)     przechowywać materiał Kategorii 3 i operować nim zgodnie z załącznikiem III, rozdział II, część A;

  3. (c)     przejść kontrole własne zakładu, wymienione w art. 25; i

  4. (d)     zostać sprawdzone przez właściwe władze zgodnie z art. 26;

 

Artykuł 11

 

Zatwierdzanie zakladów przechowujących

 

 1. 1.        Zakłady przechowywujące muszą być zatwierdzone przez właściwe władze.

 2. 2.        Aby zostać zatwierdzonymi, miejsca przechowywania muszą:

 1. (a)     spełnić wymagania załącznika III, rozdział III; i

 2. (b)     zostać sprawdzone przez właściwe władze zgodnie z art. 26.

 

Artykuł 12

 

Zatwierdzanie spalarni i współspalarni

 

 1. 1.        Spalanie i współspalanie produktów przetworzonych odbywać się musi zgodnie z założeniami Dyrektywy 2000/76/WE. Spalanie i współspalanie ubocznych produktów zwierzęcych odbywa się zarówno zgodnie z założeniami Dyrektywy 2000/76/WE lub, jeśli Dyrektywa ta nie ma zastosowania, zgodnie z założeniami niniejszego rozporządzenia. Spalarnie i współspalarnie zatwierdzane są na mocy tej Dyrektywy lub zgodnie z paragrafami 2 lub 3 .

 2. 2.        Spalarnie i współspalarnie o dużej zdolności produkcyjnej, których nie dotyczy Dyrektywa 2000/76/WE aby zostać dopuszczone przez właściwe władze do usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, muszą spełnić:

  1. (a)     warunki ogólne określone w załączniku IV, rozdział I;

  2. (b)     warunki funkcjonowania określone w załączniku IV, rozdział II;

  3. (c)     wymagania określone w załączniku IV, rozdział III;

  4. (d)     wymagania określone w załączniku IV, rozdział IV;

  5. (e)     wymagania dotyczące pomiarów temperatury określone w załączniku IV, rozdział V; i

  6. (f)      warunki dotyczące funkcjonowania w trybie awaryjnym określone w w załączniku IV, rozdział VI.

 

3. spalarnie i współspalarnie o małej zdolności produkcyjnej, których nie dotyczy Dyrektywa 2000/76/WE, aby zostać dopuszczone przez właściwe władze do usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, muszą :

 

  1. (g)     być wykorzystywane jedynie do usuwania martwych zwierząt towarzyszących i/lub materiału Kategorii 2 i Kategorii 3;

  2. (h)     być wykorzystywane do usuwania materiału jedynie z tego gospodarstwa, w którym są usytuowane;

  3. (i)       spełniaćwarunki ogólne określone w załączniku IV, rozdział I;

  4. (j)       spełniać warunki funkcjonowania określone w załączniku IV, rozdział II;

  5. (k)     spełniać warunki określone załączniku IV, rozdział IV, dotyczące pozostałości;

  6. (l)       spełniać wymagania dotyczące pomiarów temperatury określone w załączniku IV, rozdział V; i

  7. (m)    spełniać warunki dotyczące funkcjonowania w trybie awaryjnym określone w załączniku IV, rozdział VI.

 

 1. 3.        Zatwierdzenie ulega natychmiastowemu zawieszeniu, jeśli warunki, na których zostało przyznane nie są już spełniane.

 2. 4.        Wymagania paragrafów 2 i 3 mogą być modyfikowane w świetle rozwoju wiedzy naukowej, zgodnie z procedurą przywołaną w art. 33 (2), po konsultacji z odpowiednim komitetem naukowym.

 

Artykuł 13

 

Zatwierdzanie zakładów przetwarzających Kategorii 1 i Kategorii 2

 

  1. 1.        Zakłady przetwarzające Kategorii 1 i Kategorii 2 są zatwierdzane przez właściwe władze.

  2. 2.        Aby zostać zatwierdzonym, zakład Kategorii 1 i Kategorii 2 musi:

   1. (a)                   spełnić wymagania załącznika V, rozdział I;

   2. (b)                   manipulować, przetwarzać i przechowywać materiał Kategorii 1 i Kategorii 2, zgodnie z załącznikiem V, rozdział II oraz z załącznikiem VI, rozdział V;

   3. (c)                   przejść walidację przeprowadzoną przez właściwe władze, zgodnie z załącznikiem V, rozdział V;

   4. (d)                   przejść kontrole własne, wymienione w art. 25;

   5. (e)                   zostać sprawdzony przez właściwe władze pod kątem zgodności z art. 26, oraz

   6. (f)                    zapewnić, że po przetworzeniu produkt spełnia wymagania załącznika VI, rozdział I.

 

  1. 3.        Zatwierdzenie ulega natychmiastowemu zawieszeniu, jeśli warunki, na których zostało przyznane nie są już spełniane.

 

 

Artykuł 14

 

Zatwierdzanie zakładów oleochemicznych Kategorii 2 i Kategorii 3

 

  1. 1.             Zakłady oleochemiczne Kategorii 2 i Kategorii 3 są zatwierdzane przez właściwe władze.

  2. 2.             Aby zostać zatwierdzonym, zakład oleochemiczny Kategorii 2 musi:

 1. (a)                przetwarzać wytopiony tłuszcz otrzymany z materiału Kategorii 2, zgodnie ze standardami określonymi w załączniku VI, rozdział III;

 2. (b)               opracować i wdrożyć metody monitoringu i sprawdzania krytycznych punktów kontroli na podstawie wykorzystywanego procesu technologicznego;

 3. (c)                prowadzić zapis informacji otrzymanych w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie (b), w celu przedstawienia ich właściwym władzom; i

 4. (d)               zostać sprawdzony przez właściwe władze pod kątem zgodności z art. 26.

 

3. Aby zostać zatwierdzonym, zakład tłuszczowo-chemiczny Kategorii 3 musi przetwarzać wytopiony tłuszcz otrzymany z materiału Kategorii 3, i spełniać stosowne wymagania wymienione w ustępie 2.

  1. 4.        Zatwierdzenie ulega natychmiastowemu zawieszeniu, jeśli warunki, na których zostało przyznane nie są już spełniane.

 

Artykuł 15

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Powiązany:

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego I Rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie (WE) nr 1606/2002 parlamentu europejskiego I rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie (WE) nr 2195/2002 parlamentu europejskiego I rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconDz. U. Ue. L. 02. 243. 1 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 parlamentu europejskiego I rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 5 lipca 2006 r w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego I uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie parlamentu europejskiego I rady

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania I ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (ewg) nr 1576/89

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconDyrektywa 2002/95/ec parlamentu europejskiego I rady z dnia 27 stycznia 2003 r

Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 parlamentu europejskiego I rady iconRozporządzenie nr 881/2004 parlamentu europejskiego I rady

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom